Cysylltu gyda ni

Frontpage

Mae FIE yn camu i mewn gyda chynllun i gefnogi ffenswyr yng nghanol argyfwng COVID-19

cyhoeddwyd

on

Mae menter newydd yn cadarnhau tueddiad i helpu chwaraewyr chwaraeon i oresgyn ôl-effeithiau pandemig COVID-19. 

                 Mae'r Ffederasiwn Ffensio Rhyngwladol (FIE), dan arweiniad Alisher Usmanov, wedi cyhoeddi cynllun cymorth byd-eang wedi'i anelu at ffederasiynau cenedlaethol yng nghanol argyfwng COVID-19.

"Mae ein byd wedi bod yn wynebu'r pandemig coronafirws, sy'n golygu canlyniadau enfawr i iechyd corfforol a meddyliol, yn ogystal â'r economi," meddai Usmanov mewn datganiad a ryddhawyd ddydd Gwener diwethaf gan y FIE. "Mae ffenswyr a'u ffederasiynau wedi gorfod atal eu gweithgareddau yn sydyn. Yn ysbryd undod ac undod, ac i helpu ein teulu ffensio i oresgyn y cyfnod anodd hwn, fe wnaethon ni lunio cynllun cefnogaeth digynsail, gan ddyrannu 1 miliwn o ffranc y Swistir at y diben hwn. . "

Alisher Usmanov, llun gan TASS

Alisher Usmanov, llun gan TASS

Yn ôl y cynllun a fabwysiadwyd gan ei bwyllgor gweithredol, bydd y FIE yn darparu cymorth ariannol i’w sefydliadau, athletwyr, a dyfarnwyr, ac yn rhewi ffioedd aelodaeth a sefydliad. Mae hefyd yn sicrhau grantiau i ffenswyr gymryd rhan mewn pencampwriaethau sydd ar ddod.

Daw'r cyhoeddiad hwn ar adeg dyngedfennol pan fydd y byd chwaraeon yn cael ei oedi gan ataliad parhaus y mwyafrif o weithgareddau ac aildrefnu digwyddiadau.

Yn ôl ym mis Mai, sefydlodd Athletau’r Byd a’r Sefydliad Athletau Rhyngwladol (IAF) gronfa les USD $ 500,000 i gefnogi athletwyr proffesiynol sydd wedi colli rhan sylweddol o’u hincwm oherwydd atal cystadlaethau rhyngwladol.

Nododd Llywydd Athletau’r Byd Sebastian Coe fod yn rhaid i’r “adnoddau ganolbwyntio ar athletwyr sy’n debygol o fod yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo y flwyddyn nesaf ac sydd bellach yn brwydro i dalu am angenrheidiau sylfaenol oherwydd colli incwm yn ystod y pandemig’ ’.

Ar hyn o bryd mae'r FIE, sy'n cynnwys cyfanswm o 157 o ffederasiynau, yn bwriadu ailafael yn ei gystadlaethau erbyn mis Tachwedd nesaf. Mae uwch-gymwysterau Olympaidd y ffenswyr yn parhau i fod wedi rhewi ym mis Mawrth 2020, meddai.

Y FIE oedd un o'r ffederasiynau rhyngwladol cyntaf i ryddhau ei gynllun cymorth byd-eang, y gall eraill ei ddilyn nawr.

O ystyried yr ansicrwydd ynghylch diwedd y pandemig coronafirws, mae angen i sefydliadau chwaraeon feddwl sut i ddarparu cefnogaeth foesol ac ariannol ychwanegol i'w hathletwyr. Dylid disgwyl mwy o fentrau gan roddwyr a ffederasiynau yn y dyfodol agos.

Yn y cyfamser, yn ôl Usmanov, mae’r FIE “yn gweithio’n ddiflino i amddiffyn ein hathletwyr a’n sefydliad cyfan i sicrhau bod cystadlaethau yn y dyfodol yn cael eu cynnal yn ddiogel. Fel ffenswyr, rydyn ni'n wynebu'r dyfodol gyda'n gilydd, ein pennau i fyny a'n masgiau ymlaen ”.

Mae Usmanov, cyn ffensiwr proffesiynol, wedi bod yn bennaeth ar y FIE ers 2008 ac wedi rhoi CHF80 miliwn rhyfeddol (USD $ 82 miliwn) ym mantolen y FIE dros dri chylch Olympaidd blaenorol, yn ôl y Y tu mewn i wefan newyddion y Gemau.

Ail-etholwyd ddwywaith i'r swydd hon, ni arbedodd y Rwseg unrhyw ymdrech i helpu i hyrwyddo ffensys ac i gynorthwyo'r ffederasiynau cenedlaethol cynyddol yn Asia, Affrica, a rhannau eraill o'r byd.

Fe argyhoeddodd hefyd yr IOC, dan arweiniad y cyn-bencampwr ffensio Thomas Bach, i aseinio'r cyfrif medalau llawn i ffensys yn ystod y Gemau Olympaidd Tokyo sydd ar ddod.

Wrth i’r pandemig COVID-19 ffrwydro, mae Usmanov a’i fusnesau wedi bod yn helpu i frwydro yn erbyn ei effaith gyda rhoddion mawr mewn amryw o wledydd, yn enwedig yn Rwsia ac yn Uzbekistan.

Efallai bod COVID-19 wedi taro diwydiannau chwaraeon a chwaraeon yn ddifrifol, ond credir hefyd mai chwaraeon yw'r feddyginiaeth orau ar gyfer afiechydon. Arferai Aristotle ddweud “nad oes dim mor ddraenio a dinistrio i’r corff dynol, ag anweithgarwch corfforol hirfaith”.

Gobeithio y bydd menter FIE i gefnogi ffenswyr yn yr amser hwn o gynnwrf parhaus yn ein symud yn agosach at ddod â'r saib presennol ym mywyd chwaraeon y byd i ben.

 

 

 

Belarws

Mae Rwsia yn targedu cwmnïau dadfeilio Belarus i dyfu ei dylanwad yn y wlad

cyhoeddwyd

on

Gallai unbennaeth hynaf Ewrop fod yn byw ei eiliadau olaf. Ers yr etholiad a ymleddir ym mis Awst, mae protestiadau torfol digynsail wedi bod yn digwydd ledled y wlad. Mae Brwsel a Washington, nad ydyn nhw bellach yn cydnabod Lukashenko fel yr arlywydd cyfreithlon, wedi gosod sancsiynau yn erbyn Lukashenko a'i gynghreiriaid, a gallai mwy fod ar y ffordd.

Fis diwethaf, cyhoeddodd yr UE ei drydedd set o sancsiynau. Y tro hwn, roedd sancsiynau i fod i dargedu'r rhai sy'n darparu cymorth ariannol uniongyrchol neu anuniongyrchol i drefn Lukashenko, gan gyfyngu ar y rhai sydd wedi galluogi ac ymestyn y trais sydd wedi lledu ledled y wlad. Mae'r rownd newydd hon o sancsiynau o Frwsel ar Belarus yn debygol o arwain llawer o Belarusiaid i chwilio am gyfleoedd i ddadlwytho asedau ar ddirprwyon er mwyn cynnal rhywfaint o ddylanwad dros eu daliadau corfforaethol, neu eu gwerthu i bartïon tramor er mwyn osgoi methdaliad.

Mae Moscow, un o gynghreiriaid olaf Lukashenko, wedi sicrhau Minsk ei fod yn parhau cefnogaeth wleidyddol ac ariannol. Anaml y daw'r math hwn o gefnogaeth heb dannau ynghlwm. Mae rhai yn awgrymu bod diddordebau busnes yn agos at y Kremlin eisoes yn symud i gaffael cyfran uwch ym mentrau pwysig Belarus sy'n eiddo i'r wladwriaeth.

Ni ddylai'r Gorllewin fod yn rhith nad yw mesurau sydd wedi'u cynllunio i ddod â theyrnasiad 26 mlynedd Lukashenko i ben yn golygu diwedd dylanwad Moscow ym Melarus. Waeth beth sy'n digwydd i Lukashenko, mae gan Rwsia gynllun atal y dyfodol i gynnal, a hyd yn oed ehangu, ei dylanwad yn y wlad.

Nid yw dominiad economaidd Rwsia o Belarus yn ddim byd newydd. Mae cewri ynni Rwseg yn berchen ar biblinellau o bwysigrwydd strategol sy'n cludo Belarus i gyflenwi nwy Rwseg i Wlad Pwyl a'r Almaen, ac mae gan Rwsia gyfran o 42.5% yng nghyfleuster prosesu olew Mozyr enfawr Belarus trwy Slavneft, sy'n cael ei reoli ar hyn o bryd gan Rosneft a Gazpromneft.

Mae misoedd o streiciau ochr yn ochr â’r protestiadau o blaid democratiaeth wedi dod â nifer o fentrau diwydiannol amlycaf y wlad dan berchnogaeth y wladwriaeth i gwymp. Er mwyn creu’r amodau economaidd a fydd yn hwyluso meddiannu cwmnïau mawr o Belarwsia, mae sawl oligarch Rwsiaidd sydd â chysylltiadau â’r Kremlin wedi bod yn cefnogi’r protestiadau, gan aros am y cyfle i gymryd rheolaeth. Yn y diwydiant gwrtaith, mae Dmitry Mazepin, oligarch Rwsiaidd a aned yn Belarus, eisoes yn lleoli ei hun i gymryd drosodd cynhyrchydd gwrtaith y wladwriaeth, Belaruskali.

Trwy ei gwmnïau Uralchem ​​ac Uralkali mae'n rheoli cyfran sylweddol o'r farchnad wrtaith fyd-eang, ac mae'n parhau i fodfeddi tuag at fonopoleiddio'r farchnad trwy gymryd drosodd y cwmni cystadleuol TogliattiAzot yn anghyfreithlon. Mae Mazepin hyd yn oed wedi bod yn cefnogi gweithredoedd streic a phrotestwyr myfyrwyr, gan addo talu am eu hastudiaethau yn Rwsia.

Ni fyddai symudiadau o'r fath yn digwydd pe na baent yn cael eu hawdurdodi a hyd yn oed yn cael eu hannog gan y Kremlin a'i ddirprwyon. Mae Mazepin yn agos at unigolion a gymeradwywyd gan yr Unol Daleithiau a’r UE ers 2018 am eu cysylltiadau â’r Kremlin. Mae e hefyd yn agos at aelodau llywodraeth Belarwsia ac wedi bod yn awyddus i gymryd rhan yng ngwleidyddiaeth Belarwsia trwy greu a “Pwyllgor Iachawdwriaeth Belarus” dod â swyddogion gweithredol Belarwsia a Rwseg ynghyd mewn ymdrech i hyrwyddo diwygio economaidd a chymod gwleidyddol yn y wlad sy'n cyd-fynd â buddiannau Rwseg. Mae ei ran ym materion Belarwsia hyd yn oed wedi gweld ei gwmni Ennill Uralkali o'r protestiadau streic yn Belaruskali, y mae swyddogion y llywodraeth yn nodi ei fod yn waith "grymoedd allanol".

Gall sancsiynau economaidd fod yn effeithiol ac annog pobl i beidio â cham-drin pŵer y wladwriaeth, ond os ydynt yn creu gorlifo effaith lle mae asedau'n cael eu gwthio i orbit Rwsia, a bod amodau'n cael eu gwneud yn ddelfrydol ar gyfer ysbeilwyr corfforaethol fel Mazepin, ni fydd hyn yn helpu i adeiladu Belarus yfory. Gydag oligarchiaid Rwsiaidd wedi eu leinio i elwa o sancsiynau ar fuddiannau corfforaethol Belarwsia, preifateiddio crony ac anobaith economaidd, nid oes fawr o obaith y bydd ymadawiad Lukashenko yn arwain at greu democratiaeth ac economi marchnad yn y wlad. Colled y Gorllewin, ac yn bwysicach fyth, colled pobl Belarwsia, sydd wedi ymladd mor ddewr am eu rhyddid.

Parhau Darllen

Frontpage

Arlywydd newydd yr UD: Sut y gallai cysylltiadau UE-UD wella 

cyhoeddwyd

on

Mae Joe Biden yn dod yn arlywydd newydd yr Unol Daleithiau yn gyfle i ailosod cysylltiadau trawsatlantig © Angela Weiss / AFP  

Mae arlywydd newydd yn yr UD sy'n cymryd swydd yn cynrychioli cyfle i ailosod cysylltiadau trawsatlantig. Darganfyddwch yr hyn y mae'r UE yn ei gynnig i weithio gyda'i gilydd. Yn draddodiadol bu Ewrop ac America yn gynghreiriaid erioed, ond o dan Donald Trump mae'r UD wedi bod yn gweithredu'n fwy unochrog, gan dynnu'n ôl o gytuniadau a sefydliadau rhyngwladol.

Gyda Joe Biden (Yn y llun) ar fin cymryd yr awenau o 20 Ionawr, mae'r UE yn ei ystyried yn gyfle i ail-lansio cydweithredu.

Ar 2 Rhagfyr 2020, cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd a cynnig ar gyfer agenda drawsatlantig newydd caniatáu i'r partneriaid weithio gyda'i gilydd ar amrywiaeth o faterion. Ailddatganodd y Cyngor bwysigrwydd y bartneriaeth yn ei casgliadau ar 7 Rhagfyr. Mae'r Senedd hefyd yn edrych ymlaen at gydweithrediad agosach. Ar 7 Tachwedd, Llywydd y Senedd David Sassoli tweetio: “Mae angen perthynas gref rhwng Ewrop a’r Unol Daleithiau ar y byd - yn enwedig yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda'n gilydd i ymladd COVID-19, newid yn yr hinsawdd, a mynd i'r afael ag anghydraddoldeb cynyddol. ”

Mae gan yr UD a'r UE lawer i'w ennill o gysylltiadau agosach, ond erys llawer o heriau a gwahaniaethau.

Coronafirws

Er bod COVID-19 yn fygythiad byd-eang, roedd Trump yn dal i ddewis tynnu’r Unol Daleithiau yn ôl o Sefydliad Iechyd y Byd. Gallai'r UE a'r UD ymuno i ariannu datblygu a dosbarthu brechlynnau, profion a thriniaeth ynghyd â gweithio ar atal, parodrwydd ac ymateb.

Newid yn yr hinsawdd

Gyda'i gilydd, gallai'r UE a'r UD wthio am gytundebau uchelgeisiol yn Uwchgynadleddau y Cenhedloedd Unedig ar Hinsawdd a Bioamrywiaeth eleni, cydweithredu ar ddatblygu technolegau gwyrdd a dylunio fframwaith rheoleiddio byd-eang ar gyfer cyllid cynaliadwy ar y cyd.

Technoleg, masnach a safonau

O fwyd a addaswyd yn enetig i gig eidion sydd wedi'i drin â hormonau, mae'r UE a'r UD wedi cael eu cyfran o anghydfodau masnach. Fodd bynnag, mae gan y ddau lawer i'w ennill o gael gwared ar rwystrau. Yn 2018 gosododd Trump dariffau ar ddur ac alwminiwm, a arweiniodd at yr UE i osod tariffau ar gynhyrchion Americanaidd. Mae Biden yn dod i mewn fel llywydd yn gyfle arall ar gyfer sgyrsiau adeiladol.

Gallai'r UE a'r UD hefyd gydweithio ar ddiwygio Sefydliad Masnach y Byd, amddiffyn technolegau beirniadol a phenderfynu ar reoliadau a safonau newydd. Ar hyn o bryd mae'r UD yn blocio'r mecanweithiau datrys anghydfodau a sefydlwyd o dan y sefydliad.

Mae'r Comisiwn hefyd wedi cynnig cydweithrediad ar heriau sy'n gysylltiedig â digideiddio, megis trethiant teg ac ystumio'r farchnad. Gan fod llawer o gwmnïau digidol blaenllaw yn Americanwyr, gallai'r mater o sut i'w trethu fod yn sensitif.

Materion tramor

Mae'r UE a'r UD hefyd yn rhannu ymrwymiad i hyrwyddo democratiaeth a hawliau dynol. Gyda'i gilydd gallent weithio ar gryfhau'r system amlochrog. Fodd bynnag, mewn rhai achosion maent yn anghytuno ar y ffordd orau i symud ymlaen.

Mae'r ddau ohonyn nhw'n wynebu'r her o ddod o hyd i'r ffordd orau i ddelio â China. O dan Trump mae’r Unol Daleithiau wedi bod yn llawer mwy gwrthdaro, tra bod yr UE yn canolbwyntio mwy ar ddiplomyddiaeth. Ym mis Rhagfyr 2020 cytunodd negodwyr yr UE a Cytundeb Cynhwysfawr ar Fuddsoddi gyda China. Mae'r Senedd yn craffu ar y fargen ar hyn o bryd. Mae angen ei gydsyniad er mwyn iddo ddod i rym. Mae arweinyddiaeth newydd America yn cynrychioli cyfle i gydlynu eu dulliau yn fwy ac yn well.

Mae Iran yn bwnc arall y mae'r UE a'r UD wedi cymryd gwahanol ddulliau arno. Roedd yr Unol Daleithiau a’r UE yn ymwneud â chytundeb niwclear Iran er mwyn osgoi i’r wlad allu mynd ar drywydd arf niwclear nes i Trump dynnu’r Unol Daleithiau yn ôl ohono yn 2018. Gallai cychwyn arlywydd newydd yn yr Unol Daleithiau fod yn achlysur ar gyfer dull cyffredin.

Parhau Darllen

france

Dywed Ffrainc fod Iran yn adeiladu gallu arfau niwclear, ar frys i adfywio bargen 2015

cyhoeddwyd

on

By

Mae Iran yn y broses o adeiladu ei gallu arfau niwclear ac mae'n fater brys bod Tehran a Washington yn dychwelyd i gytundeb niwclear yn 2015, dyfynnwyd bod gweinidog tramor Ffrainc wedi dweud mewn cyfweliad a gyhoeddwyd ddydd Sadwrn (16 Ionawr), yn ysgrifennu .

Mae Iran wedi bod yn cyflymu ei thorri ar y fargen niwclear ac yn gynharach y mis hwn fe ddechreuon nhw fwrw ymlaen â chynlluniau i gyfoethogi wraniwm i gryfder ymollwng 20% ​​yn ei ffatri niwclear danddaearol Fordow. Dyna'r lefel a gyflawnodd Tehran cyn taro'r fargen â phwerau'r byd i gynnwys ei huchelgeisiau niwclear dadleuol.

Gall toriadau’r Weriniaeth Islamaidd o’r cytundeb niwclear ers i’r Arlywydd Donald Trump dynnu’r Unol Daleithiau yn ôl ohono yn 2018 ac wedi hynny gosod sancsiynau ar Tehran gymhlethu ymdrechion yr Arlywydd-ethol Joe Biden, a ddaw yn ei swydd ar Ionawr 20, i ailymuno â’r cytundeb.

“Dewisodd gweinyddiaeth Trump yr hyn a alwodd yn ymgyrch pwysau uchaf ar Iran. Y canlyniad oedd bod y strategaeth hon wedi cynyddu’r risg a’r bygythiad yn unig, ”meddai Le Drian wrth bapur newydd y Journal du Dimanche.

“Rhaid i hyn ddod i ben oherwydd bod Iran a - dywedaf hyn yn glir - yn y broses o gaffael gallu niwclear (arfau).”

Prif nod y cytundeb oedd ymestyn yr amser y byddai angen i Iran gynhyrchu digon o ddeunydd ymollwng ar gyfer bom niwclear, pe bai'n dewis hynny, i o leiaf blwyddyn o oddeutu dau i dri mis. Cododd sancsiynau rhyngwladol yn erbyn Tehran hefyd.

Mae diplomyddion y gorllewin wedi dweud bod torri dro ar ôl tro yn Iran eisoes wedi lleihau’r “amser ymneilltuo” i ymhell islaw blwyddyn.

Mae Iran yn gwadu unrhyw fwriad i arfogi ei raglen niwclear.

Gydag etholiadau arlywyddol yn Iran i fod i ddod ym mis Mehefin, dywedodd Le Drian ei bod yn frys “dweud wrth yr Iraniaid fod hyn yn ddigon” a dod ag Iran a’r Unol Daleithiau yn ôl i’r cytundeb.

Mae Biden wedi dweud y bydd yn dychwelyd yr Unol Daleithiau i’r fargen os bydd Iran yn ailafael yn y cydymffurfiad llym ag ef. Dywed Iran bod yn rhaid codi sancsiynau cyn iddo wyrdroi ei doriadau niwclear.

Fodd bynnag, dywedodd Le Drian, hyd yn oed pe bai'r ddwy ochr yn dychwelyd i'r fargen, ni fyddai'n ddigon.

“Bydd angen trafodaethau anodd ynghylch amlhau balistig ac ansefydlogi Iran o’i chymdogion yn y rhanbarth,” meddai Le Drian.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd