Cysylltu â ni

Bwlgaria

Mae'r Trysorlys yn cosbi unigolion dylanwadol Bwlgaria a'u rhwydweithiau eang am gymryd rhan mewn llygredd

cyhoeddwyd

on

Cymeradwyodd Swyddfa Rheoli Asedau Tramor Adran Trysorlys yr UD (OFAC) dri unigolyn o Fwlgaria o dan "Ddeddf Magnitsky" am eu rolau helaeth mewn llygredd ym Mwlgaria, yn ogystal â'u rhwydweithiau sy'n cwmpasu 64 endid. Mae'r Weinyddiaeth yn credu bod llygredd yn diraddio rheolaeth y gyfraith, yn gwanhau economïau a thwf economaidd, yn tanseilio sefydliadau democrataidd, yn parhau gwrthdaro, ac yn amddifadu sifiliaid diniwed o hawliau dynol sylfaenol, ac mae gweithred heddiw - y weithred unigol fwyaf sy'n targedu llygredd hyd yn hyn - yn dangos Adran y Ymdrech barhaus y Trysorlys i ddal yn atebol y rhai sy'n ymwneud â llygredd. 

Bydd llywodraeth yr UD yn parhau i orfodi canlyniadau diriaethol a sylweddol ar y rhai sy'n ymgymryd â llygredd ac yn gweithio i amddiffyn y system ariannol fyd-eang rhag cael ei cham-drin.

“Mae’r Unol Daleithiau yn sefyll gyda’r holl Fwlgariaid sy’n ymdrechu i gael gwared ar lygredd trwy hyrwyddo atebolrwydd am swyddogion llygredig sy’n tanseilio swyddogaethau economaidd a sefydliadau democrataidd Bwlgaria,” meddai Cyfarwyddwr Rheoli Swyddfa Asedau Tramor Andrea M. Gacki. “Nid yn unig y mae llygredd yn amddifadu dinasyddion o adnoddau, gall erydu’r sefydliadau y bwriedir eu gwarchod. Mae’r dynodiad hwn o dan raglen sancsiynau Global Magnitsky yn dangos ein bod wedi ymrwymo i frwydro yn erbyn llygredd lle bynnag y bo. ”

Mae'r weithred hon yn targedu Vassil Kroumov Bojkov, dyn busnes ac oligarch amlwg o Fwlgaria; Delyan Slavchev Peevski, cyn Aelod Seneddol; Ilko Dimitrov Zhelyazkov, cyn Ddirprwy Bennaeth Asiantaeth Wladwriaeth Bwlgaria ar gyfer Gweithrediadau Technegol a benodwyd i'r Swyddfa Genedlaethol Rheoli ar Ddyfeisiau Casglu Cudd-wybodaeth Arbennig; a'r cwmnïau sy'n eiddo i'r unigolion neu'n cael eu rheoli ganddynt. Dynodir yr unigolion a'r endidau hyn yn unol â Gorchymyn Gweithredol (EO) 13818, sy'n adeiladu ar ac yn gweithredu Deddf Atebolrwydd Hawliau Dynol Magnitsky Byd-eang ac yn targedu cyflawnwyr cam-drin a llygredd hawliau dynol difrifol ledled y byd. Mae'r sancsiynau hyn yn cyd-fynd â chamau ategol a gymerwyd gan Adran Wladwriaeth yr UD i ddynodi Peevski a Zhelyazkov yn gyhoeddus, ymhlith eraill, o dan Adran 7031 (c) o Ddeddf Neilltuadau Adran y Wladwriaeth, Gweithrediadau Tramor a Rhaglenni Cysylltiedig oherwydd eu rhan mewn llygredd sylweddol. .

Y dynodiadau yw'r camau Byd-eang Magnitsky mwyaf a gymerwyd ar un diwrnod yn hanes y rhaglen, gan dargedu dros 65 o unigolion ac endidau am eu gweithredoedd llygredd sylweddol ym Mwlgaria. 

Mae'r gweithgareddau llygredig a wneir gan yr unigolion a ddynodwyd heddiw yn dangos sut mae llygredd treiddiol yn mynd law yn llaw â gweithgaredd anghyfreithlon arall. Mae ehangder y gweithredu heddiw yn dangos y bydd yr Unol Daleithiau yn cefnogi rheolaeth y gyfraith ac yn gosod costau ar swyddogion cyhoeddus a'r rhai sy'n gysylltiedig â hwy sy'n defnyddio sefydliadau'r llywodraeth er elw personol. Mae'r dynodiad heddiw yn datgelu Bojkov, Peevski, a Zhelyazkov am gam-drin sefydliadau cyhoeddus am elw ac yn torri mynediad yr unigolion hyn a'u cwmnïau i system ariannol yr UD. Er mwyn amddiffyn y system ariannol ryngwladol ymhellach rhag cael ei cham-drin gan actorion llygredig, mae'r Trysorlys yn annog pob llywodraeth i weithredu mesurau gwrth-wyngalchu arian priodol ac effeithiol i fynd i'r afael â gwendidau llygredd.

Mae'r gweithredoedd hyn yn anfon arwydd cryf bod yr Unol Daleithiau yn sefyll gyda'r holl Fwlgariaid sy'n ymdrechu i gael gwared ar lygredd. Rydym wedi ymrwymo i helpu ein partneriaid i wireddu eu potensial economaidd a democrataidd llawn trwy fynd i'r afael â llygredd systemig a dal swyddogion llygredig yn atebol. Mae'r Trysorlys yn parhau i fod yn ymrwymedig i weithio gyda Bwlgaria i fynd i'r afael â diwygiadau gwyngalchu arian sy'n arwain at dryloywder ac atebolrwydd ariannol. Rydym yn galw ar reoleiddwyr i gyfleu'r risgiau o wneud busnes gyda'r swyddogion llygredig hyn a'u cwmnïau.  

Mae Vassil Kroumov Bojkov (Bojkov), dyn busnes o Fwlgaria ac oligarch, wedi llwgrwobrwyo swyddogion y llywodraeth ar sawl achlysur. Mae'r swyddogion hyn yn cynnwys arweinydd gwleidyddol cyfredol a chyn-Gadeirydd y Comisiwn Gwladol ar Gamblo (SCG) sydd bellach wedi'i ddileu. Roedd Bojkov hefyd yn bwriadu darparu swm o arian i gyn-swyddog Bwlgaria a gwleidydd o Fwlgaria yn gynharach eleni i helpu Bojkov i greu sianel i arweinwyr gwleidyddol Rwseg ddylanwadu ar swyddogion llywodraeth Bwlgaria.

Ar hyn o bryd mae Bojkov yn Dubai, Emiradau Arabaidd Unedig, lle llwyddodd i osgoi estraddodi Bwlgaria ar nifer o gyhuddiadau a godwyd yn 2020, gan gynnwys arwain grŵp troseddau cyfundrefnol, gorfodaeth, ceisio llwgrwobrwyo swyddog, ac osgoi talu treth. Yn ei hymchwiliad, canfu Swyddfa Erlynydd Gweriniaeth Bwlgaria fod Bojkov, ym mis Chwefror 2018, yn talu Cadeirydd Bwlgaria SCG 10,000 (tua $ 6,220) yn ddyddiol i ddirymu trwyddedau gamblo cystadleuwyr Bojkov. Yn dilyn y cynllun llwgrwobrwyo enfawr hwn, ymddiswyddodd Cadeirydd y SCG, a chafodd y SCG ei ddiddymu. Erys gwarant ryngwladol ar gyfer arestio Bojkov wrth i'w ddylanwad barhau ym Mwlgaria. Cyn etholiadau seneddol Bwlgaria Gorffennaf 2021, cofrestrodd Bojkov blaid wleidyddol a fydd yn rhedeg ymgeiswyr yn yr etholiadau uchod i dargedu gwleidyddion a swyddogion Bwlgaria.

Dynodir Bojkov yn unol ag EO 13818 am fod yn berson sydd wedi cynorthwyo, noddi, neu ddarparu cymorth ariannol, materol, neu dechnolegol ar gyfer, neu nwyddau neu wasanaethau i lygredd neu i gefnogi llygredd, gan gynnwys camddefnyddio asedau'r wladwriaeth, alltudio asedau preifat er budd personol, llygredd sy'n gysylltiedig â chontractau'r llywodraeth neu echdynnu adnoddau naturiol, neu lwgrwobrwyo. 

Mae OFAC hefyd yn dynodi 58 endid, gan gynnwys Haf Bwlgaria, sydd wedi'i gofrestru ym Mwlgaria sy'n eiddo i Bojkov neu un o'i gwmnïau: neu'n cael ei reoli ganddo:

 • Vabo-2005 EOOD, Gwasanaethau Digidol EAD, Ede 2 EOOD, EOOD Mewnol Nofel, Moststroy Iztok OC, Buddsoddi Galenit OC, Vabo 2008 EOOD, Priodweddau Vertex EOOD, Rheoli VB EOOD, Cwmni Va Bo EOOD, Rheoli Vabo EOOD, Vabo 2012 EOOD, Prim BG EAD, Peirianneg Eurogroup EAD, Kristiano GR 53 JSC OC, Nove-AD-Holding AD, Mae Bul Partners yn Teithio OOD, Masnach Bwled OOD, Caritex Lwcus OC, Sizif V OOD, Sefydliad Thrace, Vabo Mewnol OC, a Swm Bwlgariar yn eiddo i Bojkov neu'n cael ei reoli ganddo.
 • Rex Loto OC yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Vabo-2005 EOOD.
 • Partneriaid Eurobet OOD yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Gwasanaethau Digidol EAD.
 • Eurobet OOD yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Partneriaid Eurobet OOD.
 • Masnach Eurobet EOOD yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Eurobet OOD.
 • Systemau Vabo EOOD, Vato 2002 EOOD, Datblygiad Newydd EOOD, Eiddo-VB OOD, Trans Nove OOD, Nove Partners OOD, Adler BG OC, Partneriaid Efbet OOD, a Internews 98 OOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan EOOD Mewnol Nofel.
 • Eurosadruzhie OOD a Decart OOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Systemau Vabo EOOD.
 • Gemau Rhifiadol OOD, Dosbarthiadau Loteri OOD, OOD y Loteri Genedlaethol, a Eurofootball OOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Eurosadruzhie OOD.
 • Loteri Genedlaethol OC yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Datblygiad Newydd EOOD.
 • Meliora Academica EOOD, Gemau Domino OOD, a ML Adeiladu EAD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Decart OOD.
 • Gemau OOD Diderfyn yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Rheoli VB EOOD.
 • Evrobet - Rumania EOOD a Hen Gemau EOOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Gemau OOD Diderfyn.
 • Vihrogonika OC yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Rheoli Vabo EOOD.
 • Vabo 2017 OOD a Loteri BG OOD yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Vabo 2012 EOOD.
 • Siguro EOOD yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Peirianneg Eurogroup EAD.
 • Trakia-Papir 96 OOD, Parkstroy-Sofia OOD, Publishing House Sport LTD, a Clwb Pêl-fasged CSKA yn eiddo i neu'n cael eu rheoli gan Nove-AD-Holding AD.
 • Treftadaeth Hynafol OC yn eiddo i neu'n cael ei reoli gan Sefydliad Thrace.

Mae Delyan Slavchev Peevski (Peevski) yn oligarch a arferai wasanaethu fel AS Bwlgaria a mogwl cyfryngau ac sydd wedi cymryd rhan yn rheolaidd mewn llygredd, gan ddefnyddio peddling dylanwad a llwgrwobrwyon i amddiffyn ei hun rhag craffu cyhoeddus a rhoi rheolaeth dros sefydliadau a sectorau allweddol yng nghymdeithas Bwlgaria. Ym mis Medi 2019, gweithiodd Peevski yn weithredol i ddylanwadu'n negyddol ar broses wleidyddol Bwlgaria yn etholiadau trefol Hydref 27, 2019. Trafododd Peevski â gwleidyddion i roi cefnogaeth wleidyddol iddynt a sylw cadarnhaol yn y cyfryngau yn gyfnewid am dderbyn amddiffyniad rhag ymchwiliadau troseddol.

Bu Peevski hefyd yn ymwneud â llygredd trwy ei ddyn blaen Ilko Dimitrov Zhelyazkov (Zhelyazkov), cyn Ddirprwy Bennaeth Asiantaeth Wladwriaeth Bwlgaria ar gyfer Gweithrediadau Technegol a chyn swyddog Asiantaeth y Wladwriaeth Bwlgaria ar gyfer Diogelwch Cenedlaethol (DANS) a benodwyd i'r Swyddfa Genedlaethol ar gyfer Rheoli ar Dyfeisiau Casglu Cudd-wybodaeth Arbennig. Defnyddiodd Peevski Zhelyazkov i gynnal cynllun llwgrwobrwyo yn cynnwys dogfennau preswyl Bwlgaria ar gyfer pobl dramor, yn ogystal ag i lwgrwobrwyo swyddogion y llywodraeth trwy amryw o ffyrdd yn gyfnewid am eu gwybodaeth a'u teyrngarwch. Er enghraifft, yn 2019, roedd Zhelyazkov yn adnabyddus am gynnig llwgrwobrwyon i uwch swyddogion llywodraeth Bwlgaria y disgwylid iddynt ddarparu gwybodaeth i Zhelyazkov i'w symud ymlaen i Peevski. Yn gyfnewid am hyn, byddai Zhelyazkov yn gweld bod unigolion a dderbyniodd ei gynnig yn cael eu rhoi mewn swyddi awdurdod a hefyd yn darparu llwgrwobr fisol. Hefyd, cafodd Peevski a Zhelyazkov swyddog mewn safle arweinyddiaeth i embezzle arian iddynt yn 2019. Mewn enghraifft arall, ar ddechrau 2018, cynhaliodd y ddau swyddog llywodraeth hyn gynllun i werthu dogfennau preswyl Bwlgaria lle honnodd cynrychiolwyr cwmnïau lwgrwobrwyon i swyddogion Bwlgaria. i sicrhau bod eu cleientiaid yn derbyn dogfennau dinasyddiaeth ar unwaith yn hytrach na gwneud y blaendal $ 500,000 neu aros y pum mlynedd i broses gyfreithlon gael ei phrosesu. Yn olaf, gwnaeth Zhelyazkov hefyd flacmelio darpar weinidog llywodraeth Bwlgaria gyda chyhuddiadau troseddol o swyddfa Erlynydd Cyffredinol Bwlgaria pe na bai'r gweinidog yn darparu cymorth pellach iddo ar ôl ei benodi.

Dynodir Peevski a Zhelyazkov yn unol ag EO 13818 am fod yn bersonau tramor sy'n swyddogion cyfredol neu gyn-swyddogion y llywodraeth, neu'n bersonau sy'n gweithredu ar ran neu ar ran swyddog o'r fath, sy'n gyfrifol am neu'n rhan ohono, neu sydd wedi ymwneud yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol â hi. llygredd, gan gynnwys cam-ddefnyddio asedau'r wladwriaeth, dadfeddiannu asedau preifat er budd personol, llygredd sy'n gysylltiedig â chontractau'r llywodraeth neu echdynnu adnoddau naturiol, neu lwgrwobrwyo. 

Mae OFAC hefyd yn dynodi chwe endid sydd wedi'u cofrestru ym Mwlgaria sy'n eiddo i Peevski neu un o'i gwmnïau:

 • Mae Int Ltd EOOD ac Intrust PLC EAD yn eiddo i Peevski neu'n cael ei reoli ganddo.
 • Intrust PLC EAD sy'n berchen ar BM Systems EAD, Int Invest EOOD, Inttrafik EOOD, a Real Estates Int Ltd EOOD.

O ganlyniad, mae holl eiddo a buddion eiddo'r personau uchod sydd yn yr Unol Daleithiau neu sydd ym meddiant neu reolaeth pobl yr UD yn cael eu blocio a rhaid rhoi gwybod i OFAC amdanynt. Yn ogystal, mae unrhyw endidau sy'n eiddo, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, 50% neu fwy gan un neu fwy o bobl sydd wedi'u blocio hefyd yn cael eu blocio. Oni bai eu bod wedi'u hawdurdodi gan drwydded gyffredinol neu benodol a gyhoeddwyd gan OFAC, neu wedi'i heithrio fel arall, mae rheoliadau OFAC yn gyffredinol yn gwahardd pob trafodyn gan bersonau yr UD neu o fewn (neu'n trosglwyddo) yr Unol Daleithiau sy'n cynnwys unrhyw eiddo neu fuddiannau mewn eiddo pobl ddynodedig neu sydd wedi'u blocio fel arall. Mae'r gwaharddiadau'n cynnwys gwneud unrhyw gyfraniad neu ddarpariaeth o gronfeydd, nwyddau, neu wasanaethau gan, i, neu er budd unrhyw berson sydd wedi'i rwystro neu dderbyn unrhyw gyfraniad neu ddarpariaeth o arian, nwyddau neu wasanaethau gan unrhyw berson o'r fath.

Gan adeiladu ar Ddeddf Atebolrwydd Hawliau Dynol Byd-eang Magnitsky, cyhoeddwyd EO 13818 ar Ragfyr 20, 2017, i gydnabod bod mynychder cam-drin a llygredd hawliau dynol sydd â'u ffynhonnell, yn gyfan gwbl neu'n rhannol, y tu allan i'r Unol Daleithiau, wedi cyrraedd. y fath gwmpas a difrifoldeb sy'n bygwth sefydlogrwydd systemau gwleidyddol ac economaidd rhyngwladol. Mae cam-drin a llygredd hawliau dynol yn tanseilio'r gwerthoedd sy'n ffurfio sylfaen hanfodol o gymdeithasau sefydlog, diogel a gweithredol; cael effeithiau dinistriol ar unigolion; gwanhau sefydliadau democrataidd; diraddio rheolaeth y gyfraith; parhau gwrthdaro treisgar; hwyluso gweithgareddau pobl beryglus; a thanseilio marchnadoedd economaidd. Mae'r Unol Daleithiau yn ceisio gorfodi canlyniadau diriaethol a sylweddol ar y rhai sy'n cyflawni cam-drin hawliau dynol difrifol neu'n ymgymryd â llygredd, yn ogystal ag amddiffyn system ariannol yr Unol Daleithiau rhag cael ei cham-drin gan yr un personau hynny.

Cliciwch yma i weld mwy o wybodaeth am y dynodiad.

Bwlgaria

Mae penwythnos yr etholiad yn Nwyrain Ewrop yn dod â newid annisgwyl a gobaith am gynnydd

cyhoeddwyd

on

Ddydd Sul (11 Gorffennaf), fe aeth Bwlgariaid i’r polau am yr eildro mewn llai na chwe mis ar ôl i’r cyn-Brif Weinidog Boiko Borisov fethu â ffurfio clymblaid lywodraethol yn dilyn etholiad seneddol mis Ebrill, yn ysgrifennu Cristian Gherasim, Gohebydd Bucharest.

Gyda 95% o’r pleidleisiau wedi eu tynhau, daeth plaid dde-dde GERB y cyn Brif Weinidog Boiko Borisov allan yn gyntaf gan ennill 23.9% o’r bleidlais, yn ôl data a ddarparwyd gan y Comisiwn Etholiad Canolog.

Mae plaid Borisov yn wddf a gwddf gyda'r parti gwrth-sefydlu newydd-ddyfodiaid "Mae yna bobl o'r fath" (ITN), dan arweiniad y gantores a'r cyflwynydd teledu Slavi Trifonov.

Efallai na fyddai arweiniad cul Borissov yn ddigon iddo ail-afael yn rheolaeth y llywodraeth.

Derbyniodd pleidiau gwrth-lygredd "Bwlgaria Democrataidd" a "Sefwch i fyny! Mafia, allan!", Darpar bartneriaid y glymblaid 12.6% a 5% o'r bleidlais, yn y drefn honno. Cafodd y Sosialwyr 13.6%, a'r blaid MRF, sy'n cynrychioli Twrciaid ethnig, 10.6%.

Mae rhai pundits gwleidyddol wedi dyfalu y gallai ITN, plaid Trifonov - a oedd yn osgoi ffurfio clymblaid lywodraethol ym mis Ebrill - nawr geisio ffurfio mwyafrif gyda’r gynghrair ryddfrydol Democrataidd Bwlgaria a Stand Up! Mafia allan! partïoedd. Byddai hyn yn gweld plaid boblogaidd heb unrhyw agenda wleidyddol glir yn cymryd grym. Fodd bynnag, efallai na fydd y tair plaid yn cael y mwyafrif sydd eu hangen i ffurfio llywodraeth a gellir eu gorfodi i ofyn am gefnogaeth gan aelodau’r Blaid Sosialaidd neu’r Mudiad dros Hawliau a Rhyddid Twrciaid Ethnig.

Mae plaid dde-dde canol Boiko Borisov GERB sydd wedi bod mewn grym ers bron y degawd diwethaf wedi cael ei llygru gan sgandalau impiad a’r protestiadau parhaus ledled y wlad a ddaeth i ben ym mis Ebrill yn unig.

Yng Ngweriniaeth Moldofa, sicrhaodd Plaid Gweithredu ac Undod pro-Ewropeaidd yr arlywydd Sandu fwyafrif y pleidleisiau yn etholiadau seneddol dydd Sul. Wrth i Moldofa geisio dod allan o afael Rwsia a mynd tuag at Ewrop, gwelodd brwydr yr etholiad eto pro-Ewropeaid a pro-Rwsiaid yn cloi cyrn. Mae'r ddau gyfeiriad yn wrthwynebus ac roeddent yn rheswm ychwanegol dros rannu'r gymdeithas, sy'n methu â dod o hyd i'w chysylltiad i adeiladu dyfodol y wladwriaeth dlotaf yn Ewrop.

Roedd disgwyl i fwy na 3.2 miliwn o Moldofiaid fynd allan a phleidleisio i enwebu eu cynrychiolwyr yn senedd y dyfodol yn Chisinau, ond cafodd yr effaith wirioneddol gan Moldaviaid sy'n byw dramor. Mae diaspora Moldofia yn helpu plaid pro-Ewropeaidd Sandu i sicrhau'r fuddugoliaeth ac felly o bosibl yn agor y ffordd i integreiddio Ewropeaidd Gweriniaeth Moldofa yn y dyfodol.

Cefnogodd mwy nag 86% o ddinasyddion Moldofaidd dramor, a bleidleisiodd yn etholiadau seneddol cynnar ddydd Sul, Blaid Gweithredu ac Undod yr Arlywydd Maia Sandu (PAS). Mae buddugoliaeth PAS yn cynnig deddfwrfa gyfeillgar i Sandhu weithio gyda hi wrth geisio rhoi’r wlad ar lwybr i integreiddio Ewropeaidd.

Addawodd Maia Sandu cyn y bleidlais ddydd Sul y byddai buddugoliaeth i’w phlaid yn dod â’r wlad yn ôl i’r plyg Ewropeaidd, gan ganolbwyntio ar well cysylltiadau â Rwmania a Brwsel gyfagos.

Yn debyg iawn iddo ddigwydd yn ystod pleidlais mis Tachwedd a welodd Maia Sandu yn ennill yr arlywyddiaeth, gwnaeth Moldaviaid a oedd yn byw ar fwrdd y gwahaniaeth wrth i nifer dda bleidleisio dros ymgeiswyr o blaid Ewrop.

Wrth siarad ag Gohebydd yr UE, dywedodd Armand Gosu, athro cyswllt ym Mhrifysgol Bucharest ac arbenigwr yn y rhanbarth cyn-Sofietaidd am y fuddugoliaeth o blaid Ewrop “bod y fuddugoliaeth hon yn creu’r rhagamodau ar gyfer ton newydd o ddiwygiadau, yn enwedig yn y farnwriaeth a’r frwydr yn ei herbyn. llygredd, diwygiadau gyda'r nod o greu fframwaith mewnol ffafriol ar gyfer buddsoddiad tramor a fydd yn y pen draw yn arwain at gynnydd mewn safonau byw, rheolaeth y gyfraith a lefel uchel o wytnwch yn wyneb ymyrraeth dramor. Mae canlyniad dydd Sul yn ddechrau, bu dechreuadau eraill o’r fath, ond er mwyn arwain yn rhywle, rhaid i’r UE hefyd newid ei ddull a chynnig persbectif pendant. ”

Dywedodd Armand Gosu wrth Gohebydd yr UE “Gwahoddir Gweriniaeth Moldofa i ddiwygio ei hun, i ymrwymo i amrywiol fecanweithiau cydweithredu gyda’r UE, i agor ei marchnad ar gyfer cynhyrchion Ewropeaidd ac i ddod yn fwy a mwy cydnaws â safonau’r UE“ ond dod yn aelod posib o’r UE. gall gwlad gymryd degawdau lawer i ddigwydd.

Wrth sôn am ddylanwad Rwseg yng Ngweriniaeth Moldofa, dywedodd Gosu y byddwn yn gweld datgysylltiad clir o gylch dylanwad Rwseg ar ôl i’r canlyniadau terfynol ddod i mewn ac ar ôl i ni gael mwyafrifoedd seneddol newydd.

“Wrth siarad am ddylanwad Rwseg, mae pethau’n fwy cymhleth. Fe wnaeth y llywodraethau ffug o blaid Ewrop a ddaliodd rym yn Chisinau - gan gyfeirio at y rhai a reolir gan yr oligarch ffo, Vladimir Plahotniuc- gam-drin y disgwrs geo-wleidyddol, y rhethreg gwrth-Rwsiaidd er mwyn cyfreithloni eu hunain o flaen y Gorllewin. Mae plaid Maia Sandu yn pro-Ewropeaidd mewn ffordd arall. Mae hi'n siarad am werthoedd y byd rhydd ac nid am fygythiad Rwseg fel esgus i gyfyngu ar ryddid sifil, i arestio pobl ac i wahardd cymdeithasau neu hyd yn oed bleidiau. Credaf fod gan Maia Sandu ddull cywir, gan wneud diwygiadau dwys a fydd yn trawsnewid cymdeithas Moldofaidd yn sylfaenol. Mewn gwirionedd, crëwyd yr adeilad ar gyfer ymadawiad Moldofa o ddylanwad sffêr Rwseg 7 mlynedd yn ôl, ar ôl dechrau'r rhyfel rhwng yr Wcrain a Rwsia, yng ngwanwyn 2014. Mae canlyniad y bleidlais yn nodi galw cymdeithasol gan gymdeithas i symud tuag at y Gorllewin. , i gefnogi newid radical, 30 mlynedd ar ôl annibyniaeth. ”

Parhau Darllen

Bwlgaria

Nid oes enillydd clir yn dod i'r amlwg yn etholiad seneddol Bwlgaria

cyhoeddwyd

on

By

Dynes yn cerdded heibio hysbysfwrdd etholiad plaid Ddemocrataidd Bwlgaria yn Sofia, Bwlgaria, Gorffennaf 8, 2021. REUTERS / Stoyan Nenov
Mae dyn yn pleidleisio yn ystod etholiad seneddol snap, mewn gorsaf bleidleisio yn Sofia, Bwlgaria, Gorffennaf 11, 2021. REUTERS / Spasiyana Sergieva

Methodd etholiadau seneddol Bwlgaria â chynhyrchu enillydd clir ddydd Sul (11 Gorffennaf), dangosodd arolygon ymadael, gyda’r blaid wrth-elitaidd newydd There Is Such a People (ITN) o drwch blewyn o flaen plaid GERB canol-dde cyn-brif Boyko Borissov, yn ysgrifennu Tsvetelia Tsolova.

Mae ail etholiad Bwlgaria ers mis Ebrill yn adlewyrchu rhaniadau dwfn yn aelod-wladwriaeth dlotaf yr Undeb Ewropeaidd dros etifeddiaeth rheol ddegawd Borissov.

Mae llawer wedi troi at bartïon gwrth-sefydlu neu wrth-impiad gan obeithio gweithredu mwy penderfynol yn erbyn llygredd treiddiol, gan feio Borissov, 62, am droi llygad dall neu hyd yn oed gefnogi oligarchiaid pwerus.

Ond mae GERB yn parhau i elwa o gefnogaeth y cyhoedd i'w ymdrechion i foderneiddio'r isadeiledd dadfeilio a'r rhwydwaith ffyrdd ac i gryfhau cyflog y sector cyhoeddus.

Dangosodd arolwg gan Gallup International ITN, dan arweiniad y gwesteiwr teledu poblogaidd a’r gantores Slavi Trifonov, ar 23.2%, o flaen GERB a oedd ar 23%. Fe wnaeth Alpha Research hefyd roi ITN ar y blaen ar 24% a GERB ar 23.5%.

Hyd yn oed os yw canlyniadau swyddogol yn cadarnhau mai GERB yw'r blaid fwyaf, mae ei siawns o greu clymblaid sy'n rheoli yn fain, meddai arsylwyr gwleidyddol. Daeth GERB i mewn yn gyntaf mewn etholiad amhendant ym mis Ebrill, gan ennill 26.2%, ond cafodd ei siomi gan bleidiau eraill.

Efallai y bydd ITN mewn gwell sefyllfa, gyda chefnogaeth ei bartneriaid tebygol, dau grŵp gwrth-impiad bach, Bwlgaria Democrataidd a Stand Up! Mafia Allan!

Ond mae wythnosau o sgyrsiau clymblaid, neu hyd yn oed etholiad arall, bellach yn bosibl, sy'n golygu y gallai Bwlgaria wynebu anhawster i tapio pecyn adfer coronafirws gwerth biliynau ewro yr Undeb Ewropeaidd neu gymeradwyo ei gynlluniau cyllideb 2022.

Roedd GERB yn gyflym i ildio bod ei siawns i ddychwelyd i'r llywodraeth yn fain.

"Byddwn yn parhau i weithio dros yr hyn yr ydym yn credu ynddo, ni waeth pa rôl y mae'r pleidleiswyr wedi penderfynu inni. Mewn gwirionedd, mae bod yn wrthblaid yn ffordd deg ac anrhydeddus i amddiffyn egwyddorion rhywun," meddai dirprwy arweinydd GERB, Tomislav Donchev, wrth gohebwyr.

Dywedodd Daniel Smilov, dadansoddwr gwleidyddol gyda'r Ganolfan Strategaethau Rhyddfrydol, y gallai clymblaid dan arweiniad ITN fod 5-10 sedd yn brin i allu llywodraethu heb gefnogaeth grwpiau hirsefydlog fel y Sosialwyr neu'r MRF Twrcaidd ethnig.

"Bydd ffurfio llywodraeth yn anodd iawn," meddai.

Mae'r pleidiau protest, sydd am feithrin cysylltiadau agos â chynghreiriaid Bwlgaria yn NATO a'r Undeb Ewropeaidd, wedi addo ailwampio'r farnwriaeth i gadarnhau rheolaeth y gyfraith a sicrhau defnydd priodol o arian sydd i'w arllwys fel rhan o becyn adfer coronafirws yr UE.

Mae gan Fwlgaria hanes hir o lygredd, ond mae nifer o sgandalau diweddar a gosod sancsiynau’r Unol Daleithiau y mis diwethaf yn erbyn sawl Bwlgaria am impiad honedig wedi dominyddu’r ymgyrch.

Mae’r llywodraeth dros dro bresennol, a benodwyd ar ôl pleidlais mis Ebrill, wedi cyhuddo cabinet Borissov o wario biliynau o ardollau o arian trethdalwr heb weithdrefnau caffael tryloyw, ymhlith diffygion eraill.

Mae GERB yn gwadu camwedd ac yn dweud bod cyhuddiadau o'r fath â chymhelliant gwleidyddol.

Parhau Darllen

Bwlgaria

Mae gan Ddwyrain Ewrop rai o ddinasoedd mwyaf llygredig yr UE - Beth yw'r heriau sy'n wynebu'r rhanbarth a pha atebion sy'n bodoli?

cyhoeddwyd

on

Yn ôl Eurostat, mae'r crynodiad uchaf o ronynnau mân peryglus mewn ardaloedd trefol ym Mwlgaria (19.6 μg / m3), Gwlad Pwyl (19.3 μg / m3), Rwmania (16.4 μg / m3) a Croatia (16 μg / m3), yn ysgrifennu Cristian Gherasim.

Ymhlith aelod-wladwriaethau'r UE mae ardaloedd trefol Bwlgaria yn dal y crynodiad uchaf o ronynnau mân, ymhell uwchlaw'r lefelau a argymhellir gan Sefydliad Iechyd y Byd.

Ar ben arall y sbectrwm, Gogledd Ewrop sy'n dal y lefelau isaf o lygredd gronynnau mân gyda PM2,5 yn yr UE. Mae Estonia (4,8 ľg / m3), Finlanda (5,1 ľg / m3) şi Suedia (5,8 ľg / m3), yn dal y lleoedd uchaf ar gyfer yr aer glanaf.

PM2.5 yw'r mwyaf peryglus o'r gronynnau mân llygryddion, gyda diamedr o lai na 2.5 micron. Yn wahanol i PM10 (hy 10 gronyn maint micron), gall gronynnau PM2.5 fod yn fwy niweidiol i iechyd oherwydd eu bod yn treiddio'n ddwfn i'r ysgyfaint. Mae llygryddion fel gronynnau mân sydd wedi'u hatal yn yr atmosffer yn lleihau disgwyliad oes a lles a gallant arwain at ymddangosiad neu waethygu llawer o afiechydon anadlol a chardiofasgwlaidd cronig ac acíwt.

Mae gan Rwmania rai o'r ardaloedd sydd wedi'u taro galetaf yn yr Undeb Ewropeaidd gan amrywiol lygryddion aer.

Llygredd aer

Yn ôl astudiaeth a gyhoeddwyd ym mis Mawrth gan y platfform ansawdd aer byd-eang IQAir, roedd Rwmania yn 15fed ymhlith y gwledydd mwyaf llygredig yn Ewrop yn 2020, ac roedd prifddinas Bucharest yn 51fed ledled y byd. Y brifddinas fwyaf llygredig yn y byd yw Delhi (India). Ar y llaw arall, gellir dod o hyd i'r aer glanaf ar ynysoedd yng nghanol y cefnfor, megis Ynysoedd y Wyryf a Seland Newydd, neu ym mhrifddinasoedd gwledydd Nordig Sweden a'r Ffindir.

Daw newyddion drwg ynglŷn â Rwmania hefyd gan y cwmni monitro ansawdd aer, Airly, a nododd Wlad Pwyl a Rwmania am rai o'r lefelau uchaf o lygredd ar y cyfandir. Canfu’r adroddiad hefyd nad yw Cluj, dinas arall yn Rwmania wedi’i rhestru ymhlith y dinasoedd mwyaf llygredig yn yr UE a hyd yn oed yn y man uchaf o ran llygredd nitrogen deuocsid.

Yn ôl Asiantaeth yr Amgylchedd Ewropeaidd llygredd aer yw’r risg iechyd uchaf yn yr Undeb Ewropeaidd, gyda thua 379,000 o farwolaethau cynamserol oherwydd amlygiad. Gweithfeydd pŵer, diwydiant trwm a mwy o draffig ceir yw prif achosion llygredd.

Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi apelio ar awdurdodau lleol i fonitro ansawdd aer yn well, i adnabod ffynonellau llygredd a hyrwyddo polisïau sy'n cyfyngu ar lygredd trwy dorri lawr ar draffig.

Mae Brwsel eisoes wedi targedu Rwmania dros lygredd aer. Lansiodd gamau cyfreithiol dros lefelau llygredd aer gormodol mewn tair dinas: Iasi, Bucharest a Brasov.

Mae corff anllywodraethol yn Llundain sy'n arbenigo mewn newid ymddygiad cynaliadwy yn dweud mewn ardaloedd trefol bod yn rhaid i bobl wneud penderfyniadau ar gyfer ffordd o fyw sy'n ffafrio gwell ansawdd aer a'r amgylchedd: dewis teithio trwy rannu ceir, gyda beiciau neu sgwteri trydan, yn lle ceir.

Rheoli Gwastraff

Yn Nwyrain Ewrop, mae llygredd aer ynghyd â rheoli gwastraff yn wael a lefelau isel o ailgylchu wedi creu crynhoad peryglus. Yn Rwmania, wrth ymyl ansawdd aer, mae'r lefel isel o ailgylchu yn ei gwneud yn ofynnol i awdurdodau lleol gamu i'r adwy.

Mae'n enwog bod Rwmania yn un o'r gwledydd Ewropeaidd sydd â'r lefelau isaf o ailgylchu gwastraff ac mae'n ofynnol i awdurdodau lleol dalu symiau sylweddol o arian yn flynyddol mewn dirwyon am beidio â chydymffurfio â rheoliadau amgylcheddol yr UE. Hefyd, mae yna gynnig deddfwriaethol a fyddai’n golygu y byddai treth benodol ar gyfer pecynnu plastig, gwydr ac alwminiwm yn cael ei chymhwyso o’r flwyddyn nesaf ymlaen.

Yn flaenorol, cyflwynodd Gohebydd yr UE achos cymuned Ciugud yng nghanol Rwmania sy'n ceisio gwobrwyo ailgylchu trwy ddefnyddio cryptocurrency a ddatblygwyd yn lleol.

Bydd yr arian rhithwir, a enwir yn ddienw CIUGUban - sy'n llunio enw'r pentref gyda'r gair Rwmania am arian - yn cael ei ddefnyddio yn ei gam cyntaf o'i weithredu i ad-dalu dinasyddion sy'n dod â chynwysyddion plastig i unedau casglu ailgylchu. Rhoddir CIUGUban i bobl leol sy'n dod â deunydd pacio a chaniau plastig, gwydr neu alwminiwm i'r canolfannau casglu.

Mae cymuned Ciugud yn wir yn ateb galwad yr UE i gymunedau lleol gamu i mewn a newid eu materion amgylcheddol.

Fel yr adroddwyd yn flaenorol, yn Ciugud mae'r uned gyntaf o'r fath sy'n rhoi arian parod ar gyfer sbwriel eisoes wedi'i sefydlu yn iard yr ysgol leol. Mewn bostio ar Facebook neuadd Tref Ciugud, soniodd awdurdodau fod yr uned eisoes yn llawn gyda gwastraff plastig yn cael ei gasglu a'i ddwyn yno gan blant. Gweithredir y prosiect peilot gan y weinyddiaeth leol mewn partneriaeth â chwmni Americanaidd, un o brif wneuthurwyr RVMs y byd (Reverse Vending Machines).

Pan lansiwyd y prosiect yn gynharach y mis hwn, soniodd swyddogion fod y dull deheuig i fod i addysgu ac annog plant yn arbennig i gasglu ac ailgylchu gwastraff y gellir ei ailddefnyddio. Yn ôl y datganiad i’r wasg, mae plant yn cael eu herio i ailgylchu cymaint o ddeunydd pacio â phosib erbyn diwedd gwyliau’r haf ac i gasglu cymaint o ddarnau arian rhithwir â phosib. Ar ddechrau'r flwyddyn ysgol newydd, bydd y darnau arian rhithwir a gesglir yn cael eu trosi fel y bydd plant yn gallu defnyddio'r arian i ariannu prosiectau bach a gweithgareddau addysgol neu allgyrsiol.

Felly, Ciugud yw'r gymuned gyntaf yn Rwmania i lansio ei rhith-arian ei hun. Mae'r ymdrech yn rhan o strategaeth leol fwy i droi Ciugud yn bentref craff cyntaf Rwmania.

Mae Ciugud yn bwriadu mynd hyd yn oed ymhellach. Yn ail gam y prosiect, bydd y weinyddiaeth leol yn Ciugud yn gosod gorsafoedd ailgylchu mewn rhannau eraill o'r gymuned, a gallai dinasyddion dderbyn yn gyfnewid am ostyngiadau rhithwir darnau arian mewn siopau pentref, a fydd yn ymuno â'r rhaglen hon.

Mae Neuadd y Dref Ciugud hyd yn oed yn dadansoddi’r posibilrwydd y bydd dinasyddion, yn y dyfodol, yn gallu defnyddio arian rhithwir i dderbyn gostyngiadau penodol mewn trethi, syniad a fyddai’n cynnwys hyrwyddo menter ddeddfwriaethol yn hyn o beth.

"Mae Rwmania yn ail i olaf yn yr Undeb Ewropeaidd o ran ail-alw, ac mae hyn yn golygu cosbau a delir gan ein gwlad am beidio â chyrraedd targedau amgylcheddol. Lansiwyd y prosiect hwn gan ein bod am addysgu dinasyddion Ciugud yn y dyfodol. Mae'n bwysig i'n plant i ddysgu ailgylchu a diogelu'r amgylchedd, a dyma'r etifeddiaeth bwysicaf y byddant yn ei derbyn, "meddai Gheorghe Damian, maer Ciugud Commune.

Wrth siarad â Gohebydd UEEsboniodd Dan Lungu, cynrychiolydd neuadd y dref: “Mae'r prosiect yn Ciugud yn rhan o sawl ymdrech arall sydd wedi'u cynllunio i ddysgu ailgylchu, ynni gwyrdd a diogelu'r amgylchedd i blant. Yn ogystal â CiugudBan, fe wnaethom hefyd sefydlu “Eco Patrol”, grŵp o blant ysgol sy'n mynd i'r gymuned ac yn egluro pobl am bwysigrwydd ailgylchu, sut i gasglu gwastraff, a sut i fyw'n wyrddach. "

Dywedodd Dan Lungu Gohebydd UE dim ond trwy gael plant i gymryd rhan y llwyddon nhw i gasglu ac ailgylchu mwy gan ddinasyddion Ciugud. Bydd ail gam y prosiect yn cael gwerthwr lleol i gymryd rhan hefyd, gan gynnig yn gyfnewid am nwyddau a gwasanaethau CiugudBan i bobl leol.

“Ac yn nhrydedd ran y prosiect rydyn ni am ddefnyddio CiugudBan i dalu trethi a gwasanaeth cyhoeddus,” meddai Gohebydd UE.

Mae'n dal i gael ei weld a fyddai prosiectau ar raddfa mor fach ledled Ewrop yn ddigon i fynd i'r afael yn effeithlon â'r heriau amgylcheddol sy'n wynebu Dwyrain Ewrop.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd