Cysylltu â ni

Frontpage

Mae FIE yn camu i mewn gyda chynllun i gefnogi ffenswyr yng nghanol argyfwng COVID-19

cyhoeddwyd

on

Mae menter newydd yn cadarnhau tueddiad i helpu chwaraewyr chwaraeon i oresgyn ôl-effeithiau pandemig COVID-19. 

                 Mae'r Ffederasiwn Ffensio Rhyngwladol (FIE), dan arweiniad Alisher Usmanov, wedi cyhoeddi cynllun cymorth byd-eang wedi'i anelu at ffederasiynau cenedlaethol yng nghanol argyfwng COVID-19.

"Mae ein byd wedi bod yn wynebu'r pandemig coronafirws, sy'n golygu canlyniadau enfawr i iechyd corfforol a meddyliol, yn ogystal â'r economi," meddai Usmanov mewn datganiad a ryddhawyd ddydd Gwener diwethaf gan y FIE. "Mae ffenswyr a'u ffederasiynau wedi gorfod atal eu gweithgareddau yn sydyn. Yn ysbryd undod ac undod, ac i helpu ein teulu ffensio i oresgyn y cyfnod anodd hwn, fe wnaethon ni lunio cynllun cefnogaeth digynsail, gan ddyrannu 1 miliwn o ffranc y Swistir at y diben hwn. . "

Alisher Usmanov, llun gan TASS

Alisher Usmanov, llun gan TASS

Yn ôl y cynllun a fabwysiadwyd gan ei bwyllgor gweithredol, bydd y FIE yn darparu cymorth ariannol i’w sefydliadau, athletwyr, a dyfarnwyr, ac yn rhewi ffioedd aelodaeth a sefydliad. Mae hefyd yn sicrhau grantiau i ffenswyr gymryd rhan mewn pencampwriaethau sydd ar ddod.

Daw'r cyhoeddiad hwn ar adeg dyngedfennol pan fydd y byd chwaraeon yn cael ei oedi gan ataliad parhaus y mwyafrif o weithgareddau ac aildrefnu digwyddiadau.

Yn ôl ym mis Mai, sefydlodd Athletau’r Byd a’r Sefydliad Athletau Rhyngwladol (IAF) gronfa les USD $ 500,000 i gefnogi athletwyr proffesiynol sydd wedi colli rhan sylweddol o’u hincwm oherwydd atal cystadlaethau rhyngwladol.

Nododd Llywydd Athletau’r Byd Sebastian Coe fod yn rhaid i’r “adnoddau ganolbwyntio ar athletwyr sy’n debygol o fod yn cystadlu yn y Gemau Olympaidd yn Tokyo y flwyddyn nesaf ac sydd bellach yn brwydro i dalu am angenrheidiau sylfaenol oherwydd colli incwm yn ystod y pandemig’ ’.

Ar hyn o bryd mae'r FIE, sy'n cynnwys cyfanswm o 157 o ffederasiynau, yn bwriadu ailafael yn ei gystadlaethau erbyn mis Tachwedd nesaf. Mae uwch-gymwysterau Olympaidd y ffenswyr yn parhau i fod wedi rhewi ym mis Mawrth 2020, meddai.

Y FIE oedd un o'r ffederasiynau rhyngwladol cyntaf i ryddhau ei gynllun cymorth byd-eang, y gall eraill ei ddilyn nawr.

O ystyried yr ansicrwydd ynghylch diwedd y pandemig coronafirws, mae angen i sefydliadau chwaraeon feddwl sut i ddarparu cefnogaeth foesol ac ariannol ychwanegol i'w hathletwyr. Dylid disgwyl mwy o fentrau gan roddwyr a ffederasiynau yn y dyfodol agos.

Yn y cyfamser, yn ôl Usmanov, mae’r FIE “yn gweithio’n ddiflino i amddiffyn ein hathletwyr a’n sefydliad cyfan i sicrhau bod cystadlaethau yn y dyfodol yn cael eu cynnal yn ddiogel. Fel ffenswyr, rydyn ni'n wynebu'r dyfodol gyda'n gilydd, ein pennau i fyny a'n masgiau ymlaen ”.

Mae Usmanov, cyn ffensiwr proffesiynol, wedi bod yn bennaeth ar y FIE ers 2008 ac wedi rhoi CHF80 miliwn rhyfeddol (USD $ 82 miliwn) ym mantolen y FIE dros dri chylch Olympaidd blaenorol, yn ôl y Y tu mewn i wefan newyddion y Gemau.

Ail-etholwyd ddwywaith i'r swydd hon, ni arbedodd y Rwseg unrhyw ymdrech i helpu i hyrwyddo ffensys ac i gynorthwyo'r ffederasiynau cenedlaethol cynyddol yn Asia, Affrica, a rhannau eraill o'r byd.

Fe argyhoeddodd hefyd yr IOC, dan arweiniad y cyn-bencampwr ffensio Thomas Bach, i aseinio'r cyfrif medalau llawn i ffensys yn ystod y Gemau Olympaidd Tokyo sydd ar ddod.

Wrth i’r pandemig COVID-19 ffrwydro, mae Usmanov a’i fusnesau wedi bod yn helpu i frwydro yn erbyn ei effaith gyda rhoddion mawr mewn amryw o wledydd, yn enwedig yn Rwsia ac yn Uzbekistan.

Efallai bod COVID-19 wedi taro diwydiannau chwaraeon a chwaraeon yn ddifrifol, ond credir hefyd mai chwaraeon yw'r feddyginiaeth orau ar gyfer afiechydon. Arferai Aristotle ddweud “nad oes dim mor ddraenio a dinistrio i’r corff dynol, ag anweithgarwch corfforol hirfaith”.

Gobeithio y bydd menter FIE i gefnogi ffenswyr yn yr amser hwn o gynnwrf parhaus yn ein symud yn agosach at ddod â'r saib presennol ym mywyd chwaraeon y byd i ben.

 

 

 

Economi

Bydd cyhoeddi bondiau gwyrdd yn cryfhau rôl ryngwladol yr ewro

cyhoeddwyd

on

Trafododd gweinidogion yr Ewro-grŵp rôl ryngwladol yr ewro (15 Chwefror), yn dilyn cyhoeddi cyfathrebiad y Comisiwn Ewropeaidd ar (19 Ionawr), 'System economaidd ac ariannol Ewrop: meithrin cryfder a gwytnwch'.

Dywedodd Paschal Donohoe, Llywydd yr Ewro-grŵp: “Y nod yw lleihau ein dibyniaeth ar arian cyfred arall, a chryfhau ein hymreolaeth mewn amrywiol sefyllfaoedd. Ar yr un pryd, mae mwy o ddefnydd rhyngwladol o'n harian cyfred hefyd yn awgrymu cyfaddawdau posibl, y byddwn yn parhau i'w monitro. Yn ystod y drafodaeth, pwysleisiodd gweinidogion botensial cyhoeddi bondiau gwyrdd i wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcan trosglwyddo yn yr hinsawdd. ”

Mae'r Eurogroup wedi trafod y mater sawl gwaith yn ystod y blynyddoedd diwethaf ers Uwchgynhadledd Ewro Rhagfyr 2018. Dywedodd Klaus Regling, rheolwr gyfarwyddwr y Mecanwaith Sefydlogrwydd Ewropeaidd fod gorddibyniaeth ar y ddoler yn cynnwys risgiau, gan roi America Ladin ac argyfwng Asiaidd y 90au fel enghreifftiau. Cyfeiriodd hefyd yn oblique at “benodau mwy diweddar” lle roedd goruchafiaeth y ddoler yn golygu na allai cwmnïau’r UE barhau i weithio gydag Iran yn wyneb cosbau’r Unol Daleithiau. Mae Regling yn credu bod y system ariannol ryngwladol yn symud yn araf tuag at system aml-begynol lle bydd tair neu bedair arian cyfred yn bwysig, gan gynnwys y ddoler, yr ewro a renminbi. 

Cytunodd Comisiynydd Ewropeaidd yr Economi, Paolo Gentiloni, y gallai rôl yr ewro gael ei chryfhau trwy gyhoeddi bondiau gwyrdd gan wella'r defnydd o'r ewro gan y marchnadoedd tra hefyd yn cyfrannu at gyflawni ein hamcanion hinsawdd o gronfeydd yr UE y Genhedlaeth Nesaf.

Cytunodd y Gweinidogion bod angen gweithredu eang i gefnogi rôl ryngwladol yr ewro, gan gwmpasu cynnydd ymhlith pethau eraill, yr Undeb Economaidd ac Ariannol, yr Undeb Bancio a'r Undeb Marchnadoedd Cyfalaf i sicrhau rôl ryngwladol yr ewro.

Parhau Darllen

EU

Llys hawliau dynol Ewropeaidd yn cefnogi'r Almaen dros achos airstrike Kunduz

cyhoeddwyd

on

By

Fe wnaeth ymchwiliad gan yr Almaen i airstrike marwol yn 2009 ger dinas Kunduz yn Afghanistan a orchmynnwyd gan bennaeth o’r Almaen gydymffurfio â’i rwymedigaethau hawl i fywyd, dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (16 Chwefror), yn ysgrifennu .

Mae’r dyfarniad gan y llys yn Strasbwrg yn gwrthod cwyn gan y dinesydd o Afghanistan, Abdul Hanan, a gollodd ddau fab yn yr ymosodiad, na chyflawnodd yr Almaen ei rhwymedigaeth i ymchwilio i’r digwyddiad yn effeithiol.

Ym mis Medi 2009, galwodd rheolwr yr Almaen ar filwyr NATO yn Kunduz jet ymladdwr o’r Unol Daleithiau i daro dau lori tanwydd ger y ddinas yr oedd NATO yn credu eu bod wedi cael eu herwgipio gan wrthryfelwyr Taliban.

Dywedodd llywodraeth Afghanistan ar y pryd bod 99 o bobl, gan gynnwys 30 o sifiliaid, wedi eu lladd. Lladdwyd grwpiau hawliau annibynnol a amcangyfrifwyd rhwng 60 a 70 o sifiliaid.

Syfrdanodd y doll marwolaeth Almaenwyr ac yn y pen draw gorfodi ei weinidog amddiffyn i ymddiswyddo dros gyhuddiadau o gwmpasu nifer y rhai a anafwyd yn y sifil yn y cyfnod cyn etholiad 2009 yr Almaen.

Roedd erlynydd cyffredinol ffederal yr Almaen wedi darganfod nad oedd y comander yn ysgwyddo atebolrwydd troseddol, yn bennaf oherwydd ei fod yn argyhoeddedig pan orchmynnodd i'r llong awyr nad oedd unrhyw sifiliaid yn bresennol.

Er mwyn iddo fod yn atebol o dan gyfraith ryngwladol, byddai wedi gorfod canfod ei fod wedi gweithredu gyda'r bwriad i achosi anafusion sifil gormodol.

Ystyriodd Llys Hawliau Dynol Ewrop effeithiolrwydd ymchwiliad yr Almaen, gan gynnwys a sefydlodd gyfiawnhad dros ddefnyddio grym yn angheuol. Nid oedd yn ystyried cyfreithlondeb y llong awyr.

O'r 9,600 o filwyr NATO yn Afghanistan, yr Almaen sydd â'r fintai ail-fwyaf y tu ôl i'r Unol Daleithiau.

Mae cytundeb heddwch 2020 rhwng y Taliban a Washington yn galw ar filwyr tramor i dynnu’n ôl erbyn Mai 1, ond mae gweinyddiaeth Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn adolygu’r fargen ar ôl dirywiad yn y sefyllfa ddiogelwch yn Afghanistan.

Mae’r Almaen yn paratoi i ymestyn y mandad ar gyfer ei chenhadaeth filwrol yn Afghanistan rhwng Mawrth 31 a diwedd eleni, gyda lefelau milwyr yn aros hyd at 1,300, yn ôl dogfen ddrafft a welwyd gan Reuters.

Parhau Darllen

EU

Digideiddio systemau cyfiawnder yr UE: Y Comisiwn yn lansio ymgynghoriad cyhoeddus ar gydweithrediad barnwrol trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Ar 16 Chwefror, lansiodd y Comisiwn Ewropeaidd a ymgynghoriad cyhoeddus ar foderneiddio systemau cyfiawnder yr UE. Nod yr UE yw cefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion i addasu eu systemau cyfiawnder i'r oes ddigidol a gwella Cydweithrediad barnwrol trawsffiniol yr UE. Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders (Yn y llun) Meddai: “Mae pandemig COVID-19 wedi tynnu sylw ymhellach at bwysigrwydd digideiddio, gan gynnwys ym maes cyfiawnder. Mae angen offer digidol ar farnwyr a chyfreithwyr i allu cydweithio yn gyflymach ac yn fwy effeithlon.

Ar yr un pryd, mae angen offer ar-lein ar ddinasyddion a busnesau i gael mynediad haws a mwy tryloyw at gyfiawnder am gost is. Mae'r Comisiwn yn ymdrechu i wthio'r broses hon yn ei blaen a chefnogi aelod-wladwriaethau yn eu hymdrechion, gan gynnwys o ran hwyluso eu cydweithrediad mewn gweithdrefnau barnwrol trawsffiniol trwy ddefnyddio sianeli digidol. " Ym mis Rhagfyr 2020, mabwysiadodd y Comisiwn a cyfathrebu yn amlinellu'r camau a'r mentrau a fwriadwyd i hyrwyddo digideiddio systemau cyfiawnder ledled yr UE.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus yn casglu barn ar ddigideiddio gweithdrefnau sifil, masnachol a throseddol trawsffiniol yr UE. Canlyniadau'r ymgynghoriad cyhoeddus, lle gall ystod eang o grwpiau ac unigolion gymryd rhan ac sydd ar gael yma tan 8 Mai 2021, bydd yn bwydo i mewn i fenter ar ddigideiddio cydweithredu barnwrol trawsffiniol a ddisgwylir ar ddiwedd y flwyddyn hon fel y cyhoeddwyd yn y 2021 Rhaglen Waith y Comisiwn.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd