Cysylltu â ni

Rwsia

Bygythiadau cudd Rwsia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ystod y dyddiau diwethaf hyn ym mis Mawrth, mae'r Kremlin wedi dwysáu cefnogaeth i'w elfennau o blaid Rwsieg mewn llawer o ddinasoedd Ewropeaidd. Trwy'r gweithredoedd hyn, dan gochl ralïau a phrotestiadau, mae Rwsia yn treiddio i filwriaethwyr ac eithafwyr i'r gofod Ewropeaidd, gan geisio tanseilio ac ansefydlogi'r sefyllfa.

Mae ymddangosiad bron ar yr un pryd o gefnogwyr polisi Putin ar strydoedd dinasoedd Ewropeaidd yr un mor syndod â nifer y cefnogwyr hyn. Yn ôl pob tebyg, dyma'r nifer y mae'r Kremlin yn gallu talu amdano yng nghyd-destun rhyfel ar raddfa lawn gyda'r Wcráin ac o dan bwysau gan sancsiynau.

Dylai’r ralïau pro-Rwsia a drefnwyd yn Sbaen, y Weriniaeth Tsiec, Moldofa, ac amlygiadau o gefnogaeth i bolisi Moscow yn y Swistir a Gwlad Pwyl, yn ôl Putin, ddangos bod gan Rwsia ei chefnogwyr mewn llawer o ddinasoedd Ewropeaidd. Ond, mae'r amlygiad cydamserol hwn o brotestiadau o blaid Rwsieg ond yn cadarnhau strategaeth hirsefydlog y Kremlin o ariannu symudiadau radical ac asgell chwith yn Ewrop yn anghyfreithlon.

Mewn ymateb, maent fel arfer yn gwrthwynebu undod Ewropeaidd ac yn lobïo dros fuddiannau o blaid Rwsieg yn eu gwledydd cartref. Mae asiantau dylanwad Rwsia yn fygythiad cudd a pheryglus sydd, yn anffodus, wedi'i grynhoi mewn llawer o wledydd Ewropeaidd. Mae'r rhain fel arfer yn ddinasyddion cyffredin sy'n cydymdeimlo â Rwsia, ymfudwyr Rwsiaidd, a chynrychiolwyr mudiadau gwleidyddol. Dyma'r categori hwn o Ewropeaid y mae gwasanaethau cudd-wybodaeth Rwsia yn ei weld fel cynulleidfa darged a fydd wedyn yn cyfrannu at ymdrechion i ansefydlogi Ewrop.

Roedd y rali o gefnogwyr y blaid Shor o blaid Rwsia, a gynhaliwyd ar 12 Mawrth yn Chisinau, yn gymaint o ymgais. Roedd sloganau gwrth-lywodraeth yn cyd-fynd ag ef, ac nid oedd hyn yn ddim byd newydd i awdurdodau Moldova nac Ewrop. Bu ymdrechion i danseilio'r sefyllfa ym Moldofa yn hydref 2022, ac roedd gwasanaethau arbennig Rwsia hefyd y tu ôl i'r ymdrechion hyn, gan ddefnyddio partïon Moldova o blaid Rwsieg at eu dibenion eu hunain. Y diwrnod cynt, digwyddodd digwyddiad ym maes awyr Chisinau, pan gafodd mercenary PMC Wagner ei gadw a'i ddychwelyd i'r wlad y daeth ohoni. Mae'n amlwg nad yw hyn yn gyd-ddigwyddiad ychwaith oherwydd pan fydd y Kremlin yn anfon milwyr cyflog Wagner i'r UE, mae mewn gwirionedd yn gosod "bom amser" gweithredu oedi i sefydlu cell cysgu y gellir ei defnyddio wedyn i ansefydlogi Ewrop. Felly, dan gochl protestiadau, ralïau, a gweithredoedd amrywiol, mae Rwsia yn ceisio ymdreiddio cymaint â phosibl o’i hasiantau dylanwad i wledydd Ewropeaidd er mwyn ansefydlogi’r sefyllfa.

Mae Putin yn parhau i weld y Gorllewin fel ei wrthwynebydd, ac mae am ei wanhau, ei rannu a'i amddifadu o undod a chryfder. Mae'r Kremlin yn gweld ymosodedd hybrid Rwsia fel elfen bwysig o strategaeth. Dyna pam mae awdurdodau Rwsia nid yn unig yn cynllunio ond mae'n debyg eu bod eisoes wedi dechrau gweithredu eu gweithgareddau ansefydlogi a sabotage mewn gwahanol wledydd Ewropeaidd, gan geisio dargyfeirio sylw oddi wrth y rhyfel yn yr Wcrain a chuddio eu methiannau eu hunain yn y blaen.

Gellir ystyried y ralïau pro-Rwsiaidd diweddar yn Bilbao, Prague, Chisinau, a'r ymdrechion i gael mercenary Wagner i Moldofa yn rhan o'r un cynllun Kremlin. Mae'r gostyngiad sylweddol yn nifer pobl Wagner mewn rhai gwledydd Affricanaidd - Gweriniaeth Canolbarth Affrica, Mali, a Gweriniaeth Ddemocrataidd y Congo - yn cyd-fynd â'r cynllun hwn. Mae'n hysbys bod o leiaf 5,000 o hurfilwyr Rwsiaidd yn y gwledydd hyn tan fis Mawrth 2023. Ond nawr mae eu nifer wedi gostwng tua 10%. Mae rhai pynditiaid yn credu bod y rhan fwyaf o'r 500 o filwyr cyflog Rwsiaidd a adawodd Affrica wedi ymgartrefu yn Ewrop. Ond tra bod milwriaethwyr Rwsia yn ceisio mynd i mewn i Moldofa bron yn agored, heb lawer o ofn, bydd eu ffordd i wledydd yr UE / NATO yn fwy cudd ac yn fwy gofalus.

hysbyseb

Yma mae'n werth cofio sut y "plannodd" Moscow ei saboteurs mewn dinasoedd Wcreineg ar y noson cyn goresgyniad ar raddfa lawn. Mae'n hysbys bod rhai ohonynt wedi ymgartrefu yn yr Wcrain 2-3 blynedd cyn y rhyfel. Yna aeth popeth yn ôl y llyfr chwarae Rwsia: bywyd cyffredin mewn dinasoedd Wcreineg cyffredin. Ar yr un pryd, roedd y saboteurs yn cael gwybodaeth allweddol ac yn gwneud cysylltiadau yn y cylchoedd o ddiddordeb iddynt. Gwnaethpwyd hyn i gyd er mwyn defnyddio'r wybodaeth hon yn ystod yr ymosodiad gan filwyr Rwsia. Dim ond gwrthwynebiad dewr milwyr yr Wcrain a chyfuniad llwyr y bobl Wcrain yn wyneb y gelyn goresgynnol a darfu ar eu cynlluniau.

Ers dechrau goresgyniad Rwsia ac ar ôl y trobwynt yn rhyfel Rwsia-Wcreineg, mae Moscow wedi dechrau taflu ei hasiantau i'r frwydr hyd yn oed yn fwy dwys ar y blaenau gwleidyddol a gwybodaeth i gyfiawnhau terfysgaeth Rwsiaidd, troseddau rhyfel a hil-laddiad.

Trwy gynllunio ralïau o blaid Rwsia, mae Moscow eisiau anfon neges at lywodraethau Ewropeaidd bod yna lawer o rymoedd gwleidyddol a dinasyddion yng ngwledydd Ewrop sy'n honni eu bod yn cefnogi polisïau Putin. Yn y modd hwn, mae'r Kremlin eisiau codi amheuon penodol ymhlith poblogaeth y gwledydd hyn am undod y Gorllewin wrth frwydro yn erbyn ymddygiad ymosodol Rwsia. Yn ogystal, yn achos Ewrop, mae Putin yn dilyn strategaeth lawer mwy cymhleth, gan fod y saboteurs yn gydymdeimladwyr Rwsia - pleidiau gwleidyddol, arweinwyr, a chynrychiolwyr cylchoedd busnes sydd â diddordeb personol mewn cydweithrediad â Rwsia.

Mae Moscow yn manteisio ar wrthddywediadau rhwng gwledydd Ewropeaidd, gan ddechrau o broblemau economaidd-gymdeithasol a cheisio esbonio eu hachos yn y gefnogaeth a ddarperir i'r Wcráin. O ganlyniad i'r dacteg hon, mae'r lobi gwrth-ryfel yn Ewrop yn ddiarwybod yn dod yn gynghreiriad i'r Kremlin. Mae'r alltud Rwsiaidd, sydd ar wasgar mewn llawer o wledydd Ewropeaidd, yn chwarae rhan bwysig yn y prosesau ansefydlogi hyn. Mae yna lawer o Rwsiaid yn Ewrop, ond nid ydynt wedi dod yn rhan o'r byd Ewropeaidd, nid ydynt yn derbyn ac nid ydynt yn rhannu gwerthoedd a ffyrdd o fyw Ewropeaidd hyd yn oed ar ôl blynyddoedd o fyw yno. Dyna pam eu bod yn parhau i fod yn amgylchedd delfrydol i eithafwyr gynllunio sabotage.

Er enghraifft, gwnaed gwaith gwrthdroadol gan y alltud o Rwsia yn yr Almaen i orlifo blychau post yr Almaen gyda llythyrau dienw yn galw am awyren frys o'r Almaen yn honni bod yr Unol Daleithiau yn cynllunio ymosodiad. Lansiwyd yr ymgyrch hon ar yr un pryd â ralïau o blaid Rwsia yn yr UE. Os ychwanegwn at y coctel hwn o weithgareddau gwrthdroadol y ffaith bod milwyr cyflog Wagner eisoes wedi ymgartrefu mewn dinasoedd Ewropeaidd a bod ganddynt brofiad ymladd a sgiliau ymladd o ran cyflawni ymosodiadau terfysgol a difrod, mae'r gymysgedd yn ffrwydrol. Mae'n amlwg bod Putin wedi lansio cam newydd o ymosodedd hybrid yn erbyn Ewrop yn erbyn cefndir ei fethiannau milwrol a phwysau sancsiynau, mewn ymgais i amharu ar gydgrynhoi cefnogaeth fyd-eang i'r Wcráin.

Mae ymddygiad ymosodol hybrid y Kremlin yn parhau, gan geisio treiddio ymhellach i'r gofod Ewropeaidd. Dyma lle mae milwyr cyflog a ralïau o blaid Rwsia yn dod yn elfennau peryglus sy'n paratoi'r ffordd i'r gelyn gyflawni ei freuddwyd o hollti a gwanhau Ewrop. Er mwyn atal hyn rhag digwydd, rhaid datgelu a niwtraleiddio bygythiadau eithafiaeth gudd Rwsia heddiw, oherwydd gall yfory fod yn rhy hwyr.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd