Cysylltu â ni

Rwanda

25 mlynedd yn y carchar i Paul Rusesabagina, arwr Hotel Rwanda

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar 20 Medi, daeth achos llys Paul Rusesabagina, dinesydd Gwlad Belg / Rwanda 67 oed, i ben gyda rheithfarn euog ar wyth o naw cyhuddiad a dedfrydwyd ef i 25 mlynedd o garchar. Roedd disgwyl rheithfarn euog o'r dechrau. Cafodd Paul ei farnu ymlaen llaw gan drefn Rwanda flynyddoedd yn ôl fel beirniad hawliau dynol a gelyn canfyddedig y wladwriaeth. Yr unig gwestiwn oedd a fyddai llywodraeth Rwanda yn ceisio gwneud iddyn nhw edrych yn well trwy ei gael yn ddieuog ar rai cyhuddiadau, neu trwy gyfyngu ar y ddedfryd, yn ysgrifennu HRWF.

Cafwyd dyn diniwed, a herwgipiwyd a'i ddal fel carcharor gwleidyddol, yn euog ar gam. Rhyddhaodd teulu Rusesabagina y datganiad a ganlyn ar ôl i'r dyfarniad gael ei gyhoeddi: "Cafodd ein gŵr a'n tad, Paul Rusesabagina, ei herwgipio, ei arteithio a'i ddal mewn carchar ar ei ben ei hun. Fe'i gorfodwyd i gael treial sioe y flwyddyn ddiwethaf hon. Roeddem yn gwybod o'r diwrnod y gwnaeth cafodd ei herwgipio y byddai’r rheithfarn yn “euog” ar rai neu bob un o’r cyhuddiadau ffug. Rydym yn hapus bod charade’r achos yn dod i ben. Mae Paul Rusesabagina yn ddyngarwr sy’n croesgadio dros hawliau dynol a rhyddid pobl Rwanda. wedi bod yn feirniad o bob cyfundrefn yn Rwanda pan maen nhw wedi cam-drin hawliau dynol. Mae wedi beirniadu cam-drin hawliau dynol Paul Kagame ers bron i ddau ddegawd. Fe wnaeth Kagame yn glir dros yr amser hwnnw mai un o'i brif nodau oedd tawelu ein tad. Mae e mewn cydiwr unben. Maent wedi gorffen y cywilydd hwn trwy ei gael yn euog heddiw. Rydym wedi dweud wrth y byd drosodd a throsodd nad oes proses dreial deg yn Rwanda, ac mae'r misoedd diwethaf wedi dangos hynny. Nid oes j annibynnol udiciary, ac ni fydd cyfiawnder i'n tad. Y cyfan y gallwn ei wneud nawr yw gwneud hyn yn glir i bawb - bydd unben yn carcharu dyngarwr yr wythnos hon. Os na fydd y gymuned ryngwladol yn camu i’r adwy, mae’n debyg y bydd yn y carchar am weddill ei oes. ”

Ni phrofwyd yr honiadau o sefydlu, cefnogi ac ariannu grwpiau terfysgol erioed yn y llys. Ni ddarparwyd tystiolaeth gredadwy ar unrhyw gyhuddiad. Yn anffodus mae hyn yn cyfateb i'r cwrs yn Rwanda, lle nad yw barnwriaeth annibynnol yn bodoli mewn achosion proffil uchel. Nid oes rheol gyfraith yno. Cafwyd Paul yn euog oherwydd gwleidyddiaeth, nid oherwydd unrhyw achos cyfreithiol neu dystiolaeth. Ac mae gwleidyddiaeth yn Rwanda yn gymaint fel nad oes unrhyw un, y tu mewn neu'r tu allan i'r wlad, yn meiddio herio'r record na gweithredoedd y llywodraeth na'r Arlywydd Paul Kagame.

hysbyseb

Nid oedd dyfarniad y tîm cyfreithiol Rusesabagina gan y dyfarniad. Mae cyfreithiwr Americanaidd Peter Choharis yn nodi: “Mewn gwirionedd, traddodwyd y rheithfarn ers talwm: mae’r treial wedi bod yn sylfaenol annheg ac wedi bod yn brin o broses briodol. Ac er gwaethaf hynny, ni chynhyrchodd yr erlyniad unrhyw dystiolaeth o hyd yn cysylltu Paul â’r ymosodiadau dan sylw. ” Dywedodd cyfreithiwr Awstralia, Kate Gibson: “Mae argyhoeddiad anochel Paul Rusesabagina yn ddiwedd sgript a ysgrifennwyd hyd yn oed cyn iddo gael ei herwgipio ym mis Awst 2020. Yr unig beth sydd wedi bod yn syndod wrth wylio’r sioe arswyd hon yn datblygu dros y flwyddyn ddiwethaf, fu y dewrder a'r didwylledd y mae awdurdodau Rwanda wedi bod yn barod i fynd yn systematig i dorri'r holl hawliau prawf teg yr oedd gan Paul hawl iddynt. "

Dywedodd cyfreithiwr o Ganada, Philippe Larochelle, wrth fyfyrio ar y rheithfarn, "cychwynnodd y treial hwn gyda herwgipio, arteithio a gwrthod cynrychiolaeth gyfreithiol. Unwaith y penodwyd cyfreithwyr lleol, nid oedd ganddynt amser i baratoi ar gyfer treial. Roedd rhai a gyhuddwyd yn manylu ar sut y cawsant eu gorfodi i wneud cyhuddiadau ffug yn erbyn Rusesabagina. Cafodd tystion a oedd wedi gwneud honiadau ffug yn y treial ffug yn erbyn Victoire Ingabire eu hailgylchu yn syml yn y treial hwn. Cododd opws Rwanda cyfan yn y diwedd un cwestiwn yn unig: pam herwgipio, arteithio a gwadu hawliau prawf teg os ydych chi oes gennych dystiolaeth ddibynadwy yn cefnogi'r honiadau yn erbyn y sawl a gyhuddir? Mae'r ateb yn eithaf amlwg: nid oes rhwyg o dystiolaeth ddibynadwy. Nid oes esboniad arall dros absenoldeb proses ddyledus a diystyriad llwyr dros hawliau mwyaf sylfaenol Rusesabagina. "

Dywedodd Bob Hilliard, cyfreithiwr ar achos cyfreithiol GainJet: “Dim ond rheithfarnau cangarŵ y mae Llysoedd Kangaroo yn gallu eu gwneud. Roedd dewrder Paul yn Rwanda yn ddiymwad. Ac eto nawr, mae gwaith bywyd balch yn erbyn dyn cryf yn gorffwys yn nwylo llygredig y math gwaethaf o arweinydd, rhywun sy'n ddieithr i'r gwir ac yn rheoli tir diffaith o'i wneuthuriad ei hun. Dylai Paul gael ei ryddhau ar unwaith a dylai'r Byd ymuno i gondemnio'r llys pypedau hwn a'i bypedwr mendacious. "

hysbyseb

Manylion penodol o'r rheithfarn: Yn y llys heddiw yn Kigali, darllenodd y barnwyr reithfarn hir yn erbyn Paul a'r cyd-gyhuddedig. Daeth yr unig bethau annisgwyl pan luniwyd “tystiolaeth” ychwanegol yn y dyfarniad na chlywyd amdano o’r blaen yn y llys, gan gynnwys mewn unrhyw ddogfen neu ddatganiadau a gyflwynwyd yn ystod yr achos. Roedd hyn yn cynnwys sawl cyhuddiad bod Paul wedi ariannu gweithgareddau terfysgol na chawsant eu trafod o'r blaen. Yn benodol, roedd honiad newydd sbon bod cronfa Paul wedi codi dros € 300,000 ar gyfer y FLN.

O ran y cyhuddiadau euog, daeth mwyafrif helaeth y “dystiolaeth” a ddyfynnwyd gan y llys o ddwy ffynhonnell: datganiadau a wnaed gan Paul dan orfodaeth ddiwedd mis Awst a dechrau mis Medi, a choflen Gwlad Belg. Honnir i'r datganiadau hyn gael eu gwneud gan Paul yn fuan ar ôl iddo gael ei arteithio a heb fudd i unrhyw gwnsler a oedd yn bresennol. Roedd datganiadau cyntaf Paul mewn llys agored yn cynnwys gwadu bod y dystiolaeth hon yn gywir ac egluro iddo gael ei orfodi i lofnodi'r dogfennau. Gwnaeth y llys hefyd amryw honiadau am dystiolaeth a gawsant gan Wlad Belg yn y “coflen Gwlad Belg.” Dyma gasgliad ymchwiliad Gwlad Belg i weithgareddau Paul, a wnaed ar gais Rwanda gan ddechrau yn 2019. Roedd y cyhuddiadau’n cynnwys negeseuon WhatsApp ac e-byst y mae’r llys yn honni eu bod yn dangos euogrwydd Paul. Mae gan dîm Paul fynediad i'r ddogfen hon ac mae wedi ei hadolygu. Yn ôl y disgwyl, nid oes yr un o’r “dystiolaeth” dybiedig a grybwyllwyd yn nyfarniad y llys yn bodoli.

Mae'n debyg nad yw llywodraeth Rwanda yn disgwyl i eraill ddarllen y coflen hon, ac felly mae'n hawlio tystiolaeth ohoni sydd wedi'i llunio'n llwyr. Yn sail i'r achos cyfan hwn mae'r ffaith bod erlynwyr Rwanda yn honni bod tri ymosodiad wedi eu cyflawni yn erbyn sifiliaid Rwanda gan y FLN, ac mae'r rhain yn cael y bai ar yr MRCD a Paul Rusesabagina trwy gysylltiad. Ni chofnodwyd yr ymosodiadau hyn BYTH yn y llys. Ni ddarparwyd tystiolaeth gredadwy erioed bod yr ymosodiadau hyn wedi digwydd. Ni ddarparwyd unrhyw dystiolaeth o gwbl y tu allan i ddatganiadau gan yr erlynwyr heb ddogfennaeth, a rhai datganiadau dan orfodaeth gan y cyd-gyhuddedig. Dyma'r un ymosodiadau a wadodd Paul ac arweinyddiaeth yr MRCD pan wnaethant ddigwydd.

Dadleuodd yr MRCD ddiwedd 2019 yn gryf mai llywodraeth Rwanda oedd y tu ôl i’r ymosodiadau, a galwodd am ymchwiliadau rhyngwladol gan y Cenhedloedd Unedig i ddod o hyd i’r gwir. Disgrifiodd dioddefwyr yn ystod yr achos ymosodiad, ond ni wnaethant adnabod yr ymosodwyr erioed. Ni chafodd Paul na’r cyhuddedig eu nodi gan unrhyw un fel ymosodwyr. Ac ni nodwyd y FLN fel y grŵp a gyflawnodd yr ymosodiadau. Mae'r holl gyhuddiadau yn yr achos hwn yn seiliedig ar fodolaeth yr ymosodiadau honedig hyn. Ni chyflwynwyd tystiolaeth gredadwy bod yr ymosodiadau hyn erioed wedi digwydd. Os na wnaethant ddigwydd, twyll yw'r treial cyfan. Cefndir y treial.

Beth sy’n digwydd nesaf?

Wrth i'r achos ddod i ben, mae teulu a thîm Rusesabagina yn edrych ymlaen at y camau nesaf sydd eu hangen i ryddhau Paul. Fel y noda cyfreithiwr Gwlad Belg Vincent Lurquin: “Mae Paul yn garcharor gwleidyddol, felly rhaid i’r ateb fod yn wleidyddol.” Ni chafwyd achos teg yn achos Paul Rusesabagina. Roedd unrhyw un sy'n deall gwleidyddiaeth yn Rwanda yn gwybod o'r dechrau nad oedd hyn erioed yn bosibilrwydd. Mae cyfiawnder yn Rwanda i feirniaid lefel uchel yr Arlywydd Paul Kagame yn broses wleidyddol, ac mae pob ateb yn mynd trwy swyddfa’r Arlywydd. Nawr yw'r amser i gymuned y byd gamu i fyny a sefyll dros hawliau dynol yn Rwanda.

Cafodd Paul Rusesabagina a gweddill pobl Rwanda eu gadael gan y byd yn ystod yr hil-laddiad ym 1994. Mae teulu Paul yn annog y byd i beidio â'i gefnu eto. Nawr bod yr achos ar ben, mae dyn diniwed yn eistedd yn y carchar, yn aros i'r byd ddal Rwanda i gyfrif am y troseddau echrydus a dwys o'i hawliau dynol a chyfreithiol. Ym 1994, estynodd Rusesabagina i'r gymuned ryngwladol i helpu i atal yr hil-laddiad. Roedden nhw'n dawel. A fyddant yn dawel eto, neu a fyddant yn sefyll dros hawliau dynol a chyfiawnder go iawn?

Myanmar

Toriadau hawliau dynol ym Myanmar a Rwanda

cyhoeddwyd

on

Mae Senedd Ewrop wedi mabwysiadu dau benderfyniad ar y sefyllfaoedd hawliau dynol ym Myanmar a Rwanda, SESIWN LLEOL TRYCHINEBDROI.

Y sefyllfa hawliau dynol ym Myanmar, gan gynnwys sefyllfa grwpiau crefyddol ac ethnig

Mae'r Senedd yn condemnio ymateb treisgar eang milwrol Burma (Tatmadaw) i unrhyw fath o brotest a'r troseddau hawliau dynol gros y mae'n parhau i'w cyflawni yn erbyn pobl Myanmar, yn dilyn y coup d'état o 1 Chwefror eleni. Dywed ASEau bod y cam-drin a'r gweithredoedd parhaus hyn yn gyfystyr â throseddau yn erbyn dynoliaeth.

hysbyseb

Maent hefyd yn gwadu targedu lleiafrifoedd ethnig a chrefyddol yn y wlad yn benodol, gydag ymosodiadau mynych ar eglwysi, mosgiau, ysgolion a chyfleusterau meddygol, ac arestio arweinwyr crefyddol.

Yn ogystal, mae ASEau yn cael eu brawychu gan ymosodiadau, aflonyddu, cadw ac arteithio gweithwyr gofal iechyd ym Myanmar ac maent yn mynegi ofnau ynghylch sut y mae'r argyfwng dyngarol wedi'i waethygu gan drydedd don o COVID-19 yn y wlad.

Mae'r penderfyniad yn galw am ryddhau'r Arlywydd Win Myint ar unwaith ac yn ddiamod, y Cynghorydd Gwladol Aung San Suu Kyi a phawb arall a arestiwyd gan y Tatmadaw ar gyhuddiadau di-sail yn ystod ac ar ôl y coup.

hysbyseb

O'r diwedd, mae'n annog gwledydd yr UE, trwy'r Cyngor, i barhau i orfodi sancsiynau UE wedi'u targedu a chadarn, gyda'r nod o dorri llinellau bywyd economaidd y junta Burma i ffwrdd, yn ogystal â mynnu bod aelod-wladwriaethau'n bwrw ymlaen â mesurau cyfyngol wedi'u targedu yn erbyn y rhai sy'n gyfrifol am y coup.

Mabwysiadwyd y testun gan 647 o bleidleisiau o blaid, 2 yn erbyn a 31 yn ymatal. Am fanylion pellach, mae'r fersiwn lawn ar gael yma.

Achos Paul Rusesabagina yn Rwanda

Mae ASEau yn condemnio arestio, cadw ac argyhoeddi amddiffynwr hawliau dynol Paul Rusesabagina yn Rwanda yn anghyfreithlon, y maen nhw'n dweud sy'n torri cyfraith ryngwladol a Rwanda.

Rusesabagina, dinesydd o Wlad Belg a phreswylydd yn yr UD y cafodd ei stori ei hadrodd yn ffilm 2004 Gwesty Rwanda, yn euog a'i ddedfrydu i 25 mlynedd yn y carchar gan lys yn Rwanda ar 29 Medi. Cyhoeddwyd ei fod yn euog o naw cyhuddiad yn ymwneud â therfysgaeth, a'i wneud yn atebol yn droseddol am weithgareddau a briodolir i Fudiad Rwanda dros Newid Democrataidd / Ffrynt Rhyddhad Cenedlaethol (MRCD-FLN), clymblaid o bleidiau gwleidyddol yr wrthblaid a'i hadain filwrol.

Mae'r Senedd yn ystyried bod achos Rusesabagina yn enghraifft o'r troseddau hawliau dynol sy'n digwydd yn Rwanda, gydag ASEau yn cwestiynu tegwch y rheithfarn ac yn mynnu ei ryddhau ar unwaith ar sail ddyngarol.

Rhaid i lywodraeth Rwanda, mae ASEau yn mynnu, warantu uniondeb corfforol a lles seicolegol Mr Rusesabagina a chaniatáu iddo gymryd y feddyginiaeth sydd ei hangen arno. Rhaid i lywodraeth Rwanda barchu hawl llywodraeth Gwlad Belg i ddarparu cymorth consylaidd i Rusesabagina er mwyn sicrhau ei iechyd a'i fynediad at amddiffyniad cywir.

Mabwysiadwyd y testun gan 660 pleidlais o blaid, 2 yn erbyn a 18 yn ymatal. Bydd ar gael yn llawn yma (07.10.2021).

gwybodaeth bellach

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd