Cysylltu â ni

Rwsia

Beth i'w ddisgwyl o gyfarfod posib o lywyddion yr UD a Rwseg?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cynnig diweddar yr Arlywydd Biden i gwrdd â’r Arlywydd Putin ganol mis Mehefin ar gyfer sgyrsiau yn dal i fod ymhlith y straeon newyddion gorau yn y porthiant newyddion rhyngwladol. Mae dadansoddwyr a newyddiadurwyr yn pendroni ymhle yn Ewrop y bydd y cyfarfod hwn yn cael ei gynnal. Fodd bynnag, mae'n amlwg nad lleoliad y copa yw'r prif beth yn y digwyddiad sydd i ddod. Dylai agenda'r trafodaethau hyn fod yn sylfaenol, yn enwedig o ystyried rhethreg lem Washington yn erbyn Moscow a'r gyfres barhaus o sancsiynau newydd, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Ar y naill law, fel y dywedodd yr Ysgrifennydd Blinken mewn cyfweliad diweddar â BBC News: "Mae Washington eisiau perthynas sefydlog â Moscow."

Ond ar yr un pryd, mae ochr America yn addo ymateb i "ymddygiad anghyfrifol ac ansefydlog" Rwsia.

hysbyseb

Dywedodd Blinken hefyd, mewn cyfarfod G7 yn y DU yn ddiweddar, bod yr Unol Daleithiau wedi canolbwyntio ar ymyrraeth Rwsia yn ei hetholiadau ac ymosodiadau hacio drwy’r cwmni meddalwedd SolarWinds, a briodolir i ochr Rwseg. Yn ogystal, trafodwyd y sefyllfa o amgylch arweinydd yr wrthblaid Alexei Navalny, sydd ar hyn o bryd yn y carchar ac a ddatganodd yn “garcharor cydwybod” yn y Gorllewin.

Yn gynharach, galwodd gweinidogion tramor yr G7 am gysylltiadau sefydlog a rhagweladwy â Moscow. Cyn hynny, rhybuddiwyd Arlywydd yr UD Joe Biden rhag ymladd â Rwsia.

Nododd Blinken awydd Biden i drafod gydag Arlywydd Rwseg Vladimir Putin sefydlogi cysylltiadau rhwng Moscow a Washington. Ychwanegodd nad yw’r Unol Daleithiau yn ceisio gwaethygu’r berthynas â Rwsia, ond y byddant yn ymateb i’r camau hynny y mae’n eu hystyried yn anghyfeillgar. Yn ôl pennaeth yr Adran Wladwriaeth, “bydd sgwrs uniongyrchol rhwng yr arweinwyr o fudd i’r ddwy wlad”.

hysbyseb

Mae disgwyl i’r uwchgynhadledd Rwseg-Americanaidd gael ei chynnal ganol mis Mehefin yn Ewrop - er nad oes cadarnhad swyddogol eto, ac nid yw’r Kremlin ar frys i ymateb i gynnig Washington. Nid yw'r lleoliad wedi'i ddewis eto. Enwir priflythrennau’r Ffindir, Awstria, a hyd yn oed y Weriniaeth Tsiec (er gwaethaf y sgandal gynyddol dros gyhuddiadau Rwsia o ymwneud â’r ffrwydrad mewn depo bwledi yn nhref Tsiec yn Vrbetice). Mae'r Kremlin, o'i ran, yn ystyried yr holl sgyrsiau hyn yn "gynamserol". Hyd yn hyn, dim ond dyddiadau rhagarweiniol sy'n cael eu crybwyll - Mehefin 15-16.

Mae'n hysbys erbyn hyn, y bydd Biden yn Ewrop am sawl diwrnod fel rhan o daith fawreddog. Bydd yn mynychu uwchgynhadledd yr G7 yng Nghernyw Prydain (Mehefin 11-13) ac uwchgynhadledd NATO ym Mrwsel (Mehefin 14). Ac yn statws "arweinydd y byd Gorllewinol", mae Biden yn bwriadu mynd i gyfarfod â Putin.

Beth fydd Biden yn ei drafod yn Ewrop ar drothwy'r cyfarfod gyda Putin? Yr un peth a drafodwyd yn Llundain yn unig yng nghyfarfod Gweinidogion Tramor yr G7: gwrthweithio Rwsia a China. Bydd hyn hefyd yn cael ei drafod yn uwchgynhadledd NATO - "gweithredoedd ymosodol Rwsia a newidiadau rhyngwladol yn y maes diogelwch sy'n gysylltiedig â chryfhau China."

Beth bynnag y bydd dadansoddwyr a newyddiadurwyr yn ei feddwl, mae'n annhebygol y bydd cyfarfod arweinwyr Rwsia a'r Unol Daleithiau, os bydd yn digwydd, yn arwain at ddatblygiad arloesol mewn cysylltiadau. Mae'r bwlch rhwng Moscow a Washington yn rhy eang. Fel y gwyddys, cafodd llysgennad Rwseg i America Anatoly Antonov ei alw yn ôl i Rwsia fwy na mis yn ôl (ers Mawrth 17) "ar gyfer ymgynghoriadau".

Mae Moscow yn ei gwneud yn glir nad oes disgwyl i Antonov ddychwelyd i Washington yn y dyfodol agos. Mae Rwsia yn disgwyl i'r Unol Daleithiau "gymryd o leiaf rai camau i normaleiddio cysylltiadau." Credir bod y llysgennad wedi cael gwahoddiad i Rwsia ar gyfer ymgynghoriadau ar ôl i Biden ymateb yn gadarnhaol i gwestiwn bod Putin yn "laddwr".

Dywedodd y Weinyddiaeth Dramor fod Antonov wedi cael gwahoddiad i chwilio am "ffyrdd i wella" cysylltiadau rhwng Rwsia a'r Unol Daleithiau. Dywedodd cynrychiolydd swyddogol y Weinyddiaeth Maria Zakharova ar y pryd fod Moscow eisiau atal “diraddiad anadferadwy” cysylltiadau dwyochrog.

Ar ôl cyrraedd Moscow, dywedodd y Llysgennad Antonov fod gan y diplomyddion lawer o waith i'w wneud i ddadansoddi cyflwr presennol cysylltiadau rhwng Rwseg ac America. Mae Rwsia yn benderfynol o beidio â gadael iddyn nhw "syrthio i'r affwys," ychwanegodd Antonov.

Beth bynnag y gallai gwleidyddion a newyddiadurwyr ei ddisgwyl o gyfarfod arfaethedig Biden, mae rhestr achwyniadau Washington yn rhy hir i gyffwrdd yn fyr â'r holl bynciau yn ystod y trafodaethau. Ar yr un pryd, rhaid peidio ag anghofio bod y Kremlin yn anghytuno'n bendant â chyhuddiadau a datganiadau amrywiol y Tŷ Gwyn. Ar ben hynny, mae Moscow yn credu bod America yn "pryfocio" Rwsia yn fwriadol er mwyn atal cryfhau ei pholisi tramor a'i safleoedd economaidd yn Ewrop a'r byd. Yr enghraifft orau ar gyfer hyn yw ymosodiadau ymosodol Washington ar brosiect ynni Nord Stream 2, ymdrechion i bardduo gweithredoedd Moscow yn Syria ar bob cyfrif. Ffactor ychwanegol yw'r cyhuddiadau sydd eisoes yn draddodiadol yn erbyn Rwsia o ymyrryd yn y prosesau gwleidyddol mewnol yn yr Unol Daleithiau, yn gyntaf oll etholiadau arlywyddol.

Os ychwanegwn at hyn ymagweddau diametrically gyferbyn Rwsia ac America at y sefyllfa yn yr Wcrain a mater drwg-enwog y Crimea, yna mae'r siawns o gyflawni unrhyw gyfaddawd neu hyd yn oed rapprochement o safleoedd y ddwy ochr yn parhau i fod yn fain.

Mae Biden yn debygol o ailadrodd ei "mantra" enwog y bydd Rwsia yn "talu pris uchel" am ymosod ar fuddiannau'r UD. Bydd ochr Rwseg unwaith eto yn gwneud datganiadau am ddi-sail y cyhuddiadau Americanaidd yn erbyn Moscow.

Beth bynnag, os cynhelir y cyfarfod, bydd yn dod yn foment nodedig, a ddylai gadarnhau neu wrthbrofi gwir barodrwydd Washington i adeiladu "deialog arferol" gyda Moscow. Er, fel y cred llawer yn Rwsia, byddai parodrwydd o’r fath o ochr America yn syndod mawr pe bai geiriau’r Americanwyr, ar ben hynny, yn cael eu cadarnhau gan yr achos.

Rwsia

Mae Ewrop yn condemnio awyrgylch o ofn ynghylch etholiadau Rwseg

cyhoeddwyd

on

Wrth ofyn am y Dwma yr wythnos hon ac etholiadau rhanbarthol yn ffederasiwn Rwseg, dywedodd Peter Stano, llefarydd Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE fod yr etholiadau wedi digwydd mewn awyrgylch o ofn. Mae'r UE wedi nodi bod ffynonellau annibynnol a dibynadwy wedi riportio troseddau difrifol o gyfraith etholiadol.

Dywedodd Stano y dylid cynnal etholiadau, ble bynnag maen nhw'n cael eu cynnal yn y byd, mewn ffordd deg a theg. Dywedodd fod yr etholiadau wedi cael eu cynnal heb unrhyw arsylwi rhyngwladol credadwy a bod yr UE yn difaru penderfyniad Rwsia i leihau a chyfyngu maint a fformat cenhadaeth OSCE - Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol a thrwy hynny atal ei defnyddio.  

Dywedodd Stano fod y gwrthdaro ar wleidyddion yr wrthblaid, sefydliadau cymdeithas sifil, gweithredwyr cymdeithas sifil, gweithredwyr hawliau dynol, allfeydd cyfryngau annibynnol ac yn erbyn newyddiadurwyr cyn yr etholiad wedi'i anelu at dawelu gwrthwynebiad beirniadol a chael gwared ar gystadleuaeth. 

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn galw ar Ffederasiwn Rwseg i gadw at ei ymrwymiadau a gymerwyd o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig a Chyngor Ewrop o ran amddiffyn hawliau dynol a gwerthoedd democrataidd, sydd hefyd yn cynnwys trefnu etholiadau rhydd a theg. 

Wcráin

Ychwanegodd y llefarydd na fydd y Comisiwn Ewropeaidd byth yn cydnabod yr etholiadau yn Crimea sydd wedi’u hatodi’n anghyfreithlon a mynegodd bryder hefyd bod dinasyddion yr Wcráin yn y tiriogaethau Wcreineg sy’n cael eu meddiannu ar hyn o bryd yn cael pasbortau ac yn cael pleidleisio. Dywedodd Stanton fod hyn yn mynd yn groes i ysbryd cytundebau Minsk.

hysbyseb

Pan ofynnwyd iddo a fydd yr UE yn cydnabod canlyniadau’r etholiad, dywedodd Stano fod hwn yn gymhwysedd cenedlaethol a hyd at aelod-wladwriaethau unigol, ond ychwanegodd y gallai fod yn rhywbeth y mae gweinidogion materion tramor yr UE yn ei drafod pan fyddant yn cwrdd heno yn Efrog Newydd, lle maent yn cyfarfod yn cyfarfod ar gyfer Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn cyfarfod eto gyda'i gymar yn Rwseg Sergey Lavrov, yn un o lawer o gyfarfodydd dwyochrog sydd wedi'u cynllunio ar gyfer yr wythnos hon.

Parhau Darllen

etholiadau Ewropeaidd

Plaid pro-Putin Rwseg yn ennill mwyafrif ar ôl y gwrthdaro: Mae ffugiau'n crio budr

cyhoeddwyd

on

By

Plaid Rwsia Unedig Rwsia sy'n rheoli Rwsia, sy'n cefnogi'r Arlywydd Vladimir Putin (Yn y llun), wedi cadw ei fwyafrif seneddol ar ôl etholiad a gwrthdaro ysgubol ar ei feirniaid, ond honnodd gwrthwynebwyr dwyll eang, ysgrifennu Andrew Osborn, Gabrielle Tétrault-Farber, Maria Tsvetkova, Polina Nikolskaya a Tom Balmforth.

Gyda 85% o’r pleidleisiau wedi’u cyfrif heddiw (20 Medi), dywedodd y Comisiwn Etholiad Canolog fod Rwsia Unedig wedi ennill bron i 50% o’r bleidlais, gyda’i wrthwynebydd agosaf, y Blaid Gomiwnyddol, ar ychydig o dan 20%.

Er bod hynny'n gyfystyr â buddugoliaeth swyddogol bendant, mae'n berfformiad ychydig yn wannach i Rwsia Unedig nag yn yr etholiad seneddol diwethaf yn 2016, pan enillodd y blaid ychydig dros 54% o'r bleidlais.

hysbyseb

Mae malais dros flynyddoedd o fethu safonau byw a honiadau o lygredd gan y beirniad Kremlin a garcharwyd, Alexei Navalny, wedi draenio rhywfaint o gefnogaeth, wedi'i waethygu gan ymgyrch bleidleisio dactegol a drefnwyd gan gynghreiriaid Navalny.

Dywedodd beirniaid Kremlin, a honnodd rigio pleidleisiau ar raddfa fawr, fod yr etholiad yn ffug mewn unrhyw achos.

Byddai Rwsia Unedig wedi gwneud yn waeth o lawer mewn gornest deg, o ystyried gwrthdaro cyn yr etholiad a oedd yn gwahardd mudiad Navalny, wedi gwahardd ei gynghreiriaid rhag rhedeg a thargedu sefydliadau cyfryngau beirniadol ac anllywodraethol, medden nhw.

hysbyseb

Dywedodd awdurdodau etholiadol eu bod wedi gwagio unrhyw ganlyniadau mewn gorsafoedd pleidleisio lle bu afreoleidd-dra amlwg a bod yr ornest gyffredinol wedi bod yn deg.

Mae'r canlyniad yn edrych yn annhebygol o newid y dirwedd wleidyddol, gyda Putin, sydd wedi bod mewn grym fel arlywydd neu brif weinidog er 1999, yn dal i ddominyddu cyn yr etholiad arlywyddol nesaf yn 2024.

Nid yw Putin wedi dweud eto a fydd yn rhedeg. Roedd i fod i siarad heddiw ar ôl 1000 GMT.

Mae'r arweinydd 68 oed yn parhau i fod yn ffigwr poblogaidd gyda llawer o Rwsiaid sy'n ei gredydu am sefyll i fyny i'r Gorllewin ac adfer balchder cenedlaethol.

Dangosodd y canlyniadau bron yn gyflawn y Blaid Gomiwnyddol yn gorffen yn ail, ac yna'r blaid LDPR genedlaetholgar a phlaid Rwsia Deg gydag ychydig dros 7% yr un. Mae'r tair plaid fel arfer yn cefnogi'r Kremlin ar y mwyafrif o faterion allweddol.

Roedd yn ymddangos bod plaid newydd o'r enw "Pobl Newydd" wedi gwasgu i'r senedd gydag ychydig dros 5%.

Mewn rali ddathlu ym mhencadlys Rwsia Unedig a ddarlledwyd ar deledu gwladol, gwaeddodd Maer Moscow Sergei Sobyanin, cynghreiriad o arweinydd Rwseg: "Putin! Putin! Putin!" i dorf chwifio baneri a adleisiodd ei siant.

Mae aelodau comisiwn etholiad lleol yn gwagio blwch pleidleisio cyn dechrau cyfrif pleidleisiau yn ystod etholiad seneddol tridiau yn ninas bellaf dwyreiniol Vladivostok, Rwsia Medi 19, 2021. REUTERS / Tatiana Meel DIM PRESWYL. DIM ARCHIFAU
Mae aelodau comisiwn etholiad lleol yn gwagio blwch pleidleisio ar ôl i bolau gau yn ystod etholiad seneddol tridiau o hyd, mewn gorsaf bleidleisio y tu mewn i derfynfa reilffordd Kazansky ym Moscow, Rwsia Medi 19, 2021. REUTERS / Evgenia Novozhenina
Mae aelodau comisiwn etholiad lleol yn cyfrif pleidleisiau mewn gorsaf bleidleisio y tu mewn i derfynell reilffordd Kazansky ar ôl i bolau gau yn ystod etholiad seneddol tridiau o hyd ym Moscow, Rwsia Medi 19, 2021. REUTERS / Evgenia Novozhenina

Mae aelodau comisiwn etholiad lleol yn gwagio blwch pleidleisio ar ôl i bolau gau yn ystod etholiad seneddol tridiau o hyd, mewn gorsaf bleidleisio y tu mewn i derfynfa reilffordd Kazansky ym Moscow, Rwsia Medi 19, 2021. REUTERS / Evgenia Novozhenina

Roedd Cynghreiriaid Navalny, sy’n bwrw dedfryd o garchar am droseddau parôl y mae’n eu gwadu, wedi annog pleidleisio tactegol yn erbyn Rwsia Unedig, cynllun a oedd yn gyfystyr â chefnogi’r ymgeisydd sydd fwyaf tebygol o’i drechu mewn ardal etholiadol benodol. Darllen mwy.

Mewn llawer o achosion, roeddent wedi cynghori pobl i ddal eu trwynau a phleidleisio'n Gomiwnyddol. Roedd awdurdodau wedi ceisio rhwystro'r fenter ar-lein.

Roedd y Comisiwn Etholiad Canolog yn araf i ryddhau data o bleidleisio ar-lein ym Moscow, lle nad yw Rwsia Unedig yn draddodiadol yn talu cystal ag mewn rhanbarthau eraill yng nghanol arwyddion y gallai fod wedi colli rhai seddi yn y brifddinas.

Cofnododd Golos, corff gwarchod etholiad a gyhuddwyd gan awdurdodau o fod yn asiant tramor, filoedd o droseddau, gan gynnwys bygythiadau yn erbyn arsylwyr a stwffio pleidleisiau, y cylchredwyd enghreifftiau amlwg ohonynt ar gyfryngau cymdeithasol. Cafodd rhai unigolion eu dal ar gamera yn adneuo bwndeli o bleidleisiau mewn ysguboriau.

Dywedodd y Comisiwn Etholiad Canolog ei fod wedi cofnodi 12 achos o stwffio pleidleisiau mewn wyth rhanbarth ac y byddai canlyniadau’r gorsafoedd pleidleisio hynny yn ddi-rym.

Daliodd Rwsia Unedig bron i dri chwarter 450 sedd y Wladwriaeth Duma a oedd yn gadael. Fe wnaeth y goruchafiaeth honno helpu’r Kremlin i basio newidiadau cyfansoddiadol y llynedd sy’n caniatáu i Putin redeg am ddau dymor arall fel arlywydd ar ôl 2024, ac o bosibl aros mewn grym tan 2036.

Cafodd cynghreiriaid Navalny eu gwahardd rhag rhedeg yn yr etholiad ar ôl i’w symudiad gael ei wahardd ym mis Mehefin fel eithafwr. Mae ffigurau gwrthbleidiau eraill yn honni iddynt gael eu targedu gydag ymgyrchoedd triciau budr. Darllen mwy.

Mae'r Kremlin yn gwadu gwrthdaro gwleidyddol ac yn dweud bod unigolion yn cael eu herlyn am dorri'r gyfraith. Gwadodd hi a Rwsia Unedig unrhyw rôl yn y broses gofrestru ar gyfer ymgeiswyr.

"Un diwrnod byddwn yn byw mewn Rwsia lle bydd yn bosibl pleidleisio dros ymgeiswyr da gyda llwyfannau gwleidyddol gwahanol," ysgrifennodd cynghreiriad Navalny Leonid Volkov ar negesydd Telegram cyn i'r polau gau ddydd Sul.

Dywedodd un pensiynwr o Moscow a roddodd ei enw yn unig fel Anatoly iddo bleidleisio yn Rwsia Unedig oherwydd ei fod yn falch o ymdrechion Putin i adfer yr hyn y mae'n ei ystyried yn statws pŵer mawr haeddiannol Rwsia.

"Mae gwledydd fel yr Unol Daleithiau a Phrydain fwy neu lai yn ein parchu nawr fel eu bod yn parchu'r Undeb Sofietaidd yn y 1960au a'r 70au. ... Dim ond iaith grym y mae'r Eingl-Sacsoniaid yn ei deall," meddai.

Gan fod y nifer a bleidleisiodd yn swyddogol oddeutu 47% yn unig, roedd arwyddion o ddifaterwch eang.

"Dwi ddim yn gweld pwynt pleidleisio," meddai un siop trin gwallt o Moscow a roddodd ei henw fel Irina. "Mae'r cyfan wedi ei benderfynu i ni beth bynnag."

Parhau Darllen

Rwsia

Fe gliriodd Yves Bouvier yn llawn yr holl gyhuddiadau yn ei anghydfod yn erbyn Rwsia Oligarch Dmitry Rybolovlev

cyhoeddwyd

on

Mae swyddfa erlynydd Genefa wedi gollwng yr achos cyfreithiol olaf a gychwynnwyd gan oligarch Rwseg Dmitry Rybolovlev yn erbyn deliwr celf y Swistir Yves Bouvier (Yn y llun). Yn ei orchymyn dyfarniad terfynol, mae'r Erlynydd yn cadarnhau, yn groes i'r hyn y mae cyfreithwyr Rybolovlev wedi'i honni, nad oedd unrhyw dwyll, dim camreoli, dim torri ymddiriedaeth a dim gwyngalchu arian. Ers mis Ionawr 2015, mae Rybolovlev a'i gyfreithwyr wedi colli pob un o'r naw achos llys a ffeiliwyd yn erbyn Bouvier dros y blynyddoedd rhwng hynny, gan gynnwys yn Singapore, Hong Kong, Efrog Newydd, Monaco a Genefa.

"Mae heddiw yn nodi diwedd hunllef chwe blynedd," meddai Bouvier. "Am resymau nad oedd a wnelont â'm gweithgareddau delio â chelf, ceisiodd oligarch a methu â'm dinistrio, gan ddefnyddio'i adnoddau ariannol rhyfeddol a'i ddylanwad. Ceisiodd fy mygu'n ariannol trwy lansio achosion cyfreithiol ffug ledled y byd. Gan wario miliynau comisiynodd gwmnïau cyfathrebu mawr i ddinistrio fy enw da ac asiantau cudd-wybodaeth preifat i'm tracio ym mhobman. Yn ystod ei ymosodiad, targedwyd pob cwmni cyfreithiol y bûm yn gweithio ag ef a minnau. Haciau e-bost cydgysylltiedig a soffistigedig. Ceisiodd ddinistrio fy musnes, fy enw da a fy mywyd. Ond methodd. Mae'r holl lysoedd wedi cadarnhau fy ddiniweidrwydd. Roedd y gwir yn drech, fel y dywedais o ddiwrnod cyntaf ei ymosodiadau. buddugoliaeth lwyr. ”

"Nid oedd gan ymosodiadau Rybolovlev yn fy erbyn unrhyw beth i'w wneud â gwerthu celf," esboniodd Bouvier hefyd. "Yn gyntaf, roedd hanner ffordd trwy'r ysgariad drutaf mewn hanes ac eisiau dibrisio gwerth ei gasgliad celf. Yn ail, roedd eisiau i'm cosbi am iddo wrthod llygru barnwyr y Swistir am ei ysgariad drud iawn. Yn drydydd, roedd am ddwyn fy musnes rhad ac am ddim yn Singapore ac adeiladu ei fusnes ei hun ar gyfer Ffederasiwn Rwseg yn Vladivostok. "

hysbyseb

Mae Bouvier, a oedd yn gorfod atal bron ei holl drafodion celf, logisteg a gweithgareddau cludo i amddiffyn ei hun yn erbyn yr ymosodiadau enfawr yn ystod y chwe blynedd diwethaf, yn dioddef iawndal aruthrol. Mae'r tablau bellach wedi troi: mae Rybolovlev (a'i gyfreithiwr Tetiana Bersheda) yn cael eu hunain o dan dri ymchwiliad troseddol ym Monaco, y Swistir a Ffrainc, ac mae'n cael ei amau ​​o fod wedi swyddogion cyhoeddus offerynnol a llygredig yn y broses o'i ymosodiadau yn erbyn Bouvier. Mae deg o bobl, gan gynnwys sawl cyn Weinidog, yn cael eu hymchwilio fel rhan o'r hyn a elwir yn 'Monacogate', y sgandal llygredd mwyaf yn hanes Monaco.

Dywedodd David Bitton, cyfreithiwr i Bouvier yng Ngenefa: “Mae heddiw’n nodi diwedd y vendetta gwarthus a gychwynnwyd gan Rybolovlev yn 2015, a buddugoliaeth lwyr a llwyr i’n cleient.”

Cynrychiolwyd Bouvier yn ei achosion gan: David Bitton ac Yves Klein (Monfrini Bitton Klein); Alexandre Camoletti (Amuruso & Camoletti); Frank Michel (MC Etude d'Avocats); Charles Lecuyer (Ballerio & Lecuyer); Luc Brossolet (AAB Avocats); Ron Soffer (Soffer Avocats); DATGANIAD I'R WASG Francois Baroin a Francis Spziner (Stas & Associés); Edwin Tong, Kristy Tan Ruan, Peh Aik Hin (Allen & Glendhill); Pierre-Alain Guillaume (Walder Wyss), Daniel Levy (McKool Smith), Mark Bedford (Zhong Lun).

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd