Cysylltu â ni

Gorsaf Gofod Rhyngwladol

Gorsaf Ofod Ryngwladol wedi'i thaflu allan o reolaeth trwy gamosod modiwl Rwseg - NASA

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Gwelir Modiwl Labordy Amlbwrpas Nauka (Gwyddoniaeth) wedi'i docio i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) ar Orffennaf 29, 2021. Oleg Novitskiy / Roscosmos / Taflen trwy REUTERS
Gwelir Modiwl Labordy Amlbwrpas Nauka (Gwyddoniaeth) yn ystod ei docio i'r Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) ar Orffennaf 29, 2021. Oleg Novitskiy / Roscosmos / Taflen trwy REUTERS

Cafodd yr Orsaf Ofod Ryngwladol (ISS) ei thaflu allan o reolaeth yn fyr ddydd Iau (29 Gorffennaf) pan daniodd tafluwyr jet modiwl ymchwil Rwsiaidd newydd gyrraedd ychydig oriau yn anfwriadol ar ôl iddo gael ei docio i'r allfa orbitol, meddai swyddogion NASA, ysgrifennu Steve Gorman a Polina Ivanova.

Nid oedd y saith aelod o’r criw ar fwrdd - dau gosmonauts o Rwseg, tri gofodwr NASA, gofodwr o Japan a gofodwr asiantaeth ofod Ewropeaidd o Ffrainc - erioed mewn unrhyw berygl uniongyrchol, yn ôl NASA ac asiantaeth newyddion Rwseg, sy’n eiddo i’r wladwriaeth yn Rwsia.

Ond ysgogodd y camweithio NASA i ohirio tan o leiaf 3 Awst ei lansiad arfaethedig o Boeing's (BA.N) CST newydd-Capsiwl 100 Starliner ar hediad prawf di-griw mawr disgwyliedig i'r orsaf ofod. Roedd y Starliner ar fin ffrwydro ar ben roced Atlas V ddydd Gwener o Ganolfan Ofod Kennedy yn Florida.

hysbyseb

Dechreuodd camymddwyn dydd Iau tua thair awr ar ôl i'r modiwl amlbwrpas Nauka glicio ar yr orsaf ofod, gan fod rheolwyr cenhadaeth ym Moscow yn perfformio rhai gweithdrefnau "ad-drefnu" ôl-docio, yn ôl NASA.

Ailgychwynodd jetiau'r modiwl yn anesboniadwy, gan beri i'r orsaf gyfan sefyll allan o'i safle hedfan arferol rhyw 250 milltir uwchben y Ddaear, gan arwain cyfarwyddwr hedfan y genhadaeth i ddatgan "argyfwng llong ofod," meddai swyddogion asiantaeth ofod yr Unol Daleithiau.

Canfuwyd drifft annisgwyl yng nghyfeiriadedd yr orsaf gyntaf gan synwyryddion daear awtomataidd, ac yna 15 munud yn ddiweddarach gan "golli rheolaeth agwedd" a barodd ychydig dros 45 munud, yn ôl Joel Montalbano, rheolwr rhaglen gorsaf ofod NASA.

hysbyseb

Llwyddodd timau hedfan ar lawr gwlad i adfer cyfeiriadedd yr orsaf ofod trwy actifadu thrusters ar fodiwl arall o'r platfform cylchdroi, meddai swyddogion NASA.

Yn ei ddarllediad darlledu o'r digwyddiad, nododd RIA arbenigwyr NASA yng Nghanolfan Ofod Johnson yn Houston, Texas, fel rhai sy'n disgrifio'r frwydr i adennill rheolaeth ar yr orsaf ofod fel "tynnu rhyfel" rhwng y ddau fodiwl.

Yn anterth y digwyddiad, roedd yr orsaf yn sefyll allan o aliniad ar gyfradd o tua hanner gradd yr eiliad, meddai Montalbano yn ystod galwad cynhadledd NASA gyda gohebwyr.

Cafodd peiriannau Nauka eu diffodd yn y pen draw, sefydlogwyd yr orsaf ofod ac adferwyd ei chyfeiriadedd i'r man lle roedd wedi cychwyn, meddai NASA.

Collwyd cyfathrebu â'r criw am sawl munud ddwywaith yn ystod yr aflonyddwch, ond "nid oedd unrhyw berygl uniongyrchol i'r criw ar unrhyw adeg," meddai Montalbano. Dywedodd "doedd y criw ddim wir yn teimlo unrhyw symud."

Pe bai'r sefyllfa wedi dod mor beryglus fel ei bod yn ofynnol gwacáu personél, gallai'r criw fod wedi dianc mewn capsiwl criw SpaceX sy'n dal i barcio yn yr allbost ac wedi'i gynllunio i wasanaethu fel "bad achub" os oes angen, meddai Steve Stich, rheolwr rhaglen criw masnachol NASA .

Nid yw'r hyn a achosodd gamweithrediad y thrusters ar fodiwl Nauka, a gyflwynwyd gan asiantaeth ofod Rwseg Roscosmos, wedi'i bennu eto, meddai swyddogion NASA.

Dywedodd Montalbano nad oedd unrhyw arwydd ar unwaith o unrhyw ddifrod i'r orsaf ofod. Defnyddiodd y symudiadau cywiro hedfan fwy o gronfeydd wrth gefn yr hyn a ddymunir, "ond dim byd y byddwn yn poeni amdano," meddai.

Ar ôl ei lansiad yr wythnos diwethaf o Cosmodrome Baikonur Kazakhstan, profodd y modiwl gyfres o glitches a gododd bryder ynghylch a fyddai'r weithdrefn docio yn mynd yn llyfn.

Fe wnaeth Roscosmos briodoli mater ôl-docio dydd Iau i beiriannau Nauka orfod gweithio gyda thanwydd gweddilliol yn y grefft, adroddodd asiantaeth newyddion TASS.

"Mae'r broses o drosglwyddo modiwl Nauka o'r modd hedfan i'r modd 'docio gydag ISS' ar y gweill. Mae gwaith yn cael ei wneud ar weddill y tanwydd yn y modiwl," nododd TASS Roscosmos.

Dyluniwyd modiwl Nauka i wasanaethu fel labordy ymchwil, uned storio a airlock a fydd yn uwchraddio galluoedd Rwsia ar fwrdd yr ISS.

Dangosodd darllediad byw y modiwl, a enwyd ar ôl y gair Rwsiaidd am "wyddoniaeth," yn docio gyda'r orsaf ofod ychydig funudau'n ddiweddarach na'r disgwyl.

"Yn ôl data telemetreg ac adroddiadau gan griw ISS, mae systemau ar fwrdd yr orsaf a modiwl Nauka yn gweithredu fel arfer," meddai Roscosmos mewn datganiad.

"Mae yna gyswllt !!!" Ysgrifennodd Dmitry Rogozin, pennaeth Roscosmos, ar Twitter eiliadau ar ôl y docio.

Asiantaeth Ofod Ewrop

Rhaid mynd i’r afael â gofod ‘erioed wedi tagfeydd’, meddai’r cwmni lansio lloeren

cyhoeddwyd

on

Mae prif gwmni lansio lloeren y byd wedi galw am reolau newydd i frwydro yn erbyn peryglon a ddaw yn sgil gofod “tagfeydd erioed”. ” Dywed Grŵp Ariane fod angen “llyfr rheolau” i fynd i’r afael â’r mater i atal gofod rhag dod yn “dagfeydd peryglus”.

Amcangyfrifir bod yr unigolyn ar gyfartaledd yn defnyddio 47 lloeren bob dydd ac, erbyn 2025, y bydd nifer y lloerennau yn y gofod yn cynyddu bum gwaith.

Mae lloerennau effeithiolrwydd a diogelwch yn cael eu peryglu gan y swm enfawr o falurion sydd hefyd yn hedfan o gwmpas yn y gofod, meddai Ariane.

hysbyseb

Mae am weld rheolau newydd yn cael eu cyflwyno i helpu i reoli “traffig gofod” ac atal nifer y gwrthdrawiadau rhag cynyddu eto.

Mewn sesiwn friffio ddiweddar, dywedodd llefarydd ar ran Ariane, “mae gennym ni reolau o’r fath ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd ac yn yr awyr felly beth am fynd am le?”

Mae dros 1,500 o loerennau yn y gofod, at ddefnydd sifil a milwrol yn bennaf a lansiwyd 600 y llynedd yn unig.

hysbyseb

Dywedodd y llefarydd, “Mae gofod yn dod yn fwy a mwy o dagfeydd ac mae’r holl falurion sy’n hedfan o gwmpas yn troi lle yn fin.

“Mae hyn yn cynyddu’r risg a’r tebygolrwydd o wrthdrawiadau a allai fod yn niweidiol iawn. Mae hyn yn bwysig oherwydd os yw lloeren ddrud yn cael ei tharo ac yn torri i fyny ni all weithredu mwyach. ”

Amcangyfrifir bod lloeren yn costio rhwng € 100m a € 400m. Mae eu defnydd a'u gwerth, meddai Ariane, yn bwysicach nag erioed ar draws ystod o feysydd, gan gynnwys ar gyfer y fyddin yn ogystal ag at ddefnydd arsylwadol, sifil a llywio.

Yn y cyfamser, mae'r Grŵp, menter ar y cyd gan y cwmni awyrofod Ewropeaidd Airbus a'r grŵp Ffrengig Safran, wedi croesawu ymrwymiad o'r newydd yr UE i ofod, diogelwch ac amddiffyn.

Mewn araith ddiweddar i ASEau, dywedodd llywydd y comisiwn Ursula von der Leyen ei bod yn “hanfodol” i’r Undeb Ewropeaidd “gamu i fyny” ar gydweithrediad cudd-wybodaeth.

Dywedodd llefarydd Grŵp Ariane, “Rydym yn croesawu ei sylwadau yn ei chyflwr o gyfeiriad yr undeb ond rydym am weld gweithredoedd, nid geiriau yn unig.”

“Mae Ewrop yn ailosod ei huchelgeisiau ar gyfer gofod ac mae hynny'n beth da.”

Yn ei haraith, dywedodd von der Leyen, "Mae angen asesiad cyffredin arnom o'r bygythiadau sy'n ein hwynebu a dull cyffredin o ddelio â nhw."

Cyhoeddodd hefyd y bydd arlywyddiaeth Ffrainc ar yr UE yn cynnull uwchgynhadledd ar amddiffyn Ewrop. 

Dywedodd y dylai'r bloc ystyried ei "ganolfan ymwybyddiaeth sefyllfaol ar y cyd" ei hun a hepgor TAW wrth brynu offer amddiffyn "a gynhyrchir ac a gynhyrchir yn Ewrop" a fyddai'n helpu i "leihau ein dibyniaethau heddiw". 

Mae mater amddiffyniad Ewropeaidd ar y cyd yn ymrannol gyda rhai aelod-wladwriaethau, yn enwedig gwledydd y Dwyrain a'r Baltig, gan wrthwynebu'r gobaith o ymreolaeth filwrol yr UE oherwydd eu bod yn dadlau y byddai'r gorgyffwrdd yn gwanhau cynghrair NATO, asesiad a rennir hefyd gan Washington.

Rhwng 2021 a 2027, mae'r UE ar fin twndis bron i € 8 biliwn i'w EDF newydd. Nid yw'r rhaglen yn golygu sefydlu byddin yr UE ac mae'n canolbwyntio'n syml ar gefnogi ymchwil a datblygu trawsffiniol ym maes amddiffyn.

O ran seiber-amddiffyn, galwodd ar aelod-wladwriaethau i "fwndelu" eu hadnoddau.

"Os yw popeth yn cael ei gasglu, gellir hacio popeth," meddai.

"Mae'n bryd i Ewrop gamu i'r lefel nesaf."

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd