Cysylltu â ni

Romania

Trafferth sbwriel yn Downtown Bucharest, Rwmania

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae bwrdeistref 1 ym mhrif ddinas Rwmania wedi cael ei boddi gan bentyrrau o wastraff heb ei gasglu. Mae'r broblem wedi bod yn llusgo ymlaen ers sawl mis gyda seibiannau byr yn unig, yn ysgrifennu gohebydd Bucharest Cristian Gherasim.

Yn atgoffa rhywun o raddfa lai o'r argyfyngau garbage yn Napoli, yr Eidal sydd wedi bod ymlaen ers degawdau, gwelodd y broblem wastraff yn Bucharest neuadd y ddinas Bwrdeistref 1 yn cloi cyrn gyda'r cwmni glanhau â gofal am gasglu gwastraff. Mae Bwrdeistref 1 yn cynnwys y rhan fwyaf cyfoethog o'r ddinas sydd bellach o dan fynyddoedd sbwriel.

Dywedodd y maer sydd newydd ei ethol fod y mater yn dibynnu ar y cwmni glanhau yn codi ffi anghymesur am y gwasanaethau, ymhell uwchlaw pris y farchnad, ffi y mae neuadd y ddinas bellach yn gwrthod ei thalu. At hynny, nid oes gan yr anghydfod ymlaen ac i ffwrdd sy'n rhoi dinasyddion mewn sefyllfa anghyfforddus iawn ddatrysiad diffiniol yn y golwg.

hysbyseb

Dywedodd y maer y bydd yn erlyn y cwmni am beidio â chyflawni ei ddarpariaethau contract a chanslo'r cytundeb ond byddai hynny hefyd yn feichus gan na ellir canslo'r contract yn hawdd. Gan gymryd llawer o amser fel y mae, nid yw unrhyw obaith o ddatrys y mater yn y llys barn yn dod â datrysiad ar unwaith i'r broblem, gan gadw'r dinasyddion yn yr un sefyllfa enbyd.

Mae pwysau'r gymuned ar y weinyddiaeth leol i ddatrys y broblem yn enfawr. Mae pobl yn gywir eisiau i swyddfa'r maer ddod o hyd i atebion yn gyflym i ddarparu gwasanaethau sylfaenol: casglu sbwriel, glanhau strydoedd. Nid oes ganddyn nhw ddiddordeb mawr ym manylion yr argyfwng, dim ond y sothach o flaen y tŷ a'r strydoedd budr maen nhw'n eu gweld. Dyma'r math o argyfwng nad yw'n ennill unrhyw bleidleisiau.

Felly, argyfwng iechyd dwbl yn y fwrdeistref un: yr argyfwng garbage wedi'i arosod dros y pandemig.

hysbyseb

Mae Rwmania wedi cael ei blagio gan argyfwng rheoli gwastraff ar lefel genedlaethol.

Dros y misoedd diwethaf, atafaelodd heddlu Rwmania sawl cynhwysydd wedi'u llwytho â gwastraff na ellir ei ddefnyddio, ei gludo i borthladd Môr Du Rwmania yn Constanta, o amrywiol aelod-wladwriaethau'r UE. Dywedwyd ar gam bod nwyddau yn wastraff plastig. Dangosodd adroddiad yr heddlu fel arall, roedd y llwythi ynddo mewn gwirionedd yn cynnwys pren, gwastraff metel a deunyddiau peryglus.

Ers 2018, pan roddodd China derfynau caeth ar fewnforion gwastraff tramor, mae Twrci, Rwmania a Bwlgaria wedi dod yn gyrchfannau mawr i allforwyr gwastraff. Cododd digwyddiadau o'r fath yn sylweddol dros y flwyddyn a hanner ddiwethaf ar ôl i Tsieina roi'r gwaharddiad plastig ar waith.

Mae mwy a mwy o gwmnïau'n mewnforio gwastraff i Rwmania, o dan esgus mewnforio cynhyrchion ail-law, tunnell o offer electronig sgrap, plastigau, gwastraff meddygol, a hyd yn oed sylweddau gwenwynig. Mae'r holl sothach hwn yn cael ei gladdu neu ei losgi.

Mae mewnforion gwastraff anghyfreithlon yn llygru'r union aer rydyn ni'n ei anadlu. Wrth i'r rhan fwyaf o'r gwastraff ddod i ben mewn tomenni anghyfreithlon, mae'r sbwriel fel arfer yn cael ei losgi, gyda thocsinau yn cael eu hallyrru i'r awyr. Mae Bucharest wedi cofnodi achosion o lygredd mater gronynnol sydd dros 1,000 y cant yn uwch na'r trothwy a dderbynnir. Ac mae Brwsel wedi targedu Rwmania dro ar ôl tro dros lygredd aer a thirlenwi anghyfreithlon.

Yn flaenorol, mae Gohebydd yr UE wedi cyflwyno achos cymuned yn Rwmania yn ceisio ymdopi â mater rheoli gwastraff trwy dalu arian parod i ddinasyddion sy'n helpu gyda chasglu gwastraff. Mae cymuned Ciugud yn wir yn ateb galwad yr UE i gymunedau lleol gamu i mewn a newid eu materion amgylcheddol.

Mae'n enwog bod Rwmania yn un o'r gwledydd Ewropeaidd sydd â'r lefelau isaf o ailgylchu gwastraff ac mae'n ofynnol i awdurdodau lleol dalu symiau sylweddol o arian yn flynyddol mewn dirwyon am beidio â chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol yr UE.

Romania

Pam yn Rwmania a ledled y byd mai gwerthoedd ceidwadol yw'r 'dde eithaf' newydd

cyhoeddwyd

on

Mae'r cyfryngau prif ffrwd wedi symud mor bell i'r chwith dros y ddau ddegawd diwethaf fel bod unrhyw blaid sy'n ffyddlon i werth ceidwadol - ac yn enwedig gwerthoedd Cristnogol - bellach wedi'i brandio yn “bell iawn.” Mae'r label hwn yn bell oddi wrth y marc i'r mwyafrif o bleidiau gwleidyddol ac actorion ar y sbectrwm Cristnogol-dde, yn ysgrifennu George Simion.

Cefais fy magu yn y 1990au yn Rwmania ôl-Gomiwnyddol - gwlad sy'n dod o hyd i'w choesau democrataidd yn gyflym ac yn ailddarganfod plwraliaeth wleidyddol ar ôl pedwar degawd o unbennaeth un blaid.

Ailymgnawdolwyd Plaid Gomiwnyddol Rwmania ar y pryd a llwyddodd i hawlio chwith y sbectrwm gwleidyddol, gan ymbellhau yn ddiweddarach i Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol (PSD) heddiw. Prin fod y PSD yn wynebu unrhyw gystadleuaeth cyn ymddangosiad y blaid flaengar-ryddfrydol, Save Romania Union (USR), ac yna plaid arall, y Blaid Rhyddid, Undod ac Undod (PLUS), a unodd yn swyddogol i ffurfio'r platfform cyfunol, USRPLUS, a geisiodd ddal yr hawl.  

hysbyseb

O ddechrau'r 1990au, roedd gan fy nheulu fwy o ddiddordeb yn y pleidiau hanesyddol a oedd newydd eu hailgyhoeddi a gafodd eu gwahardd gan y drefn dotalitaraidd a ysbrydolwyd gan Sofietiaid a oedd yn rheoli ein gwlad o ddiwedd yr Ail Ryfel Byd tan y Chwyldro yn Rwmania ym mis Rhagfyr 1989. Llawer o weithwyr addysgedig a threfol daeth deallusion yn rhan o'r hawl Rwmania atgyfodedig a addawodd ddychwelyd i'r gwerthoedd ceidwadol plygu cymdeithasol a gwleidyddol megis hyrwyddo rhyddid crefyddol, bywyd teuluol a pharch at yr henoed. Roedd gwerthoedd Cristnogol yn annwyl i mi fel dyn ifanc ac i'm rhieni.

Daeth democratiaeth newydd Rwmania hefyd â'r dde eithaf yn ôl, a gynrychiolir gan wahanol bleidiau arbenigol senoffobau, Neo-Natsïaid ac eithafwyr eraill nad oedd ganddynt fawr o aelodaeth a dim cefnogaeth gyhoeddus, a drosodd yn ganlyniadau etholiadol truenus. Fel y mwyafrif o Rwmaniaid, sy'n gweld arbrawf Comiwnyddol Rwmania fel trasiedi dotalitaraidd, nid wyf erioed wedi hoffi eithafwyr ac nid oes gennyf ddim yn gyffredin â nhw. Er mwyn eiriol dros eithafiaeth yw ceisio dychwelyd i'r bennod drychinebus hon.

Prin fy mod yn 10 oed yn hydref 1996, pan arweiniodd y Blaid Gwerinwyr Cenedlaethol Cristnogol-Ddemocrataidd dde-dde (PNT-CD) glymblaid ehangach a enillodd yr etholiadau cyffredinol a'r arlywyddiaeth yn Rwmania. Enillodd cymdeithas obeithion mawr ar y gynghrair honno o bleidiau. Roeddem yn credu y byddem yn gweld adsefydlu moesol dosbarth gwleidyddol llygredig a dadfeiliedig ar ôl chwe blynedd o reol crypto-Gomiwnyddol. Ond ar ôl methu â chyflawni rhai addewidion hanfodol - yn bennaf oherwydd torri'r glymblaid a chydlynu mewnol gwael - methodd y PNT-CD y trothwy yn etholiadau seneddol 2000. Mae wedi chwarae rhan ymylol yng ngwleidyddiaeth Rwmania ers hynny.

hysbyseb

O'r eiliad honno ymlaen, ildiodd gwleidyddiaeth yn Rwmania i lefelau cynyddol o lygredd, anhrefn a biwrocratiaeth. Yn anffodus, yn wahanol i'r taleithiau Baltig a Gwlad Pwyl hefyd, ni welodd Rwmania drosiant cynhwysfawr o'i dosbarth rheoli ar ôl cwymp y drefn Gomiwnyddol. Dilynodd cenedlaethau olynol o wleidyddion ac oligarchiaid cydgysylltiedig, a oedd ag enwau ac wynebau gwahanol ond roeddent i gyd yn rhannu'r un nod a blaenoriaeth - dwyn cymaint â phosibl o goffrau'r genedl, a sicrhau marweidd-dra mewn twf democrataidd a fyddai'n caniatáu iddynt barhau i wneud felly.

Dyna pam, ar ôl bron i ddegawd a hanner o actifiaeth wleidyddol, y penderfynais fynd i mewn i'r fforwm gwleidyddol yn 2019 a sefydlu Cynghrair Undeb y Rhufeiniaid (AUR). Oherwydd bod dosbarth gwleidyddol Rwmania wedi parhau i gwympo hyd yn hyn ar gyfeiliorn dros y blynyddoedd diwethaf, credaf mai'r unig ffordd i ni fynd yn ôl ar y trywydd iawn fel pobl ac fel cenedl yw disodli ein elit gwleidyddol, un sydd wedi'i syfrdanu gymaint gan deneu a llygredd , gydag un sy'n cael ei ddiffinio gan deulu, cenedl, ffydd Gristnogol, a rhyddid.

Ar ôl pum cylch etholiadol, syfrdanodd yr AUR feirniaid ym mis Rhagfyr 2020 trwy dderbyn bron i 10 y cant o'r bleidlais boblogaidd. Nid oedd unrhyw blaid wleidyddol arall a sefydlwyd ar werthoedd Cristnogol-Democrataidd na cheidwadol erioed wedi ennill sedd yn Senedd Rwmania yn y ddau ddegawd o'r blaen.

Oherwydd mai dim ond blwydd oed oedd yr AUR ar y pryd, mae sylw cymwys yn y cyfryngau ledled y byd ar ei lefel isaf erioed, ac mae'r newyddiadurwr cyffredin yn Rwmania yn dal yn gymharol ifanc, fe aeth y cyfryngau i ddryswch a rhuthro i gategoreiddio'r AUR cyn belled iawn, pan ydym mewn gwirionedd yn unrhyw beth ond.

Mae rhai cyfryngau yn dal i'w chael hi'n ffasiynol ein labelu fel hyn, er ein bod wedi delio â materion hunaniaeth gymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol, addysgol a chenedlaethol dros naw mis ein gweithgaredd seneddol heb erioed ystyried syniad de-dde. Ac ni wnawn byth. Mae'n drueni, ac, i ni, yn drychineb, er ein bod ni ar y dechrau yn debygol o gam-labelu mor bell allan o naïfrwydd, mae'r cam-labelu hwn bellach yn cael ei danio gan gerrynt blaengar yng nghyfryngau'r Gorllewin y mae ein beirniaid wedi cydio ynddo er mwyn ein difetha. y gobaith i gadw marweidd-dra a llygredd yn Rwmania yn fyw. Ar eu cyfer, mae Rwmania yn “goeden rhoi” sy'n leinio eu pocedi. Na ato Duw y dylent golli eu lle wrth y cafn.

Ond nid yw'r ffenomen hon o nodi pleidiau ceidwadol a Christnogol yn faleisus i'r dde yn benodol i Rwmania - ac ni tharddodd yma. Mae'n fyd-eang ei natur. Cafodd y tân ei gynnau a’i sticio gan y cyfryngau prif ffrwd rhyddfrydol yn yr Unol Daleithiau fel rhan o ymdrech gydlynol i ymosod ar y Blaid Weriniaethol yn ystod y weinyddiaeth flaenorol. Mae'r newid paradeim hwn yn y cyfryngau wedi mynd ar dân yn fyd-eang - ac wedi gwthio ffiniau ceryntau gwleidyddol i'r chwith heb unrhyw rybudd ymlaen llaw. Mae cyfryngau prif ffrwd ledled y byd bellach yn gwadu pleidiau a oedd yn draddodiadol yn nofio yn lôn dde gwleidyddiaeth ac yn eu cam-labelu mor bell i'r dde am yr unig bechod o hyrwyddo gwerthoedd Cristnogol.

Nid wyf erioed wedi bod yn un i deimlo baich gan eiriau'r rhai sy'n fy meirniadu ar gam a'm gweithredoedd, yn enwedig pan fo camymddwyn ewyllys neu bwrpasol wrth chwarae. Felly, rwy'n ysgrifennu'r darn hwn yn unig fel neges i'r pleidleiswyr ifanc allan yna - yn Rwmania a ledled y byd: Mae pleidiau gwleidyddol sy'n adeiladu eu rhaglen o amgylch gwir werthoedd Cristnogol, mewn gwirionedd, yn anghydnaws â'r dde eithaf. Mae eu hafalu yn anghywir ac yn sâl. Nid yw ac ni all moesoldeb sylfaenol Cristnogaeth fod yn eithafwr. Mae wedi'i adeiladu ar barch a'r frwydr i sicrhau daioni i bawb, ym mhobman, heb wahaniaethu. Tra bod ideolegau a pharadeimau'r cyfryngau yn symud o bryd i'w gilydd ac yn y pen draw yn darfod, bydd gwerthoedd ceidwadol a'u hymlynwyr yn parhau'n gryf.

Mae partïon fel ein un ni yma i'w hamddiffyn - ac rydyn ni yma i aros.

George Simion yw llywydd y Gynghrair dros Undeb y Rhufeiniaid.

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Bucharest yn profi digwyddiad cerddoriaeth ar raddfa fawr yng nghanol pryderon pandemig

cyhoeddwyd

on

Cynhaliodd prifddinas Rwmania yr ŵyl gerddoriaeth ar raddfa fawr gyntaf ers y pandemig dros flwyddyn a hanner yn ôl, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

I bobl sy'n hoff o gerddoriaeth, profodd y digwyddiad i fod yn llygedyn o obaith, gan ddod â theimlad cyn-COVID yn ôl, cyn i'r cyfyngiadau pandemig ganslo neu gyfyngu crynoadau ar raddfa fawr.

Yn ystod y flwyddyn hon, agorodd Rwmania yn raddol i wyliau cerdd a oedd i fod i gymryd rhan yn 2020 ond gwthiodd yn ôl pan darodd y pandemig a chanslo cynulliadau o'r fath.

hysbyseb

Daeth bron i 40.000 o bobl o Rwmania a thramor at ei gilydd dros y penwythnos i fynd i Ŵyl SAGA - digwyddiad cerddoriaeth ddawns electronig rhyngwladol sy'n ymddangos am y tro cyntaf ym mhrifddinas Rwmania.

Caniataodd trefnwyr y digwyddiad fynediad yn seiliedig ar ofynion COVID llym sy'n angenrheidiol ar gyfer y math hwn o gynulliadau: Tystysgrif Covid Digidol yr UE - prawf bod yr unigolyn naill ai wedi cael ei frechu, wedi derbyn canlyniad prawf negyddol, neu wedi'i adfer o Covid-19, prawf PCR diweddar rhif yn hŷn na 72h, neu brawf wedi'i wneud yn y fan a'r lle cyn mynediad sy'n ddilys am 24h.

Profodd yr ŵyl allu'r awdurdod i ymdopi â'r mewnlifiad o bobl sy'n dod ar gyfer y digwyddiad cerddorol a sicrhau nad yw'r crynhoad mawr o bobl sy'n mynd i'r ŵyl yn ychwanegu at nifer yr achosion COVID newydd.

hysbyseb

Yn yr achos cyntaf, profodd awdurdodau Bucharest na allent symleiddio traffig, gan arwain at draffig disymud am ran ogleddol prifddinas Rwmania am sawl awr, gyda llawer o bobl leol yn lleisio eu dicter yn erbyn awdurdodau lleol. A. fideo wedi'i bostio ar gyfryngau cymdeithasol yn dangos dinas a ddaeth i ben gan gyfyngiadau traffig ac anallu'r awdurdodau i ymdopi â'r mewnlifiad o bobl.

Mae Bucharest yn ceisio delio â phigyn yn nifer yr achosion COVID ar ôl misoedd tawel yr haf. Dros yr wythnosau diwethaf gwelodd prifddinas Rwmania gynnydd yn nifer yr achosion wrth i welyau ICU lenwi'n gyflym. Ledled y wlad, mae achosion newydd Covid dyddiol wedi neidio o lai na 100 yn ystod yr haf, i dros 2,000.

Disgwylir i'r wyl ddychwelyd y flwyddyn nesaf gan fod y rhai sy'n hoff o gerddoriaeth wedi derbyn argraffiad eleni.

Ond yn y cyfamser mae angen i awdurdodau lleol a chenedlaethol oroesi'r hyn sy'n edrych yn fwyfwy fel 4th ton y pandemig yn gafael ledled y wlad.

Mae gan Rwmania un o'r cyfraddau brechu isaf yn yr UE, gan wthio awdurdodau i werthu gormodedd o oddeutu dwy filiwn o frechlynnau, a rhoi yn agos at filiwn arall - er mwyn osgoi stociau nas defnyddiwyd rhag cyrraedd eu dyddiad dod i ben. Yr wythnos diwethaf, fe werthodd awdurdodau swp arall o bigiadau, dros 1.5 miliwn i Dde Korea.

Parhau Darllen

Gwlad Groeg

Mae'r entrepreneur Dragos Savulescu yn sicrhau buddugoliaeth dros awdurdodau Rwmania

cyhoeddwyd

on

Dragos Savulescu (Yn y llun), cyhoeddodd yr entrepreneur a’r cynhyrchydd ffilm, a’i wraig Angela Martini, awdur a chyn Miss Universe Albania, ar 10 Medi fod llys yng Ngwlad Groeg wedi rhwystro ymgais gan Rwmania i’w estraddodi. Mae’r penderfyniad yn nodi’r eildro i lys Ewropeaidd wrthod cais estraddodi yn ei achos ac yn dod â’r bennod ddiweddaraf i ben o’r hyn y mae Mr Savulescu yn ei ddisgrifio fel “camesgoriad cyfiawnder 16 mlynedd”.

Ochrodd Llys Apêl Aegean yn Syros â Mr Savulescu, gan gytuno nad oedd gan Rwmania unrhyw bŵer i orfodi ei estraddodi o Wlad Groeg a gorchmynnodd ddiswyddo gwarant arestio Rwmania ar unwaith. Cafodd Mr Savulescu ei arestio ar ynys Mykonos ar Awst 9 ar ôl i lys yn Rwmania gyflwyno gwarant hir-ddarfodedig yn ymwneud â’i euogfarn mewn achos adfer tir yn 2005, yn cyhuddo Mr Savulescu yn gwadu’n gryf. Mae Llys Apêl Napoli, yn yr Eidal, lle mae Savulescu yn breswylydd, wedi gwrthod cais estraddodi Romania o’r blaen, tra hefyd yn cydnabod yr achos yn yr Eidal yn gyfreithiol ac yn cymhwyso amnest i’r ddedfryd o dan gyfraith yr Eidal.

Wrth iddo adael y llys yn Syros, dywedodd Dragos Savulescu, 47: “Rydyn ni wrth ein bodd bod y llys yng Ngwlad Groeg wedi cydnabod bod y gorchymyn estraddodi yn gyfreithiol heb rinwedd, a bod gen i hawl i ddychwelyd i’r Eidal.

hysbyseb

“Er bod yr wythnosau diwethaf wedi bod yn uffern, mae fy arestio yn Mykonos o leiaf wedi profi eto sut mae awdurdodau Rwmania yn barod i gam-drin cyfraith yr Eidal ac Ewrop trwy fynd ar drywydd gwarant lle nad oes ganddyn nhw awdurdod i wneud hynny. Rwy’n ddiolchgar iawn i’r llys yng Ngwlad Groeg, a hoffwn ddiolch i’m cyfreithiwr, Mr Michalis Dimitrakopoulos am ei waith aruthrol. Nid yw'r profiad hwn ond wedi cryfhau fy mhenderfyniad i ddatgelu'r camdriniaeth fawr yn fy achos i ac mewn llawer o rai eraill yn Rwmania. "

Gadawodd y cwpl Mykonos ar ôl y gwrandawiad llys ddydd Mercher ac maen nhw wedi dychwelyd i'w cartref ym Milan.

Soniodd ei wraig, Angela Martini, 35, hefyd am ei rhyddhad: “Rydw i mor hapus. Mae'n teimlo bod yr hunllef hon drosodd o'r diwedd. ”

hysbyseb

Fel actor, mae Mr Savulescu wedi ymddangos mewn ffilmiau ochr yn ochr â Kevin Costner a Ryan Reynolds. Er gwaethaf cael dogfennau gan awdurdodau’r Eidal i ddweud ei fod yn rhydd i deithio, dywed iddo gael ei arestio mewn bwyty Mykonos o flaen ei wraig a’i ffrindiau mewn ymgyrch yn cynnwys dros 30 o heddweision a threuliodd ddau ddiwrnod dan arestiad yn Syros cyn cael ei ryddhau , hyd nes y ceir penderfyniad dydd Mercher. Ers hynny, mae'r cwpl wedi bod yn byw mewn llety ar rent ar yr ynys.

Dywed Mr Savulescu ei fod wedi cael ei orfodi i logi gwarchodwyr corff ac wedi dioddef blynyddoedd o honiadau ffug sydd wedi niweidio ei fusnes ac wedi dinistrio ei deulu. Ymhlith y rhai mwyaf diweddar mae honiad ffug bod ei wraig wedi arwain awdurdodau Rwmania i Mykonos ar ôl iddi bostio eu lleoliad ar Instagram. “Nid oedd ein lleoliad yn gyfrinachol ac nid oedd gennym reswm i guddio,” meddai Mr Savulescu, “Roeddem wedi bod i Ffrainc a’r Swistir cyn y daith hon, gan bostio ar Instagram drwyddi draw, ac yna aethom i mewn i Wlad Groeg yn agored mewn awyren - felly mae’n hurt awgrymu roeddem yn ceisio osgoi'r gyfraith. ” Fe wfftiodd hefyd honiadau iddo ffoi o Rwmania i ddianc o’r carchar, gan fynnu ei fod eisoes yn breswylydd cyfreithiol yn yr Eidal pan basiwyd ei ddedfryd ym mis Chwefror 2019, bron i 16 mlynedd ar ôl lansio’r achos gyntaf.

“Fe wnaeth awdurdodau Rwmania gamarwain awdurdodau Gwlad Groeg yn fwriadol, er eu bod yn ymwybodol bod fy sefyllfa wedi ei hegluro’n gyfreithiol yn yr Eidal. Mae hwn yn gamdriniaeth warthus o gyfraith ryngwladol gan yr awdurdodau yn Rwmania sy'n amlwg yn dal i fyw yn oes Ceausescu, ac yn rhan o ymgyrch i'm herlid am drosedd na wnes i ei chyflawni. Profwyd camdriniaeth o’r fath heddiw gan benderfyniad llys Gwlad Groeg. ”

“Y person yr effeithir arno fwyaf yw fy ngwraig,” ychwanegodd Mr Savulescu. “Mae hi’n fod dynol hardd, cariadus ac anhygoel sydd wedi cael ei gosbi oherwydd fy sefyllfa. Mae hynny'n faich enfawr arna i, a dyma un o'r rhesymau pam fy mod i mor ddig wrth yr anghyfiawnder hwn. "

Wrth siarad am ddioddefaint ei gŵr, dywedodd Ms Martini: “Roedd arestiad Dragos yn Mykonos yn galed iawn ar ôl i ni ymladd dros gyfiawnder cyhyd. Mae'n ddyn gofalgar, gyda chalon dda ac rwy'n ei garu. I mi, cariad yw popeth ac os nad ydych chi'n ymladd am gariad, beth ddylech chi ymladd drosto? Cariad yw ein pŵer mwyaf a gyda chryfder ein cariad, rydyn ni'n barod i ymladd byddin. ”

Dywed y cwpl, a oedd yn briod yn yr Unol Daleithiau yn 2017, eu bod yn benderfynol o glirio enw Mr Savulescu ac i ddatgelu’r system “ymosodol” yn Rwmania. “Rydyn ni wedi bod yn dawel ers tair blynedd, ond mae digon yn ddigon,” meddai Mr Savulescu. “Mae’n bryd dweud y gwir am gyfiawnder bondigrybwyll yn Rwmania.”

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd