Cysylltu gyda ni

Celfyddydau

Mae llyfr yr hanesydd Rwsiaidd Oleg Kuznetsov yn ailadrodd rhybudd Umberto Eco am fygythiad y Natsïaid

cyhoeddwyd

on

Mae pob un o'n darllenwyr, waeth beth yw eu cenedligrwydd, eu barn wleidyddol, neu eu credoau crefyddol, yn cadw rhan o boen yr 20fed ganrif yn eu henaid. Poen a chof y rhai a fu farw yn y frwydr yn erbyn Natsïaeth. Mae hanes cyfundrefnau Natsïaidd y ganrif ddiwethaf, o Hitler i Pinochet, yn ddiamheuol yn profi bod gan y llwybr i Natsïaeth a gymerir gan unrhyw wlad nodweddion cyffredin. Nid yw unrhyw un sydd, dan gochl cadw hanes eu gwlad, yn ailysgrifennu neu'n cuddio’r gwir ffeithiau, yn gwneud dim ond llusgo eu pobl eu hunain i’r affwys wrth orfodi’r polisi ymosodol hwn ar wladwriaethau cyfagos a’r byd i gyd.

Ym 1995, cymerodd Umberto Eco, un o awduron ac awdur enwocaf byd-eang llyfrau fel Foucault's Pendulum a The Name of the Rose, ran mewn Symposiwm a gynhaliwyd gan Adrannau Eidaleg a Ffrainc Prifysgol Columbia yn Efrog Newydd ( ar y diwrnod pan ddathlir pen-blwydd rhyddhau Ewrop o Natsïaeth). Anerchodd Eco’r gynulleidfa gyda’i draethawd Ffasgaeth Tragwyddol a oedd yn cynnwys rhybudd i’r byd i gyd am y ffaith bod bygythiad ffasgaeth a Natsïaeth yn parhau hyd yn oed ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd. Mae'r diffiniadau a fathwyd gan Eco yn wahanol i'r diffiniadau clasurol o ffasgaeth a Natsïaeth. Ni ddylai un edrych am debygrwydd clir yn ei fformwleiddiadau na thynnu sylw at gyd-ddigwyddiadau posibl; mae ei ddull yn eithaf arbennig ac yn siarad yn hytrach am nodweddion seicolegol ideoleg benodol a labelodd yn 'ffasgaeth dragwyddol'. Yn y neges i'r byd, dywed yr ysgrifennwr nad yw ffasgaeth yn cychwyn nid gyda gorymdeithiau dewr y Blackshirts, na gyda dinistrio anghydffurfwyr, na gyda rhyfeloedd a gwersylloedd crynhoi, ond gyda golwg fyd-eang ac agwedd benodol iawn ar bobl, gyda'u harferion diwylliannol. , greddfau tywyll ac ysgogiadau anymwybodol. Nid ydyn nhw'n wir ffynhonnell y digwyddiadau trasig sy'n ysgwyd gwledydd a chyfandiroedd cyfan.

Mae llawer o awduron yn dal i droi at y pwnc hwn yn eu gweithiau newyddiadurol a llenyddol, ac yn aml yn anghofio bod ffuglen artistig yn yr achos hwn yn amheus, ac weithiau'n droseddol. Wedi'i gyhoeddi yn Rwsia, mae'r llyfr State Policy of Glorification of Nazism in Armenia gan yr hanesydd milwrol Oleg Kuznetsov yn ailadrodd geiriau Umberto Eco: «Mae angen gelyn arnom i roi gobaith i bobl. Dywedodd rhywun mai gwladgarwch yw lloches olaf llwfrgi; mae'r rhai heb egwyddorion moesol fel arfer yn lapio baner o'u cwmpas eu hunain, ac mae'r bastardiaid bob amser yn siarad am burdeb y ras. Hunaniaeth genedlaethol yw sylfaen olaf y rhai sydd wedi'u hadfeddiannu. Ond mae ystyr hunaniaeth bellach wedi'i seilio ar gasineb, ar gasineb at y rhai nad ydyn nhw yr un peth. Rhaid meithrin casineb fel angerdd dinesig. »

Roedd Umberto Ecp yn gwybod yn uniongyrchol beth oedd ffasgaeth, ers iddo dyfu i fyny o dan unbennaeth Mussolini. Yn enedigol o Rwsia, datblygodd Oleg Kuznetsov, yn union fel bron pob person yn ei oedran, ei agwedd at Natsïaeth yn seiliedig nid ar gyhoeddiadau a ffilmiau, ond yn bennaf yn nhystiolaethau llygad-dystion a oroesodd yn yr Ail Ryfel Byd. Heb fod yn wleidydd ond yn siarad ar ran pobl gyffredin Rwseg, mae Kuznetsov yn dechrau ei lyfr gyda’r geiriau a ddywedodd arweinydd ei wlad enedigol ar Fai 9, 2019, ar y diwrnod pan ddathlir buddugoliaeth dros ffasgaeth: «Heddiw gwelwn sut mewn a nifer y taleithiau y maent yn gydwybodol yn ystumio digwyddiadau rhyfel, sut y maent yn eilunaddoli'r rhai a wasanaethodd y Natsïaid, ar ôl anghofio am anrhydedd ac urddas dynol, sut y maent yn dweud celwydd wrth eu plant yn ddigywilydd ». Mae treialon Nuremberg bob amser wedi bod ac yn parhau i fod yn rhwystr i adfywiad Natsïaeth ac ymddygiad ymosodol fel polisïau'r wladwriaeth - yn ein dyddiau ni ac yn y dyfodol. Mae canlyniadau’r treialon yn rhybudd i bawb sy’n eu hystyried eu hunain yn «llywodraethwyr tynged» dewis gwladwriaethau a phobloedd. Nod y tribiwnlys troseddol rhyngwladol yn Nuremberg oedd condemnio arweinwyr y Natsïaid (prif ysgogwyr ideolegol a phenaethiaid), yn ogystal â gweithredoedd creulon na ellir eu cyfiawnhau yn ormodol a phryfed gwaedlyd, nid holl bobl yr Almaen.

Yn hyn o beth, dywedodd cynrychiolydd y DU i’r treialon yn ei araith gloi: «Dywedaf eto nad ydym yn ceisio beio pobl yr Almaen. Ein nod yw ei amddiffyn a rhoi cyfle iddo ailsefydlu ei hun ac ennill parch a chyfeillgarwch y byd i gyd.

Ond sut y gellir gwneud hyn os ydym yn gadael yn ei chanol yr elfennau hyn o Natsïaeth sy'n ddigymell ac yn ddiamod sy'n bennaf gyfrifol am ormes a throseddau ac na ellir, fel y gall y tribiwnlys gredu, droi at lwybr rhyddid a chyfiawnder? »

Mae llyfr Oleg Kuznetsov yn rhybudd nad yw wedi'i anelu at annog casineb ethnig rhwng Armenia ac Azerbaijan; mae'n erfyn ar synnwyr cyffredin. Y ple i eithrio ffugio ffeithiau hanesyddol (sy'n ei gwneud hi'n bosibl trin pobl gyffredin) o bolisi'r wladwriaeth. Yn ei lyfr, mae'r awdur yn gofyn y cwestiwn: «Mae gogoneddu mewn gwahanol ffurfiau ar Natsïaeth yn Armenia trwy goffáu cof am y troseddwr Natsïaidd Garegin Nzhdeh a'i theori rasict agored o'r tseharkon, athrawiaeth yr uwch-ddyn Armenaidd, yn destun a Mae awdurdodau a gynhaliwyd yn bwrpasol ac yn systematig a diaspora Armenia wedi gwneud ymdrechion mor ddifrifol yn ystod y blynyddoedd diwethaf i ddyrchafu personoliaeth Garegin Nzhdeh, ac nid rhywun arall o blith y cenedlaetholwyr Armenaidd a gyfrannodd fwy at ymddangosiad Gweriniaeth Armenia ar fap gwleidyddol y byd na Nzhdeh. »

Lai na blwyddyn yn ôl, mabwysiadodd Trydydd Pwyllgor Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig benderfyniad drafft (a gychwynnwyd gan Rwsia) ar frwydro yn erbyn «gogoneddu Natsïaeth, neo-Natsïaeth ac arferion eraill sy'n cyfrannu at danio ffurfiau cyfoes o hiliaeth, gwahaniaethu ar sail hil, senoffobia a anoddefiad cysylltiedig. » Pleidleisiodd 121 o daleithiau o blaid y ddogfen, ymataliodd 55, a gwrthwynebodd dwy ohoni.

Mae'n hysbys bod mater y frwydr unedig yn erbyn Natsïaeth a'i dilynwyr modern bob amser wedi bod mor sylfaenol i Azerbaijan a'i harweinyddiaeth wleidyddol (heb unrhyw oddefgarwch o gyfaddawd lleiaf hyd yn oed) ag y bu i Rwsia. Mae'r Arlywydd Ilham Aliyev wedi siarad dro ar ôl tro - yng nghynulliad y Cenhedloedd Unedig ac yng nghyfarfod Cyngor Penaethiaid Gwladol CIS - am bolisi'r wladwriaeth o ogoneddu Natsïaeth yn Armenia, gan nodi ffeithiau anadferadwy i brofi'r honiad hwn. Yng nghyfarfod Gweinidogion Cyngor Amddiffyn CIS, roedd yr Arlywydd Aliyev nid yn unig yn cefnogi polisi Rwsia i ymladd Natsïaeth a neo-Natsïaeth ar raddfa fyd-eang, ond hefyd ehangu ei gwmpas, gan dynnu sylw at Armenia fel gwlad Natsïaeth fuddugol. Wedi dweud hynny, roedd cynrychiolwyr Armenia i’r Cenhedloedd Unedig bob amser yn pleidleisio dros fabwysiadu’r penderfyniad yn galw am y frwydr yn erbyn unrhyw amlygiadau o Natsïaeth, tra bod arweinyddiaeth eu gwlad yn codi henebion yn agored i Nzhdeh troseddol y Natsïaid yn ninasoedd Armenia, ailenwyd yn rhodfeydd, strydoedd , sgwariau a pharciau er anrhydedd iddo, medalau sefydledig, darnau arian wedi'u britho, stampiau postio wedi'u cyhoeddi a ffilmiau wedi'u hariannu yn adrodd am ei «weithredoedd arwrol». Mewn geiriau eraill, gwnaeth bopeth a elwir yn «ogoneddu Natsïaeth» yn unol â phenderfyniad Cynulliad Cyffredinol perthnasol y Cenhedloedd Unedig.

Bellach mae gan Armenia lywodraeth newydd, ond nid yw'r awduritis ar frys i ddileu etifeddiaeth y Natsïaid o'u rhagflaenwyr, gan ddangos felly eu hymrwymiad i'r arferion gogoneddu Natsïaeth a fabwysiadwyd yn y wlad cyn y coup a ddigwyddodd ddwy flynedd. yn ôl. Ni allai neu nid oedd arweinwyr newydd Armenia, dan arweiniad y Prif Weinidog Nikol Pashinyan, eisiau newid y sefyllfa yn eu gwlad yn radical - a chawsant eu hunain naill ai'n wystlon neu'n ddilynwyr ideolegol gogoniant Natsïaeth a oedd wedi cael ei ymarfer cyn iddynt ddod i rym. Yn ei ganolbwynt, dywed Oleg Kuznetsov: «Gan ddechrau gyda’r Mileniwm, mae awdurdodau Armenia wedi mynd ar drywydd yn hollol ymwybodol ac yn bwrpasol ac, er gwaethaf newid y drefn wleidyddol yn y wlad ym mis Mai 2018, maent yn dal i ddilyn cwrs gwleidyddol 21 mewnol tuag at y genedl. Nazification trwy bropaganda gwladwriaethol theori tsehakron fel ideoleg genedlaethol o'r holl Armeniaid sy'n byw yn Armenia ac mewn diaspora, wrth efelychu ymdrechion rhyngwladol i frwydro yn erbyn gogoneddu Natsïaeth a neo-Natsïaeth er mwyn cuddio tyfu y ffenomenau hyn yn y diriogaeth o dan eu rheolaeth, gan gynnwys rhanbarthau meddianedig Gweriniaeth Azerbaijan. »

Nododd Fridtjof Nansen, fforiwr a gwyddonydd pegynol o Norwy: «Mae hanes pobl Armenia yn arbrawf parhaus. Arbrawf goroesi ». Ym mha ffordd y bydd arbrofion heddiw a gynhaliwyd gan wleidyddion Armenia ac sy'n seiliedig ar driniaethau ffeithiau hanesyddol yn effeithio ar fywydau trigolion cyffredin y wlad? Y wlad sydd wedi rhoi nifer o wyddonwyr, awduron a ffigurau creadigol i'r byd na chafodd eu gweithiau erioed eu marcio â sêl Natsïaeth. Gyda llyfr Kuznetsov yn datgelu’r ffeithiau hanesyddol, gallai’r rhai a astudiodd ideoleg Natsïaeth yr Almaen yn fanwl ddatblygu agwedd wahanol at y geiriau a ddywedodd yr Almaen a theimlo’n euog tuag at ei phobl tan ddiwedd ei ddyddiau. Ar ddiwedd ei oes, ysgrifennodd: «Mae hanes yn bolisi na ellir ei gywiro mwyach. Mae gwleidyddiaeth yn hanes y gellir ei gywiro o hyd ».

Oleg Kuznetsov

Oleg Kuznetsov

Parhau Darllen

Celfyddydau

Fe enwodd Pafiliwn Olew LUKOIL y prosiect gorau yn y byd ar gyfer defnyddio Realiti Rhithiol

cyhoeddwyd

on

Daeth LUKOIL yn enillydd y gêm ryngwladol Gwobrau Golden World IPRA mewn pedwar categori ar gyfer adfer yr hanesyddol Olew Pafiliwn yn VDNKh Moscow. Dyma'r arddangosfa amlgyfrwng Rwsiaidd fwyaf sy'n ymroddedig i wyddoniaeth gymhwysol, sy'n cyflwyno'r diwydiant olew i'w ymwelwyr trwy osodiadau rhyngweithiol.

Daeth Pafiliwn Olew dyfarnwyd iddo statws y prosiect byd-eang gorau yn Aberystwyth Hapchwarae a rhith-realiti, Busnes-i-fusnes, Cysylltiadau â'r cyfryngau ac Nawdd categorïau.

Dyma'r ail LUKOIL's Gwobrau Golden World IPRA ennill; derbyniodd y Cwmni ddwy wobr y llynedd. Derbyniodd ymgyrch LUKOIL i hyrwyddo dinas Kogalym (Yugra) fel canolfan dwristaidd yng Ngorllewin Siberia wobrau fel prosiect gorau'r byd yn Teithio a thwristiaeth ac Ymgysylltiad cymunedol categorïau.

Gwobrau Golden World IPRA (GWA) yw cystadleuaeth cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu byd-eang mwyaf dylanwadol y byd.

Mae IPRA GWA, a sefydlwyd ym 1990, yn cydnabod rhagoriaeth mewn ymarfer cysylltiadau cyhoeddus ledled y byd, gan ystyried meini prawf fel creadigrwydd, cymhlethdod gwireddu, a chymeriad unigryw'r prosiect. Mae arbenigwyr ac arweinwyr cyfathrebu a marchnata mwyaf y byd, gan gynnwys cynrychiolwyr y gwahanol fentrau mwyaf, yn ffurfio rheithgor GWA.

Parhau Darllen

Celfyddydau

Canmolwyd 'Dear Comrades' Andrey Konchalovsky o Rwsia gan feirniaid yng Ngŵyl Ffilm Fenis

cyhoeddwyd

on

Annwyl Gymrodyr, derbyniodd y ffilm a gyfarwyddwyd gan Gyfarwyddwr enwog Rwseg, Andrey Konchalovsky, nifer o acolâdau gan y beirniaid yng Ngŵyl Ffilm Fenis eleni. Mae'r 77ain Gŵyl Ffilm Ryngwladol, y digwyddiad mawr cyntaf yn y byd celf ers y cloi byd-eang, ar fin dod i ben yn Fenis yfory (12 Medi). Roedd prif raglen yr ŵyl yn cynnwys 18 ffilm, gan gynnwys gweithiau o'r Unol Daleithiau (Nomadland gan Chloé Zhao a Y Byd i Ddod gan Mona Fastvold), yr Almaen (Ac Yfory y Byd Cyfan gan Julia von Heinz), yr Eidal (Chwiorydd Macaluso gan Emma Dante a Padrenostro gan Claudio Noce), Ffrainc (Lovers gan Nicole Garcia), ymhlith eraill.

Derbyniwyd y clod beirniadol eang gan y "Annwyl Gymrawds "ffilm, y ddrama hanesyddol a gyfarwyddwyd gan Andrey Konchalovsky o Rwsia ac a gynhyrchwyd gan ddyngarwr a dyn busnes Rwseg, Alisher Usmanov. Usmanov hefyd yw prif noddwr y ffilm.

Y steil du-a-gwyn Annwyl Gymrodyr yn adrodd hanes trasiedi o'r oes Sofietaidd. Yn ystod haf 1962, aeth gweithwyr yn un o fentrau mwyaf y wlad - ffatri locomotifau trydan lleol yn Novocherkassk - i rali heddychlon, gan ddangos yn erbyn codiadau yng nghost angenrheidiau bwyd sylfaenol, ynghyd â chynnydd yn y gyfradd gynhyrchu, a arweiniodd at ostyngiad mewn cyflogau.

Gyda thrigolion eraill y ddinas yn ymuno â'r gweithwyr ffatri trawiadol, daeth y brotest yn eang. Yn ôl swyddogion gorfodaeth cyfraith, cymerodd tua phum mil o bobl ran. Cafodd yr arddangosiad ei atal yn gyflym ac yn greulon gan unedau milwrol arfog. Bu farw mwy nag 20 o bobl gan gynnwys gwylwyr o ganlyniad i’r saethu yn y sgwâr ger adeilad gweinyddiaeth y ddinas, gyda 90 arall wedi’u hanafu, yn ôl fersiwn swyddogol y digwyddiadau. Mae nifer go iawn y dioddefwyr, y mae llawer yn credu eu bod yn fwy na'r data swyddogol, yn anhysbys o hyd. Cafwyd mwy na chant o gyfranogwyr yn y terfysgoedd yn euog wedi hynny, a dienyddiwyd saith ohonynt.

Credir bod y drasiedi hon wedi arwain at ddiwedd y "Khrushchev thaw" a dechrau cyfnod hir o farweidd-dra yn yr economi a meddylfryd y wlad. Dosbarthwyd yr eiliad drasig hon yn hanes Sofietaidd ar unwaith a dim ond ar ddiwedd yr 1980au y cafodd ei gwneud yn gyhoeddus. Er gwaethaf hyn, nid yw llawer o fanylion wedi dod yn wybodaeth gyhoeddus ac ychydig o sylw academaidd a gawsant hyd yn hyn. Bu’n rhaid i gyfarwyddwr a sgriptiwr y ffilm Andrei Konchalovsky ail-greu’r digwyddiadau, casglu dogfennau archif a siarad â disgynyddion llygad-dystion a gymerodd ran yn y saethu hefyd.

Wrth wraidd y ffilm mae stori'r cymeriad ideolegol a digyfaddawd Lyudmila, comiwnydd pybyr. Mae ei merch, sy'n cydymdeimlo â'r protestwyr, yn diflannu ymhlith anhrefn dwys yr arddangosiadau. Mae hon yn foment ddiffiniol sy'n gweld collfarnau Lyudmila unwaith yn annioddefol yn dechrau colli sefydlogrwydd. “Annwyl gymrodyr!” yw geiriau cyntaf araith y mae'n paratoi i'w thraddodi gerbron aelodau'r Blaid Gomiwnyddol, gan fwriadu datgelu “gelynion y bobl”. Ond nid yw Lyudmila byth yn canfod y nerth i draddodi’r araith hon, gan fynd drwy’r ddrama bersonol anoddaf, sy’n ei thynnu o’i hymrwymiad ideolegol.

Nid dyma'r tro cyntaf i Konchalovsky fynd i'r afael â themâu hanesyddol. Ar ôl dechrau ei yrfa yn gynnar yn y 1960au, archwiliodd nifer o wahanol genres (roedd y rheini'n cynnwys datganiadau poblogaidd Hollywood fel Cariadon Maria (1984), Runaway Trên (1985), a Tango & Arian Parod (1989), gyda Sylvester Stallone a Kurt Russell yn serennu, tra bod ei waith diweddarach yn canolbwyntio ar ddramâu hanesyddol yn dadadeiladu personoliaethau a ffatiau cymhleth.

Nid hwn hefyd yw'r tro cyntaf i Konchalovsky gael ei enwebu yng Ngŵyl Ffilm Fenis: yn 2002, ei Tŷ'r Ffyliaid dyfarnwyd gwobr Rheithgor Arbennig iddo, tra bod Konchalovsky wedi derbyn dau Lew Arian am y cyfarwyddwr gorau: Nosweithiau Gwyn y Postmon (2014) a Paradise (2016), a’r olaf o’r rhain oedd profiad cyntaf Konchalovsky yn cydweithredu â metelau Rwsiaidd a thycoon technoleg, y dyngarwr enwog Alisher Usmanov, a gamodd i mewn fel un o gynhyrchwyr y ffilm. Eu ffilm ddiweddaraf Sin, a oedd hefyd yn llwyddiant ysgubol, yn adrodd hanes bywyd cerflunydd ac arlunydd enwog y Dadeni Michelangelo Buonarroti. Yn arbennig, rhoddodd Vladimir Putin gopi o'r ffilm i'r Pab Ffransis yn 2019.

Er na fyddwn byth yn gwybod a fwynhaodd y Pab Sin, Drama hanesyddol newydd Konchalovsky Annwyl Gymrodyr mae'n ymddangos eu bod wedi ennill calonnau'r beirniaid yn Fenis eleni. Mae'r ffilm, yn wahanol i lawer o weithiau eraill a ryddhawyd yn ddiweddar yn Rwsia, yn ddarn sinema hynod wreiddiol, sydd ar yr un pryd yn cyfleu awyrgylch a theimlad yr oes, ac yn crynhoi'r gwrthddywediadau manwl a deyrnasodd yn y gymdeithas Sofietaidd ar y pryd.

Nid yw'r ffilm yn cynnal ei hagenda wleidyddol ei hun, nid yw'n cynnig unrhyw linellau syth nac atebion diffiniol, ond nid yw ychwaith yn cyfaddawdu, gan gynnig sylw dwys i fanylion hanesyddol. Mae hefyd yn ymgais i gynnig darlun cytbwys o'r amser. Dywedodd y cyfarwyddwr ar yr oes Sofietaidd: “Fe aethon ni trwy gyfnod hanesyddol dramatig ond hynod ganolog a roddodd ysgogiad pwerus i’r wlad.”

Annwyl Gymrodyr yn rhoi cyfle i wylwyr y Gorllewin ennill dealltwriaeth eang o Rwsia trwy ddarlun cywir o'r oes Sofietaidd a'i chymeriadau. Mae'r ffilm ymhell o fod yn gynhyrchiad nodweddiadol yn Hollywood, yr ydym yn disgwyl i'r gwylwyr ei gael yn adfywiol. Bydd y ffilm mewn sinemâu o fis Tachwedd.

Andrei Konchalovsky

Mae Andrei Konchalovsky yn gyfarwyddwr ffilm o fri yn Rwseg sy’n adnabyddus am ei ddramâu cymhellol a’i ddarluniau gweledol o fywyd yn yr Undeb Sofietaidd. Ymhlith ei weithiau nodedig mae Siberiade (1979), Runaway Trên (1985), Mae'r Odyssey (1997), Nosweithiau Gwyn y Postmon (2014) a Paradise (2016).

Mae gweithiau Konchalovsky wedi ennill nifer o anrhydeddau iddo, gan gynnwys y Cannes Rheithgor Grand Prix Spécial duI Gwobr FIPRESCI, Dau Llewod Arian, tri Gwobrau Golden Eagle, Gwobr Emmy Primetime, yn ogystal â nifer o addurniadau gwladol rhyngwladol.

Alisher Usmanov

Mae Alisher Usmanov yn biliwnydd, entrepreneur a dyngarwr o Rwseg sydd wedi gwneud cyfraniadau sylweddol i'r celfyddydau ers camau cynnar ei yrfa. Dros y 15 mlynedd diwethaf, yn ôl Forbes, mae cwmnïau Usmanov a’i sefydliadau wedi cyfeirio mwy na $ 2.6 biliwn at yr elusen yn dod i ben. Mae hefyd wedi hyrwyddo celf Rwseg dramor yn nodedig, wedi cefnogi adfer adeiladau a henebion hanesyddol yn rhyngwladol. Usmanov yw sylfaenydd y Sefydliad Celf, Gwyddoniaeth a Chwaraeon, elusen, sy'n bartner gyda llawer o sefydliadau diwylliannol penigamp.

Parhau Darllen

Celfyddydau

.

cyhoeddwyd

on

Фильм известного российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил многочисленные положительные отклики критиков на Венецианском кинофестивале этого года.

Завтра, 12 сентября, в Венеции завершится 77-й Международный кинофестиваль, первое крупное собыир В главной программе фестиваля было представлено 18 фильмов, в том числе работы из США ( «Земля кочевников» Хлои Чжао и «Грядущий мир» Моны Фастволд), Германии ( «А завтра весь мир» Джулии фон Хайнц), Италии ( «Сестры Макалузо» Эммы Данте и «Отче наш» Клаудио Ноче), Франции («Влюбленные» Николь Гарсиа) и других стран. Широкое одобрение критиков снискал фильм «Дорогие товарищи», историческая драма российского режиссера Андрея Кончаловского, спродюсированная российским филантропом и бизнесменом Алишером Усмановым Г-н Усманов также является главным спонсором фильма.

Стилизованная черно-белая картина «Дорогие товарищи» повествует о трагической истории из советс. Летом 1962 года рабочие одного из крупнейших предприятий страны - Новочеркасского электровозостроительного завода - вышли на мирный митинг, протестуя против повышения цен на важнейшие продукты и одновременно увеличения нормы выработки, приведшего к сокращению зарплат.

Благодаря присоединению других жителей города к бастующим заводским рабочим, протест стал массовы. По данным правоохранительных органов, в нем приняло участие около пяти тысяч человек. Демонстрация была быстро и жестоко подавлена ​​армейскими подразделениями. По официальной версии событий, в результате расстрела на площади у здания городской администрации погибло более 20 человек, в том числе случайные прохожие; еще 90 человек получили ранения. Реальное количество жертв, которое, по мнению многих, превышает официальные данные, до сих пвр. Более ста участников беспорядков были впоследствии осуждены, семь из них казнены.

Считается, что эта трагедия положила конец «хрущевской оттепели» и стала началом долгой эпохи застоя как в экономике, так и в сознании населения страны. Этот трагический момент советской истории был сразу же засекречен и обнародован лишь в конце 1980-х. . Режиссеру и сценаристу фильма Андрею Кончаловскому пришлось воссоздавать события, собирать архивные документы и беседовать с потомками очевидцев, которые также участвовали в съемках.

В центре картины - история идейной и бескомпромиссной героини Людмилы, убежденной коммунистки. Ее дочь, сочувствующая протестующим, исчезает посреди хаоса демонстрации. Это решающий момент, когда некогда непоколебимые убеждения Людмилы начинают терять силу. «Дорогие товарищи!» - вступительные слова речи, которую она готовится произнести перед членами коммунистической вар Но Людмила так и не находит в себе сил произнести эту речь, переживая сложную личную драму и идойн.

Кончаловский не в первый раз обращается к историческим темам. Начав свою карьеру в начале 1960-х, он пробовал себя в различных жанрах (среди них популярные голливудские релизы «Возлюбленные Марии" (1984), «Поезд-беглец" (1985), «Танго и Кэш" (1989) с Сильвестром Сталлоне и Куртом Расселом в главных ролях). Однако в более поздних своих работах он сосредоточился на исторических драмах, деконструирующих.

Не в первый раз Кончаловский выдвигается и на Венецианский кинофестиваль: в 2002 году его «Дом дураков» был удостоен специального приза жюри, а автор картины получил два «Серебряных льва» за лучшую режиссуру фильмов «Белые ночи почтальона», 2014 и «Рай», 2016, который стал первым опытом сотрудничества Кончаловского с российским металлургическим и технологическим инвестором, известным филантропом Алишером Усмановым, выступившим в роли одного из продюсеров фильма. Их последний совместный фильм «Грех», который также пользовался большим успехом, рассказывает историю жизни известного скульптора и художника эпохи Возрождения Микеланджело Буонарроти. Примечательно, что Владимир Путин подарил копию этого фильма папе Франциску в 2019 году.

Хотя мы никогда не узнаем, насколько «Грех» понравился Папе Римскому, новая историческая драма Кончаловского «Дорогие товарищи», похоже, завоевала сердца критиков в Венеции в этом году. Фильм, в отличие от многих других работ, выпущенных за последнее время в России, является весьма оригинальным произведением кинематографа, которое прекрасно передает атмосферу и ощущение эпохи, а также детально представляет противоречия, царившие в советском обществе в то время.

Фильм не имеет собственной политической позиции, он не предлагает прямых или окончательных ответов, но и не идет на компромиссы, уделяя глубокое внимание историческим деталям. Это также попытка демонстрации сбалансированной картины того времени. Сам режиссер говорит о советской эпохе так: «Мы прошли через драматический, но чрезвычайно важный исторический период, который дал стране мощный импульс".

«Дорогие товарищи» дает западному зрителю возможность получить широкое представление о России благодаря точному изображению советской эпохи и ее героев. Фильм не похож на типичный голливудский продукт, что, как мы предполагаем, дает ему возможнос›› Лента выйдет в кинопрокат в ноябре.

Andrey Konchalovsky

Андрей Кончаловский - известный российский кинорежиссер, знаменитый своими захватывающими драмавз Среди его выдающихся работ - «Сибириада» (1979), «Поезд-беглец» (1985), «Одиссея» (1997), «Белые ночи почт 2014 (2016).

Работы Кончаловского заслужили множество наград, в том числе Специальный гран-при жюри Каннского фестиваля, приз ФИПРЕССИ, два «Серебряных льва», три премии «Золотой орел», премию «Эмми», а также ряд международных государственных наград.

Alisher Usmanov

Алишер Усманов - российский предприниматель-миллиардер и меценат, с самых ранвха За последние 15 лет, по данным Forbes, компании Усманова и его фонды направили на благотворительные иелл. . Г-н Усманов является основателем благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», который сотрудничает со многими значимыми культурными учреждениями.

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd