Cysylltu â ni

Rwsia

Mae'r UE yn gweithredu yn erbyn propaganda Rwsiaidd a thorri hawliau dynol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae Cyngor yr Undeb Ewropeaidd wedi gosod mesurau cyfyngol yn erbyn dau unigolyn ac un allfa cyfryngau ar-lein ar gyfer targedu propaganda at gymdeithas sifil yn yr UE a’i chymdogion, trwy ystumio a thrin ffeithiau yn ddifrifol er mwyn cyfiawnhau a chefnogi rhyfel ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain. Mae'r propaganda wedi targedu pleidiau gwleidyddol Ewropeaidd dro ar ôl tro ac yn gyson, yn enwedig yn ystod cyfnodau etholiad, yn ogystal â thargedu cymdeithas sifil, ceiswyr lloches, lleiafrifoedd ethnig Rwsia, lleiafrifoedd rhyw, a gweithrediad sefydliadau democrataidd yn yr UE a'i aelod-wladwriaethau.

Gosododd y Cyngor fesurau cyfyngol ar "Llais Ewrop", sydd wedi cymryd rhan mewn ymgyrch systematig, ryngwladol o drin y cyfryngau ac ystumio ffeithiau i ansefydlogi Wcráin, yr UE a'i aelod-wladwriaethau. Mae Voice of Europe yn rhedeg gwefan - gyda chyfrifon yn ei hyrwyddo ar gyfryngau cymdeithasol fel Facebook, YouTube, Telegram ac X - yn mynd ati i ledaenu gwybodaeth anghywir yn ymwneud â'r Wcráin a hyrwyddo naratifau ffug pro-Kremlin am oresgyniad Rwsia o'r Wcráin.

Mae Voice of Europe hefyd wedi cael ei ddefnyddio fel cyfrwng i sianelu adnoddau ariannol i dalu propagandwyr. Mae wedi adeiladu rhwydwaith sy'n dylanwadu ar gynrychiolwyr pleidiau gwleidyddol yn Ewrop. 

Mae rhestrau heddiw hefyd yn cynnwys dau berson sydd â chysylltiad agos â Llais Ewrop: 

- Artem Marchevskyi, a chwaraeodd ran allweddol wrth gaffael brand cyfryngau “Llais Ewrop”. Fel ei bennaeth cudd, mae wedi chwarae rhan allweddol wrth ledaenu gwybodaeth anghywir ar y cyd a naratifau rhagfarnllyd gyda'r nod o danseilio hygrededd a delwedd gyhoeddus Wcráin a'i hymdrechion i amddiffyn ei hun yn erbyn rhyfel ymosodol Rwsia. 


- Viktor Medvedchuk, sydd wedi hyrwyddo polisïau a chamau gweithredu y bwriedir iddynt erydu hygrededd a chyfreithlondeb Llywodraeth Wcráin. Mae gan Medvedchuk gysylltiadau personol agos â Vladimir Putin ac mae'n gysylltiedig â'i gyfundrefn, a thrwy ei gymdeithion, gan gynnwys Artem Marchevskyi, rheolodd allfeydd cyfryngau Wcrain a'u defnyddio i ledaenu propaganda o blaid Rwsieg yn yr Wcrain a thu hwnt.

hysbyseb

Gyda’i gilydd, mae mesurau cyfyngu’r UE mewn perthynas â gweithredoedd sy’n tanseilio neu’n bygwth cyfanrwydd tiriogaethol, sofraniaeth ac annibyniaeth yr Wcrain bellach yn berthnasol i dros 2100 o unigolion ac endidau. Mae’r rhai a ddynodwyd heddiw yn destun rhewi asedau a gwaherddir dinasyddion a chwmnïau’r UE rhag sicrhau bod arian ar gael iddynt. Mae unigolion hefyd yn destun gwaharddiad teithio, sy'n eu hatal rhag mynd i mewn neu deithio trwy diriogaethau'r UE.

Mae'r Cyngor hefyd wedi sefydlu fframwaith newydd ar gyfer mesurau cyfyngol yn erbyn y rhai sy'n gyfrifol am droseddau neu gam-drin hawliau dynol difrifol, gormes cymdeithas sifil a gwrthwynebiad democrataidd, a thanseilio democratiaeth a rheolaeth y gyfraith yn Rwsia. Mae’r penderfyniad i sefydlu’r gyfundrefn sancsiynau newydd hon yn rhan o ymateb yr UE i’r gormes cyflymu a systematig yn Rwsia.

Cynigiwyd y drefn newydd gan yr Uchel Gynrychiolydd dros Faterion Tramor Josep Borrell ar ôl marwolaeth annhymig gwleidydd yr wrthblaid Alexei Navalny mewn carchar yn Siberia ym mis Chwefror. “Roedd marwolaeth ysgytwol Alexei Navalny yn arwydd arall o’r gormes cyflymach a systematig gan gyfundrefn Kremlin. Fe, fel gyda charcharorion a dioddefwyr gwleidyddol eraill, roddodd obaith i ddemocratiaid a chymdeithas sifil yn Rwsia”, meddai Josep Borrell. “Ni fyddwn yn gwneud unrhyw ymdrech i ddwyn arweinwyr ac awdurdodau gwleidyddol Rwsia i gyfrif, gan gynnwys trwy’r drefn sancsiynau newydd hon, gan dargedu’r rhai sy’n cyfyngu ar y parch at hawliau dynol yn Rwsia ac yn eu torri”.

Mae'r drefn sancsiynau newydd yn cyflwyno cyfyngiadau masnach ar allforio i Rwsia offer y gellir eu defnyddio ar gyfer gormesu mewnol, yn ogystal ag ar offer, technoleg neu feddalwedd a fwriedir yn bennaf i'w defnyddio mewn diogelwch gwybodaeth a monitro neu ryng-gipio telathrebu. Penderfynodd y Cyngor hefyd restru un sefydliad ac 19 o unigolion o dan y drefn newydd:

-Gwasanaeth Cosb Ffederal Ffederasiwn Rwsia, sef yr awdurdod canolog sy'n rheoli system garchardai Rwsia, sy'n adnabyddus am ei gam-drin eang a systematig yn erbyn, a chamdriniaeth, carcharorion gwleidyddol yn Rwsia. Fel asiantaeth ffederal, mae FSIN yn gyfrifol am y trefedigaethau cosbi lle cafodd y gwleidydd gwrthblaid Rwsiaidd Alexei Navalny ei ddal ar gyhuddiadau â chymhelliant gwleidyddol ac yn y pen draw bu farw ar 16 Chwefror 2024.

- nifer o farnwyr, erlynyddion ac aelodau o'r farnwriaeth, a chwaraeodd ran allweddol yng ngharchar a marwolaeth derfynol Alexei Navalny, yn ogystal â'r ddedfryd ar gyhuddiadau gwleidyddol o Oleg Orlov, un o'r hawliau dynol mwyaf uchel ei barch a'i wasanaeth hiraf. amddiffynwyr yn Rwsia, un o arweinwyr y sefydliad a enillodd Wobr Heddwch Nobel yn 2022 Canolfan Amddiffyn Hawliau Dynol Coffa, a'r artist Alexandra Skochienko.

Mae'r UE yn parhau i fod yn bryderus iawn am ddirywiad parhaus hawliau dynol yn Rwsia, yn enwedig yng nghyd-destun rhyfel ymosodol Rwsia yn erbyn yr Wcrain. Mae’n condemnio’n gryf ehangiad difrifol deddfwriaeth gyfyngol, y gormes systematig a dwys yn erbyn cymdeithas sifil ac amddiffynwyr hawliau dynol, yn ogystal â’r gwrthdaro di-dor ar gyfryngau annibynnol, newyddiadurwyr unigol a gweithwyr cyfryngau, aelodau o’r gwrthbleidiau gwleidyddol a lleisiau beirniadol eraill sy’n weithredol ledled Rwsia. Ffederasiwn a thu allan i'r wlad.


 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd