Cysylltu â ni

Busnes

Cwmni buddsoddi A1: “Rydym yn arwain colyn dwyreiniol y busnes buddsoddi yn Rwsia”

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Prif Swyddog Gweithredol Rwsia A1 Alexander Fayn yn datgelu manylion pryniant rheolwyr y cwmni ac yn siarad am y cyfleoedd busnes newydd yn y Dwyrain

Prif Swyddog Gweithredol A1 Rwsia, Alexander Fayn

Mae Mr Fayn, A1 yn un o'r arweinwyr yn y farchnad fuddsoddi yn Rwsia. A ddioddefodd y cwmni sancsiynau Gorllewinol a’r “llen haearn” newydd ar ffiniau gorllewinol Rwsia?

Yn wir, A1 yw'r cwmni buddsoddi hynaf a mwyaf yn Rwsia, sy'n gwneud busnes ers 1989. Rydym yn falch o nifer o fargeinion enfawr gan gynnwys y corfforaethau mwyaf yn Rwsia a'n partneriaid Ewropeaidd ac Americanaidd niferus. Nid ydym byth yn ymwneud â gwleidyddiaeth, rydym bob amser yn trin unrhyw sefyllfa wleidyddol o ran tywydd, ac rydym i gyd yn gwybod newidiadau tywydd, ac mae hynny'n normal. Mae'n ddrwg gennym am yr hyn sy'n digwydd rhwng busnes Rwsia a Gorllewinol y dyddiau hyn ond rydym yn siŵr bod gan bob argyfwng ei ochr cyfle. Felly rydym yn ceisio gwneud y newidiadau newydd hyn, gan fod yn llwyddiant hyd yn hyn.

Pa fath o gyfleoedd ydych chi'n chwilio amdanynt?

hysbyseb

Mae colyn dwyreiniol busnes Rwsia yn symud yn eithaf cyflym ac rydym ymhlith yr arweinwyr ym maes buddsoddi. Rydym yn negodi prosiectau newydd yn llwyddiannus ac yn delio â'n partneriaid o'r Dwyrain Canol, Asia a marchnadoedd eraill sy'n dod i'r amlwg sydd bellach â diddordeb mawr mewn llenwi'r bylchau ym marchnad Rwsia a wnaed gan enciliad rhai cwmnïau Gorllewinol. Rydym yn helpu ein partneriaid newydd o'r Dwyrain i ddechrau mentrau newydd yn Rwsia a gwledydd CIS eraill.

Pam roedd angen y pryniant arnoch chi?

Roedd sancsiynau yn erbyn ein cyn-berchenogion buddiolwyr Mikhail Fridman, German Khan, ac Alexei Kuzmichev yn ei gwneud hi'n anodd iawn i A1 gynnal ei fusnes buddsoddi yn Rwsia a thramor. Cododd nifer o gyfleoedd buddsoddi newydd o ganlyniad i fusnesau Gorllewinol yn gadael Rwsia ac yn gwerthu eu buddiannau busnes, ac ni allai ein cwmni fod ar y blaen i bawb arall i gynnig am asedau o'r fath oherwydd nad oedd gwerthwyr tramor eisiau delio ag endid a oedd wedi sancsiynu perchnogion. . Cafodd y buddsoddiadau dramor gan gynnwys cyllid ymgyfreitha hefyd eu rhwystro gan oedi hir mewn taliadau a cheisiadau cydymffurfio ychwanegol gan y banciau. Daeth yn anodd iawn gwneud unrhyw daliadau dramor. Dyna pam y penderfynais gymryd y materion i'm dwylo fy hun a phrynu'r cwmni ym mis Mawrth 2022. Felly, parhaodd A1 i wneud yr hyn yr oedd yn ei wneud.

Awgrymodd rhai o gyfryngau’r Gorllewin yn ddiweddar fod eich pryniant o A1 gan gyfranddalwyr Alfa Group am tua $1,000 yn drafodiad a wnaed i osgoi sancsiynau. Beth yw eich barn ar hynny?

Rwy'n ei chael hi'n eithaf rhyfedd, yn ogystal â'n tîm rhyngwladol o gyfreithwyr. Roedd ein pryniant o A1 am werth teg y farchnad. Prynais gwmni nid yn unig gyda dyledion sylweddol ond hefyd gyda rhwymedigaethau buddsoddi cytundebol mawr y bu'n rhaid i mi yn bersonol eu hariannu ers hynny. Roedd rhwymedigaethau'r cwmni yn llawer uwch na'i asedau. Fel rhan o’r broses diwydrwydd dyladwy uwch, gofynnodd un o’r cwmnïau cyfreithiol y buom yn gweithio ag ef i ni gyflogi prisiwr proffesiynol enwog i baratoi’r adroddiad prisio ar werth marchnad y cwmni ym mis Mawrth 2023, pan brynais y cwmni. Gwnaethom ymgysylltu â Baker Tilly, a adolygodd ein dogfennau ariannol a chadarnhau bod gwerth marchnad cyfran 100% o A1 yn 'werth symbolaidd o 1.0 RUB'. Felly, roedd y pris a dalwyd gennym yn llawer uwch na phris y farchnad.

Yn wir, cafodd llawer o gwmnïau buddsoddi a busnes preifat yn Rwsia eu cynnwys yn y rhestr sancsiynau am yr un rheswm â ni. Mae'n realiti newydd y mae busnesau blaenllaw Rwsia yn gweithredu yn y dyddiau hyn - gall eich cwmni neu berchnogion y cwmni fod yn destun sancsiynau am ddim rheswm amlwg a heb unrhyw rybudd ar unrhyw adeg. Ond unwaith y cewch eich sancsiynu, nid oes gennych unrhyw ddewis ond cydymffurfio ag awdurdodaethau'r Gorllewin.

Felly nid oedd hwn yn “gynllun o osgoi talu sancsiynau cudd” fel y dywedodd Bloomberg unwaith fel dyfyniad o ddyfarniad llys?

O na. Mewn gwirionedd, mae Bloomberg newydd ddyfynnu ein gwrthwynebwyr llys, y cyn-fancwr troseddol Georgy Bedzhamov a'i wraig. Mae angen i chi fod yn ymwybodol bod Mr Bedzhamov wedi dod o dan ymchwiliad troseddol yn ôl yn 2015, ymhell cyn y sancsiynau, am ddwyn dwsinau o filiynau o ddoleri oddi wrth gleientiaid ei fanc. Dywedodd y llys iddo symud yr arian a oedd wedi’i ddwyn o gwmpas y byd yr un pryd ag y gwnaeth ei chwaer embezzler $1.8 biliwn o’u banc. Tra cafodd ddedfryd o 9 mlynedd yn y carchar, mae ei brawd yn dal i osgoi cyfiawnder ar ôl iddo ffoi yn gyntaf o Rwsia ac yna o Monaco i Lundain, ac yn rhoi cyfweliadau yn dweud ei fod yn ddioddefwr cyfundrefn. Rwy'n eithaf gofidus na ddywedodd cyfryngau rhyngwladol ag enw da fel Bloomberg y stori go iawn. Mae ein cyfreithwyr rhyngwladol bellach yn astudio a ddylem erlyn Bloomberg am ddifenwi.

Mae llys Lloegr wedi awgrymu’n ddiweddar bod A1 yn dal i fod ym mherchnogaeth neu’n cael ei reoli gan ei gyn fuddiolwyr. Pam?

Deallaf fod llys Lloegr yn dibynnu'n fawr ar y pris gwerthu isel a dalais am A1 fel sail i amheuaeth. Fodd bynnag, nid yw’r llys wedi gweld yr adroddiad prisio a gawsom a gwnaethom ddewis yn fwriadol beidio â chynnwys y ddogfen hon fel tystiolaeth yn ogystal â llawer o ddogfennau ariannol eraill gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol a masnachol sensitif am ein prosiectau buddsoddi. Nid oedd gan y llys ychwaith unrhyw dystiolaeth gan yr UBOs blaenorol nad oeddent yn gysylltiedig o gwbl yn ystod fy mhrynu A1 gan nad oedd angen eu cymeradwyaeth ar gyfer y trafodiad hwn.

Roedd A1 yn arfer bod yn fusnes bach o fewn Grŵp Alfa, dim ond canran fach o elw net cyffredinol y Grŵp a gynhyrchwyd gennym. Mae’n anhygoel awgrymu bod dynion busnes mor gyfoethog ac amlwg â’n cyn-berchnogion am barhau i reoli cwmni na chynhyrchodd elw enfawr yn y blynyddoedd cyn i mi brynu’r cwmni.

Fodd bynnag, yr wyf yn bersonol yn croesawu’r dyfarniad y soniasoch amdano a ddywedodd nad yw amheuaeth yn unig bod cwmni yn berchen neu’n cael ei reoli gan berson a sancsiwn yn ddigon. Yn lle hynny, penderfynodd y llys fod yn rhaid profi perchnogaeth a rheolaeth o'r fath fel mater o ffaith. Fel mater o ffaith, ni chanfu’r llys fod A1 yn eiddo nac yn cael ei reoli gan unrhyw un o’r cyn-berchnogion. Yn wir, ni allwn fod wedi darganfod fel arall oherwydd fy mod yn falch o fod yn wir ac unig berchennog y cwmni, sydd o fewn fy rheolaeth gyfyngedig. Er gwaethaf ymdrechion Mr Bedzhamov, gwrthododd llys Lloegr ddatgan bod A1 yn cael ei sancsiynu neu ei reoli gan unigolion sydd wedi'u cosbi.

Ar ôl prynu allan a wnaethoch chi barhau â'ch gweithrediadau yn yr UD?

Cadarn. Yn gyntaf, roedd rôl A1 yn yr Unol Daleithiau bob amser yn weddol gyfyngedig, ond yn syml - i ariannu achos cyfreithiol Vneshprombank (banc o'r 5 uchaf yn Rwsia, sydd ar hyn o bryd yn ymddatod) ac ymddiriedolwr methdaliad ei gyn-arlywydd Larisa Markus . Fe wnaethom gynorthwyo'r banc i adennill yr asedau eiddo tiriog a brynwyd gan Larisa Markus gydag arian wedi'i ddwyn. Mae'n broses a gychwynnwyd gan Vneshprombank ac ymddiriedolwr Larisa Markus cyn i A1 ddod yn ariannwr yn 2019.

Hyd at fis Medi 2023 ni chafodd A1 ei sancsiynu yn yr UD ond yn anffodus bu'n rhaid i ni atal ein gweithgareddau cyfreithiol yn yr UD oherwydd ni allem eu hariannu mwyach. Ni fyddai unrhyw gyfreithiwr o'r UD yn derbyn taliad gan gyllidwr a ganiateir yn yr UD; ni fyddai unrhyw fanc o'r UD hyd yn oed yn prosesu taliad mewn doleri'r UD i gyfreithiwr o'r UD. Felly, y funud y cafodd A1 ei sancsiynu yn yr Unol Daleithiau, rhoddodd y gorau i ariannu achosion yno.

A gafodd unrhyw un o brif reolwyr A1 eu cymeradwyo gyda'r cwmni? Rwy'n meddwl bod rhai cyfryngau wedi dyfalu ar hyn hefyd.

Na byth. Gwelais hefyd honiadau bod rhai 'cyfarwyddwyr' A1 wedi'u cosbi. Rwyf wedi bod yn unig gyfarwyddwr cyffredinol A1 ers blynyddoedd lawer, ac nid wyf wedi fy sancsiynu. Ni chafodd unrhyw gyfarwyddwyr A1 erioed eu cosbi mewn unrhyw awdurdodaeth.

A ydych yn ystyried dychwelyd i awdurdodaethau’r Gorllewin yn y dyfodol?

Rydym i gyd yn dibynnu ar yr amrywiadau yng ngwleidyddiaeth y byd. Fodd bynnag, mae A1 bellach yn teimlo'n eithaf cyfforddus wrth ddatblygu marchnadoedd lle mae'r cyfleoedd yn llawer ehangach nag yn y Gorllewin ar hyn o bryd. Felly, fel y dywed dihareb Rwsieg, “mae anlwc weithiau yn helpu pob lwc”. Dyma beth sydd wedi digwydd gydag A1 sydd bellach yn tyfu'n gyson.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd