Cysylltu â ni

Rwsia

A fydd sancsiynau newydd yn erbyn cwmnïau Rwsiaidd yn tanio gwledydd G7?

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi mabwysiadu'r pecyn dengmlwyddiant o sancsiynau yn erbyn Rwsia. Yn ymarferol nid oedd cyfyngiadau newydd yn cynnwys busnes preifat, ac eithrio Alfa-Bank a Tinkoff-Bank. Yn y cyfamser, bu sôn am set llawer llymach o sancsiynau a oedd i fod i effeithio ar lawer o gwmnïau preifat mawr. Ond yn y ddogfen derfynol diflannodd y swyddi hyn oddi ar y rhestr. Pam mae hwn yn ymddangos yn benderfyniad cywir a phellweledol yng nghyd-destun cynnal y berthynas rhwng yr UE a Rwsia yn y dyfodol?

Hoff farchnad

Cyn y rhyfel yn yr Wcrain, roedd Rwsia yn cael ei hystyried yn un o'r marchnadoedd mwy deniadol i fuddsoddwyr o bob cwr o'r byd oherwydd ei sefydlogrwydd gwleidyddol ac ariannol. Roedd cwmnïau Rwsia ymhlith y rhai mwyaf hael o ran difidendau i'w cyfranddalwyr ac roedd ganddynt luosrifau deniadol.

Roedd gan y rhan fwyaf o gwmnïau mawr Rwsia gyfran sylweddol o aelodau tramor ar eu byrddau cyfarwyddwyr, cafodd eu cyfrifon eu gwirio gan archwilwyr o'r Pedwar Mawr, yn ogystal â'u cynlluniau strategol wedi'u datblygu gan ymgynghorwyr o McKinsey & Company a melinau trafod byd-eang eraill.

Adroddodd y Financial Times, yn ôl Cyfnewidfa Moscow, ar ddiwedd 2021, roedd buddsoddwyr tramor yn berchen ar gyfranddaliadau Rwsiaidd gwerth $86 biliwn, mewn llawer o gwmnïau mwyaf Rwsia roedd eu cyfran yn uwch na 30-50%.

Ar ôl dechrau'r ymladd yn yr Wcrain, gosodwyd sancsiynau yn erbyn Rwsia. Mewn ymateb, cyfyngodd llywodraeth Ffederasiwn Rwsia allu buddsoddwyr tramor i werthu eu hasedau. Mae'n amlwg nad dyma'r amser gorau i adael y farchnad Rwsia, hyd yn oed pe bai cyfle yn cyflwyno ei hun - mae cyfrannau llawer o gorfforaethau, megis Gazprom, VTB a TCS Group, wedi cwympo ers mis Chwefror y llynedd.

Cydbwysedd cain

hysbyseb

Gadewch i ni ddychmygu y daeth y gwrthdaro milwrol i ben yfory, bod milwyr Rwsia wedi gadael tiriogaeth yr Wcrain, llofnodwyd cytundeb heddwch, a chafodd sancsiynau yn erbyn busnesau eu lleddfu neu eu codi'n llwyr. Mae gwerth cyfranddaliadau Rwsia yn gwella'n gyflym, ac mae buddsoddwyr tramor unwaith eto yn cael mynediad llawn iddynt. O ystyried pa mor danbrisio yw marchnad Rwsia heddiw oherwydd y sefyllfa wleidyddol, gellir cymryd yn ganiataol pe bai senario o'r fath, efallai mai dyma'r un sy'n tyfu gyflymaf yn y byd.

Mae'n bwysig nodi bod llywodraeth Rwsia hyd yn hyn wedi osgoi gwladoli asedau buddsoddwyr tramor, ac mae'r cwmnïau eu hunain yn parhau i fod yn gyfrifol i fuddsoddwyr, gan ddod o hyd i gyfleoedd i wasanaethu bondiau a thalu difidendau.

Er enghraifft, rhoddodd Lukoil gyfle i ddeiliaid tramor Eurobonds a oedd yn aeddfedu yn 2023 dderbyn taliad yn uniongyrchol, hynny yw, heb ddefnyddio seilwaith systemau clirio rhyngwladol, er mwyn osgoi oedi wrth dderbyn arian.

Yn gyffredinol, mae'r sefyllfa'n parhau i fod wedi'i hatal, ond mae yna gyfleoedd o hyd i adfer y drefn fasnachu arferol ar gyfer cyfranddaliadau Rwsia yn y dyfodol mewn marchnadoedd tramor.

Ond gallai hynny i gyd newid gyda lledaeniad ehangach o sancsiynau ar sector corfforaethol Rwsia. Os cymhwysir sancsiynau hefyd yn erbyn diwydiannau eraill a chwmnïau preifat, gallai hyn ddileu rhwymedigaethau cwmnïau Rwsiaidd i fuddsoddwyr tramor, gan wthio rheoleiddwyr Rwsia i'r syniad o wladoli asedau.

Yn ystod misoedd cyntaf y rhyfel, roedd y rhestrau sancsiynau'n cynnwys llawer o gwmnïau a banciau Rwsiaidd sy'n eiddo i'r wladwriaeth, yn ogystal â phrif reolwyr yn agos at y Kremlin. Ac mae'r cyfan yn ddealladwy.

Ni ellir dweud yr un peth am y sancsiynau yn erbyn banciau preifat sy'n gwasanaethu miliynau o gwsmeriaid manwerthu ac nad ydynt yn gysylltiedig â seilwaith milwrol a chontractau llywodraeth awdurdodau Rwsia o gwbl. Ac yn yr ystyr hwn, mae cynnwys Tinkoff Bank ac Alfa Bank yn ddiweddar yn rhestr sancsiynau'r UE yn creu cynsail peryglus ar gyfer hollti cysylltiadau pellach heb reolaeth.

Hyd yn ddiweddar, cymhwyswyd sancsiynau mewn modd cytbwys, sy'n caniatáu ar gyfer cadw cyfleoedd ar gyfer cydweithredu yn y dyfodol a diogelu buddiannau buddsoddwyr tramor mewn busnes Rwsia preifat hyd yn hyn. Ac mae'r cwmnïau eu hunain yn cadw cydbwysedd - gwnaeth llawer o gwmnïau preifat, er enghraifft, Novatek a Lukoil, yn ôl ym mis Chwefror-Mawrth 2022, ddatganiadau yn galw am ateb heddychlon cynnar i'r gwrthdaro. Gyda llaw, mewn busnes preifat yn Rwsia y mae gan fuddsoddwyr o wledydd G7 y gyfran fwyaf oherwydd bod cwmnïau preifat wedi'u nodweddu gan arferion corfforaethol mwy tryloyw a rheolaeth o ansawdd uchel.

Er enghraifft, mae'r nifer enfawr o gyfranddaliadau o'r un iawn Lukoil, yn ôl Bloomberg, yn eiddo i'r cwmni buddsoddi Americanaidd BlackRock - mwy na 2% o gyfalaf cyfranddaliadau'r cwmni. Mae 2% arall yn eiddo i'r cwmni buddsoddi Americanaidd Vanguard Group. Yn gyfan gwbl, mae buddsoddwyr o'r Unol Daleithiau a'r UE yn cyfrif am fwy na thraean o gyfanswm cyfaint cyfranddaliadau cwmni olew, ac nid yw hyn yn cynnwys buddsoddwyr, dyweder, o'r Dwyrain Canol ac o ranbarthau eraill y byd.

Y rhith o "wendid" sancsiynau

Mae'n debyg bod y syniad i ymestyn y sancsiynau i gwmnïau preifat o Rwsia wedi codi o frys gwleidyddion America ac Ewropeaidd wrth asesu effeithiolrwydd y cyfyngiadau a osodwyd eisoes.

Yn wir, gweithiodd y rowndiau cyntaf o sancsiynau yn amwys ar y dechrau - yn ystod ychydig fisoedd cyntaf y gwrthdaro yn yr Wcrain, perfformiodd economi Rwsia yn well na'r disgwyl. Y prif reswm oedd bod Rwsia yn parhau i wneud arian ar allforion oherwydd prisiau awyr-roced.

Ond ers hynny mae'r sefyllfa wedi newid. Roedd yr embargo a'r cap pris ar olew Rwsia a'i ddeilliadau yn tanseilio refeniw cyllideb Rwsia.

Ddiwedd Ionawr 2023, roedd gan y gyllideb ffederal ddiffyg o 1.76 triliwn rubles (dros $23 biliwn), yn ôl amcangyfrif rhagarweiniol gan y Weinyddiaeth Gyllid. Daeth y refeniw i gyfanswm o bron i 1.4 triliwn rubles (tua $19 biliwn), sydd 35% yn is nag ym mis Ionawr y llynedd.

Trodd yr embargo a'r cap pris ar olew Rwsiaidd a'i ddeilliadau allan i fod yr ateb - mae'n amlwg ei bod yn dod yn fwyfwy anodd i Moscow barhau â'r ymladd. Ond gadewch i ni beidio ag anghofio bod defnyddwyr G7 yn y pen draw yn talu am y polisi hwn trwy brynu ynni drutach. Yn y cyd-destun hwn, mae sancsiynau ychwanegol yn erbyn cwmnïau Rwsia unigol yn edrych fel mesur amheus: ni fydd hyn yn taro cyllideb Rwsia a'i gwariant milwrol yn uniongyrchol, ond bydd yn amddifadu buddsoddwyr yr Unol Daleithiau a'r UE o fuddsoddiadau gwerth biliynau o ddoleri ym marchnad Rwsia ac yn cymhlethu'r anochel adfer cysylltiadau busnes â Rwsia ar ôl diwedd y rhyfel.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd