Cysylltu â ni

Rwsia

Sut i ddelio â Rwsia?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Josep Borrell Fontelles yn gosod blodau ar y bont lle llofruddiwyd Boris Nemtsov, Chwefror 2021

Yn dilyn Cyngor Ewropeaidd yr wythnos diwethaf lle cynhaliodd penaethiaid llywodraeth yr UE drafodaeth frwd ar berthynas yr UE â Rwsia, Mae Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn ysgrifennu am sut y dylai'r UE ddelio â Rwsia.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae'r berthynas â Rwsia wedi dirywio'n sydyn. Mae Rwsia o dan yr Arlywydd Putin wedi ymbellhau o Ewrop, trwy ddewisiadau polisi bwriadol, gartref a thramor. Rydym yn dymuno bod y dewisiadau hyn yn wahanol, ond mae'n rhaid i ni seilio ein hunain ar y realiti hwn a'r posibilrwydd y gallai cysylltiadau rhwng yr UE a Rwsia hyd yn oed gymryd tro er gwaeth. Ar yr un pryd, rydyn ni'n rhannu cyfandir â Rwsia ac mae'n parhau i fod yn actor hanfodol ar sawl cyfeiriad. Felly nid oes gennym ddewis arall ond datblygu dull egwyddorol, cytbwys a strategol.

hysbyseb

Yn yr Uwchgynhadledd, cadarnhaodd holl arweinwyr yr UE eu penderfyniad i weithio iddo 'dull Ewropeaidd unedig, tymor hir a strategol wedi'i seilio ar y pum egwyddor arweiniol'. Rhain pum egwyddor eu sefydlu gan y Cyngor yn 2016, ar ôl dechrau'r gwrthdaro yn yr Wcrain a'r cyffiniau, ac maent wedi ein tywys byth ers hynny. Yn wir, rhoddodd arweinwyr y dasg i'r Cyngor, y Comisiwn a minnau fel Uchel Gynrychiolydd barhau i'w gweithredu'n llawn.

O fewn y cyd-destun cyffredinol hwn o'r pum egwyddor a'u gwneud yn fwy gweithredol, mae'r Comisiwn a minnau wedi cynnig datblygu ein polisïau ar Rwsia ar hyd tri phrif drac gweithredu: gwthio yn ôl, cyfyngu ac ymgysylltu. Beth mae hyn yn ei olygu?

Yn gyntaf, rhaid inni wthio yn ôl yn erbyn torri cyfraith ryngwladol yn fwriadol gan Rwsia yn ein haelod-wladwriaethau a'n cymdogaeth, a pharhau i godi llais dros werthoedd democrataidd. Mae'r rhain yn faterion sy'n peri pryder uniongyrchol i holl aelodau'r Cenhedloedd Unedig, yr OSCE a Chyngor Ewrop, ac nid ydynt yn perthyn i faterion mewnol unrhyw wlad yn unig.

hysbyseb

Mae gwthio yn ôl hefyd yn golygu bod yn rhaid i ni barhau â'n cefnogaeth i'r Wcráin a'i gyfanrwydd tiriogaethol, sofraniaeth ac annibyniaeth. Mae hyn yn cynnwys parhau i alw ar Rwsia i ysgwyddo ei chyfrifoldeb ac i weithredu cytundebau Minsk. Byddwn hefyd yn parhau i bwyso ar Rwsia am ei methiant i gydweithredu â'r ymdrechion rhyngwladol i sicrhau cyfiawnder i ddioddefwyr cwymp hediad MH17 dros yr Wcrain.

"Rhaid i'r Undeb ei hun ddod yn fwy cadarn, gwydn a chydlynol. Y math cyntaf o gydlyniant yw gwarchod undod pwrpas ymhlith ein haelod-wladwriaethau."

Yn ail, rhaid inni gyfyngu ar ymdrechion Rwsia i danseilio'r UE. Rhaid i'r Undeb ei hun ddod yn fwy cadarn, gwydn a chydlynol. Y math cyntaf o gydlyniant yw gwarchod undod pwrpas ymhlith ein haelod-wladwriaethau. Os yw aelod-wladwriaethau'n cytuno ar safbwynt cyffredin ym Mrwsel, ond yn ôl yn y priflythrennau ac yn dilyn polisi gwahanol yn ddwyochrog, bydd safbwynt cryf yr Undeb Ewropeaidd o ran Rwsia yn parhau i fod yn gragen wag. 

Rhaid inni orfodi deddfwriaeth yr UE yn llawn i wrthsefyll troseddau sy'n deillio o Rwsia, gan gynnwys ymosodiadau seiber, gan weithio'n agos gyda phartneriaid o'r un anian. Mae angen i'r UE ddatblygu ei allu seiberddiogelwch ac amddiffyn, yn ogystal â'n galluoedd cyfathrebu strategol, trwy gynyddu gwaith ar drin a dadffurfiad gwybodaeth dramor. Bydd yn rhaid i ni hefyd ddwysáu ein brwydr yn erbyn llygredd a gwyngalchu arian a sicrhau mwy o dryloywder gwreiddiau a phwrpas llifau ariannol o'r fath i Rwsia ac oddi yno.

"Po fwyaf llwyddiannus y mae gwledydd Partneriaeth y Dwyrain yn eu proses ddiwygio, y mwyaf gwydn y byddant ac felly'n gallu gwrthsefyll pwysau neu ymyrraeth Rwseg yn well."

Mae agwedd arall ar bolisi cyfyngu yn cynnwys atgyfnerthu gwytnwch gwladwriaethau partner yr Undeb Ewropeaidd, yn enwedig aelodau Partneriaeth y Dwyrain. Mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol iddynt wella eu llywodraethu mewnol: ymladd llygredd, hyrwyddo annibyniaeth y farnwriaeth a gwarantu rhyddid sylfaenol. Po fwyaf llwyddiannus y maent yn eu proses ddiwygio, y mwyaf gwydn y byddant ac felly'n gallu gwrthsefyll pwysau neu ymyrraeth Rwseg yn well. Fel UE, byddwn yn parhau â'n cefnogaeth i gymdogion Rwsia fel eu bod nhw a'u dinasyddion yn parhau i fod yn rhydd i bennu eu dyfodol eu hunain.

Yn drydydd, piler olaf ein perthynas â Rwsia: ymgysylltu. Fel neu beidio, mae Rwsia yn chwarae rhan bwysig ar y llwyfan byd-eang ac mae wedi cynyddu ei phresenoldeb gwleidyddol mewn sawl rhan o'r byd, gan gynnwys mewn gwledydd lle mae buddiannau'r UE yn y fantol: mae Libya, Affghanistan, Nagorno Karabakh a Syria yn dweud enghreifftiau. Rwyf hefyd yn meddwl am y JCPOA ar Iran, y mae Rwsia yn blaid iddi ac y mae'n rhaid i ni ei rhoi yn ôl ar y trywydd iawn.

Mae yna hefyd faterion byd-eang y mae er ein budd ni ymgysylltu â Rwsia oherwydd bydd peidio â datrys y materion hyn yn effeithio ar bob un ohonom. Y pwysicaf o'r rhain yw newid yn yr hinsawdd, lle mae'n amlwg bod angen cydweithredu, er enghraifft trwy gyflwyno pris CO2 yn Rwsia, neu weithredu ETS, neu ddatblygu hydrogen. Mae'r pandemig hefyd wedi dangos yr angen am gydweithrediad byd-eang ar iechyd y cyhoedd. Nid yw'r firws yn gwybod unrhyw ffiniau, ac mae'r ffin y mae'r UE a Rwsia yn ei rhannu dros 2000 cilomedr o hyd. 

"Mae ein ffrae gyda dewisiadau polisi llywodraeth Rwseg, nid pobl Rwseg. Felly, dylem gryfhau cysylltiadau pobl-i-bobl."

Yn hanfodol, rhaid inni barhau i ymgysylltu â chymdeithas sifil a dinasyddion Rwseg. Mae ein ffrae gyda dewisiadau polisi llywodraeth Rwseg, nid pobl Rwseg. Felly, dylem gryfhau cysylltiadau pobl-i-bobl, a allai gynnwys mwy o hwyluso fisa i bobl ifanc, academyddion, neu gyfnewidfeydd trawsffiniol eraill. Rhaid inni barhau i gefnogi cymdeithas sifil Rwseg ac amddiffynwyr hawliau dynol a bod yn fwy hyblyg a chreadigol yn y ffordd yr ydym yn gwneud hynny.

Dadl a chanlyniad y Cyngor Ewropeaidd: beth sydd nesaf?

Cytunodd y Cyngor Ewropeaidd ar ffordd gytbwys ymlaen. Dilynodd ddadl ddwys ar y cynnig munud olaf gan Ffrainc a’r Almaen i ystyried ailsefydlu Uwchgynadleddau â Rwsia (ni fu unrhyw un ers 2014). Trafodwyd manteision ac anfanteision hyn ac yn y diwedd, cytunodd arweinwyr i 'archwilio fformatau ac amodoldeb deialog â Rwsia'.

"Mae polisi tramor yn ymwneud â siarad â phobl sydd â'r pŵer i ddylanwadu ar ddigwyddiadau, gan gynnwys y rhai y mae gennym anghytundebau dwys â nhw. Pwynt yr ymgysylltiad hwnnw yn union yw dylanwadu ar weithredoedd a meddwl."

O fy ochr i, ni allaf ond ailadrodd fy ymrwymiad i weithio ar y sail hon: mynnu gwella ymddygiad Rwsia ar nifer o faterion a chydnabod yr angen i fod yn barod i ymgysylltu.

Mae polisi tramor yn ymwneud â siarad â phobl sydd â'r pŵer i ddylanwadu ar ddigwyddiadau. Nid yw ymgysylltu â Rwsia yn gonsesiwn moethus a llai fyth. Rhaid i chwaraewr byd-eang siarad â'r holl actorion, gan gynnwys y rhai y mae gennym anghytundebau dwys â nhw. Pwynt yr ymgysylltiad hwnnw yn union yw dylanwadu ar weithredoedd a meddwl. 

Rydym i gyd yn gwybod nad oes gan Rwsia, ar hyn o bryd, unrhyw ddiddordeb mewn gweld yr UE yn datblygu fel actor byd-eang. Ond ni allant ein hanwybyddu ac ni ddylem ganiatáu iddynt ddim ond betio ar, neu annog ein rhaniadau. Efallai bod gan aelod-wladwriaethau'r UE wahaniaethau tactegol ond dim rhai sylfaenol o ran amddiffyn ein gwerthoedd.

Yn ystod yr wythnosau a'r misoedd nesaf, byddaf yn bwrw ymlaen â'r amrywiol draciau gweithredu y mae arweinwyr wedi'u nodi:

Yn anad dim, mae hyn yn golygu gweithio i warchod undod yr UE, sef ein hased gryfaf wrth ddelio â Moscow.

Yn ail, gwahoddodd y Cyngor Ewropeaidd y Comisiwn a minnau i gyflwyno opsiynau i fesurau cyfyngu ychwanegol fod yn barod rhag ofn y bydd Rwsia yn parhau i dorri cyfraith ryngwladol yn ein haelod-wladwriaethau ac yn ein cymdogaeth.

Yn drydydd, gofynnodd y Cyngor Ewropeaidd i'r Comisiwn a minnau ddatblygu opsiynau ar bynciau fel yr hinsawdd a'r amgylchedd, iechyd, yn ogystal â materion polisi tramor lle gallwn archwilio ffyrdd o ymgysylltu â Rwsia. Roedd hefyd yn cofio pwysigrwydd cysylltiadau pobl-i-bobl, a'r angen i gefnogi cymdeithas sifil Rwseg ymhellach.

"Mae casgliadau'r Cyngor Ewropeaidd yn gosod cyfeiriad clir ar gyfer ein cysylltiadau â Rwsia: cadw llinell gadarn ar sylwedd wrth ddiogelu'r angen i gynnal sianeli cyfathrebu agored."

I grynhoi, mae casgliadau'r Cyngor Ewropeaidd yn gosod cyfeiriad clir ar gyfer ein cysylltiadau â Rwsia: cadw llinell gadarn ar sylwedd wrth gadw'r angen i gynnal sianeli cyfathrebu agored.

Yn y pen draw, Rwsia yw ein cymydog mwyaf. Ni fydd yn diflannu ac mae'n annhebygol y bydd newid gwleidyddol yn y dyfodol agos, gan arwain at addasu ei batrwm ymddygiad yn sylweddol. Rhaid i'r UE ystyried hyn a datblygu polisïau a fydd yn galluogi i gyrraedd rhyw fath o gyd-fyw, gan amddiffyn ein diddordebau a'n gwerthoedd ac atal dynameg gwaethygu.

Moldofa

Etholiadau Rwseg ar diriogaeth Moldofa

cyhoeddwyd

on

Goresgyniad gwladwriaeth sofran ac annibynnol, dyna sut y disgrifiodd swyddogion y Weinyddiaeth Dramor o Weriniaeth Moldofa benderfyniad yr wythnos diwethaf gan Ffederasiwn Rwseg i agor gorsafoedd pleidleisio yn rhanbarth Transnistrian ymledol, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, gohebydd Bucharest.

Mae Transnistria yn wladwriaeth ymwahanu heb ei chydnabod sydd wedi'i lleoli yn y llain gul o dir rhwng yr afon Dniester a ffin Moldofan-Wcrain sy'n cael ei chydnabod yn rhyngwladol fel rhan o Weriniaeth Moldofa.

Mae'r rhanbarth a gefnogir gan Rwseg wedi bod yn asgwrn y gynnen rhwng Rwsia a Gweriniaeth Moldofa byth ers i Moldofa ennill ei hannibyniaeth ym mis Awst 1991.

hysbyseb

Fe wnaeth etholiad ffederal Rwseg a gynhaliwyd ddiwedd yr wythnos ddiwethaf ail-dendro’r ddadl dros Transnistria, gan annog swyddogion Moldofa i ymateb.

“Mae’r Weinyddiaeth Materion Tramor ac Integreiddio Ewropeaidd yn gresynu, er gwaethaf y safbwynt a fynegir yn gyson gan awdurdodau Moldofa, fod ochr Rwseg wedi gweithredu mewn modd nad yw’n cyfateb i egwyddor sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Gweriniaeth Moldofa a’r ddwyochrog fframwaith cyfreithiol ”, meddai swyddogion yn Chisinau mewn datganiad i’r wasg.

Mae’r datganiad i’r wasg a gyhoeddwyd gan awdurdodau Moldafia yn mynd ymlaen yn dweud bod swyddogion wedi galw ar ochr Rwseg i ymatal rhag agor y 27 gorsaf bleidleisio yn rhanbarth Transnistrian Gweriniaeth Moldofa.

hysbyseb

Gofynnodd diplomyddion Moldofa “ers Gorffennaf 30 na ddylai Rwsia agor gorsafoedd pleidleisio mewn ardaloedd o dan reolaeth awdurdodau cyfansoddiadol Gweriniaeth Moldofa o ystyried hefyd yr amhosibilrwydd o sicrhau’r amodau diogelwch angenrheidiol ar gyfer cynnal yr etholiad“, mae’r datganiad i’r wasg yn ei ddangos.

Dadleuodd pundits gwleidyddol yng Ngweriniaeth Moldofa fod y llywodraeth yn osgoi tôn galetach mewn perthynas â Moscow er mwyn osgoi cymhlethu'r sefyllfa.

Wrth siarad ag Gohebydd yr UE, athro gwyddoniaeth wleidyddol ac arbenigwr ar yr hen ranbarth Sofiet, dywedodd Armand Gosu fod yr etholiad ar gyfer y Dwma Rwsiaidd a gynhaliwyd ar diriogaeth Moldofa yn cynrychioli “yn ddiamheuol yn groes i sofraniaeth Gweriniaeth Moldofa. Trafododd Moscow yn uniongyrchol â Tiraspol (prifddinas Transnitria) agor a gweithredu gorsafoedd pleidleisio ar diriogaeth y weriniaeth ymwahanol, sy'n gyfystyr â pheidio â chydnabod sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol Moldofa. ”

Yn y gorffennol mae Rwsia wedi cymryd rhan mewn trefnu etholiadau yn rhanbarth ymneilltuo Transnistria. Er gwaethaf protestiadau yn Chisinau, mae Rwsia wedi parhau i gynyddu nifer y gorsafoedd pleidleisio yn yr amgaead ymwahanol Transnistrian ym mhob etholiad yn ystod y blynyddoedd diwethaf.

Yn ogystal â Transnistria, agorodd awdurdodau Rwseg orsafoedd pleidleisio yn Chisinau, prif ddinas Moldofa, yn ogystal â dinasoedd Comrat a Balti. Dyma'r nifer fwyaf o orsafoedd pleidleisio a agorwyd gan Rwsia y tu allan i'w ffiniau.

Hyd yn hyn mae Rwsia wedi cynnig mwy na 220,000 o basbortau Rwsiaidd yn Transnistria, sy'n golygu bod tua dwy ran o dair o'r dinasyddion sy'n byw ar lan chwith y Dniester eisoes yn ddinasyddion Rwsiaidd. Ac eto, yn ôl data gan awdurdodau yn Transnistria, nid oedd y nifer a bleidleisiodd yn rosy gan ddangos mai dim ond 27,000 o bobl a bleidleisiodd yn y rhanbarth ymwahanol.

Ond i Transnistria, mae'r etholiad hwn yn ymwneud â phlesio Putin.

“I arweinwyr ymwahanol, mae’n bwysig profi eu teyrngarwch i’r Kremlin trwy gyflwyno cymaint o bleidleisiau â phosib i blaid Putin”, meddai Gosu wrth Gohebydd yr UE.

Gwnaeth Armand Gosu sylwadau hefyd ar natur etholiad Rwseg gan ddweud “nad yw’r etholiadau yn Rwsia yn deg nac yn adlewyrchu ewyllys yr etholwyr.”

Rhannwyd yr un farn gan Pasa Valeriu yn gweithio i Gyrff Anllywodraethol Moldofa, WatchDog.MD, a ddywedodd wrth Gohebydd yr UE “Ni allaf alw’r hyn sy’n digwydd yn Rwsia fel etholiad. Nid yw'n ddim mwy na ffug. Felly mae cwestiwn proses etholiadol ddiogel yn Transnistria yn dod o dan yr un categori. ”

Cafodd yr etholiad yr wythnos diwethaf yn Transnistria ar gyfer Duma Rwseg gyhoeddusrwydd eang gan y weinyddiaeth leol a'i chyfryngau noddedig.

Fe'i portreadwyd fel rhywbeth pwysig iawn ar gyfer y rhanbarth ymwahanu ac fe'i defnyddiwyd i arddangos rôl bendant Rwsia, ei chymorth a'i chefnogaeth i'r rhanbarth. Mae'r realiti yn paentio stori wahanol gyda chymorth Rwsia, yn ogystal â masnach gyda Transnistrian, un o'r rhanbarthau tlotaf yn Ewrop, yn dirywio'n gyson dros y blynyddoedd diwethaf.

Parhau Darllen

Rwsia

Rwsia sy'n gyfrifol am ladd Litvinenko, rheolau llys hawliau Ewropeaidd

cyhoeddwyd

on

By

Gwelir copi o Adroddiad Ymchwiliad Litvinenko yn ystod cynhadledd newyddion yn Llundain, Prydain, Ionawr 21, 2016. REUTERS / Toby Melville / Files

Dyfarnodd Llys Hawliau Dynol Ewrop ddydd Mawrth (21 Medi) mai Rwsia oedd yn gyfrifol am ladd 2006 cyn-swyddog KGB Alexander Litvinenko a fu farw marwolaeth gythryblus ar ôl iddo gael ei wenwyno yn Llundain gyda Polonium 210, isotop ymbelydrol prin, ysgrifennu Guy Faulconbridge a Michael Holden.

Bu farw beirniad Kremlin Litvinenko, 43, wythnosau ar ôl yfed te gwyrdd yn llawn polonium-210 yng ngwesty moethus y Mileniwm yn Llundain mewn ymosodiad y mae Prydain wedi beio ym Moscow ers amser maith.

Yn ei ddyfarniad, daeth Llys Hawliau Dynol Ewrop (ECHR) i'r casgliad mai Rwsia oedd yn gyfrifol am y lladd.

hysbyseb

“Fe ddaeth o hyd i lofruddiaeth Mr Litvinenko yn amhosib i Rwsia,” meddai ei ddatganiad.

Mae Rwsia bob amser wedi gwadu unrhyw ran ym marwolaeth Litvinenko a blymiodd gysylltiadau Eingl-Rwsiaidd i isel ar ôl y Rhyfel Oer.

Daeth ymchwiliad hir ym Mhrydain i’r casgliad yn 2016 ei bod yn debyg bod Arlywydd Rwseg Vladimir Putin wedi cymeradwyo ymgyrch cudd-wybodaeth Rwseg i lofruddio Litvinenko.

hysbyseb

Canfu hefyd fod cyn-warchodwr corff KGB Andrei Lugovoy a Rwseg arall, Dmitry Kovtun, wedi lladd fel rhan o weithrediad a gyfarwyddwyd yn ôl pob tebyg gan Wasanaeth Diogelwch Ffederal Rwsia (FSB), prif olynydd y KGB oes Sofietaidd.

Cytunodd yr ECHR. Mae'r ddau ddyn bob amser wedi gwadu cymryd rhan.

"Canfu'r llys ei fod wedi sefydlu, y tu hwnt i amheuaeth resymol, fod y llofruddiaeth wedi'i chyflawni gan Mr Lugovoy a Mr Kovtun," meddai'r dyfarniad.

"Roedd y llawdriniaeth gymhleth a gynlluniwyd yn cynnwys caffael gwenwyn marwol prin, y trefniadau teithio ar gyfer y pâr, ac ymdrechion mynych a pharhaus i weinyddu'r gwenwyn yn dangos mai Mr Litvinenko oedd targed y llawdriniaeth."

Daeth i’r casgliad hefyd mai talaith Rwseg oedd ar fai a phe bai’r dynion wedi bod yn cyflawni “llawdriniaeth dwyllodrus”, byddai gan Moscow y wybodaeth i brofi’r theori honno.

“Fodd bynnag, nid oedd y llywodraeth wedi gwneud unrhyw ymdrech o ddifrif i ddarparu gwybodaeth o’r fath nac i wrthsefyll canfyddiadau awdurdodau’r DU,” meddai’r dyfarniad.

Parhau Darllen

Rwsia

Mae Ewrop yn condemnio awyrgylch o ofn ynghylch etholiadau Rwseg

cyhoeddwyd

on

Wrth ofyn am y Dwma yr wythnos hon ac etholiadau rhanbarthol yn ffederasiwn Rwseg, dywedodd Peter Stano, llefarydd Gwasanaeth Gweithredu Allanol yr UE fod yr etholiadau wedi digwydd mewn awyrgylch o ofn. Mae'r UE wedi nodi bod ffynonellau annibynnol a dibynadwy wedi riportio troseddau difrifol o gyfraith etholiadol.

Dywedodd Stano y dylid cynnal etholiadau, ble bynnag maen nhw'n cael eu cynnal yn y byd, mewn ffordd deg a theg. Dywedodd fod yr etholiadau wedi cael eu cynnal heb unrhyw arsylwi rhyngwladol credadwy a bod yr UE yn difaru penderfyniad Rwsia i leihau a chyfyngu maint a fformat cenhadaeth OSCE - Swyddfa Sefydliadau Democrataidd a Hawliau Dynol a thrwy hynny atal ei defnyddio.  

Dywedodd Stano fod y gwrthdaro ar wleidyddion yr wrthblaid, sefydliadau cymdeithas sifil, gweithredwyr cymdeithas sifil, gweithredwyr hawliau dynol, allfeydd cyfryngau annibynnol ac yn erbyn newyddiadurwyr cyn yr etholiad wedi'i anelu at dawelu gwrthwynebiad beirniadol a chael gwared ar gystadleuaeth. 

hysbyseb

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn galw ar Ffederasiwn Rwseg i gadw at ei ymrwymiadau a gymerwyd o fewn fframwaith y Cenhedloedd Unedig a Chyngor Ewrop o ran amddiffyn hawliau dynol a gwerthoedd democrataidd, sydd hefyd yn cynnwys trefnu etholiadau rhydd a theg. 

Wcráin

Ychwanegodd y llefarydd na fydd y Comisiwn Ewropeaidd byth yn cydnabod yr etholiadau yn Crimea sydd wedi’u hatodi’n anghyfreithlon a mynegodd bryder hefyd bod dinasyddion yr Wcráin yn y tiriogaethau Wcreineg sy’n cael eu meddiannu ar hyn o bryd yn cael pasbortau ac yn cael pleidleisio. Dywedodd Stanton fod hyn yn mynd yn groes i ysbryd cytundebau Minsk.

hysbyseb

Pan ofynnwyd iddo a fydd yr UE yn cydnabod canlyniadau’r etholiad, dywedodd Stano fod hwn yn gymhwysedd cenedlaethol a hyd at aelod-wladwriaethau unigol, ond ychwanegodd y gallai fod yn rhywbeth y mae gweinidogion materion tramor yr UE yn ei drafod pan fyddant yn cwrdd heno yn Efrog Newydd, lle maent yn cyfarfod yn cyfarfod ar gyfer Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig. Bydd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, yn cyfarfod eto gyda'i gymar yn Rwseg Sergey Lavrov, yn un o lawer o gyfarfodydd dwyochrog sydd wedi'u cynllunio ar gyfer yr wythnos hon.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd