Cysylltu â ni

Rwsia

Fe gliriodd Yves Bouvier yn llawn yr holl gyhuddiadau yn ei anghydfod yn erbyn Rwsia Oligarch Dmitry Rybolovlev

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae swyddfa erlynydd Genefa wedi gollwng yr achos cyfreithiol olaf a gychwynnwyd gan oligarch Rwseg Dmitry Rybolovlev yn erbyn deliwr celf y Swistir Yves Bouvier (Yn y llun). Yn ei orchymyn dyfarniad terfynol, mae'r Erlynydd yn cadarnhau, yn groes i'r hyn y mae cyfreithwyr Rybolovlev wedi'i honni, nad oedd unrhyw dwyll, dim camreoli, dim torri ymddiriedaeth a dim gwyngalchu arian. Ers mis Ionawr 2015, mae Rybolovlev a'i gyfreithwyr wedi colli pob un o'r naw achos llys a ffeiliwyd yn erbyn Bouvier dros y blynyddoedd rhwng hynny, gan gynnwys yn Singapore, Hong Kong, Efrog Newydd, Monaco a Genefa.

"Mae heddiw yn nodi diwedd hunllef chwe blynedd," meddai Bouvier. "Am resymau nad oedd a wnelont â'm gweithgareddau delio â chelf, ceisiodd oligarch a methu â'm dinistrio, gan ddefnyddio'i adnoddau ariannol rhyfeddol a'i ddylanwad. Ceisiodd fy mygu'n ariannol trwy lansio achosion cyfreithiol ffug ledled y byd. Gan wario miliynau comisiynodd gwmnïau cyfathrebu mawr i ddinistrio fy enw da ac asiantau cudd-wybodaeth preifat i'm tracio ym mhobman. Yn ystod ei ymosodiad, targedwyd pob cwmni cyfreithiol y bûm yn gweithio ag ef a minnau. Haciau e-bost cydgysylltiedig a soffistigedig. Ceisiodd ddinistrio fy musnes, fy enw da a fy mywyd. Ond methodd. Mae'r holl lysoedd wedi cadarnhau fy ddiniweidrwydd. Roedd y gwir yn drech, fel y dywedais o ddiwrnod cyntaf ei ymosodiadau. buddugoliaeth lwyr. ”

"Nid oedd gan ymosodiadau Rybolovlev yn fy erbyn unrhyw beth i'w wneud â gwerthu celf," esboniodd Bouvier hefyd. "Yn gyntaf, roedd hanner ffordd trwy'r ysgariad drutaf mewn hanes ac eisiau dibrisio gwerth ei gasgliad celf. Yn ail, roedd eisiau i'm cosbi am iddo wrthod llygru barnwyr y Swistir am ei ysgariad drud iawn. Yn drydydd, roedd am ddwyn fy musnes rhad ac am ddim yn Singapore ac adeiladu ei fusnes ei hun ar gyfer Ffederasiwn Rwseg yn Vladivostok. "

hysbyseb

Mae Bouvier, a oedd yn gorfod atal bron ei holl drafodion celf, logisteg a gweithgareddau cludo i amddiffyn ei hun yn erbyn yr ymosodiadau enfawr yn ystod y chwe blynedd diwethaf, yn dioddef iawndal aruthrol. Mae'r tablau bellach wedi troi: mae Rybolovlev (a'i gyfreithiwr Tetiana Bersheda) yn cael eu hunain o dan dri ymchwiliad troseddol ym Monaco, y Swistir a Ffrainc, ac mae'n cael ei amau ​​o fod wedi swyddogion cyhoeddus offerynnol a llygredig yn y broses o'i ymosodiadau yn erbyn Bouvier. Mae deg o bobl, gan gynnwys sawl cyn Weinidog, yn cael eu hymchwilio fel rhan o'r hyn a elwir yn 'Monacogate', y sgandal llygredd mwyaf yn hanes Monaco.

Dywedodd David Bitton, cyfreithiwr i Bouvier yng Ngenefa: “Mae heddiw’n nodi diwedd y vendetta gwarthus a gychwynnwyd gan Rybolovlev yn 2015, a buddugoliaeth lwyr a llwyr i’n cleient.”

Cynrychiolwyd Bouvier yn ei achosion gan: David Bitton ac Yves Klein (Monfrini Bitton Klein); Alexandre Camoletti (Amuruso & Camoletti); Frank Michel (MC Etude d'Avocats); Charles Lecuyer (Ballerio & Lecuyer); Luc Brossolet (AAB Avocats); Ron Soffer (Soffer Avocats); DATGANIAD I'R WASG Francois Baroin a Francis Spziner (Stas & Associés); Edwin Tong, Kristy Tan Ruan, Peh Aik Hin (Allen & Glendhill); Pierre-Alain Guillaume (Walder Wyss), Daniel Levy (McKool Smith), Mark Bedford (Zhong Lun).

hysbyseb

Rwsia

Gall Rwsia helpu Ewrop a’r wlad i beidio â defnyddio nwy fel arf meddai Putin

cyhoeddwyd

on

By

Yn y llun gwelir simnai o orsaf ynni glo China Energy yn Shenyang, talaith Liaoning, China Medi 29, 2021. REUTERS / Tingshu Wang / File Photo

Dywedodd yr Arlywydd Vladimir Putin ddydd Mercher (13 Hydref) nad oedd Rwsia yn defnyddio nwy fel arf a’i bod yn barod i helpu i leddfu wasgfa ynni Ewrop wrth i’r UE alw uwchgynhadledd frys i fynd i’r afael â phrisiau skyrocketing, ysgrifennu Vladimir Soldatkin a Kate Abnett, Shivani Singh.

Mae'r galw am ynni wedi cynyddu wrth i economïau adlamu o'r pandemig, gan godi prisiau olew, nwy a glo, cadw pwysau chwyddiant a thanseilio ymdrechion i gwtogi'r defnydd o danwydd ffosil sy'n llygru yn y frwydr yn erbyn cynhesu byd-eang.

Mae Tsieina, ail economi fwyaf y byd a'i allyrrydd nwyon tŷ gwydr mwyaf, wedi rhoi hwb i allbwn a mewnforion glo, gan fod prisiau glo domestig wedi cyrraedd y lefelau uchaf erioed ac mae gorsafoedd pŵer wedi struggled i gadw'r goleuadau ymlaen mewn cartrefi a ffatrïoedd.

hysbyseb

Mae'r wasgfa ynni wedi chwyddo galwad dydd Mercher gan yr Asiantaeth Ynni Rhyngwladol (IEA) am buddsoddiad triphlyg mewn ynni adnewyddadwy i farchnadoedd cyson ac ymladd yn erbyn newid yn yr hinsawdd.

Gwasgfa nwy Ewrop wedi tynnu sylw at Rwsia, sy’n cyfrif am draean o gyflenwadau’r rhanbarth, gan annog gwleidyddion Ewropeaidd i feio Moscow am beidio â phwmpio digon.

Dywedodd Putin wrth gynhadledd ynni ym Moscow nad oedd y farchnad nwy yn gytbwys nac yn rhagweladwy, yn enwedig yn Ewrop, ond dywedodd fod Rwsia yn cyflawni ei rhwymedigaethau cytundebol i gyflenwi cleientiaid a'i bod yn barod i hybu cyflenwadau pe gofynnir iddi.

hysbyseb

Fe wfftiodd gyhuddiadau bod Rwsia yn defnyddio ynni fel arf: "Dim ond sgwrsio â chymhelliant gwleidyddol yw hwn, nad oes ganddo unrhyw sail o gwbl."

Nid yw’r Undeb Ewropeaidd wedi gofyn i Rwsia gynyddu cyflenwadau o nwy i’r bloc, meddai swyddog o’r Comisiwn Ewropeaidd wrth Reuters.

Mae Rwsia ac Ewrop wedi cael eu cynnwys mewn anghydfod ynghylch piblinell newydd, Nord Stream 2, i gyflenwi nwy Rwsia i'r Almaen. Mae'r biblinell wedi'i hadeiladu ond mae'n aros am gymeradwyaeth i ddechrau pwmpio, yng nghanol gwrthwynebiad gan yr Unol Daleithiau a rhai o genhedloedd Ewrop sy'n ofni y bydd yn gwneud Ewrop hyd yn oed yn fwy dibynnol ar Rwsia.

Dywed rhai gwleidyddion Ewropeaidd fod Moscow yn defnyddio’r argyfwng tanwydd fel trosoledd, cyhuddiad y mae wedi’i wadu dro ar ôl tro.

EWROP DE-GAS

Amlinellodd y Comisiwn Ewropeaidd fesurau ddydd Mercher y byddai'r UE 27 gwlad yn eu cymryd i frwydro yn erbyn yr argyfwng ynni, gan gynnwys archwilio opsiwn gwirfoddol i wledydd brynu nwy ar y cyd.

Mae gweinidogion o wledydd yr UE yn cynnal cyfarfod anghyffredin ar Hydref 26 i drafod y cynnydd mewn prisiau.

"Yr unig ffordd i ddatgysylltu nwy o drydan yn llawn yw mwyach i'w ddefnyddio i gynhyrchu pŵer," meddai pennaeth polisi ynni'r UE, Kadri Simson. "Dyma nod tymor hir yr UE, disodli tanwydd ffosil ag ynni adnewyddadwy."

Dywedodd yr IEA ym Mharis fod yn rhaid i'r byd fuddsoddi $ 4 triliwn erbyn 2030 mewn ynni glân a seilwaith - lefelau cyfredol triphlyg - i gyflawni allyriadau sero net a chyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5 gradd Celsius erbyn 2050, targed cytundeb hinsawdd 2015 Paris.

“Nid yw’r byd yn buddsoddi digon i ddiwallu ei anghenion ynni yn y dyfodol,” meddai mewn adroddiad, a gyhoeddwyd cyn cynhadledd newid hinsawdd COP26 y Cenhedloedd Unedig yn Glasgow, yr Alban, sy’n dechrau ar 31 Hydref. Darllen mwy.

Gan fod ynni adnewyddadwy wedi methu â llenwi bylchau yng nghanol y galw cynyddol, mae prisiau olew a nwy wedi rhuo yn uwch.

Torrodd Sefydliad y Gwledydd Allforio Petroliwm ei alw am olew yn y byd rhagolwg ar gyfer 2021 ond dywedodd y gallai prisiau nwy ymchwydd olygu bod cwsmeriaid yn newid i olew.

Roedd crai meincnod yn masnachu yn agos at uchaf yr wythnos diwethaf yn fwy na thair blynedd yn uwch na $ 84 y gasgen.

Dywedodd Putin y gallai prisiau olew gyrraedd $ 100 y gasgen. "Mae hyn yn eithaf posib," meddai. "Rydyn ni a'n partneriaid yn OPEC + yn gwneud ein gorau glas i sefydlogi'r farchnad." Darllen mwy.

Mae pris meincnod nwy Ewropeaidd i fyny mwy na 350% eleni, gan fasnachu uwch na $ 31 y filiwn o unedau thermol Prydain (mmBtu) ddydd Mercher, er ei fod i lawr o bigyn yr wythnos diwethaf yn uwch na $ 52.

"Mae prisiau cyfredol yn uwch na lefelau sylfaenol y gellir eu cyfiawnhau'n sylfaenol, dylent aros yn gyfnewidiol a gallent ddal i gyrraedd $ 100 / mmBtu neu'n uwch y tymor hwn os yw'r tywydd yn oer iawn," meddai banc Citi wrth iddo hefyd godi ei ragolwg ar gyfer prisiau nwy meincnod Ewropeaidd ac Asiaidd ar gyfer y pedwerydd chwarter gan tua $ 3.

Roedd yr Unol Daleithiau hefyd yn debygol o deimlo’r boen, yn ôl y Weinyddiaeth Gwybodaeth Ynni, a rybuddiodd ddydd Mercher y byddai’n costio mwy i gynhesu cartrefi’r Unol Daleithiau y gaeaf hwn. Darllen mwy.

Dywedodd Rhwydwaith Ewropeaidd Gweithredwyr Systemau Trosglwyddo Nwy (ENTSOG), sy'n monitro diogelwch y cyflenwad, y byddai gaeaf oer yn Ewrop yn gofyn am gynyddu mewnforion nwy tua 5% i 10% o'i gymharu â'r lefelau uchaf blaenorol.

"Rydyn ni'n estyn allan at bartneriaid masnach i drafod a yw'n bosibl cynyddu eu danfoniadau yn y farchnad," meddai comisiynydd ynni'r UE, Kadri Simson.

Mae'r Comisiwn yn disgwyl i brisiau aros yn uchel tan Ebrill 2022. Darllen mwy.

Yn Tsieina, cyffyrddodd y dyfodol glo thermol mwyaf gweithredol ym mis Ionawr Zhengzhou â'r lefel uchaf erioed o 1,640 yuan ($ 254.54) y dunnell ddydd Mercher, i fyny mwy na 190% hyd yma eleni.

Gorchmynnodd llywodraethau lleol yn yr ardaloedd cynhyrchu glo Tsieineaidd gorau Shanxi a Mongolia Fewnol tua 200 o fwyngloddiau i hybu allbwn, ond llifogyddodd glaw 60 o fwyngloddiau yn Shanxi. Cododd mewnforion glo Tsieina 76% ym mis Medi.

Gan geisio lleddfu’r wasgfa bŵer, dywedodd Beijing y byddai’n caniatáu i weithfeydd pŵer godi prisiau ar y farchnad ar gwsmeriaid masnachol, gan dorri gyda pholisi a oedd wedi caniatáu i ddiwydiant gloi bargeinion trydan pris sefydlog gyda chyflenwyr.

($ 1 = 6.4430 reng yuan Tsieineaidd renminbi)

Parhau Darllen

Morwrol

Mae fflyd bysgota Rwsia yn paratoi ar gyfer llwyddiant

cyhoeddwyd

on

Eisoes y pedwerydd allforiwr byd-eang mwyaf o fwyd môr yn ôl cyfaint, mae Rwsia yn bwriadu bron i ddyblu cyfanswm ei allforion bwyd môr erbyn 2024. Er mwyn cyflawni hyn, mae gweithredwyr pysgota Rwseg wedi datgelu cynlluniau i annog mwy o fuddsoddiad yn y diwydiant, gan geisio cyflymu cyflwyno'r wladwriaeth. llongau o'r radd flaenaf, gweithfeydd prosesu bwyd môr modern, a gwell rheilffyrdd.

'Buddsoddwyd oddeutu $ 5 biliwn yn niwydiant pysgod Rwseg,' meddai Petr Savchuk, dirprwy bennaeth

Eisoes y pedwerydd allforiwr byd-eang mwyaf o fwyd môr yn ôl cyfaint, mae Rwsia yn bwriadu bron i ddyblu cyfanswm ei allforion bwyd môr erbyn 2024. Er mwyn cyflawni hyn, mae gweithredwyr pysgota Rwseg wedi datgelu cynlluniau i annog mwy o fuddsoddiad yn y diwydiant, gan geisio cyflymu cyflwyno'r wladwriaeth. llongau o'r radd flaenaf, gweithfeydd prosesu bwyd môr modern, a gwell rheilffyrdd.

hysbyseb

'Buddsoddwyd oddeutu $ 5bn yn niwydiant pysgod Rwseg,' meddai Petr Savchuk, dirprwy bennaeth Rosrybolovstovo, Asiantaeth Ffederal Rwseg ar gyfer Pysgota. 'Ond dim ond y dechrau yw hwn'.

Yn 2018, cychwynnodd Rwsia'r adeiladu o 35 o dreillwyr pysgota newydd ac 20 o weithfeydd prosesu bwyd môr newydd, wedi'u canoli'n bennaf o amgylch porthladdoedd pysgota mwyaf y wlad ar arfordir y Dwyrain Pell. Yn ogystal, Rosrybolovstovo gosod targed o adeiladu o leiaf 100 o gychod newydd erbyn 2025, cynnydd o 50% yng ngallu cyffredinol y fflyd. Fodd bynnag, ers hynny, mae buddsoddiad wedi dechrau esgyn. Yn benodol, mae Rwsia wedi datgelu cynlluniau i adeiladu hybiau rheilffordd ledled y wlad, gan helpu i gyflymu symudiad nwyddau amrwd o'r prif borthladdoedd pysgota yn Kamchatka i ochr Môr yr Iwerydd yn Rwsia, gan gynnwys ei phrif ganolbwynt allforio pysgota yn Murmansk.

Ar 12 Ebrill eleni, Grŵp Trafnidiaeth FESCO dechreuodd gludo pysgod mewn cynhwysydd ar hyd y llwybr Traws-Siberia, gyda chynhyrchion yn teithio ar gyflymder o Vladivostok i St Petersburg. O'r fan honno, cafodd y llwyth ei gludo i Bremerhaven yng Ngogledd yr Almaen. Yn ôl FESCO, mae'r llwybr newydd hwn ddwywaith mor gyflym â chludo cynhyrchion trwy Suez ac mae'n dangos bod cwmnïau o Rwseg yn uwchraddio eu logisteg yn llwyddiannus iawn.

hysbyseb

Er mwyn lleihau tagfeydd, mae awdurdodau Rwseg hefyd wedi dechrau agor sawl hwb allforio pysgota arall ledled y wlad. Fel yr eglura Savchuk: 'Mae [hybiau] yn cael eu datblygu, er enghraifft yn Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-on-Don a dinasoedd mawr eraill yn Rwsia lle mae cyfleusterau storfa oer mawr yn cael eu hadeiladu.'

Mae un cwmni sy'n gwneud cyfraniad allanol, yn y Dwyrain Pell ac ym mhysgodfeydd penfras Gogledd yr Iwerydd Norebo. Buddsoddi $ 45m mewn terfynell cludo newydd yn Petropavlovsk-Kamchatsky, Mae Norebo yn edrych i greu gwasanaeth o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer llongau pysgota yn Rwsia. Bydd y derfynfa yn caniatáu i longau storio eu pysgod mewn cynwysyddion oergell yn y Dwyrain Pell cyn eu cludo i orllewin Rwsia, yr UD ac Ewrop.

Yn dilyn gweithredu ei raglen adnewyddu fflyd yn 2017, cyn bo hir bydd gan Norebo rai o'r llongau mwyaf modern yn gweithredu nid yn unig yn Rwsia ond yn y byd. Yn radicaleiddio sut mae diwydiant pysgota Rwsia yn gweithredu, mae llongau newydd o'r radd flaenaf Norebo ar fin cynyddu effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff, a chreu amodau gwaith mwy cyfforddus i griwiau.

'Mae fflyd fodern yn un o ofynion ein hoes ni. Dim ond llongau newydd sydd ag offer uwch-dechnoleg all gynnig y prosesu dal gorau posibl, yn ogystal â safonau diogelwch a chysur uchel i'r criw, 'meddai llefarydd ar ran Norebo.

Mae'n ymddangos bod Norebo yn ymdrechu i gyflawni hyn a mwy gyda'i fflyd ddiweddaraf o longau sy'n cael eu hadeiladu.

Yn wir, mae un o longau'r grŵp, o'r enw Capten Korotich, yn ymgorffori elfennau dylunio pensaernïol na ddefnyddiwyd erioed o'r blaen ar long bysgota yn Rwseg. Mae siâp y capsiwl gyda llinell Enduro Bow, sy'n caniatáu ar gyfer mwy o le i weithio ar fwrdd y môr a gwell hwyliau'r môr. Mae ganddo hefyd injan anhygoel o bwerus (6200kW), sy'n galluogi'r llong i gyrraedd cyflymderau hyd at 15.5 cwlwm a gweithredu mewn rhew hyd at 0.5m o drwch, wrth ddefnyddio llai o danwydd nag injans tebyg eraill.

Wedi'i gynllunio gydag effeithlonrwydd ynni mewn golwg, bydd y llong hefyd yn defnyddio trydan a gynhyrchir gan y winshis treillio ar gyfer goleuo ac yn ailosod y gwres gormodol o'r prif injan i gynhesu ystafelloedd y llong, gan gynnwys y cabanau. Yn ddyfeisgar, ar longau Môr Tawel fel Capten Korotich, mae olew pysgod a gesglir wrth brosesu gwastraff hyd yn oed yn cael ei roi tuag at bweru'r boeler. Mae'r arloesiadau hyn yn lleihau allyriadau carbon ac yn dileu gwastraff diangen, y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at gynaliadwyedd rhagorol y cynnyrch terfynol.

Bydd llongau hirfaith mwyaf newydd y cwmni hefyd yn cynnwys ffatrïoedd aml-swyddogaethol modern sy'n caniatáu ar gyfer prosesu dal uwch yn uniongyrchol ar fwrdd y llong. Mae hyn yn golygu bod yr amser rhwng dal y pysgod o ansawdd premiwm a chreu'r cynnyrch terfynol, yn barod i'w goginio, yn cael ei fyrhau'n ddramatig, gyda phrosesu gwastraff hefyd yn cael ei leihau i bron i ddim. Mae Norebo wedi canfod bod darparu ffatrïoedd ar fwrdd hyd yn oed wedi gwella'r cynnyrch terfynol sy'n cyrraedd ceginau, gan fod prosesu'r pysgod yn syth ar ôl iddo gael ei ddal yn helpu i gadw ei ffresni, ei flas a'i faetholion.

Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i Norebo gyhoeddi ei raglen adnewyddu fflyd gyntaf. Ers hynny, mae'r cwmni wedi datgelu cynlluniau i adeiladu deg llong o'r radd flaenaf, gyda mwy eto i ddod. Ond bob tro mae cilbren newydd yn cael ei gosod, mae'n teimlo fel y tro cyntaf unwaith eto. Fel sylfaenydd Norebo Vitaly Orlov a adlewyrchwyd adeg dadorchuddio'r llong gyntaf yn 2018: 'Er bod fflyd bysgota gyfredol Norebo yn gyfredol, mae'r amser i adnewyddu yn dod. Mae heddiw yn foment emosiynol iawn pan rydyn ni'n gosod cil y llong gyntaf. Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn heddiw yn rhoi arwydd cadarnhaol i'r diwydiant adeiladu llongau bod Rwsia yn bwriadu adeiladu llongau sydd cystal â, neu hyd yn oed yn well, nag [o] iardiau llongau unrhyw le yn y byd. '

Gyda Norebo yn arwain y ffordd, mae fflyd bysgota Rwsia eisoes yn cystadlu â chenhedloedd pysgota blaenllaw'r byd o ran cysondeb, ansawdd y cynnyrch ac ymrwymiadau i arferion cynaliadwy. O ystyried y cynlluniau buddsoddi a gyhoeddwyd eisoes yn y dyfodol, mae Rwsia ar ei ffordd i gyrraedd y targed o bron i ddyblu allforion erbyn 2024, gan gadarnhau ei statws fel arweinydd byd, gan sefyll ochr yn ochr â fflydoedd pysgota chwedlonol yr hen.

Yn 2018, cychwynnodd Rwsia'r adeiladu o 35 o dreillwyr pysgota newydd ac 20 o weithfeydd prosesu bwyd môr newydd, wedi'u canoli'n bennaf o amgylch porthladdoedd pysgota mwyaf y wlad ar arfordir y Dwyrain Pell. Yn ogystal, Rosrybolovstovo gosod targed o adeiladu o leiaf 100 o gychod newydd erbyn 2025, cynnydd o 50% yng ngallu cyffredinol y fflyd. Fodd bynnag, ers hynny, mae buddsoddiad wedi dechrau esgyn. Yn benodol, mae Rwsia wedi datgelu cynlluniau i adeiladu hybiau rheilffordd ledled y wlad, gan helpu i gyflymu symudiad nwyddau amrwd o'r prif borthladdoedd pysgota yn Kamchatka i ochr Môr yr Iwerydd yn Rwsia, gan gynnwys ei phrif ganolbwynt allforio pysgota yn Murmansk.

Ar y 12th o Ebrill eleni, Grŵp Cludiant FESCO dechreuodd gludo pysgod mewn cynhwysydd ar hyd y llwybr Traws-Siberia, gyda chynhyrchion yn teithio ar gyflymder o Vladivostok i St Petersburg. O'r fan honno, cafodd y llwyth ei gludo i Bremerhaven yng Ngogledd yr Almaen. Yn ôl FESCO, mae'r llwybr newydd hwn ddwywaith mor gyflym â chludo cynhyrchion trwy Suez ac mae'n dangos bod cwmnïau o Rwseg yn uwchraddio eu logisteg yn llwyddiannus iawn.

Er mwyn lleihau tagfeydd, mae awdurdodau Rwseg hefyd wedi dechrau agor sawl hwb allforio pysgota arall ledled y wlad. Fel yr eglura Savchuk: 'Mae [hybiau] yn cael eu datblygu, er enghraifft yn Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-on-Don a dinasoedd mawr eraill yn Rwsia lle mae cyfleusterau storfa oer mawr yn cael eu hadeiladu.'

Mae un cwmni sy'n gwneud cyfraniad allanol, yn y Dwyrain Pell ac ym mhysgodfeydd penfras Gogledd yr Iwerydd Norebo. Buddsoddi $ 45m mewn terfynell cludo newydd yn Petropavlovsk-Kamchatsky, Mae Norebo yn edrych i greu gwasanaeth o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer llongau pysgota yn Rwsia. Bydd y derfynfa yn caniatáu i longau storio eu pysgod mewn cynwysyddion oergell yn y Dwyrain Pell cyn eu cludo i orllewin Rwsia, yr UD ac Ewrop.

Yn dilyn gweithredu ei raglen adnewyddu fflyd yn 2017, cyn bo hir bydd gan Norebo rai o'r llongau mwyaf modern yn gweithredu nid yn unig yn Rwsia ond yn y byd. Yn radicaleiddio sut mae diwydiant pysgota Rwsia yn gweithredu, mae llongau newydd o'r radd flaenaf Norebo ar fin cynyddu effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff, a chreu amodau gwaith mwy cyfforddus i griwiau.

'Mae fflyd fodern yn un o ofynion ein hoes ni. Dim ond llongau newydd sydd ag offer uwch-dechnoleg all gynnig y prosesu dal gorau posibl, yn ogystal â safonau diogelwch a chysur uchel i'r criw, 'meddai llefarydd ar ran Norebo.

Mae'n ymddangos bod Norebo yn ymdrechu i gyflawni hyn a mwy gyda'i fflyd ddiweddaraf o longau sy'n cael eu hadeiladu.

Yn wir, mae un o longau'r grŵp, o'r enw Capten Korotich, yn ymgorffori elfennau dylunio pensaernïol na ddefnyddiwyd erioed o'r blaen ar long bysgota yn Rwseg. Mae siâp y capsiwl gyda llinell Enduro Bow, sy'n caniatáu ar gyfer mwy o le i weithio ar fwrdd y môr a gwell hwyliau'r môr. Mae ganddo hefyd injan anhygoel o bwerus (6200kW), sy'n galluogi'r llong i gyrraedd cyflymderau hyd at 15.5 cwlwm a gweithredu mewn rhew hyd at 0.5m o drwch, wrth ddefnyddio llai o danwydd nag injans tebyg eraill.

Wedi'i gynllunio gydag effeithlonrwydd ynni mewn golwg, bydd y llong hefyd yn defnyddio trydan a gynhyrchir gan y winshis treillio ar gyfer goleuo ac yn ailosod y gwres gormodol o'r prif injan i gynhesu ystafelloedd y llong, gan gynnwys y cabanau. Yn ddyfeisgar, ar longau Môr Tawel fel Capten Korotich, mae olew pysgod a gesglir wrth brosesu gwastraff hyd yn oed yn cael ei roi tuag at bweru'r boeler. Mae'r arloesiadau hyn yn lleihau allyriadau carbon ac yn dileu gwastraff diangen, y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at gynaliadwyedd rhagorol y cynnyrch terfynol.

Bydd llongau hirfaith mwyaf newydd y cwmni hefyd yn cynnwys ffatrïoedd aml-swyddogaethol modern sy'n caniatáu ar gyfer prosesu dal uwch yn uniongyrchol ar fwrdd y llong. Mae hyn yn golygu bod yr amser rhwng dal y pysgod o ansawdd premiwm a chreu'r cynnyrch terfynol, yn barod i'w goginio, yn cael ei fyrhau'n ddramatig, gyda phrosesu gwastraff hefyd yn cael ei leihau i bron i ddim. Mae Norebo wedi canfod bod darparu ffatrïoedd ar fwrdd hyd yn oed wedi gwella'r cynnyrch terfynol sy'n cyrraedd ceginau, gan fod prosesu'r pysgod yn syth ar ôl iddo gael ei ddal yn helpu i gadw ei ffresni, ei flas a'i faetholion.

Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i Norebo gyhoeddi ei raglen adnewyddu fflyd gyntaf. Ers hynny, mae'r cwmni wedi datgelu cynlluniau i adeiladu deg llong o'r radd flaenaf, gyda mwy eto i ddod. Ond bob tro mae cilbren newydd yn cael ei gosod, mae'n teimlo fel y tro cyntaf unwaith eto. Fel sylfaenydd Norebo Vitaly Orlov a adlewyrchwyd adeg dadorchuddio'r llong gyntaf yn 2018: 'Er bod fflyd bysgota gyfredol Norebo yn gyfredol, mae'r amser i adnewyddu yn dod. Mae heddiw yn foment emosiynol iawn pan rydyn ni'n gosod cil y llong gyntaf. Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn heddiw yn rhoi arwydd cadarnhaol i'r diwydiant adeiladu llongau bod Rwsia yn bwriadu adeiladu llongau sydd cystal â, neu hyd yn oed yn well, nag [o] iardiau llongau unrhyw le yn y byd. '

Gyda Norebo yn arwain y ffordd, mae fflyd bysgota Rwsia eisoes yn cystadlu â chenhedloedd pysgota blaenllaw'r byd o ran cysondeb, ansawdd y cynnyrch ac ymrwymiadau i arferion cynaliadwy. O ystyried y cynlluniau buddsoddi a gyhoeddwyd eisoes yn y dyfodol, mae Rwsia ar ei ffordd i gyrraedd y targed o bron i ddyblu allforion erbyn 2024, gan gadarnhau ei statws fel arweinydd byd, gan sefyll ochr yn ochr â fflydoedd pysgota chwedlonol yr hen.

Parhau Darllen

Rwsia

Mae fflyd bysgota Rwsia yn paratoi ar gyfer llwyddiant

cyhoeddwyd

on

Eisoes y pedwerydd allforiwr byd-eang mwyaf o fwyd môr yn ôl cyfaint, mae Rwsia yn bwriadu bron i ddyblu cyfanswm ei allforion bwyd môr erbyn 2024. Er mwyn cyflawni hyn, mae gweithredwyr pysgota Rwseg wedi datgelu cynlluniau i annog mwy o fuddsoddiad yn y diwydiant, gan geisio cyflymu cyflwyno'r wladwriaeth. llongau o'r radd flaenaf, gweithfeydd prosesu bwyd môr modern, a gwell rheilffyrdd.

'Buddsoddwyd oddeutu $ 5bn yn niwydiant pysgod Rwseg,' meddai Petr Savchuk, dirprwy bennaeth Rosrybolovstovo, Asiantaeth Ffederal Rwseg ar gyfer Pysgota. 'Ond dim ond y dechrau yw hwn'.

Yn 2018, cychwynnodd Rwsia'r adeiladu o 35 o dreillwyr pysgota newydd ac 20 o weithfeydd prosesu bwyd môr newydd, wedi'u canoli'n bennaf o amgylch porthladdoedd pysgota mwyaf y wlad ar arfordir y Dwyrain Pell. Yn ogystal, Rosrybolovstovo gosod targed o adeiladu o leiaf 100 o gychod newydd erbyn 2025, cynnydd o 50% yng ngallu cyffredinol y fflyd. Fodd bynnag, ers hynny, mae buddsoddiad wedi dechrau esgyn. Yn benodol, mae Rwsia wedi datgelu cynlluniau i adeiladu hybiau rheilffordd ledled y wlad, gan helpu i gyflymu symudiad nwyddau amrwd o'r prif borthladdoedd pysgota yn Kamchatka i ochr Môr yr Iwerydd yn Rwsia, gan gynnwys ei phrif ganolbwynt allforio pysgota yn Murmansk.

hysbyseb

Ar y 12th o Ebrill eleni, Grŵp Cludiant FESCO dechreuodd gludo pysgod mewn cynhwysydd ar hyd y llwybr Traws-Siberia, gyda chynhyrchion yn teithio ar gyflymder o Vladivostok i St Petersburg. O'r fan honno, cafodd y llwyth ei gludo i Bremerhaven yng Ngogledd yr Almaen. Yn ôl FESCO, mae'r llwybr newydd hwn ddwywaith mor gyflym â chludo cynhyrchion trwy Suez ac mae'n dangos bod cwmnïau o Rwseg yn uwchraddio eu logisteg yn llwyddiannus iawn.

Er mwyn lleihau tagfeydd, mae awdurdodau Rwseg hefyd wedi dechrau agor sawl hwb allforio pysgota arall ledled y wlad. Fel yr eglura Savchuk: 'Mae [hybiau] yn cael eu datblygu, er enghraifft yn Yekaterinburg, Novosibirsk, Rostov-on-Don a dinasoedd mawr eraill yn Rwsia lle mae cyfleusterau storfa oer mawr yn cael eu hadeiladu.'

Mae un cwmni sy'n gwneud cyfraniad allanol, yn y Dwyrain Pell ac ym mhysgodfeydd penfras Gogledd yr Iwerydd Norebo. Buddsoddi $ 45m mewn terfynell cludo newydd yn Petropavlovsk-Kamchatsky, Mae Norebo yn edrych i greu gwasanaeth o'r dechrau i'r diwedd ar gyfer llongau pysgota yn Rwsia. Bydd y derfynfa yn caniatáu i longau storio eu pysgod mewn cynwysyddion oergell yn y Dwyrain Pell cyn eu cludo i orllewin Rwsia, yr UD ac Ewrop.

hysbyseb

Yn dilyn gweithredu ei raglen adnewyddu fflyd yn 2017, cyn bo hir bydd gan Norebo rai o'r llongau mwyaf modern yn gweithredu nid yn unig yn Rwsia ond yn y byd. Yn radicaleiddio sut mae diwydiant pysgota Rwsia yn gweithredu, mae llongau newydd o'r radd flaenaf Norebo ar fin cynyddu effeithlonrwydd ynni, lleihau gwastraff, a chreu amodau gwaith mwy cyfforddus i griwiau.

'Mae fflyd fodern yn un o ofynion ein hoes ni. Dim ond llongau newydd sydd ag offer uwch-dechnoleg all gynnig y prosesu dal gorau posibl, yn ogystal â safonau diogelwch a chysur uchel i'r criw, 'meddai llefarydd ar ran Norebo.

Mae'n ymddangos bod Norebo yn ymdrechu i gyflawni hyn a mwy gyda'i fflyd ddiweddaraf o longau sy'n cael eu hadeiladu.

Yn wir, mae un o longau'r grŵp, o'r enw Capten Korotich, yn ymgorffori elfennau dylunio pensaernïol na ddefnyddiwyd erioed o'r blaen ar long bysgota yn Rwseg. Mae siâp y capsiwl gyda llinell Enduro Bow, sy'n caniatáu ar gyfer mwy o le i weithio ar fwrdd y môr a gwell hwyliau'r môr. Mae ganddo hefyd injan anhygoel o bwerus (6200kW), sy'n galluogi'r llong i gyrraedd cyflymderau hyd at 15.5 cwlwm a gweithredu mewn rhew hyd at 0.5m o drwch, wrth ddefnyddio llai o danwydd nag injans tebyg eraill.

Wedi'i gynllunio gydag effeithlonrwydd ynni mewn golwg, bydd y llong hefyd yn defnyddio trydan a gynhyrchir gan y winshis treillio ar gyfer goleuo ac yn ailosod y gwres gormodol o'r prif injan i gynhesu ystafelloedd y llong, gan gynnwys y cabanau. Yn ddyfeisgar, ar longau Môr Tawel fel Capten Korotich, mae olew pysgod a gesglir wrth brosesu gwastraff hyd yn oed yn cael ei roi tuag at bweru'r boeler. Mae'r arloesiadau hyn yn lleihau allyriadau carbon ac yn dileu gwastraff diangen, y mae pob un ohonynt yn cyfrannu at gynaliadwyedd rhagorol y cynnyrch terfynol.

Bydd llongau hirfaith mwyaf newydd y cwmni hefyd yn cynnwys ffatrïoedd aml-swyddogaethol modern sy'n caniatáu ar gyfer prosesu dal uwch yn uniongyrchol ar fwrdd y llong. Mae hyn yn golygu bod yr amser rhwng dal y pysgod o ansawdd premiwm a chreu'r cynnyrch terfynol, yn barod i'w goginio, yn cael ei fyrhau'n ddramatig, gyda phrosesu gwastraff hefyd yn cael ei leihau i bron i ddim. Mae Norebo wedi canfod bod darparu ffatrïoedd ar fwrdd hyd yn oed wedi gwella'r cynnyrch terfynol sy'n cyrraedd ceginau, gan fod prosesu'r pysgod yn syth ar ôl iddo gael ei ddal yn helpu i gadw ei ffresni, ei flas a'i faetholion.

Mae pum mlynedd wedi mynd heibio ers i Norebo gyhoeddi ei raglen adnewyddu fflyd gyntaf. Ers hynny, mae'r cwmni wedi datgelu cynlluniau i adeiladu deg llong o'r radd flaenaf, gyda mwy eto i ddod. Ond bob tro mae cilbren newydd yn cael ei gosod, mae'n teimlo fel y tro cyntaf unwaith eto. Fel sylfaenydd Norebo Vitaly Orlov a adlewyrchwyd adeg dadorchuddio'r llong gyntaf yn 2018: 'Er bod fflyd bysgota gyfredol Norebo yn gyfredol, mae'r amser i adnewyddu yn dod. Mae heddiw yn foment emosiynol iawn pan rydyn ni'n gosod cil y llong gyntaf. Gobeithio y bydd y digwyddiad hwn heddiw yn rhoi arwydd cadarnhaol i'r diwydiant adeiladu llongau bod Rwsia yn bwriadu adeiladu llongau sydd cystal â, neu hyd yn oed yn well, nag [o] iardiau llongau unrhyw le yn y byd. '

Gyda Norebo yn arwain y ffordd, mae fflyd bysgota Rwsia eisoes yn cystadlu â chenhedloedd pysgota blaenllaw'r byd o ran cysondeb, ansawdd y cynnyrch ac ymrwymiadau i arferion cynaliadwy. O ystyried y cynlluniau buddsoddi a gyhoeddwyd eisoes yn y dyfodol, mae Rwsia ar ei ffordd i gyrraedd y targed o bron i ddyblu allforion erbyn 2024, gan gadarnhau ei statws fel arweinydd byd, gan sefyll ochr yn ochr â fflydoedd pysgota chwedlonol yr hen.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd