Cysylltu â ni

Romania

Bydd gan bentref yn Rwmania ei arian rhithwir ei hun. Ar gyfer beth y bydd yn cael ei ddefnyddio?

cyhoeddwyd

on

Gwnaeth Ciugud, pentref yng nghanol Rwmania sy'n adnabyddus ledled y wlad am ei wthio tuag at ddigideiddio ac am wybod sut i ddefnyddio arian yr UE i ddatblygu seilwaith lleol gryn argraff ar ôl cyhoeddi y bydd ganddo ei arian rhithwir ei hun, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Y darn arian rhithwir, o'r enw Ciugudmoney fydd yr ymdrech gyntaf o'r fath i gael arian rhithwir wedi'i ddyfeisio'n lleol. Pwrpas y dull deheuig yw annog ailgylchu a gwobrwyo dinasyddion, yn enwedig plant sy'n casglu ac yn ailgylchu gwastraff y gellir ei ailddefnyddio.

Yn ôl yn 2018, ceisiodd gwlad bell Philippines hefyd annog ailgylchu plastig yn enwedig yn ei Bae Manila trwy wobrwyo pobl leol gan ddefnyddio arian rhithwir. Dros gyfnod byr o ddau ddiwrnod talodd prosiect peilot rwydwaith bach o bobl, pysgotwyr yn bennaf, am bob storfa o sbwriel a gasglwyd o'r bae gan ddefnyddio arian cyfred digidol yn seiliedig ar system Ethereum. Yn wahanol i achos Ciugud, ni ddefnyddiodd yr awdurdodau yng ngwlad y Môr Tawel arian rhithwir a ddatblygwyd yn lleol, ond system Ethereum.

Rhoddir CiugudMoney i bobl leol sy'n ailgylchu pecynnau plastig, gwydr neu alwminiwm. Mae'r prosiect yn cynnwys sefydlu gorsafoedd codi ac ailgylchu pecynnau, ac yn gyfnewid am PET, poteli a chaniau alwminiwm, mae dinasyddion yn derbyn darnau arian rhithwir y gallant eu defnyddio yn y gymuned, yn hysbysu awdurdodau lleol.

Gosodwyd yr orsaf ailgylchu gyntaf o'r fath yn iard ysgol Ysgol Uwchradd Ciugud, yr ysgol smart ddigidol gyntaf yng nghefn gwlad Rwmania. Bydd plant yn cael digon o amser dros wyliau'r haf i ymgynnull ac ailgylchu. Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd, bydd y darnau arian rhithwir a gesglir yn cael eu troi'n arian go iawn, y bydd plant yn gallu eu defnyddio i ariannu prosiectau bach a gweithgareddau addysgol neu allgyrsiol.

Bydd ail gam y prosiect hefyd gyda'r bwriad o ehangu'r defnydd o CiugudMoney.

Yn ail gam y prosiect, bydd y weinyddiaeth leol yn Ciugud yn sefydlu gorsafoedd ailgylchu o'r fath mewn rhannau eraill o'r pentref, a gallai dinasyddion dderbyn yn gyfnewid am ostyngiadau rhithwir darnau arian mewn siopau pentref, a fydd yn cymryd rhan yn y rhaglen. Mae'r maer hefyd yn dadansoddi'r posibilrwydd y gall dinasyddion, yn y dyfodol, ddefnyddio arian rhithwir i dderbyn gostyngiadau treth penodol, syniad a fyddai'n cynnwys hyrwyddo menter ddeddfwriaethol yn hyn o beth.

Mae Rwmania yn un o'r gwledydd Ewropeaidd sydd â'r radd isaf o ailgylchu gwastraff ac mae'n ofynnol i awdurdodau lleol dalu symiau sylweddol o arian yn flynyddol mewn dirwyon am beidio â chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol. Hefyd, mae yna gynnig deddfwriaethol a fyddai’n golygu y byddai treth benodol ar gyfer pecynnu plastig, gwydr ac alwminiwm yn cael ei chymhwyso o’r flwyddyn nesaf ymlaen.

Parhau Darllen

Eurozone

Mae mwyafrif dinasyddion yr UE yn ffafrio'r ewro, gyda'r Rhufeiniaid yn fwyaf brwd

cyhoeddwyd

on

Mae tri o bob pedwar Rwmania yn ffafrio arian cyfred yr Ewro. Arolwg wedi'i wneud gan Flash Eurobarometer canfu fod Rhufeiniaid yn ôl yn llethol arian yr ewro, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Cynhaliwyd yr arolwg yn saith o aelod-wladwriaethau'r UE nad ydynt wedi ymuno ag Ardal yr Ewro eto: Bwlgaria, y Weriniaeth Tsiec, Croatia, Hwngari, Gwlad Pwyl, Romania a Sweden.

At ei gilydd, mae 57% o'r ymatebwyr o blaid cyflwyno'r ewro yn eu gwlad.

Mewn datganiad i’r wasg, dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd, y sefydliad y tu ôl i’r arolwg, fod mwyafrif llethol dinasyddion yr UE a arolygwyd (60%) yn credu bod y newid i’r ewro wedi cael canlyniadau cadarnhaol i wledydd sydd eisoes yn ei ddefnyddio. Mae 52% yn credu, yn gyffredinol, y bydd canlyniadau cadarnhaol o ran cyflwyno'r ewro i'w gwlad, a dywed 55% y byddai cyflwyno'r ewro yn arwain at ganlyniadau cadarnhaol iddyn nhw eu hunain hefyd.

Ac eto “mae cyfran yr ymatebwyr sy’n credu bod eu gwlad yn barod i gyflwyno’r ewro yn parhau i fod yn isel ym mhob un o’r gwledydd a arolygwyd. Mae tua thraean yr ymatebwyr yng Nghroatia yn teimlo bod eu gwlad yn barod (34%), tra bod y rhai yng Ngwlad Pwyl yn lleiaf tebygol o feddwl bod eu gwlad yn barod i gyflwyno'r ewro (18%) ”, mae'r arolwg yn crybwyll.

Mae Rhufeiniaid yn arwain o ran barn gadarnhaol gyffredinol ynghylch Ardal yr Ewro. Felly, cofrestrwyd y canrannau uchaf o ymatebwyr â barn gadarnhaol yn Rwmania (75% o blaid yr arian cyfred) a Hwngari (69%).

Ym mhob aelod-wladwriaeth a gymerodd ran yn yr arolwg, ac eithrio'r Weriniaeth Tsiec, bu cynnydd yn y rhai sy'n ffafrio cyflwyno'r ewro o'i gymharu â 2020. Gellir gweld y cynnydd uchaf mewn ffafrioldeb yn Rwmania (o 63% i 75%) a Sweden (o 35% i 43%).

Mae'r arolwg yn nodi rhai gwae ymysg ymatebwyr fel anfanteision posibl wrth newid i ewro. Mae dros chwech o bob deg o’r rhai a arolygwyd yn credu y bydd cyflwyno’r ewro yn cynyddu prisiau a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad ac eithrio Hwngari. Gwelir y cyfrannau uchaf yn Tsieceia (77%), Croatia (71%), Bwlgaria (69%) a Gwlad Pwyl (66%).

At hynny, mae saith o bob deg yn cytuno eu bod yn poeni am bennu prisiau ymosodol yn ystod y newid, a dyma farn y mwyafrif ym mhob gwlad a arolygwyd, yn amrywio o 53% yn Sweden i 82% yng Nghroatia.

Er bod y naws yn ddiguro gyda bron pob un yn cael ei holi yn dweud y byddan nhw'n bersonol yn llwyddo i addasu i ddisodli'r arian cyfred cenedlaethol gan yr ewro, mae yna rai a grybwyllodd y bydd mabwysiadu'r ewro yn golygu colli rheolaeth dros bolisi economaidd cenedlaethol. Ymatebwyr yn Sweden yw'r rhai mwyaf tebygol o gytuno i'r posibilrwydd hwn (67%), ond yn rhyfeddol y rhai yn Hwngari yw'r lleiaf tebygol o wneud hynny (24%).

Y teimlad cyffredinol yw bod mwyafrif helaeth y rhai a holwyd nid yn unig yn cefnogi'r ewro ac yn credu y byddai o fudd i'w priod wledydd ond na fyddai newid i ewro yn cynrychioli y bydd eu gwlad yn colli rhan o'i hunaniaeth o bell ffordd.

Parhau Darllen

Busnes

Mae Beltrame Group yn buddsoddi € 300 miliwn ewro mewn ffatri rebar a gwialen wifren yn Rwmania

cyhoeddwyd

on

Ar ôl astudiaeth ddichonoldeb gynhwysfawr, bydd AFV Beltrame Group, un o'r cynhyrchwyr mwyaf o fariau dur a duroedd arbennig yn Ewrop, yn buddsoddi € 300 miliwn i adeiladu ffatri rebar a gwialen wifren eco-gyfeillgar yn Rwmania a fydd yn cynnwys dur maes glas a rholio. melin a pharc PV 100mw. Hwn fydd y prosiect maes gwyrdd melin ddur cyntaf yn Ewrop ers degawdau a bydd yn creu meincnod newydd i'r diwydiant dur wrth leihau allyriadau llygryddion. Ar hyn o bryd, mae'r cwmni'n ystyried sawl lleoliad ar gyfer datblygu'r uned gynhyrchu.

Y ffatri eco-gyfeillgar fydd y gwaith dur allyriadau isaf yn y byd, o ran nwyon tŷ gwydr a gronynnau llwch crog. Hefyd, bydd y defnydd o ddŵr yn fach iawn (trwy driniaeth ac ail-gylchredeg), gan sicrhau'r lefel uchaf o economi gylchol. Mae gan y dechnoleg newydd ac arloesol, a ddatblygwyd yn ystod y ddwy flynedd ddiwethaf y potensial i roi Rwmania ar flaen y gad o ran arloesi yn y diwydiant dur.

Bydd gan y planhigyn gapasiti cynhyrchu o oddeutu 600,000 tunnell y flwyddyn. Bydd buddsoddiad Beltrame Group yn cynhyrchu tua 250 o swyddi uniongyrchol newydd yn lleol, ond hefyd i bron i 1,000 o swyddi anuniongyrchol, y bydd o leiaf 800 ohonynt yn y cyfnod adeiladu a thua 150 yn y cyfnod cynhyrchu.

“Her y diwydiant dur yw alinio â'r amcanion amgylcheddol a osodwyd gan Fargen Werdd yr UE, er ei bod yn amhosibl cyflawni'r targed allyriadau sero neu 'ddur gwyrdd' gyda'r dechnoleg bresennol. Rwy'n credu heddiw bod y golchi gwyrdd yn gyffredin iawn gyda'r canlyniad syml o chwyddo'r gair "gwyrdd" a neu allyriadau sero. Bydd y prosiect a ddatblygwyd gan Beltrame Group yn sefydlu cynnydd digynsail yn y diwydiant dur oherwydd y dyluniad a'r technolegau arloesol, sy'n ei gwneud hi'n bosibl lleihau allyriadau llygryddion a gynhyrchir yn y gweithgaredd cynhyrchu. Mae'n brosiect y gwnes i fuddsoddi llawer o waith, amser ac ymroddiad ynddo, a thrwy'r buddsoddiad hwn, mae'r grŵp yn dangos ei ymrwymiad i gyflawni nodau amgylcheddol a harneisio adnoddau lleol, "meddai Carlo Beltrame, Rheolwr Gwlad AFV Beltrame yn Ffrainc a Rwmania, Datblygu Busnes Grŵp.

Yn y sector adeiladu, mae'r defnydd mewnol o rebar a gwialen wifren yn cyfateb i oddeutu 1.4 - 1.5 miliwn tunnell y flwyddyn. Disgwylir i hyn gynyddu dros y 10 mlynedd nesaf o leiaf, yn bennaf oherwydd buddsoddiadau llywodraethol mewn seilwaith cyhoeddus, ond hefyd oherwydd buddsoddiadau preifat. Ar hyn o bryd, mae Rwmania yn mewnforio bron yn gyfan gwbl y swm angenrheidiol o rebar.

Gallai cynhyrchu mewnol rebar a gwialen wifren ddod yn biler i economi Rwmania, oherwydd ei fod yn osgoi allforio sgrap a mewnforio cynnyrch gorffen. Mae gan hyn y potensial i wella cydbwysedd masnach Rwmania a bydd hefyd yn cyfrannu at ostyngiad sylweddol mewn allyriadau cwmpas 3, a gynhyrchir yn anuniongyrchol gan weithgareddau logisteg, megis cludo deunyddiau a chynhyrchion crai, gwaredu gwastraff ac ati.

Yn Rwmania mae Beltrame Group yn berchen ar y ffatri ddur Donalam, sy'n arbenigo mewn cynhyrchu bariau dur rholio poeth a duroedd arbennig, gyda defnyddiau mewn amrywiol ddiwydiannau, o olew a nwy, modurol, offer mecanyddol a hydrolig mawr, i beiriannau ac offer amaethyddol. Mae gan y cwmni dros 270 o weithwyr ac mae'n allforio tua 180,000 tunnell o gynhyrchion yn flynyddol i'r farchnad Ewropeaidd. Ar gyfer eleni, mae Donalam yn amcangyfrif trosiant o dros 130 miliwn ewro, gyda chynnydd o fwy na dwbl o'i gymharu â'r llynedd.

Ynglŷn â Grŵp Beltrame AFV

Fe'i sefydlwyd ym 1896, ac mae AFV Beltrame Group yn un o'r cynhyrchwyr mwyaf o fariau masnach a duroedd arbennig yn Ewrop. Mae'r grŵp yn berchen ar 6 ffatri yn yr Eidal, Ffrainc, y Swistir a Rwmania, gyda chyfanswm o dros 2,000 o weithwyr, dros 2 filiwn o dunelli yn cael eu gwerthu bob blwyddyn a gweithgareddau masnachol mewn dros 40 o wledydd.

Yn Rwmania, sefydlodd AFV Beltrame yn 2006 Donalam Călărași sydd ar hyn o bryd yn un o brif chwaraewyr y diwydiant bariau dur rholio poeth a duroedd arbennig yn Ewrop. Mae gan y cwmni dros 270 o weithwyr ac mae'n gwerthu tua 120,000 tunnell o fariau dur yn flynyddol.

Parhau Darllen

Romania

Trafferth sbwriel yn Downtown Bucharest, Rwmania

cyhoeddwyd

on

Mae bwrdeistref 1 ym mhrif ddinas Rwmania wedi cael ei boddi gan bentyrrau o wastraff heb ei gasglu. Mae'r broblem wedi bod yn llusgo ymlaen ers sawl mis gyda seibiannau byr yn unig, yn ysgrifennu gohebydd Bucharest Cristian Gherasim.

Yn atgoffa rhywun o raddfa lai o'r argyfyngau garbage yn Napoli, yr Eidal sydd wedi bod ymlaen ers degawdau, gwelodd y broblem wastraff yn Bucharest neuadd y ddinas Bwrdeistref 1 yn cloi cyrn gyda'r cwmni glanhau â gofal am gasglu gwastraff. Mae Bwrdeistref 1 yn cynnwys y rhan fwyaf cyfoethog o'r ddinas sydd bellach o dan fynyddoedd sbwriel.

Dywedodd y maer sydd newydd ei ethol fod y mater yn dibynnu ar y cwmni glanhau yn codi ffi anghymesur am y gwasanaethau, ymhell uwchlaw pris y farchnad, ffi y mae neuadd y ddinas bellach yn gwrthod ei thalu. At hynny, nid oes gan yr anghydfod ymlaen ac i ffwrdd sy'n rhoi dinasyddion mewn sefyllfa anghyfforddus iawn ddatrysiad diffiniol yn y golwg.

Dywedodd y maer y bydd yn erlyn y cwmni am beidio â chyflawni ei ddarpariaethau contract a chanslo'r cytundeb ond byddai hynny hefyd yn feichus gan na ellir canslo'r contract yn hawdd. Gan gymryd llawer o amser fel y mae, nid yw unrhyw obaith o ddatrys y mater yn y llys barn yn dod â datrysiad ar unwaith i'r broblem, gan gadw'r dinasyddion yn yr un sefyllfa enbyd.

Mae pwysau'r gymuned ar y weinyddiaeth leol i ddatrys y broblem yn enfawr. Mae pobl yn gywir eisiau i swyddfa'r maer ddod o hyd i atebion yn gyflym i ddarparu gwasanaethau sylfaenol: casglu sbwriel, glanhau strydoedd. Nid oes ganddyn nhw ddiddordeb mawr ym manylion yr argyfwng, dim ond y sothach o flaen y tŷ a'r strydoedd budr maen nhw'n eu gweld. Dyma'r math o argyfwng nad yw'n ennill unrhyw bleidleisiau.

Felly, argyfwng iechyd dwbl yn y fwrdeistref un: yr argyfwng garbage wedi'i arosod dros y pandemig.

Mae Rwmania wedi cael ei blagio gan argyfwng rheoli gwastraff ar lefel genedlaethol.

Dros y misoedd diwethaf, atafaelodd heddlu Rwmania sawl cynhwysydd wedi'u llwytho â gwastraff na ellir ei ddefnyddio, ei gludo i borthladd Môr Du Rwmania yn Constanta, o amrywiol aelod-wladwriaethau'r UE. Dywedwyd ar gam bod nwyddau yn wastraff plastig. Dangosodd adroddiad yr heddlu fel arall, roedd y llwythi ynddo mewn gwirionedd yn cynnwys pren, gwastraff metel a deunyddiau peryglus.

Ers 2018, pan roddodd China derfynau caeth ar fewnforion gwastraff tramor, mae Twrci, Rwmania a Bwlgaria wedi dod yn gyrchfannau mawr i allforwyr gwastraff. Cododd digwyddiadau o'r fath yn sylweddol dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf ar ôl i Tsieina roi'r gwaharddiad plastig ar waith.

Mae mwy a mwy o gwmnïau'n mewnforio gwastraff i Rwmania, o dan esgus mewnforio cynhyrchion ail-law, tunnell o offer electronig sgrap, plastigau, gwastraff meddygol, a hyd yn oed sylweddau gwenwynig. Mae'r holl sothach hwn yn cael ei gladdu neu ei losgi.

Mae mewnforion gwastraff anghyfreithlon yn llygru'r union aer rydyn ni'n ei anadlu. Wrth i'r rhan fwyaf o'r gwastraff ddod i ben mewn tomenni anghyfreithlon, mae'r sbwriel fel arfer yn cael ei losgi, gyda thocsinau yn cael eu hallyrru i'r awyr. Mae Bucharest wedi cofnodi achosion o lygredd mater gronynnol sydd dros 1,000 y cant yn uwch na'r trothwy a dderbynnir. Ac mae Brwsel wedi targedu Rwmania dro ar ôl tro dros lygredd aer a thirlenwi anghyfreithlon.

Yn flaenorol, mae Gohebydd yr UE wedi cyflwyno achos cymuned yn Rwmania yn ceisio ymdopi â mater rheoli gwastraff trwy dalu arian parod i ddinasyddion sy'n helpu gyda chasglu gwastraff. Mae cymuned Ciugud yn wir yn ateb galwad yr UE i gymunedau lleol gamu i mewn a newid eu materion amgylcheddol.

Mae'n enwog bod Rwmania yn un o'r gwledydd Ewropeaidd sydd â'r lefelau isaf o ailgylchu gwastraff ac mae'n ofynnol i awdurdodau lleol dalu symiau sylweddol o arian yn flynyddol mewn dirwyon am beidio â chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol yr UE.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd