Cysylltu â ni

Slofacia

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Slofacia

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (21 Mehefin) mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu asesiad cadarnhaol o gynllun adfer a gwytnwch Slofacia. Mae hwn yn gam pwysig tuag at yr UE yn talu € 6.3 biliwn mewn grantiau o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y cyllid hwn yn cefnogi gweithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofacia. Bydd yn chwarae rhan allweddol wrth alluogi Slofacia i ddod yn gryfach o'r pandemig COVID-19.

Bydd y RRF - sydd wrth wraidd NextGenerationEU - yn darparu hyd at € 672.5bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Mae cynllun Slofacia yn rhan o ymateb cydgysylltiedig digynsail yr UE i argyfwng COVID-19, i fynd i’r afael â heriau Ewropeaidd cyffredin trwy gofleidio’r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol, i gryfhau gwytnwch economaidd a chymdeithasol a chydlyniant y Farchnad Sengl.

Dywedodd Llywydd y Comisiwn, Ursula von der Leyen: “Rwy’n falch iawn o gyflwyno asesiad cadarnhaol y Comisiwn Ewropeaidd o gynllun adfer a gwytnwch Slofacia. Mae'r cynllun yn cynrychioli ymdrech sylweddol gan Slofacia i fynd i'r afael â'r heriau y mae'n eu hwynebu a sicrhau nad oes neb yn cael ei adael ar ôl wrth i ni sicrhau'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol. Mae'n cynnwys nifer fawr o ddiwygiadau yn ogystal â llawer o fuddsoddiadau sy'n berthnasol i'r hinsawdd a bydd yn rhoi hwb i ddigideiddio. Byddwn yn sefyll o'ch plaid bob cam o'r ffordd i sicrhau bod y cynllun yn cyflawni ei lawn botensial. "

hysbyseb

Asesodd y Comisiwn gynllun Slofacia yn seiliedig ar y meini prawf a nodir yn y Rheoliad RRF. Ystyriodd dadansoddiad y Comisiwn, yn benodol, a yw'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a nodwyd yng nghynllun Slofacia yn cefnogi'r trawsnewidiadau gwyrdd a digidol; cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â'r heriau a nodwyd yn y Semester Ewropeaidd; a chryfhau ei botensial i dyfu, creu swyddi a gwytnwch economaidd a chymdeithasol.

Sicrhau trosglwyddiad gwyrdd a digidol Slofacia  

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Slofacia yn neilltuo 43% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi amcanion hinsawdd. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau mewn galluoedd ynni adnewyddadwy newydd, effeithlonrwydd ynni, gwyrddu adeiladau preifat a chyhoeddus (gan gynnwys ysbytai ac ysgolion), datblygu seilwaith newydd ar gyfer pwyntiau gwefru cerbydau trydan, trafnidiaeth gyhoeddus, datgarboneiddio diwydiant ac addasu i newid yn yr hinsawdd.

hysbyseb

Mae asesiad y Comisiwn yn canfod bod cynllun Slofacia yn neilltuo 21% o gyfanswm ei ddyraniad i fesurau sy'n cefnogi'r trawsnewidiad digidol. Mae hyn yn cynnwys buddsoddiadau mewn e-lywodraethu, trawsnewid digidol addysg a gofal iechyd, ynghyd â chefnogaeth ar gyfer gwella'r technolegau digidol sydd ar gael i fusnesau, yn enwedig busnesau bach a chanolig.

Atgyfnerthu gwytnwch economaidd a chymdeithasol Slofacia

Mae'r Comisiwn o'r farn bod cynllun Slofacia yn cynnwys set helaeth o ddiwygiadau a buddsoddiadau sy'n atgyfnerthu ei gilydd sy'n cyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â phob un neu is-set sylweddol o'r heriau economaidd a chymdeithasol a amlinellir yn yr argymhellion gwlad-benodol a gyfeiriwyd at Slofacia gan y Cyngor yn y Semester Ewropeaidd yn 2019 ac yn 2020. Mae'n cynnwys mesurau sy'n mynd i'r afael â heriau hirsefydlog ym meysydd addysg, gofal plant a gofal iechyd. Mae ymchwil, datblygu ac arloesi hefyd yn cael sylw gyda mesurau cynhwysfawr y disgwylir iddynt fynd i'r afael â'r diffygion pwysicaf. Mae'r rhain yn cynnwys ansawdd isel a chynhwysiant addysg, ymchwil tameidiog, cydlynu polisi datblygu ac arloesi, cydweithredu cyhoeddus-preifat annigonol, a pherfformiad ymchwil, datblygu ac arloesi gwan. Mae gan fesurau ychwanegol a gynigir yn y cynllun i wella'r system gyfiawnder, caffael cyhoeddus a'r frwydr yn erbyn gwyngalchu arian y potensial i gyfrannu at fynd i'r afael yn effeithiol â llawer o heriau sylfaenol. Disgwylir i sawl diwygiad wella cynaliadwyedd tymor hir cyllid cyhoeddus, yn enwedig y diwygiad pensiwn arfaethedig.

Mae'r cynllun yn cynrychioli ymateb cynhwysfawr a chytbwys digonol i sefyllfa economaidd a chymdeithasol Slofacia, a thrwy hynny gyfrannu'n briodol at bob un o chwe philer Rheoliad yr RRF.

Cefnogi prosiectau buddsoddi a diwygio blaenllaw

Mae cynllun Slofacia yn cynnig prosiectau ym mhob un o saith ardal flaenllaw Ewrop. Mae'r rhain yn brosiectau buddsoddi penodol sy'n mynd i'r afael â materion sy'n gyffredin i bob aelod-wladwriaeth mewn meysydd sy'n creu swyddi a thwf ac sydd eu hangen ar gyfer y trawsnewidiad deublyg. Er enghraifft, mae Slofacia wedi cynnig darparu € 528 miliwn i adnewyddu o leiaf 30,000 o dai teulu i wella eu perfformiad ynni a gwyrdd, gan leihau biliau ynni pobl ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn ogystal ag addasu i newid yn yr hinsawdd gyda mesurau cadw dŵr.

Dywedodd Is-lywydd Gweithredol Economi sy’n Gweithio i Bobl, Valdis Dombrovskis: “Mae hwn yn gynllun adfer cryf a fydd yn gosod Slofacia ar y trywydd iawn i adferiad cynhwysol o argyfwng COVID-19 ac economi fwy gwydn gyda rhagolygon twf uwch. Bydd buddsoddiadau a diwygiadau uchelgeisiol mewn addysg, gwyddoniaeth a gofal iechyd yn cynyddu atyniad y wlad ar gyfer gwneud busnes ac yn creu mwy o gyfleoedd ledled y wlad. Rwy’n croesawu’n benodol y pwyslais cryf ar brosiectau gwyrdd a digidol, a fydd yn gwella cystadleurwydd cwmnïau ac ansawdd gwasanaethau cyhoeddus - gan wella lles pobl yn y pen draw hefyd. Mae paratoi dwys y cynllun hwn yn argoeli'n dda ar gyfer ei weithredu. ”

Mae'r asesiad hefyd yn canfod nad yw'r un o'r mesurau sydd wedi'u cynnwys yn y cynllun yn niweidio'r amgylchedd yn sylweddol, yn unol â'r gofynion a nodir yn y Rheoliad RRF.

Ystyrir bod y systemau rheoli a roddwyd ar waith gan Slofacia yn ddigonol i amddiffyn buddiannau ariannol yr Undeb. Mae'r cynllun yn darparu digon o fanylion ar sut y bydd awdurdodau cenedlaethol yn atal, canfod a chywiro achosion o wrthdaro buddiannau, llygredd a thwyll sy'n ymwneud â defnyddio arian.

Dywedodd Comisiynydd yr Economi, Paolo Gentiloni: “Mae ein hasesiad cadarnhaol o gynllun Slofacia yn dod â’r wlad gam mawr yn nes at elwa o € 6.3bn mewn grantiau NextGenerationEU. Bydd y cynllun uchelgeisiol hwn yn helpu i hybu buddsoddiad mewn ynni adnewyddadwy, trafnidiaeth gynaliadwy a datgarboneiddio yn rhanbarth Nitra Uchaf. Bydd yn cefnogi diwygiadau i wella addysg a gofal iechyd, gan sicrhau hefyd ddigonolrwydd pensiynau a chynaliadwyedd y system bensiwn. "

Y camau nesaf

Heddiw mae'r Comisiwn wedi mabwysiadu cynnig ar gyfer Penderfyniad Gweithredu Cyngor i ddarparu € 6.3bn mewn grantiau i Slofacia o dan y RRF. Bellach bydd gan y Cyngor bedair wythnos, fel rheol, i fabwysiadu cynnig y Comisiwn.

Byddai cymeradwyaeth y Cyngor i'r cynllun yn caniatáu ar gyfer talu € 823 miliwn i Slofacia wrth rag-ariannu. Mae hyn yn cynrychioli 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer Slofacia.

Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym Mhenderfyniad Gweithredu'r Cyngor yn foddhaol, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau. 

Mwy o wybodaeth

Cwestiynau ac Atebion: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn cymeradwyo cynllun adfer a gwytnwch Slofacia

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch: Cwestiynau ac Atebion

Taflen ffeithiau ar gynllun adfer a gwytnwch Slofacia

Cynnig ar gyfer Cyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Slofacia

Atodiad i'r Cynnig am Gyngor sy'n Gweithredu Penderfyniad ar gymeradwyo'r asesiad o'r cynllun adfer a gwytnwch ar gyfer Slofacia

Dogfen gweithio staff sy'n cyd-fynd â'r cynnig am Benderfyniad Gweithredu'r Cyngor

Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Rheoliad Cyfleuster Adfer a Gwydnwch

Awstria

NextGenerationEU: Arlywydd von der Leyen yn Awstria a Slofacia i gyflwyno asesiad y Comisiwn o gynlluniau adfer cenedlaethol

cyhoeddwyd

on

Heddiw (21 Mehefin), Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen (Yn y llun) yn parhau â’i thaith NextGenerationEU yn Awstria a Slofacia, i drosglwyddo canlyniad asesiad ac Argymhelliad y Comisiwn i’r Cyngor yn bersonol ar gymeradwyo’r cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol yng nghyd-destun NextGenerationEU. Fore Llun, bydd hi yn Fienna ar gyfer cyfarfod â Changhellor Awstria, Sebastian Kurz. Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, bydd yr Arlywydd yn teithio i Bratislava, lle bydd Eduard Heger, Prif Weinidog Gweriniaeth Slofacia yn ei derbyn. Bydd hefyd yn cwrdd â Zuzana Čaputová, Llywydd Gweriniaeth Slofacia, a Boris Kollár, Llefarydd y Cyngor Cenedlaethol, ynghyd â'r Is-lywydd Maroš Šefčovič. Yn y ddwy wlad, bydd yr Arlywydd yn ymweld â phrosiectau sydd neu a fydd yn cael eu hariannu o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch, sy'n canolbwyntio ar wyddoniaeth a'r trawsnewidiad gwyrdd yn Slofacia, ac ar dechnoleg cwantwm yn Awstria.

hysbyseb

Parhau Darllen

Gwlad Belg

Polisi Cydlyniant yr UE: € 838.8 miliwn i Wlad Belg, Ffrainc, yr Almaen a Slofacia fynd i'r afael ag effaith gymdeithasol ac economaidd argyfwng coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cymeradwyo cyfanswm o € 838.8 miliwn ar gyfer Gwlad Belg, Ffrainc, yr Almaen a Slofacia o dan REACT-EU i helpu i fynd i'r afael ag effeithiau'r pandemig coronafirws a pharatoi'r adferiad. Yng Ngwlad Belg, mae'r UE yn ychwanegu € 31.7m at y rhaglen weithredol (OP) Cronfa ar gyfer Cymorth Ewropeaidd i'r Mwyaf Amddifad (FEAD) ar gyfer darparu cymorth bwyd a deunydd i bobl agored i niwed mewn angen yn ystod argyfwng coronafirws. Yn Ffrainc, mae'r rhanbarth Grand Est yn derbyn cyfanswm o € 148.3m i hwyluso mynediad pobl i hyfforddiant neu swydd gyntaf, gwella sgiliau'r rhai sy'n ceisio cyflogaeth ac ehangu galluoedd hyfforddi ar gyfer rhoddwyr gofal. Bydd cronfeydd yr UE hefyd yn cefnogi'r system gofal iechyd ranbarthol trwy helpu i gaffael offer a hwyluso trefniadaeth ysbytai. Byddant hefyd yn helpu i fuddsoddi yn effeithlonrwydd ynni adeiladau cyhoeddus a thai cymdeithasol, cefnogi'r trawsnewidiad digidol, a helpu busnesau yr effeithir arnynt fwyaf gan yr argyfwng. Yn adran dramor La Réunion yn Ffrainc, bydd € 256 miliwn yn darparu offer ar gyfer hyfforddi staff yn y sector iechyd, yn sicrhau cyfalaf gweithio a buddsoddiadau mewn busnesau, yn enwedig yn y sector twristiaeth, yn gwella'r rhwydwaith dŵr glân a symudedd cynaliadwy, yn ogystal â chefnogaeth. digideiddio busnesau, gweinyddiaethau lleol a'r sefydliadau addysgol.

Yn yr Almaen, € 86m ychwanegol ar gyfer y Cronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF) Bydd OP yn Nhir Baden-Württemberg yn cefnogi creu swyddi a chyflogaeth o safon, yn ehangu mesurau cyflogaeth i bobl ifanc sy'n gweithredu'r Gwarant Ieuenctid yr UE, buddsoddi mewn sgiliau a hyfforddiant, a chefnogi systemau cymdeithasol, gan gynnwys mynd i'r afael â thlodi plant. Yn Slofacia, bydd 'Adnoddau Dynol' yr OP yn derbyn € 316.8m ychwanegol i gefnogi mesurau creu swyddi a chadw swyddi, mynediad i addysg i grwpiau bregus, gofal iechyd a gwasanaethau gofal tymor hir, gwasanaethau cwnsela ariannol a thai i bobl ddigartref. Mae REACT-EU yn rhan o NextGenerationEU ac mae'n darparu € 50.6 biliwn o gyllid ychwanegol (yn y prisiau cyfredol) yn ystod 2021 a 2022 i raglenni polisi Cydlyniant. Mae mesurau'n canolbwyntio ar gefnogi gwytnwch y farchnad lafur, swyddi, busnesau bach a chanolig a theuluoedd incwm isel, yn ogystal â gosod sylfeini sy'n ddiogel i'r dyfodol ar gyfer y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol ac adferiad economaidd-gymdeithasol cynaliadwy.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Dywed Rwsia na fydd anghydfod Sputnik V â Slofacia yn tanseilio hyder yr UE

cyhoeddwyd

on

By

Ni fydd ffrae dros gludo dosau brechlyn Sputnik V a ffrwydrodd ddydd Iau (8 Ebrill) rhwng Rwsia a Slofacia yn tanseilio hyder yr Undeb Ewropeaidd yn yr ergyd, meddai’r Kremlin ddydd Gwener (9 Ebrill) yn ystod wythnos ymweliad rheoleiddiwr brechlynnau’r UE i Moscow, yn ysgrifennu Gleb Stolyarov.

“Os nad oes angen y brechlyn ar Slofacia, bydd gwledydd eraill yn falch ... bydd mwy i eraill,” meddai llefarydd ar ran Kremlin, Dmitry Peskov.

Galwodd Rwsia ar Slofacia ddydd Iau i ddychwelyd cannoedd ar filoedd o ddosau o’r brechlyn Sputnik V coronavirus, gan nodi troseddau contract, mewn ffrae gynyddol rhwng y ddwy wlad ar ôl i gorff gwarchod o Slofacia godi amheuon am yr ergyd.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd