Cysylltu â ni

Rwsia

Bygythiad parhaus Rwsia i etholiadau a digwyddiadau byd-eang yn y dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae uwch AS o’r Wcrain wedi ymuno â chyn ASEau i alw am “lawer mwy o wyliadwriaeth” yn erbyn ymdrechion posib gan Rwsia i ddylanwadu ar etholiadau’r dyfodol a digwyddiadau eraill y byd. Roedd Yuri Kamelchuk, aelod o Verkhovna RADA (senedd) yr Wcrain, yn siarad yn bersonol mewn cynhadledd i'r wasg ym Mrwsel ddydd Llun (17 Mehefin).

Mae ei ymweliad â Brwsel yn arbennig o amserol gan ei fod yn dod ar ôl i bron i 80 o wledydd alw ddydd Sul am i “uniondeb tiriogaethol” yr Wcrain fod yn sail i unrhyw gytundeb heddwch i ddod â rhyfel dwy flynedd Rwsia i ben. Daeth y cyfathrebiad ar y cyd i ben â chynhadledd deuddydd yn y Swistir, na fynychwyd gan Rwsia. Mynegodd llawer o fynychwyr obaith y gallai Rwsia ymuno ar fap ffordd i heddwch yn y dyfodol.

Mae sylwadau Kamelchuk hefyd yn cyd-fynd â phenderfyniad ddydd Llun gan aelod-wladwriaethau’r UE i adnewyddu’r sancsiynau a gyflwynwyd gan yr UE mewn ymateb i anecsiad Crimea a dinas Sevastopol gan Ffederasiwn Rwsia, tan 23 Mehefin 2025.

Cyflwynwyd y mesurau cyfyngu sydd ar waith am y tro cyntaf ym mis Mehefin 2014, ac maent yn cynnwys gwaharddiadau sy’n targedu mewnforio cynhyrchion sy’n tarddu o’r Crimea neu Sevastopol i’r UE,

Wrth siarad mewn cyfarfod llawn dop yng Nghlwb Gwasg Brwsel, dywedodd Kamelchuk, aelod o senedd yr Wcrain am y pum mlynedd diwethaf, fod y byd “yn byw mewn amser arbennig” a bod 17 Mehefin yn nodi 845 diwrnod o “ymosodedd Rwsiaidd.”

Dywedodd, yn ystod y cyfnod hwn, fod Rwsia “wedi amddifadu Ukrainians o’u hiechyd a’u gallu i fyw’n heddychlon yn eu henaint.”

Cyhuddodd Rwsia hefyd o geisio dylanwadu ar etholiadau diweddar yr UE gan ddweud, “Fe wnaethon nhw geisio dylanwadu mewn unrhyw fodd ar y canlyniadau a dangosodd ymchwiliadau eu bod wedi dyblu eu hymdrechion i ddylanwadu ar y canlyniad, lledaenu ymgyrchoedd propaganda a newyddion ffug.

hysbyseb

“Mae dylanwad Rwsia yn etholiad yr Unol Daleithiau eisoes wedi dechrau ac mae’n ceisio ymestyn ei dylanwad yn llythrennol ym mhobman.”

Dywedodd yn yr uwchgynhadledd y penwythnos hwn yn y Swistir “mynegodd y byd i gyd ei gefnogaeth i’r Wcráin ar adeg dyngedfennol.

“Mae bellach yn amhosibl trafod unrhyw beth ym materion y byd heb gyfeirio at Rwsia sydd hefyd wedi cychwyn ar gyfnod newydd i ansefydlogi pethau yn yr UE a’r Unol Daleithiau. Rydym wedi arfer â diffyg gwybodaeth a newyddion ffug ond mae’r ymdrechion hyn yn tyfu ac mewn ffordd nad yw’r byd rhydd yn gyfarwydd ag ef eto ac a all dwyllo sefydliadau uchel eu parch hyd yn oed.”

Cyhuddodd Rwsia o “ddadffurfiad dyddiol a sarhaus yn erbyn yr Wcrain a’i seilwaith ynni,” gan ychwanegu, “os byddwn yn caniatáu i’r dylanwad Rwsiaidd hwn gael ei oddef bydd yn gosod naws a rhaid i ni beidio â chaniatáu i hyn ddigwydd.”

Cafodd ei sylwadau eu cymeradwyo’n fras gan siaradwr arall, y cyn ASE o’r Almaen Viola von Cramon-Taubadel a gytunodd fod y byd “yn byw mewn cyfnod anodd dros ben.”

Condemniodd ymgyrchoedd dadffurfiad etholiadol “soffistigedig” sydd, meddai, “yn tanseilio hygrededd sefydliadau mewn ffordd ddifrifol.”

Dywedodd fod yn nhaleithiau dwyreiniol yr Almaen bellach fwy o ymddiriedaeth mewn gwladwriaethau unbenaethol nag yn yr Almaen gan ychwanegu “ac mae hynny’n hynod frawychus.”

 “Mae’r sefyllfa hon mewn rhannau o’r Almaen yn rhywbeth na fyddwn i wedi’i ddisgwyl i’r fath raddau.”

Nododd, yn ystod ymgyrch etholiad yr UE ei bod wedi “gwireddu is-destun y negeseuon gwrth-Americanaidd a gwrth-gyfalafiaeth” y dywedodd a ddigwyddodd.

Ychwanegodd, “Mae Rwsia bellach wedi troelli’r naratif gan ddweud bod angen goresgyn yr Wcrain ac amddiffyn ei hun cyn i’r Wcráin ymosod ar Rwsia.”

“Rwy’n gobeithio y bydd yr UE a’r Almaen yn deffro i ymdrechion posibl Rwsia i danseilio democratiaeth yn Ewrop gan gynnwys yr Almaen. Mae angen ymchwiliad arbennig ar hyn a mwy o gudd-wybodaeth.”

“Rydym hefyd angen cefnogaeth gadarn ar gyfer Wcráin ac i adeiladu sefydliadau mwy gwydn. Yn yr etholiad diweddar cawsom lawer o gasineb a negyddiaeth a bu colled ymddiriedaeth yn ein sefydliadau a dylem ddysgu o hyn.”

Mae hi’n credu y gallai’r Gemau Olympaidd sydd ar ddod ym Mharis fod yn “darged arall” ar gyfer gwybodaeth anghywir.

“Rwy’n siŵr o hyn. Bydd yn rhaid i ni weld beth all yr athletwyr Rwsia niwtral hyn, fel y'u gelwir, ei gyflawni a sut y bydd hyn i gyd yn cael ei ddefnyddio gan Vladimir Putin. ”

“Rwy’n gobeithio bod lluoedd diogelwch Ffrainc wedi’u paratoi’n dda ar gyfer hyn ond fe allwch chi ddychmygu mai dyma nod Rwsia yn y pen draw: lledaenu hyd yn oed mwy o ofn ymhlith sifiliaid.”

Daeth sylwadau pellach gan gyn ASE Renew o Ddenmarc, Karen Melchior, sy’n credu bod dadffurfiad/ymosodedd Rwsiaidd tuag at yr Wcrain wedi dechrau nôl yn 2014 gyda goresgyniad y Crimea.

Ar ôl hyn, dywedodd fod cefnogaeth i’r Wcráin wedi lleihau’n araf “ond rhaid i ni beidio â gadael i hyn ddigwydd eto.”

Nododd fod gan ddwy blaid yn etholiadau’r UE yn Nenmarc ymgeiswyr “o blaid Rwsia” ar eu rhestrau, gan ychwanegu, “rhaid inni fod yn barod i wirio cefndir ymgeiswyr yn ofalus cyn iddynt fynd ar restr a rhaid i sefydliadau fod yn ymwybodol o hyn. Dyna pam mae’n rhaid i ni wella ein gwytnwch democrataidd.”

Ychwanegodd, “Dim ond yr wythnos hon rydym wedi cael straeon yn ymddangos am gynllun heddwch fel y’i gelwir gan Vladimir Putin a oedd yn golygu cymryd drosodd mwy fyth o’r Wcráin. Ac eto, ailadroddwyd hyn heb unrhyw feddwl beirniadol. ”

Galwodd y Dane hefyd am “fwy o wydnwch” yn erbyn dadffurfiad, gan ychwanegu, “ni ddylem ychwaith ganiatáu i’n cefnogaeth i’r Wcráin gael ei dargyfeirio.”

Mynnodd y cyn ddirprwy hefyd well gwiriadau diogelwch i staff sy’n gweithio yn senedd yr UE, gan ddweud, “mae angen i ni gymryd hyn o ddifrif a chadw ein llygad ar y bêl.”

Clywodd y sesiwn friffio, o’r enw “Offer New Tools of Hybrid Warfare a Kremlin Propaganda yn yr UE,” y gallai Vladimir Putin, gyda’i ailetholiad diweddar yn Arlywydd Ffederasiwn Rwsia, ddymuno canolbwyntio ei sylw a’i adnoddau ar dramgwydd newydd yn yr Wcrain. .

Cododd hefyd y mater o enwebiadau ar gyfer gwobr heddwch Nobel, gan ddweud na ddylai pobl sydd â chysylltiadau â’r Kremlin “neu gyfundrefnau o’r fath” gael eu henwebu.

Cododd y papur briffio newyddion hefyd achos biliwnydd o Rwsia y dywedir ei fod o darddiad Armenaidd sydd wedi’i enwebu am wobr heddwch Nobel yn ôl pob sôn.

Cyflwynwyd llythyr y dywedir iddo gael ei lofnodi gan dros 120 o seneddwyr o bedair gwlad yn y gynhadledd i'r wasg. Mae’n dweud ei fod yn gwrthwynebu’n gryf enwebiad Ruben Vardanyan sydd, yn ôl adroddiadau yn y cyfryngau, wedi’i gynnig am y wobr am ei weithgareddau “elusennol a dyngarol”.

Dywedodd Kamelchuk, mewn sesiwn holi ac ateb a ddilynodd y gynhadledd i’r wasg, fod allfa newyddion yn Rwsia wedi datgelu enwebiad person sydd, mae’n honni, “â chysylltiadau â’r Kremlin”. Gyda chefnogaeth y ddau gyn ASE, disgrifiodd yr enwebiad fel un “hurt”. Dosbarthodd hefyd gopïau o lythyr wedi'i eirio'n gryf wedi'i lofnodi gan seneddwyr sydd wedi annog Pwyllgor Nobel, sydd wedi'i leoli yn Norwy, i wrthod yr enwebiad.  

Esboniodd Melchior, cyfreithiwr a wasanaethodd fel ASE o 2019 tan etholiadau’r UE y penwythnos diwethaf pan na safodd i’w hailethol, i gohebwyr y meini prawf ffurfiol ar gyfer enwebu rhywun am wobr Nobel, gan ddweud, y gall unrhyw un, i bob pwrpas, wneud enwebiad o'r fath. 

Deellir bod unrhyw un sy'n cael ei enwebu yn rhydd i roi cyhoeddusrwydd i'r enwebiad y maent wedi'i dderbyn. Mae rhai wedi dadlau bod hwn yn “bwlch” yn y broses enwebu. Mae'r Pwyllgor yn gorff gwaith sy'n gyfrifol am y rhan fwyaf o'r gwaith sy'n ymwneud â dewis enillwyr Gwobr Nobel ac nid oedd unrhyw un ar gael yn syth i roi sylwadau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd