Cysylltu â ni

Romania

Pam yn Rwmania a ledled y byd mai gwerthoedd ceidwadol yw'r 'dde eithaf' newydd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae'r cyfryngau prif ffrwd wedi symud mor bell i'r chwith dros y ddau ddegawd diwethaf fel bod unrhyw blaid sy'n ffyddlon i werth ceidwadol - ac yn enwedig gwerthoedd Cristnogol - bellach wedi'i brandio yn “bell iawn.” Mae'r label hwn yn bell oddi wrth y marc i'r mwyafrif o bleidiau gwleidyddol ac actorion ar y sbectrwm Cristnogol-dde, yn ysgrifennu George Simion.

Cefais fy magu yn y 1990au yn Rwmania ôl-Gomiwnyddol - gwlad sy'n dod o hyd i'w choesau democrataidd yn gyflym ac yn ailddarganfod plwraliaeth wleidyddol ar ôl pedwar degawd o unbennaeth un blaid.

Ailymgnawdolwyd Plaid Gomiwnyddol Rwmania ar y pryd a llwyddodd i hawlio chwith y sbectrwm gwleidyddol, gan ymbellhau yn ddiweddarach i Blaid Ddemocrataidd Gymdeithasol (PSD) heddiw. Prin fod y PSD yn wynebu unrhyw gystadleuaeth cyn ymddangosiad y blaid flaengar-ryddfrydol, Save Romania Union (USR), ac yna plaid arall, y Blaid Rhyddid, Undod ac Undod (PLUS), a unodd yn swyddogol i ffurfio'r platfform cyfunol, USRPLUS, a geisiodd ddal yr hawl.  

hysbyseb

O ddechrau'r 1990au, roedd gan fy nheulu fwy o ddiddordeb yn y pleidiau hanesyddol a oedd newydd eu hailgyhoeddi a gafodd eu gwahardd gan y drefn dotalitaraidd a ysbrydolwyd gan Sofietiaid a oedd yn rheoli ein gwlad o ddiwedd yr Ail Ryfel Byd tan y Chwyldro yn Rwmania ym mis Rhagfyr 1989. Llawer o weithwyr addysgedig a threfol daeth deallusion yn rhan o'r hawl Rwmania atgyfodedig a addawodd ddychwelyd i'r gwerthoedd ceidwadol plygu cymdeithasol a gwleidyddol megis hyrwyddo rhyddid crefyddol, bywyd teuluol a pharch at yr henoed. Roedd gwerthoedd Cristnogol yn annwyl i mi fel dyn ifanc ac i'm rhieni.

Daeth democratiaeth newydd Rwmania hefyd â'r dde eithaf yn ôl, a gynrychiolir gan wahanol bleidiau arbenigol senoffobau, Neo-Natsïaid ac eithafwyr eraill nad oedd ganddynt fawr o aelodaeth a dim cefnogaeth gyhoeddus, a drosodd yn ganlyniadau etholiadol truenus. Fel y mwyafrif o Rwmaniaid, sy'n gweld arbrawf Comiwnyddol Rwmania fel trasiedi dotalitaraidd, nid wyf erioed wedi hoffi eithafwyr ac nid oes gennyf ddim yn gyffredin â nhw. Er mwyn eiriol dros eithafiaeth yw ceisio dychwelyd i'r bennod drychinebus hon.

Prin fy mod yn 10 oed yn hydref 1996, pan arweiniodd y Blaid Gwerinwyr Cenedlaethol Cristnogol-Ddemocrataidd dde-dde (PNT-CD) glymblaid ehangach a enillodd yr etholiadau cyffredinol a'r arlywyddiaeth yn Rwmania. Enillodd cymdeithas obeithion mawr ar y gynghrair honno o bleidiau. Roeddem yn credu y byddem yn gweld adsefydlu moesol dosbarth gwleidyddol llygredig a dadfeiliedig ar ôl chwe blynedd o reol crypto-Gomiwnyddol. Ond ar ôl methu â chyflawni rhai addewidion hanfodol - yn bennaf oherwydd torri'r glymblaid a chydlynu mewnol gwael - methodd y PNT-CD y trothwy yn etholiadau seneddol 2000. Mae wedi chwarae rhan ymylol yng ngwleidyddiaeth Rwmania ers hynny.

hysbyseb

O'r eiliad honno ymlaen, ildiodd gwleidyddiaeth yn Rwmania i lefelau cynyddol o lygredd, anhrefn a biwrocratiaeth. Yn anffodus, yn wahanol i'r taleithiau Baltig a Gwlad Pwyl hefyd, ni welodd Rwmania drosiant cynhwysfawr o'i dosbarth rheoli ar ôl cwymp y drefn Gomiwnyddol. Dilynodd cenedlaethau olynol o wleidyddion ac oligarchiaid cydgysylltiedig, a oedd ag enwau ac wynebau gwahanol ond roeddent i gyd yn rhannu'r un nod a blaenoriaeth - dwyn cymaint â phosibl o goffrau'r genedl, a sicrhau marweidd-dra mewn twf democrataidd a fyddai'n caniatáu iddynt barhau i wneud felly.

Dyna pam, ar ôl bron i ddegawd a hanner o actifiaeth wleidyddol, y penderfynais fynd i mewn i'r fforwm gwleidyddol yn 2019 a sefydlu Cynghrair Undeb y Rhufeiniaid (AUR). Oherwydd bod dosbarth gwleidyddol Rwmania wedi parhau i gwympo hyd yn hyn ar gyfeiliorn dros y blynyddoedd diwethaf, credaf mai'r unig ffordd i ni fynd yn ôl ar y trywydd iawn fel pobl ac fel cenedl yw disodli ein elit gwleidyddol, un sydd wedi'i syfrdanu gymaint gan deneu a llygredd , gydag un sy'n cael ei ddiffinio gan deulu, cenedl, ffydd Gristnogol, a rhyddid.

Ar ôl pum cylch etholiadol, syfrdanodd yr AUR feirniaid ym mis Rhagfyr 2020 trwy dderbyn bron i 10 y cant o'r bleidlais boblogaidd. Nid oedd unrhyw blaid wleidyddol arall a sefydlwyd ar werthoedd Cristnogol-Democrataidd na cheidwadol erioed wedi ennill sedd yn Senedd Rwmania yn y ddau ddegawd o'r blaen.

Oherwydd mai dim ond blwydd oed oedd yr AUR ar y pryd, mae sylw cymwys yn y cyfryngau ledled y byd ar ei lefel isaf erioed, ac mae'r newyddiadurwr cyffredin yn Rwmania yn dal yn gymharol ifanc, fe aeth y cyfryngau i ddryswch a rhuthro i gategoreiddio'r AUR cyn belled iawn, pan ydym mewn gwirionedd yn unrhyw beth ond.

Mae rhai cyfryngau yn dal i'w chael hi'n ffasiynol ein labelu fel hyn, er ein bod wedi delio â materion hunaniaeth gymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol, addysgol a chenedlaethol dros naw mis ein gweithgaredd seneddol heb erioed ystyried syniad de-dde. Ac ni wnawn byth. Mae'n drueni, ac, i ni, yn drychineb, er ein bod ni ar y dechrau yn debygol o gam-labelu mor bell allan o naïfrwydd, mae'r cam-labelu hwn bellach yn cael ei danio gan gerrynt blaengar yng nghyfryngau'r Gorllewin y mae ein beirniaid wedi cydio ynddo er mwyn ein difetha. y gobaith i gadw marweidd-dra a llygredd yn Rwmania yn fyw. Ar eu cyfer, mae Rwmania yn “goeden rhoi” sy'n leinio eu pocedi. Na ato Duw y dylent golli eu lle wrth y cafn.

Ond nid yw'r ffenomen hon o nodi pleidiau ceidwadol a Christnogol yn faleisus i'r dde yn benodol i Rwmania - ac ni tharddodd yma. Mae'n fyd-eang ei natur. Cafodd y tân ei gynnau a’i sticio gan y cyfryngau prif ffrwd rhyddfrydol yn yr Unol Daleithiau fel rhan o ymdrech gydlynol i ymosod ar y Blaid Weriniaethol yn ystod y weinyddiaeth flaenorol. Mae'r newid paradeim hwn yn y cyfryngau wedi mynd ar dân yn fyd-eang - ac wedi gwthio ffiniau ceryntau gwleidyddol i'r chwith heb unrhyw rybudd ymlaen llaw. Mae cyfryngau prif ffrwd ledled y byd bellach yn gwadu pleidiau a oedd yn draddodiadol yn nofio yn lôn dde gwleidyddiaeth ac yn eu cam-labelu mor bell i'r dde am yr unig bechod o hyrwyddo gwerthoedd Cristnogol.

Nid wyf erioed wedi bod yn un i deimlo baich gan eiriau'r rhai sy'n fy meirniadu ar gam a'm gweithredoedd, yn enwedig pan fo camymddwyn ewyllys neu bwrpasol wrth chwarae. Felly, rwy'n ysgrifennu'r darn hwn yn unig fel neges i'r pleidleiswyr ifanc allan yna - yn Rwmania a ledled y byd: Mae pleidiau gwleidyddol sy'n adeiladu eu rhaglen o amgylch gwir werthoedd Cristnogol, mewn gwirionedd, yn anghydnaws â'r dde eithaf. Mae eu hafalu yn anghywir ac yn sâl. Nid yw ac ni all moesoldeb sylfaenol Cristnogaeth fod yn eithafwr. Mae wedi'i adeiladu ar barch a'r frwydr i sicrhau daioni i bawb, ym mhobman, heb wahaniaethu. Tra bod ideolegau a pharadeimau'r cyfryngau yn symud o bryd i'w gilydd ac yn y pen draw yn darfod, bydd gwerthoedd ceidwadol a'u hymlynwyr yn parhau'n gryf.

Mae partïon fel ein un ni yma i'w hamddiffyn - ac rydyn ni yma i aros.

George Simion yw llywydd y Gynghrair dros Undeb y Rhufeiniaid.

Y Comisiwn Ewropeaidd

REACT-EU: Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo € 2 biliwn o adnoddau ychwanegol ar gyfer yr adferiad yn yr Eidal, Sbaen, Lwcsembwrg a Rwmania

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi rhoi € 2 biliwn i'r Eidal, Sbaen, Lwcsembwrg a Rwmania yn dilyn addasu dau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, un Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) ac un Cronfa ar gyfer Cymorth Ewrop i'r Mwyaf Difreintiedig Rhaglenni Gweithredol (OP) o dan y Cymorth Adfer ar gyfer Cydlyniant a'r Tiriogaethau yn Ewrop (REACT-EU). Yn yr Eidal, bydd yr OP cenedlaethol 'Llywodraethu a Gallu Sefydliadol' yn derbyn cyfanswm o € 1.2bn. O'r swm hwn, bydd € 761 miliwn yn mynd tuag at brynu 68 miliwn dos o frechlynnau yn erbyn y coronafirws. Yn rhanbarthau'r De, bydd awdurdodau'n defnyddio € 374m i logi gweithwyr gofal iechyd cyhoeddus newydd ac i dalu costau oriau ychwanegol a weithir gan weithwyr yn y system ar hyn o bryd. Bydd € 108 miliwn yn helpu i gryfhau gallu gweinyddol awdurdodau cenedlaethol a rhanbarthol, gan gynnwys yn y system gofal iechyd.

Yn Sbaen, bydd 'Comunidad Valenciana' yn derbyn adnoddau ychwanegol o € 690m i ddarparu, ymhlith eraill, gyfalaf gweithio i'r busnesau bach a chanolig yr effeithir arnynt fwyaf, ac i atgyfnerthu iechyd, gwasanaethau cymdeithasol a buddsoddiadau mewn seilwaith sylfaenol i ddinasyddion, gan gynnwys yn y sectorau iechyd ac addysg. Bydd Lwcsembwrg yn derbyn € 69m i gefnogi profion coronafirws ar raddfa fawr a chaffael brechlynnau, a buddsoddiadau mewn cynaliadwyedd fel trydaneiddio'r rhwydwaith bysiau cenedlaethol. Yn Rwmania, buddsoddir € 56m i ddarparu cefnogaeth faterol i grwpiau difreintiedig, megis prydau poeth, cymorth i blant difreintiedig â chyflenwadau ysgol ac i famau difreintiedig sydd â chitiau hanfodol ar gyfer eu babanod newydd-anedig. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6bn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni Polisi Cydlyniant.

hysbyseb

Parhau Darllen

Romania

Mae clymblaid lywodraethol Rwmania yn cwympo ar ôl llai na blwyddyn yn y swydd

cyhoeddwyd

on

Mae clymblaid llywodraeth Rwmania dan arweiniad Florin Cîțu (EPP) wedi cwympo yn dilyn pleidlais dim hyder yn y Senedd. Pleidleisiodd y 281 ASE yn erbyn y llywodraeth gyda 185 yn ymatal. 

Bydd yn rhaid i'r Arlywydd Klaus Iohannis (EPP) enwebu Prif Weinidog newydd. 

Daw’r bleidlais wrth i Rwmania weld ei phedwaredd don o COVID. Er gwaethaf argaeledd brechlyn, mae gan Rwmania un o'r cyfraddau brechu isaf yn yr UE.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Romania € 29.2 biliwn

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Rwmania, cam pwysig tuag at yr UE yn talu € 14.2 biliwn mewn grantiau a € 14.9bn mewn benthyciadau i Rwmania o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Rwmania. Bydd yn chwarae rhan hanfodol wrth alluogi Rwmania i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Y RRF yw'r offeryn allweddol sydd wrth wraidd NextGenerationEU. Bydd yn darparu hyd at € 800bn (yn y prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae cynllun Rwmania yn rhan o ymateb digynsail cydgysylltiedig yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Asesodd y Comisiwn gynllun Rwmania yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau sydd yng nghynllun Rwmania yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

hysbyseb

Sicrhau trawsnewidiadau gwyrdd a digidol Romania  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Rwmania yn neilltuo 41% o gyfanswm dyraniad y cynllun ar fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad gwyrdd. Mae'r cynllun yn cynnwys mesurau i gael gwared â chynhyrchu pŵer glo a lignit yn raddol erbyn 2032. Mae'r diwygiadau sy'n hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy yn cynnwys datgarboneiddio trafnidiaeth ffordd, trethiant gwyrdd, cymhellion ar gyfer cerbydau allyriadau sero, a newid moddol i reilffyrdd a chludiant dŵr. Mae gan y cynllun ffocws cryf hefyd ar wella effeithlonrwydd ynni adeiladau preifat a chyhoeddus.

Mae asesiad y Comisiwn o gynllun Rwmania yn canfod ei fod yn neilltuo 21% o gyfanswm ei ddyraniad ar fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae hyn yn cynnwys mesurau i ddigideiddio'r weinyddiaeth gyhoeddus a busnesau, gwella cysylltedd, seiberddiogelwch a sgiliau digidol a datblygu system e-Iechyd a thelefeddygaeth integredig. Disgwylir i fesurau i gefnogi digideiddio addysg gyfrannu at ddatblygu sgiliau i fyfyrwyr ac athrawon, a chânt eu hatgyfnerthu gan fesurau i foderneiddio labordai ysgolion a chreu labordai craff. Y bwriad yw cymryd rhan mewn prosiect aml-wlad fel Prosiect Pwysig o Ddiddordeb Ewropeaidd Cyffredin (IPCEI) ar ficro -lectroneg.

hysbyseb

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Rwmania

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Rwmania yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r cyfan neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Rwmania.

Disgwylir i weithredu diwygiadau a buddsoddiadau cymdeithasol ac addysgol fynd i'r afael â gwendidau hirsefydlog a diffygion strwythurol. Mae'r cynllun yn darparu ar gyfer mesurau i gryfhau'r weinyddiaeth gyhoeddus, gan gynnwys trwy atgyfnerthu effeithiolrwydd y system farnwrol ac ymladd llygredd. Bydd hefyd yn cynnwys mesurau i gefnogi buddsoddiad preifat, yn enwedig i fusnesau bach a chanolig, a gwella'r amgylchedd busnes trwy leihau'r baich gweinyddol ar gwmnïau. Disgwylir i ddiwygiadau’r cynllun ym meysydd addysg a swyddi gefnogi marchnad lafur gryfach, gan ffafrio twf. Disgwylir i'r diwygiadau blaenllaw ar ddileu'r glo yn raddol a datgarboneiddio trafnidiaeth, a buddsoddiadau sy'n hyrwyddo'r trawsnewidiad gwyrdd a digidol hybu cystadleurwydd a gwneud yr economi yn gyffredinol yn fwy cynaliadwy. Dylai gwytnwch cymdeithasol wella o ganlyniad i'r diwygiadau addysgol a'r buddsoddiadau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun. Dylai cael gweithlu â sgiliau da a lleihau gadael ysgolion yn gynnar wneud yr economi yn fwy gwydn yn erbyn sioc yn y dyfodol a'r boblogaeth yn fwy addasadwy i batrymau economaidd sy'n newid.

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun Rwmania yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw'r UE. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad gwyrdd a digidol. Er enghraifft, mae cynllun Rwmania yn cynnwys prosiect i adeiladu seilwaith cyfrifiadurol cwmwl diogel gan y llywodraeth i ganiatáu ar gyfer rhyngweithredu llwyfannau gweinyddiaeth gyhoeddus a gwasanaethau data, gan feithrin mabwysiadu gwasanaethau cyhoeddus digidol ar gyfer dinasyddion a chwmnïau, a defnyddio cardiau adnabod electronig ar gyfer 8.5 miliwn o ddinasyddion.

Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Rwmania yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio cronfeydd.

Dywedodd yr Arlywydd Ursula von der Leyen: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno ardystiad y Comisiwn Ewropeaidd i gynllun adfer a gwytnwch Romania € 29.2bn. Trwy ganolbwyntio ar fesurau i sicrhau'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, o wella effeithlonrwydd ynni adeiladau i wella cysylltedd a sgiliau digidol, mae gan y mesurau a nodir yn y cynllun y potensial i fod yn wirioneddol drawsnewidiol. Byddwn yn sefyll gyda chi yn y blynyddoedd i ddod i sicrhau bod y buddsoddiadau a'r diwygiadau uchelgeisiol a nodir yn y cynllun yn cael eu gweithredu'n llawn. "

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Heddiw, rydym wedi cymeradwyo cynllun adferiad Rwmania i ddod i’r amlwg yn gryfach ar ôl yr argyfwng a hybu twf economaidd. Bydd y cynllun yn helpu Rwmania i ddatgarboneiddio, gyda mesurau i gael gwared â chynhyrchu pŵer glo a lignit yn raddol a ddylai hybu cystadleurwydd a gwneud yr economi yn fwy cynaliadwy. Bydd hefyd yn hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy ac yn gwella effeithlonrwydd ynni adeiladau cyhoeddus a phreifat. Rydym yn croesawu ei ffocws ar wella cysylltedd a seiberddiogelwch ynghyd â digideiddio gweinyddiaeth gyhoeddus, gofal iechyd ac addysg, a thrwy hynny wella datblygiad sgiliau digidol. Trwy gynnal diwygiadau cymdeithasol ac addysgol, gyda buddsoddiadau yn gefn iddynt, dylai Rwmania ysgogi twf trwy fynd i’r afael â rhai materion strwythurol hirsefydlog - gydag amgylchedd busnes cryfach a llai o fiwrocratiaeth. ”

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Gyda golau gwyrdd heddiw o gynllun adfer a gwytnwch y Comisiwn dros Rwmania, mae’r wlad yn cymryd cam pwysig tuag at ddyfodol mwy llewyrchus, cystadleuol a chynaliadwy. Mae hwn yn gynllun mawr, o ran faint o arian y mae Rwmania ar fin ei dderbyn a natur uchelgeisiol ei diwygiadau a'i buddsoddiadau. Bydd y Comisiwn Ewropeaidd yn cefnogi awdurdodau Rwmania yn eu hymdrechion i gyflawni'r ymrwymiadau hyn, a fydd, o'u gweithredu'n llwyddiannus, yn dod â buddion aruthrol i ddinasyddion a busnesau Rwmania. ”

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig am benderfyniad i ddarparu € 14.2bn mewn grantiau a € 14.9bn mewn benthyciadau i Rwmania o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 3.6bn i Rwmania wrth rag-ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Rwmania.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir yn y cynllun adfer a gwytnwch yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch € 29.2 biliwn Rwmania

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Rwmania

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Rwmania

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Rwmania

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd