Cysylltu â ni

Rwsia

Nid oes gan Navalny unrhyw sail i ganslo piblinell Nord Stream, meddai pennaeth CDU newydd yr Almaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ni ddylai’r Almaen ollwng cefnogaeth i’r biblinell arfaethedig Nord Stream 2 o Rwsia dros y gwrthdaro ar feirniad Kremlin, Alexei Navalny, gan nad yw “moesoli teimlo’n dda” yn bolisi tramor, meddai’r dyn sydd yn y sefyllfa orau i fod yn ganghellor nesaf yr Almaen wrth Reuters, yn ysgrifennu .

Gan bwyntio at bryniannau olew crai o’r Unol Daleithiau o Rwsia, disgrifiodd Armin Laschet ei hun fel realydd gwleidyddol - neu “Realpolitiker” - a dywedodd: “Rhaid i ni gymryd y byd fel y mae er mwyn ei wella.”

Dywedodd Laschet, a enillodd etholiad i arweinyddiaeth Democratiaid Cristnogol (CDU) y Canghellor Angela Merkel y mis diwethaf, fod gwerthoedd a diddordebau yn bwysig mewn diplomyddiaeth.

“Ond nid polisi tramor yw moesoli a sloganau domestig sy’n teimlo’n dda,” meddai Laschet, sy’n brif wladwriaeth talaith yr Almaen yng Ngogledd Rhine-Westphalia, mewn cyfweliad a oedd yn canolbwyntio ar ddeall ei farn anhysbys ar faterion rhyngwladol.

hysbyseb

Mae etholiad Laschet i gadeirydd yr CDU yn golygu mai ef yw'r blaenwr i gymryd yr awenau fel canghellor Merkel, sydd ar ôl 15 mlynedd yn y swydd wedi dweud na fydd yn ceisio pumed tymor yn dilyn etholiadau mis Medi.

Pan ofynnwyd iddo’n uniongyrchol a ddylai’r Almaen newid cwrs ac ymwrthod â phiblinell nwy naturiol Nord Stream 2, atebodd Laschet: “Am 50 mlynedd, hyd yn oed yn amseroedd ymosodol y Rhyfel Oer, mae’r Almaen wedi prynu nwy gan yr Undeb Sofietaidd, sydd bellach o Rwsia. Mae llywodraeth yr Almaen yn dilyn y cwrs iawn. ”

Mae'r Almaen yn wynebu pwysau cynyddol i wadu Nord Stream 2 dros berthynas Navalny: gartref, gan yr ecolegydd Gwyrddion - darpar bartneriaid clymblaid ar gyfer CDU Laschet - a thramor o'r Unol Daleithiau, a llawer o Ewrop.

hysbyseb

Cafodd Navalny, a ddedfrydwyd ddydd Mawrth (2 Chwefror) i 3-1 / 2 flynedd yn y carchar ar ôl i lys ym Moscow ddyfarnu ei fod wedi torri telerau ei barôl, gael ei arestio ar Ionawr 17 ar ôl dychwelyd i Rwsia o’r Almaen lle cafodd driniaeth am wenwyn gydag asiant nerf gradd milwrol.

Mae Moscow wedi cyhuddo’r Gorllewin o hysteria a safonau dwbl dros Navalny a dweud wrtho am aros allan o’i faterion mewnol.

Pwysleisiodd Laschet ei fod wedi beirniadu’r ymosodiad ar Navalny a’i garcharu, a hefyd wedi cefnogi cosbau’r Undeb Ewropeaidd yn erbyn Rwsia dros argyfwng yr Wcráin.

“Rhaid i ni warantu diddordebau geopolitical Wcráin a sicrhau ein cyflenwad ynni drwy’r prosiect sector preifat hwn,” meddai am Nord Stream 2.

Mae’r prosiect, sydd i fod i gael ei lansio eleni, wedi hollti’r UE, gyda rhai aelodau’n dweud y bydd yn tanseilio gwladwriaeth cludo nwy draddodiadol yr Wcrain ac yn dyfnhau dibyniaeth ynni’r UE ar Rwsia.

Mae ecolegydd yr Almaen, Gwyrddion, partner clymblaid mwyaf tebygol yr CDU a'i chwaer blaid Bafaria ar ôl etholiadau mis Medi, wedi dyblu eu gwrthwynebiad i'r biblinell yn dilyn perthynas Navalny.

Nid oedd Laschet yn credu y byddai'r gwahaniaethau hyn yn torri bargen glymblaid. “Nid wyf yn credu y bydd Nord Stream 2 yn fater etholiad mawr. Ar ben hynny, rwy'n credu bod consensws gyda'r Gwyrddion, er enghraifft, yn bosibl. "

Roedd Laschet yn ystyried bod yr Almaen “wedi ei hangori’n ddwfn yn y Gorllewin” ac yn gweld yr Unol Daleithiau fel “ein partner an-Ewropeaidd agosaf”. O ran China, rhaid i'r Almaen feirniadu ei throseddau hawliau dynol, meddai. “Ond ar yr un pryd, rydyn ni’n masnachu gyda China.”

O ran Ewrop, dylai taleithiau’r Gorllewin Balcanaidd gadw’r gobaith o dderbyniad yr UE os ydynt yn cyflawni’r meini prawf mynediad, meddai Laschet, gan ychwanegu: “Yn anffodus mae Twrci yn symud ymhellach ac ymhellach i ffwrdd o egwyddorion rheolaeth y gyfraith yr Undeb Ewropeaidd.”

Roedd yn gwrthwynebu cyflwyno dyled a gyhoeddwyd ar y cyd, a elwir hefyd yn fondiau ewro - opsiwn polisi y mae rhai o wledydd yr UE eisiau dod yn offeryn parhaol ar ôl i'r bloc droi ato i ariannu adferiad economaidd o argyfwng COVID-19.

“Dw i ddim yn gweld bondiau ewro. Ac o ran benthyca Comisiwn yr UE, dywedaf: mae hyn bellach yn beth un-amser ers chwe blynedd, ”meddai Laschet mewn nod i drethdalwyr nad ydyn nhw eisiau i economi fwyaf Ewrop o reidrwydd fod ar y bachyn i unrhyw help llaw wneud yn fwy ariannol aelod-wladwriaethau heriol.

O ran polisi cyllidol, gwrthododd Laschet gynnig gan bennaeth staff Merkel i feddalu cyfraith cyhoeddi dyledion yr Almaen, gan ganiatáu gwariant diffyg parhaus, ar sail na fyddai Berlin yn gallu cadw at derfynau benthyca llym am sawl blwyddyn arall.

“Mae’r rheolau yn dda. Mae'r mecanweithiau'n cynnwys yr hyblygrwydd angenrheidiol - Cytundeb Maastricht (UE 1992) a brêc dyled ein Cyfraith Sylfaenol, ”meddai Laschet.

Moldofa

Etholiadau Rwseg ar diriogaeth Moldofa

cyhoeddwyd

on

Goresgyniad gwladwriaeth sofran ac annibynnol, dyna sut y disgrifiodd swyddogion y Weinyddiaeth Dramor o Weriniaeth Moldofa benderfyniad yr wythnos diwethaf gan Ffederasiwn Rwseg i agor gorsafoedd pleidleisio yn rhanbarth Transnistrian ymledol, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Mae Transnistria yn wladwriaeth ymwahanu heb ei chydnabod sydd wedi'i lleoli yn y llain gul o dir rhwng yr afon Dniester a ffin Moldofan-Wcrain sy'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel rhan o Weriniaeth Moldofa.

Mae'r rhanbarth a gefnogir gan Rwseg wedi bod yn asgwrn y gynnen rhwng Rwsia a Gweriniaeth Moldofa byth ers i Moldofa ennill ei hannibyniaeth ym mis Awst 1991.

hysbyseb

Fe wnaeth etholiad ffederal Rwseg a gynhaliwyd ddiwedd yr wythnos ddiwethaf ail-dendro’r ddadl dros Transnistria, gan annog swyddogion Moldofa i ymateb.

“Mae’r Weinyddiaeth Materion Tramor ac Integreiddio Ewropeaidd yn gresynu, er gwaethaf y safbwynt a fynegir yn gyson gan awdurdodau Moldofa, fod ochr Rwseg wedi gweithredu mewn modd nad yw’n cyfateb i egwyddor sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Gweriniaeth Moldofa a’r ddwyochrog fframwaith cyfreithiol ”, meddai swyddogion yn Chisinau mewn datganiad i’r wasg.

Mae’r datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan awdurdodau Moldafia yn mynd ymlaen yn dweud bod swyddogion wedi galw ar ochr Rwseg i ymatal rhag agor y 27 gorsaf bleidleisio yn rhanbarth Transnistrian Gweriniaeth Moldofa.

hysbyseb

Gofynnodd diplomyddion Moldofa “ers Gorffennaf 30 na ddylai Rwsia agor gorsafoedd pleidleisio mewn ardaloedd o dan reolaeth awdurdodau cyfansoddiadol Gweriniaeth Moldofa o ystyried hefyd yr amhosibilrwydd o sicrhau’r amodau diogelwch angenrheidiol ar gyfer cynnal yr etholiad“, mae’r datganiad i’r wasg yn ei ddangos.

Dadleuodd pundits gwleidyddol yng Ngweriniaeth Moldofa fod y llywodraeth yn osgoi tôn galetach mewn perthynas â Moscow er mwyn osgoi cymhlethu'r sefyllfa.

Wrth siarad ag Gohebydd yr UE, athro gwyddoniaeth wleidyddol ac arbenigwr ar yr hen ranbarth Sofiet, dywedodd Armand Gosu fod yr etholiad ar gyfer y Dwma Rwsiaidd a gynhaliwyd ar diriogaeth Moldofa yn cynrychioli “yn ddiamheuol yn groes i sofraniaeth Gweriniaeth Moldofa. Trafododd Moscow yn uniongyrchol â Tiraspol (prifddinas Transnitria) agor a gweithredu gorsafoedd pleidleisio ar diriogaeth y weriniaeth ymwahanol, sy'n gyfystyr â pheidio â chydnabod sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Moldofa. ”

Yn y gorffennol mae Rwsia wedi cymryd rhan mewn trefnu etholiadau yn rhanbarth ymneilltuo Transnistria. Er gwaethaf protestiadau yn Chisinau, mae Rwsia wedi parhau i gynyddu nifer y gorsafoedd pleidleisio yn yr amgaead ymwahanol Transnistrian ym mhob etholiad yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn ogystal â Transnistria, agorodd awdurdodau Rwseg orsafoedd pleidleisio yn Chisinau, prif ddinas Moldofa, yn ogystal â dinasoedd Comrat a Balti. Dyma'r nifer fwyaf o orsafoedd pleidleisio a agorwyd gan Rwsia y tu allan i'w ffiniau.

Hyd yn hyn mae Rwsia wedi cynnig mwy na 220,000 o basbortau Rwsiaidd yn Transnistria, sy'n golygu bod tua dwy ran o dair o'r dinasyddion sy'n byw ar lan chwith y Dniester eisoes yn ddinasyddion Rwsiaidd. Ac eto, yn ôl data gan awdurdodau yn Transnistria, nid oedd y nifer a bleidleisiodd yn rosy gan ddangos mai dim ond 27,000 o bobl a bleidleisiodd yn y rhanbarth ymwahanol.

Ond i Transnistria, mae'r etholiad hwn yn ymwneud â phlesio Putin.

“I arweinwyr ymwahanol, mae’n bwysig profi eu teyrngarwch i’r Kremlin trwy gyflwyno cymaint o bleidleisiau â phosib i blaid Putin”, meddai Gosu wrth Gohebydd yr UE.

Gwnaeth Armand Gosu sylwadau hefyd ar natur etholiad Rwseg gan ddweud “nad yw’r etholiadau yn Rwsia yn deg nac yn adlewyrchu ewyllys yr etholwyr.”

Rhannwyd yr un farn gan Pasa Valeriu yn gweithio i Gyrff Anllywodraethol Moldofa, WatchDog.MD, a ddywedodd wrth Gohebydd yr UE “Ni allaf alw’r hyn sy’n digwydd yn Rwsia fel etholiad. Nid yw'n ddim mwy na ffug. Felly mae cwestiwn proses etholiadol ddiogel yn Transnistria yn dod o dan yr un categori. ”

Cafodd yr etholiad yr wythnos diwethaf yn Transnistria ar gyfer Duma Rwseg gyhoeddusrwydd eang gan y weinyddiaeth leol a'i chyfryngau noddedig.

Fe'i portreadwyd fel rhywbeth pwysig iawn ar gyfer y rhanbarth ymwahanu ac fe'i defnyddiwyd i arddangos rôl bendant Rwsia, ei chymorth a'i chefnogaeth i'r rhanbarth. Mae'r realiti yn paentio stori wahanol gyda chymorth Rwsia, yn ogystal â masnach gyda Transnistrian, un o'r rhanbarthau tlotaf yn Ewrop, yn dirywio'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf.

Parhau Darllen

Rwsia

Rwsia sy'n gyfrifol am ladd Litvinenko, rheolau llys hawliau Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir copi o Adroddiad Ymchwiliad Litvinenko yn ystod cynhadledd newyddion yn Llundain, Prydain, Ionawr 21, 2016. REUTERS / Toby Melville / Files

Dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (21 Medi) mai Rwsia oedd yn gyfrifol am ladd 2006 cyn-swyddog KGB Alexander Litvinenko a fu farw marwolaeth gythryblus ar ôl iddo gael ei wenwyno yn Llundain gyda Polonium 210, isotop ymbelydrol prin, ysgrifennu Guy Faulconbridge a Michael Holden.

Bu farw beirniad Kremlin Litvinenko, 43, wythnosau ar ôl yfed te gwyrdd yn llawn polonium-210 yng ngwesty moethus y Mileniwm yn Llundain mewn ymosodiad y mae Prydain wedi beio ym Moscow ers amser maith.

Yn ei ddyfarniad, daeth Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR) i'r casgliad mai Rwsia oedd yn gyfrifol am y lladd.

hysbyseb

“Fe ddaeth o hyd i lofruddiaeth Mr Litvinenko yn amhosib i Rwsia,” meddai ei ddatganiad.

Mae Rwsia bob amser wedi gwadu unrhyw ran ym marwolaeth Litvinenko a blymiodd gysylltiadau Eingl-Rwsiaidd i isel ar ôl y Rhyfel Oer.

Daeth ymchwiliad hir ym Mhrydain i’r casgliad yn 2016 ei bod yn debyg bod Arlywydd Rwseg Vladimir Putin wedi cymeradwyo ymgyrch cudd-wybodaeth Rwseg i lofruddio Litvinenko.

hysbyseb

Canfu hefyd fod cyn-warchodwr corff KGB Andrei Lugovoy a Rwseg arall, Dmitry Kovtun, wedi lladd fel rhan o weithrediad a gyfarwyddwyd yn ôl pob tebyg gan Wasanaeth Diogelwch Ffederal Rwsia (FSB), prif olynydd y KGB oes Sofietaidd.

Cytunodd yr ECHR. Mae'r ddau ddyn bob amser wedi gwadu cymryd rhan.

"Canfu'r llys ei fod wedi sefydlu, y tu hwnt i amheuaeth resymol, fod y llofruddiaeth wedi'i chyflawni gan Mr Lugovoy a Mr Kovtun," meddai'r dyfarniad.

"Roedd y llawdriniaeth gymhleth a gynlluniwyd yn cynnwys caffael gwenwyn marwol prin, y trefniadau teithio ar gyfer y pâr, ac ymdrechion mynych a pharhaus i weinyddu'r gwenwyn yn dangos mai Mr Litvinenko oedd targed y llawdriniaeth."

Daeth i’r casgliad hefyd mai talaith Rwseg oedd ar fai a phe bai’r dynion wedi bod yn cyflawni “llawdriniaeth dwyllodrus”, byddai gan Moscow y wybodaeth i brofi’r theori honno.

“Fodd bynnag, nid oedd y llywodraeth wedi gwneud unrhyw ymdrech o ddifrif i ddarparu gwybodaeth o’r fath nac i wrthsefyll canfyddiadau awdurdodau’r DU,” meddai’r dyfarniad.

Parhau Darllen

Rwsia

Mae Ewrop yn condemnio awyrgylch o ofn ynghylch etholiadau Rwseg

cyhoeddwyd

on

Wrth ofyn am y Dwma yr wythnos hon ac etholiadau rhanbarthol yn ffederasiwn Rwseg, dywedodd Peter Stano, llefarydd Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE fod yr etholiadau wedi digwydd mewn awyrgylch o ofn. Mae'r UE wedi nodi bod ffynonellau annibynnol a dibynadwy wedi riportio troseddau difrifol o gyfraith etholiadol.

Dywedodd Stano y dylid cynnal etholiadau, ble bynnag maen nhw'n cael eu cynnal yn y byd, mewn ffordd deg a theg. Dywedodd fod yr etholiadau wedi cael eu cynnal heb unrhyw arsylwi rhyngwladol credadwy a bod yr UE yn difaru penderfyniad Rwsia i leihau a chyfyngu maint a fformat cenhadaeth OSCE - Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol a thrwy hynny atal ei defnyddio.  

Dywedodd Stano fod y gwrthdaro ar wleidyddion yr wrthblaid, sefydliadau cymdeithas sifil, gweithredwyr cymdeithas sifil, gweithredwyr hawliau dynol, allfeydd cyfryngau annibynnol ac yn erbyn newyddiadurwyr cyn yr etholiad wedi'i anelu at dawelu gwrthwynebiad beirniadol a chael gwared ar gystadleuaeth. 

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn galw ar Ffederasiwn Rwseg i gadw at ei ymrwymiadau a gymerwyd o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig a Chyngor Ewrop o ran amddiffyn hawliau dynol a gwerthoedd democrataidd, sydd hefyd yn cynnwys trefnu etholiadau rhydd a theg. 

Wcráin

Ychwanegodd y llefarydd na fydd y Comisiwn Ewropeaidd byth yn cydnabod yr etholiadau yn Crimea sydd wedi’u hatodi’n anghyfreithlon a mynegodd bryder hefyd bod dinasyddion yr Wcráin yn y tiriogaethau Wcreineg sy’n cael eu meddiannu ar hyn o bryd yn cael pasbortau ac yn cael pleidleisio. Dywedodd Stanton fod hyn yn mynd yn groes i ysbryd cytundebau Minsk.

hysbyseb

Pan ofynnwyd iddo a fydd yr UE yn cydnabod canlyniadau’r etholiad, dywedodd Stano fod hwn yn gymhwysedd cenedlaethol a hyd at aelod-wladwriaethau unigol, ond ychwanegodd y gallai fod yn rhywbeth y mae gweinidogion materion tramor yr UE yn ei drafod pan fyddant yn cwrdd heno yn Efrog Newydd, lle maent yn cyfarfod yn cyfarfod ar gyfer Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn cyfarfod eto gyda'i gymar yn Rwseg Sergey Lavrov, yn un o lawer o gyfarfodydd dwyochrog sydd wedi'u cynllunio ar gyfer yr wythnos hon.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd