Cysylltu â ni

Romania

Mae swyddogion Bucharest yn addo ail-enwi stryd ar ôl Protasevich anghytuno Belarwsia

cyhoeddwyd

on

Yn Bucharest, Rwmania, bydd stryd lle mae llysgenhadaeth Belarwsia yn dwyn enw'r newyddiadurwr arestiedig Roman Protasevich, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Cafodd Protasevich, beirniad adnabyddus o drefn Lukashenko, ei arestio ar ôl i’w hediad Ryanair o Wlad Groeg i Lithwania gael ei ddargyfeirio i Minsk.

Daeth y fenter i ailenwi'r stryd sy'n lletya llysgenhadaeth Belarwsia gan yr athro prifysgol Bucharest, Andrei Oișteanu. Aeth ei gynnig ar-lein yn firaol a chafodd ei godi gan faer Ardal 1 Bucharest lle mae'r llysgenhadaeth.

Mae'r maer yn credu y byddai ailenwi'r stryd y tu allan i lysgenhadaeth Belarus yn anfon neges glir i drefn Lukashenko na fydd y gymuned ryngwladol yn goddef cam-drin hawliau dynol. Byddai angen cymeradwyaeth cyngor y ddinas ar gyfer y weithdrefn. Mae swyddog y ddinas o'r farn y gallai'r newid enw ddigwydd o fewn mis os aiff popeth yn iawn.

Fel arfer, mae'r broses yn cymryd mwy o amser gan fod preswylwyr yn gwrthwynebu newidiadau o'r fath oherwydd y drafferth ychwanegol sy'n gysylltiedig â newid eu IDs hefyd. Ond yn yr achos hwn, does neb yn byw ar y stryd honno felly dylai'r broses fod yn syml.

Pe bai'n cael ei ddeddfu, byddai'r newid yn golygu y byddai gan holl weithwyr llysgenhadaeth Belarus Roman Protasevich Street ar eu gohebiaeth yn ogystal ag ar eu cardiau busnes.

Llwyddodd yr ymgyrch i ennyn cefnogaeth rhai aelodau o Senedd Ewrop hefyd, gan annog gwledydd eraill i ddilyn arweiniad Bucharest.

Yn Bucharest, roedd protestiadau a gynhaliwyd o flaen llysgenhadaeth Belarus yn cyd-fynd â'r ymgyrch i ailenwi stryd ar ôl Protasevich Rhufeinig.

Fe lapiodd protestwyr Rwmania eu hunain ym baner goch a gwyn gwrthblaid Belarwsia, ac arddangos baner enfawr yn galw am ryddhau’r newyddiadurwr Roman Protasevici a’i gariad, Sofia Sapega.

Mae'r protestiadau yn Rwmania yn rhan o gyfres o ddigwyddiadau mewn sawl prifddinas Ewropeaidd sy'n nodi diwrnod byd-eang o undod ag wrthblaid Belarwsia, y mae arweinydd yr wrthblaid alltud Svetlana Tshanovskaia yn galw amdano.

Mae Belarus wedi bod yn wynebu protestiadau stryd ers i Lukashenko ddatgan ei hun yn enillydd yr etholiad fis Awst diwethaf, y dywed yr Wrthblaid a’r Gorllewin sydd wedi’i rigio.

Yn ôl Cymdeithas Newyddiadurwyr Belarwsia, arestiwyd 481 o newyddiadurwyr yn 2020, ddwywaith cymaint ag yn y chwe blynedd diwethaf, gan gynnwys Roman Protasevici.

Mae Protasevich Rhufeinig wedi bod yn feirniad lleisiol o arweinydd Belarwsia unbenaethol Alexander Lukashenko am y 10 mlynedd diwethaf. Nawr, yn dilyn ei arestiad digynsail trwy osod yr awyren yr oedd yn teithio ynddi, cyhoeddodd rheoleiddiwr hedfan Ewrop adroddiad yn galw ar i bob cwmni hedfan osgoi gofod awyr Belarwsia am resymau diogelwch.

Roedd sylfaen orfodaeth hediad Ryanair er mwyn arestio Protasevich Rhufeinig wedi cwestiynu'r gallu i ddarparu awyr ddiogel yn Ewrop.

Mae gweinidogion tramor yr UE yn trafod sancsiynau economaidd posib, a dywedodd yr Unol Daleithiau y byddai’n ail-osod sancsiynau ar naw menter dan berchnogaeth y wladwriaeth ym Melarus ar 3 Mehefin.

Eurozone

Mae mwyafrif dinasyddion yr UE yn ffafrio'r ewro, gyda'r Rhufeiniaid yn fwyaf brwd

cyhoeddwyd

on

Mae tri o bob pedwar Rwmania yn ffafrio arian cyfred yr Ewro. Arolwg wedi'i wneud gan Flash Eurobarometer canfu fod Rhufeiniaid yn ôl yn llethol arian yr ewro, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Cynhaliwyd yr arolwg yn saith o aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt wedi ymuno ag Ardal yr Ewro eto: Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden.

At ei gilydd, mae 57% o'r ymatebwyr o blaid cyflwyno'r ewro yn eu gwlad.

Mewn datganiad i’r wasg, dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd, y sefydliad y tu ôl i’r arolwg, fod mwyafrif llethol dinasyddion yr UE a arolygwyd (60%) yn credu bod y newid i’r ewro wedi cael canlyniadau cadarnhaol i wledydd sydd eisoes yn ei ddefnyddio. Mae 52% yn credu, yn gyffredinol, y bydd canlyniadau cadarnhaol o ran cyflwyno'r ewro i'w gwlad, a dywed 55% y byddai cyflwyno'r ewro yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol iddyn nhw eu hunain hefyd.

Ac eto “mae cyfran yr ymatebwyr sy’n credu bod eu gwlad yn barod i gyflwyno’r ewro yn parhau i fod yn isel ym mhob un o’r gwledydd a arolygwyd. Mae tua thraean yr ymatebwyr yng Nghroatia yn teimlo bod eu gwlad yn barod (34%), tra bod y rhai yng Ngwlad Pwyl yn lleiaf tebygol o feddwl bod eu gwlad yn barod i gyflwyno'r ewro (18%) ”, mae'r arolwg yn crybwyll.

Mae Rhufeiniaid yn arwain o ran barn gadarnhaol gyffredinol ynghylch Ardal yr Ewro. Felly, cofrestrwyd y canrannau uchaf o ymatebwyr â barn gadarnhaol yn Rwmania (75% o blaid yr arian cyfred) a Hwngari (69%).

Ym mhob aelod-wladwriaeth a gymerodd ran yn yr arolwg, ac eithrio'r Weriniaeth Tsiec, bu cynnydd yn y rhai sy'n ffafrio cyflwyno'r ewro o'i gymharu â 2020. Gellir gweld y cynnydd uchaf mewn ffafrioldeb yn Rwmania (o 63% i 75%) a Sweden (o 35% i 43%).

Mae'r arolwg yn nodi rhai gwae ymysg ymatebwyr fel anfanteision posibl wrth newid i ewro. Mae dros chwech o bob deg o’r rhai a arolygwyd yn credu y bydd cyflwyno’r ewro yn cynyddu prisiau a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad ac eithrio Hwngari. Gwelir y cyfrannau uchaf yn Tsieceia (77%), Croatia (71%), Bwlgaria (69%) a Gwlad Pwyl (66%).

At hynny, mae saith o bob deg yn cytuno eu bod yn poeni am bennu prisiau ymosodol yn ystod y newid, a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad a arolygwyd, yn amrywio o 53% yn Sweden i 82% yng Nghroatia.

Er bod y naws yn ddiguro gyda bron pob un yn cael ei holi yn dweud y byddan nhw'n bersonol yn llwyddo i addasu i ddisodli'r arian cyfred cenedlaethol gan yr ewro, mae yna rai a grybwyllodd y bydd mabwysiadu'r ewro yn golygu colli rheolaeth dros bolisi economaidd cenedlaethol. Ymatebwyr yn Sweden yw'r rhai mwyaf tebygol o gytuno i'r posibilrwydd hwn (67%), ond yn rhyfeddol y rhai yn Hwngari yw'r lleiaf tebygol o wneud hynny (24%).

Y teimlad cyffredinol yw bod mwyafrif helaeth y rhai a holwyd nid yn unig yn cefnogi'r ewro ac yn credu y byddai o fudd i'w priod wledydd ond na fyddai newid i ewro yn cynrychioli y bydd eu gwlad yn colli rhan o'i hunaniaeth o bell ffordd.

Parhau Darllen

Busnes

Mae Beltrame Group yn buddsoddi € 300 miliwn ewro mewn ffatri rebar a gwialen wifren yn Rwmania

cyhoeddwyd

on

Ar ôl astudiaeth ddichonoldeb gynhwysfawr, bydd AFV Beltrame Group, un o'r cynhyrchwyr mwyaf o fariau dur a duroedd arbennig yn Ewrop, yn buddsoddi € 300 miliwn i adeiladu ffatri rebar a gwialen wifren eco-gyfeillgar yn Rwmania a fydd yn cynnwys dur maes glas a rholio. melin a pharc PV 100mw. Hwn fydd y prosiect maes gwyrdd melin ddur cyntaf yn Ewrop ers degawdau a bydd yn creu meincnod newydd i'r diwydiant dur wrth leihau allyriadau llygryddion. Ar hyn o bryd, mae'r cwmni'n ystyried sawl lleoliad ar gyfer datblygu'r uned gynhyrchu.

Y ffatri eco-gyfeillgar fydd y gwaith dur allyriadau isaf yn y byd, o ran nwyon tŷ gwydr a gronynnau llwch crog. Hefyd, bydd y defnydd o ddŵr yn fach iawn (trwy driniaeth ac ail-gylchredeg), gan sicrhau'r lefel uchaf o economi gylchol. Mae gan y dechnoleg newydd ac arloesol, a ddatblygwyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf y potensial i roi Rwmania ar flaen y gad o ran arloesi yn y diwydiant dur.

Bydd gan y planhigyn gapasiti cynhyrchu o oddeutu 600,000 tunnell y flwyddyn. Bydd buddsoddiad Beltrame Group yn cynhyrchu tua 250 o swyddi uniongyrchol newydd yn lleol, ond hefyd i bron i 1,000 o swyddi anuniongyrchol, y bydd o leiaf 800 ohonynt yn y cyfnod adeiladu a thua 150 yn y cyfnod cynhyrchu.

“Her y diwydiant dur yw alinio â'r amcanion amgylcheddol a osodwyd gan Fargen Werdd yr UE, er ei bod yn amhosibl cyflawni'r targed allyriadau sero neu 'ddur gwyrdd' gyda'r dechnoleg bresennol. Rwy'n credu heddiw bod y golchi gwyrdd yn gyffredin iawn gyda'r canlyniad syml o chwyddo'r gair "gwyrdd" a neu allyriadau sero. Bydd y prosiect a ddatblygwyd gan Beltrame Group yn sefydlu cynnydd digynsail yn y diwydiant dur oherwydd y dyluniad a'r technolegau arloesol, sy'n ei gwneud hi'n bosibl lleihau allyriadau llygryddion a gynhyrchir yn y gweithgaredd cynhyrchu. Mae'n brosiect y gwnes i fuddsoddi llawer o waith, amser ac ymroddiad ynddo, a thrwy'r buddsoddiad hwn, mae'r grŵp yn dangos ei ymrwymiad i gyflawni nodau amgylcheddol a harneisio adnoddau lleol, "meddai Carlo Beltrame, Rheolwr Gwlad AFV Beltrame yn Ffrainc a Rwmania, Datblygu Busnes Grŵp.

Yn y sector adeiladu, mae'r defnydd mewnol o rebar a gwialen wifren yn cyfateb i oddeutu 1.4 - 1.5 miliwn tunnell y flwyddyn. Disgwylir i hyn gynyddu dros y 10 mlynedd nesaf o leiaf, yn bennaf oherwydd buddsoddiadau llywodraethol mewn seilwaith cyhoeddus, ond hefyd oherwydd buddsoddiadau preifat. Ar hyn o bryd, mae Rwmania yn mewnforio bron yn gyfan gwbl y swm angenrheidiol o rebar.

Gallai cynhyrchu mewnol rebar a gwialen wifren ddod yn biler i economi Rwmania, oherwydd ei fod yn osgoi allforio sgrap a mewnforio cynnyrch gorffen. Mae gan hyn y potensial i wella cydbwysedd masnach Rwmania a bydd hefyd yn cyfrannu at ostyngiad sylweddol mewn allyriadau cwmpas 3, a gynhyrchir yn anuniongyrchol gan weithgareddau logisteg, megis cludo deunyddiau a chynhyrchion crai, gwaredu gwastraff ac ati.

Yn Rwmania mae Beltrame Group yn berchen ar y ffatri ddur Donalam, sy'n arbenigo mewn cynhyrchu bariau dur rholio poeth a duroedd arbennig, gyda defnyddiau mewn amrywiol ddiwydiannau, o olew a nwy, modurol, offer mecanyddol a hydrolig mawr, i beiriannau ac offer amaethyddol. Mae gan y cwmni dros 270 o weithwyr ac mae'n allforio tua 180,000 tunnell o gynhyrchion yn flynyddol i'r farchnad Ewropeaidd. Ar gyfer eleni, mae Donalam yn amcangyfrif trosiant o dros 130 miliwn ewro, gyda chynnydd o fwy na dwbl o'i gymharu â'r llynedd.

Ynglŷn â Grŵp Beltrame AFV

Fe'i sefydlwyd ym 1896, ac mae AFV Beltrame Group yn un o'r cynhyrchwyr mwyaf o fariau masnach a duroedd arbennig yn Ewrop. Mae'r grŵp yn berchen ar 6 ffatri yn yr Eidal, Ffrainc, y Swistir a Rwmania, gyda chyfanswm o dros 2,000 o weithwyr, dros 2 filiwn o dunelli yn cael eu gwerthu bob blwyddyn a gweithgareddau masnachol mewn dros 40 o wledydd.

Yn Rwmania, sefydlodd AFV Beltrame yn 2006 Donalam Călărași sydd ar hyn o bryd yn un o brif chwaraewyr y diwydiant bariau dur rholio poeth a duroedd arbennig yn Ewrop. Mae gan y cwmni dros 270 o weithwyr ac mae'n gwerthu tua 120,000 tunnell o fariau dur yn flynyddol.

Parhau Darllen

Romania

Trafferth sbwriel yn Downtown Bucharest, Rwmania

cyhoeddwyd

on

Mae bwrdeistref 1 ym mhrif ddinas Rwmania wedi cael ei boddi gan bentyrrau o wastraff heb ei gasglu. Mae'r broblem wedi bod yn llusgo ymlaen ers sawl mis gyda seibiannau byr yn unig, yn ysgrifennu gohebydd Bucharest Cristian Gherasim.

Yn atgoffa rhywun o raddfa lai o'r argyfyngau garbage yn Napoli, yr Eidal sydd wedi bod ymlaen ers degawdau, gwelodd y broblem wastraff yn Bucharest neuadd y ddinas Bwrdeistref 1 yn cloi cyrn gyda'r cwmni glanhau â gofal am gasglu gwastraff. Mae Bwrdeistref 1 yn cynnwys y rhan fwyaf cyfoethog o'r ddinas sydd bellach o dan fynyddoedd sbwriel.

Dywedodd y maer sydd newydd ei ethol fod y mater yn dibynnu ar y cwmni glanhau yn codi ffi anghymesur am y gwasanaethau, ymhell uwchlaw pris y farchnad, ffi y mae neuadd y ddinas bellach yn gwrthod ei thalu. At hynny, nid oes gan yr anghydfod ymlaen ac i ffwrdd sy'n rhoi dinasyddion mewn sefyllfa anghyfforddus iawn ddatrysiad diffiniol yn y golwg.

Dywedodd y maer y bydd yn erlyn y cwmni am beidio â chyflawni ei ddarpariaethau contract a chanslo'r cytundeb ond byddai hynny hefyd yn feichus gan na ellir canslo'r contract yn hawdd. Gan gymryd llawer o amser fel y mae, nid yw unrhyw obaith o ddatrys y mater yn y llys barn yn dod â datrysiad ar unwaith i'r broblem, gan gadw'r dinasyddion yn yr un sefyllfa enbyd.

Mae pwysau'r gymuned ar y weinyddiaeth leol i ddatrys y broblem yn enfawr. Mae pobl yn gywir eisiau i swyddfa'r maer ddod o hyd i atebion yn gyflym i ddarparu gwasanaethau sylfaenol: casglu sbwriel, glanhau strydoedd. Nid oes ganddyn nhw ddiddordeb mawr ym manylion yr argyfwng, dim ond y sothach o flaen y tŷ a'r strydoedd budr maen nhw'n eu gweld. Dyma'r math o argyfwng nad yw'n ennill unrhyw bleidleisiau.

Felly, argyfwng iechyd dwbl yn y fwrdeistref un: yr argyfwng garbage wedi'i arosod dros y pandemig.

Mae Rwmania wedi cael ei blagio gan argyfwng rheoli gwastraff ar lefel genedlaethol.

Dros y misoedd diwethaf, atafaelodd heddlu Rwmania sawl cynhwysydd wedi'u llwytho â gwastraff na ellir ei ddefnyddio, ei gludo i borthladd Môr Du Rwmania yn Constanta, o amrywiol aelod-wladwriaethau'r UE. Dywedwyd ar gam bod nwyddau yn wastraff plastig. Dangosodd adroddiad yr heddlu fel arall, roedd y llwythi ynddo mewn gwirionedd yn cynnwys pren, gwastraff metel a deunyddiau peryglus.

Ers 2018, pan roddodd China derfynau caeth ar fewnforion gwastraff tramor, mae Twrci, Rwmania a Bwlgaria wedi dod yn gyrchfannau mawr i allforwyr gwastraff. Cododd digwyddiadau o'r fath yn sylweddol dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf ar ôl i Tsieina roi'r gwaharddiad plastig ar waith.

Mae mwy a mwy o gwmnïau'n mewnforio gwastraff i Rwmania, o dan esgus mewnforio cynhyrchion ail-law, tunnell o offer electronig sgrap, plastigau, gwastraff meddygol, a hyd yn oed sylweddau gwenwynig. Mae'r holl sothach hwn yn cael ei gladdu neu ei losgi.

Mae mewnforion gwastraff anghyfreithlon yn llygru'r union aer rydyn ni'n ei anadlu. Wrth i'r rhan fwyaf o'r gwastraff ddod i ben mewn tomenni anghyfreithlon, mae'r sbwriel fel arfer yn cael ei losgi, gyda thocsinau yn cael eu hallyrru i'r awyr. Mae Bucharest wedi cofnodi achosion o lygredd mater gronynnol sydd dros 1,000 y cant yn uwch na'r trothwy a dderbynnir. Ac mae Brwsel wedi targedu Rwmania dro ar ôl tro dros lygredd aer a thirlenwi anghyfreithlon.

Yn flaenorol, mae Gohebydd yr UE wedi cyflwyno achos cymuned yn Rwmania yn ceisio ymdopi â mater rheoli gwastraff trwy dalu arian parod i ddinasyddion sy'n helpu gyda chasglu gwastraff. Mae cymuned Ciugud yn wir yn ateb galwad yr UE i gymunedau lleol gamu i mewn a newid eu materion amgylcheddol.

Mae'n enwog bod Rwmania yn un o'r gwledydd Ewropeaidd sydd â'r lefelau isaf o ailgylchu gwastraff ac mae'n ofynnol i awdurdodau lleol dalu symiau sylweddol o arian yn flynyddol mewn dirwyon am beidio â chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd