Cysylltu â ni

ynni

Polisi Cydlyniant yr UE: € 216 miliwn i foderneiddio system trosglwyddo ynni thermol Bucharest

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo buddsoddiad o € 216 miliwn gan y Cronfa cydlyniad i foderneiddio system trosglwyddo ynni thermol Bucharest, prifddinas Rwmania. Y Comisiynydd Cydlyniant a Diwygiadau Elisa Ferreira (Yn y llun) Dywedodd: “Mae'r buddsoddiad hwn gan yr UE mewn moderneiddio seilwaith allweddol ar gyfer prifddinas Rwmania yn enghraifft dda o brosiect a all gyflawni'r nod ar yr un pryd o wella bywydau beunyddiol dinasyddion a chyrraedd targedau'r Fargen Werdd a newid yn yr hinsawdd.” Mae system trosglwyddo ynni thermol y ddinas yn un o'r mwyaf yn y byd, gan gyflenwi gwres a dŵr poeth i dros 1.2 miliwn o bobl. Bydd 211.94 km o bibellau, sy'n cyfateb i 105.97 km o system drosglwyddo, yn cael eu disodli i unioni'r broblem bresennol o golli tua 28% o'r gwres rhwng y ffynhonnell a'r defnyddiwr. At hynny, bydd system canfod gollyngiadau newydd yn cael ei gosod. Bydd y prosiect yn sicrhau system trosglwyddo ynni thermol cynaliadwy a fforddiadwy sy'n cynyddu effeithlonrwydd ynni'r rhwydwaith ar gyfer gwell ansawdd bywyd trigolion a gwell ansawdd aer diolch i ostyngiad sylweddol yn y nwy sydd i'w losgi. Bydd hyn yn cyfrannu at nod y wlad o leihau ei hallyriadau nwyon tŷ gwydr yn unol â'r Bargen Werdd Ewrop. Mae mwy o fanylion am fuddsoddiadau a ariennir gan yr UE yn Rwmania ar gael ar y Llwyfan Data Agored.

ynni

Yr Almaen i gyflymu ehangu ynni gwynt ac ynni'r haul

cyhoeddwyd

on

By

Mae llywodraeth yr Almaen yn bwriadu cyflymu ehangu ynni gwynt ac ynni'r haul erbyn 2030 fel rhan o'i rhaglen diogelu'r hinsawdd, dangosodd deddf ddrafft a welwyd gan Reuters ddydd Mercher (2 Mehefin).

Nod y cynllun newydd yw ehangu capasiti cynhyrchu ynni gwynt ar y tir i 95 gigawat erbyn 2030 o darged blaenorol o 71 GW, ac o ynni solar i 150 GW o 100 GW, dangosodd y drafft.

Roedd gallu gosodedig yr Almaen o bŵer gwynt ar y tir yn 54.4 GW ac o ynni solar yn 52 GW yn 2020.

Mae'r rhaglen amddiffyn yr hinsawdd hefyd yn rhagweld cyllid o oddeutu 7.8 biliwn ewro ($ 9.5 biliwn) ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan gynnwys 2.5 biliwn ewro ar gyfer adnewyddu adeiladau ac 1.8 biliwn ewro ychwanegol ar gyfer cymorthdaliadau ar gyfer prynu ceir trydan.

Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys dyblu cefnogaeth i helpu diwydiant i newid prosesau i leihau allyriadau carbon deuocsid, megis mewn cynhyrchu dur neu sment.

Fodd bynnag, dim ond ar ôl etholiad ffederal yr Almaen y gellir cymeradwyo'r addewidion ariannol hyn ym mis Medi.

Daw’r cam ar ôl i Lys Cyfansoddiadol yr Almaen ddyfarnu ym mis Ebrill fod llywodraeth y Canghellor Angela Merkel wedi methu â nodi sut i dorri allyriadau carbon y tu hwnt i 2030 ar ôl i gwynwyr herio deddf hinsawdd 2019. Darllen mwy.

Yn gynharach y mis hwn, cymeradwyodd y cabinet ddeddfwriaeth ddrafft ar gyfer targedau lleihau CO2 mwy uchelgeisiol, gan gynnwys bod yn niwtral o ran carbon erbyn 2045 a thorri allyriadau carbon yr Almaen 65% erbyn 2030 o lefelau 1990, i fyny o darged blaenorol ar gyfer toriad o 55%.

($ 1 0.8215 = €)

Parhau Darllen

ynni

Mae'r Comisiwn a Breakthrough Energy Catalyst yn cyhoeddi partneriaeth newydd i gefnogi buddsoddiadau mewn technolegau glân ar gyfer diwydiannau carbon isel

cyhoeddwyd

on

Mae Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen a Bill Gates wedi cyhoeddi partneriaeth arloesol rhwng y Comisiwn Ewropeaidd a Ynni Torri Newydd Catalydd i hybu buddsoddiadau yn y technolegau hinsawdd critigol a fydd yn galluogi'r economi net-sero. Cyflwynir ar achlysur y chweched Gweinidog Arloesi Cenhadaeth gan gwrdd, nod y bartneriaeth newydd yw ysgogi buddsoddiadau newydd o hyd at € 820 miliwn / $ 1 biliwn rhwng 2022-26 i adeiladu prosiectau arddangos masnachol ar raddfa fawr ar gyfer technolegau glân - gostwng eu costau, cyflymu eu defnydd, a sicrhau gostyngiadau sylweddol mewn CO2 allyriadau yn unol â Chytundeb Paris. 

Mae'r bartneriaeth newydd hon yn bwriadu buddsoddi mewn portffolio o brosiectau effaith uchel yn yr UE i ddechrau mewn pedwar sector sydd â photensial uchel i helpu i gyflawni uchelgeisiau economaidd a hinsawdd Bargen Werdd Ewrop: hydrogen gwyrdd; tanwydd hedfan cynaliadwy; dal aer yn uniongyrchol; a storio ynni hirhoedlog. Wrth wneud hynny, mae'n ceisio cynyddu technolegau craff ar yr hinsawdd a chyflymu'r trawsnewidiad tuag at ddiwydiannau cynaliadwy yn Ewrop.  

Dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen: “Gyda’n Bargen Werdd Ewropeaidd, mae Ewrop eisiau dod yn gyfandir niwtral o’r hinsawdd cyntaf erbyn 2050. Ac mae gan Ewrop hefyd y cyfle gwych i ddod yn gyfandir arloesi yn yr hinsawdd. Ar gyfer hyn, bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn ysgogi buddsoddiadau enfawr mewn diwydiannau newydd a thrawsnewidiol dros y degawd nesaf. Dyma pam rwy'n falch o ymuno â Breakthrough Energy. Bydd ein partneriaeth yn cefnogi busnesau ac arloeswyr yr UE i fedi buddion technolegau lleihau allyriadau a chreu swyddi yfory. ”

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

ynni

Partneriaid Gohebydd yr UE "Fforwm Ynni Pob Peth" 02-04 Mehefin

cyhoeddwyd

on

Gan ddechrau yfory, dydd Mercher 2 Mehefin, mae Gohebydd yr UE yn Fforwm Ynni Pob Peth Mehefin 02-04 yn gam digidol rhyngwladol a fydd yn ennyn diddordeb mwy na 140 o Siaradwyr a 1000 o fynychwyr mewn deialog ryngweithiol. Bydd y digwyddiad lefel uchel hwn yn croesawu mwy na 30 o wledydd i ddelio â chwe mega ffenomen mewn modd newydd, gan gyfuno dulliau ac ystyried effeithiau cydberthynol.

Bydd y digwyddiad yn para dros ddau ddiwrnod a hanner. Y diwrnod cyntaf (02/06/2021) yn croesawu gweinidogion y llywodraeth a swyddogion gweithredol diwydiant a lefel uchel, mewn dwy drafodaeth banel ragarweiniol:

 • Mae popeth yn ynni Bargen Werdd yr UE ac Effaith COVID-19
 • Prosiectau Ynni yn Ne-ddwyrain Ewrop a Dwyrain Med


Yn ystod y ddau ddiwrnod canlynol, dydd Iau 03 - dydd Gwener 04/06/2021, bydd y gynhadledd yn croesawu mwy na 100 o siaradwyr mewn sesiynau llawn yn ogystal â sesiynau cyfochrog arbenigol a fydd yn ymdrin â holl agweddau a heriau'r ecosystem ynni. Ni fydd yr agenda yn dilyn y llinellau clasurol o gyflenwi, galw, polisi, technoleg, cyllid ac ati. Yn lle, defnyddir dull cyfuniadol newydd sy'n canolbwyntio ar y cysylltiadau rhwng 1. Epidemigau, 2.Economics, 3. Masnach ynni, 4. Rhyngwladol gwleidyddiaeth,
5. Polisïau Ynni / Amgylchedd a 6. Technolegau aflonyddgar.


Ymhlith y materion allweddol i'w trafod mae:

 • Gweledigaethau Newydd o Ynni: Llwyddo mewn cyd-destun aflonyddgar
 • Safbwyntiau rhanbarthol newydd: Rôl nwy wrth drosglwyddo i economi carbon is
 • Pa ddatblygiadau technoleg mawr sy'n chwyldroi'r sector ynni
 • Gwydnwch deinamig: Paratoi ar gyfer tywydd eithafol, straen dŵr a risg seiber
 • Y rhagolygon busnes ar gyfer olew
 • Y rhagolygon ar gyfer economïau hydrocarbon
 • Megaprojects: Effaith a goblygiadau byd-eang
 • Ailfeddwl hydro: Pweru byd yfory
 • Gyrru arloesedd: Rôl llywodraethau yn nyfodol ynni


Cofrestrwch yma i ymuno â rhifyn cyntaf # ATEForum2021: https://www.eventora.com/en/Events/allthingsenergyforum-2020

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd