Cysylltu â ni

slofenia

EPPO: Rhaid i rwystr PM Slofenia Erlynydd Cyhoeddus Ewropeaidd ddod i ben

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (24 Mehefin) ar fenter y Gwyrddion / Grŵp EFA, bydd ASEau yn trafod yr enwebiadau ar gyfer Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop (EPPO) yn Slofenia. Daw’r ddadl yn dilyn ymdrechion y Prif Weinidog Janša i rwystro ymgeiswyr Slofenia am Ddirprwy Erlynydd i swyddfa’r EPPO rhag symud ymlaen. Dechreuodd yr EPPO weithredu ar 1 yn ffurfiol Mehefin eleni. Bydd Slofenia yn cymryd Llywyddiaeth y Cyngor ar 1 Gorffennaf.

Dywedodd ASE Saskia Bricmont, rapporteur cysgodol y Gwyrddion / EFA ar gyfer yr EPPO yn y Pwyllgor Rhyddid Sifil, Cyfiawnder a Materion Cartref: "Afreoleidd-dra ac ymyrraeth bleidiol llywodraeth Slofenia dan arweiniad yr ultraconservative Janez Janša yng ngweithdrefn benodi'r Dirprwy Erlynydd yn Mae Slofenia yn dangos bod y llywodraeth yn amlwg yn rhagori ar ei phwerau. Mae Swyddfa Erlynydd Cyhoeddus Ewrop a'i rôl hanfodol yn erbyn twyll a llygredd yn cael ei amau. Gyda'r cynllun adfer ôl-Covid bydd yn fwy angenrheidiol nag erioed i fod yn wyliadwrus yn erbyn y risg. o dwyll.

"Ar ôl Hwngari a Gwlad Pwyl, rydym bellach yn dyst i newid hynod bryderus yn Slofenia: Ymosodiadau systematig yn erbyn y farnwriaeth, y wasg, yr wrthblaid a chymdeithas sifil a chyfryngau Slofenia yn cael eu prynu gan gynghreiriaid Viktor Orbán. Mae'r newid peryglus hwn, yn yr un modd Mae Slofenia yn paratoi i gymryd drosodd llywyddiaeth gylchdroi'r Undeb Ewropeaidd ymhen wythnos, yn galw am atgoffa pwysigrwydd cydweithredu gwell a'n bod ni eisiau i bawb ymuno. Rhaid i'r Comisiwn Ewropeaidd a'r holl rymoedd gwleidyddol yn y Senedd hon gyflawni'r yr un neges cyn ei bod hi'n rhy hwyr. Nid oes modd trafod parch at reolaeth y gyfraith. "

Dywedodd Daniel Freund ASE, Aelod Gwyrdd / EFA o’r Pwyllgor Rheoli Cyllidebol a oedd yn Slofenia yr wythnos diwethaf: "Mae’r Prif Weinidog Janša yn cam-drin ei bŵer i atal yr Erlynydd Ewropeaidd rhag gweithio yn Slofenia, allan o vendetta personol. Nid oes ganddo hawl i ymyrryd yn y broses hon. Mae'r Prif Weinidog Janša yn dilyn yn ôl troed Viktor Orbán ac yn ymosod ar annibyniaeth y farnwriaeth a dyddiau'n unig cyn cymryd llywyddiaeth y Cyngor.

"Bydd Slofenia yn derbyn € 1.8 biliwn o arian adfer yr UE, a dyna pam mae arnom angen Erlynydd Cyhoeddus Ewrop yn weithredol yn Slofenia cyn gynted â phosibl. Mae angen i'r Comisiwn Ewropeaidd weithredu ar frys. Gwrthodiad y Comisiwn i ddefnyddio mecanwaith rheolaeth y gyfraith yn y mwyaf mae achosion gwarthus yn ysbrydoli Mr Janša. Mae'n amlwg nad yw'n ofni unrhyw ganlyniadau. Cyn belled â bod y Comisiwn yn gwrthod amddiffyn arian trethdalwyr yr UE yn llawn, byddwch chi'n ysbrydoli eraill i ddilyn Orbán ar ei lwybr i lygredd ac afreolaeth. "

Bydd y ddadl ar yr EPPO yn cychwyn tua 12:40 a gellir ei dilyn byw yma.

hysbyseb

Croatia

Mae'r Comisiwn yn croesawu cam nesaf ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi croesawu'r cadarnhaol cyfnewid barn ar y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau ar gymeradwyo cynlluniau adfer a gwytnwch cenedlaethol ar gyfer Croatia, Cyprus, Lithwania a Slofenia a gynhaliwyd ar 26 Gorffennaf, ar fideo-gynadledda anffurfiol Gweinidogion Economi a Chyllid yr UE (ECOFIN). Mae'r cynlluniau hyn yn nodi'r mesurau a fydd yn cael eu cefnogi gan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU, a fydd yn darparu € 800 biliwn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ledled yr UE. Bydd y Cyngor yn gweithredu penderfyniadau yn cael ei fabwysiadu'n ffurfiol trwy weithdrefn ysgrifenedig yn fuan.

Bydd y mabwysiadu ffurfiol hwn yn paratoi'r ffordd ar gyfer talu hyd at 13% o'r cyfanswm a ddyrannwyd ar gyfer pob un o'r aelod-wladwriaethau hyn cyn eu hariannu. Nod y Comisiwn yw talu'r cyn-ariannu cyntaf cyn gynted â phosibl, ar ôl llofnodi'r cytundebau cyllido dwyochrog a, lle bo hynny'n berthnasol, cytundebau benthyciad. Yna bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar gyflawni'r cerrig milltir a'r targedau a amlinellir ym mhob un o Benderfyniadau Gweithredu'r Cyngor, gan adlewyrchu'r cynnydd o ran gweithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a gwmpesir yn y cynlluniau.

hysbyseb

Parhau Darllen

Iran

Raisi yn erbyn Jansa - anlladrwydd yn erbyn dewrder

cyhoeddwyd

on

Ar 10 Gorffennaf, Prif Weinidog Slofenia Janez Jansa (Yn y llun) torrodd gyda chynsail a wyn cael ei ystyried yn dabŵ gan “ddiplomyddion proffesiynol”. Wrth annerch digwyddiad ar-lein o wrthblaid Iran, fe Dywedodd: “Mae pobl Iran yn haeddu democratiaeth, rhyddid a hawliau dynol a dylent gael eu cefnogi’n gadarn gan y gymuned ryngwladol.” Gan gyfeirio at rôl Arlywydd-ethol Iran, Ebrahim Raisi, wrth ddienyddio 30,000 o garcharorion gwleidyddol yn ystod cyflafan 1988, dywedodd y Prif Weinidog: “Rwyf felly unwaith eto yn cefnogi’n glir ac yn uchel alwad ymchwilydd y Cenhedloedd Unedig ar hawliau dynol yn Iran sydd wedi galw am annibynnol. ymchwiliad i honiadau o ddienyddiad gorchymyn miloedd o filoedd o garcharorion gwleidyddol a’r rôl a chwaraeir gan yr Arlywydd-ethol fel dirprwy erlynydd Tehran, ” yn ysgrifennu Henry St. George.

Achosodd y geiriau hyn ddaeargryn diplomyddol yn Tehran, rhai o brifddinasoedd yr UE a chawsant eu codi mor bell i ffwrdd â Washington hefyd. Gweinidog Tramor Iran Mohammad Javad Zarif ar unwaith o'r enw Joseph Borrell, pennaeth polisi tramor yr UE, a gwthiodd yr UE i wadu’r sylwadau hyn neu ddelio â’r canlyniadau. Ymunodd ymddiheurwyr y gyfundrefn yn y Gorllewin hefyd i helpu gyda'r ymdrech.

Ond bu ffrynt arall a groesawodd sylwadau Janez Jansa yn gryf. Dau ddiwrnod ar ôl i'r Prif Weinidog siarad yn Uwchgynhadledd Rydd Iran y Byd, ymhlith eraill, cyn-Weinidog Tramor Canada, John Baird Dywedodd: “Rwy’n falch iawn o allu cydnabod arweinyddiaeth foesol a dewrder Prif Weinidog Slofenia. Mae wedi galw i ddwyn Raisi i gyfrif am gyflafan 1988 o 30,000 o garcharorion MEK, mae wedi gwylltio’r sêl a’r mullahiaid, a ffrindiau, dylai wisgo hynny fel bathodyn anrhydedd. Mae angen mwy o arweinyddiaeth fel hyn ar y byd. ”

hysbyseb

Giulio Terzi, cyn Weinidog Tramor yr Eidal, Ysgrifennodd mewn darn barn: “Fel cyn-Weinidog Tramor gwlad yn yr UE, credaf y dylai’r cyfryngau rhydd gymeradwyo Prif Weinidog Slofenia am fod yn ddigon dewr i ddweud bod yn rhaid i’r gwaharddiad ddod i ben i drefn Iran. Dylai Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, ddod â 'busnes fel arfer' i ben gyda chyfundrefn a arweinir gan lofruddwyr torfol. Yn lle hynny, dylai annog holl aelod-wladwriaethau’r UE i ymuno â Slofenia i fynnu atebolrwydd am drosedd fwyaf Iran yn erbyn dynoliaeth. ”

Audronius Ažubalis, cyn weinidog tramor Lithwania, Dywedodd: “Rwyf am fynegi fy nghefnogaeth ddiffuant i Brif Weinidog Slofenia Jansa, gyda chefnogaeth y Seneddwr Joe Lieberman yn ddiweddarach. Rhaid i ni wthio i’r Llys Cyfiawnder Rhyngwladol ymchwilio i’r Arlywydd Raisi am droseddau yn erbyn dynoliaeth, gan gynnwys llofruddiaeth, diflaniad gorfodol, ac artaith. ”

A Michael Mukasey, cyn Dwrnai Cyffredinol yr Unol Daleithiau, Dywedodd: “Yma, ymunaf â’r Prif Weinidog Jansa o Slofenia, a alwodd yn ddewr am roi cynnig ar Raisi a mynd i’r digofaint a beirniadaeth o drefn Iran. Nid yw’r digofaint a’r feirniadaeth honno yn staenio record y Prif Weinidog; dylai ei wisgo fel bathodyn anrhydedd. Mae rhai pobl yn awgrymu na ddylem fynnu bod Raisi yn cael ei roi ar brawf am ei droseddau oherwydd bydd hynny'n ei gwneud hi'n anodd iddo ei drafod neu'n amhosibl iddo drafod ei ffordd allan o bŵer. Ond nid oes gan Raisi unrhyw fwriad i drafod ei ffordd allan o rym. Mae'n ymfalchïo yn ei record, ac mae'n honni ei fod bob amser, yn ei eiriau ef, yn amddiffyn hawliau, diogelwch a llonyddwch pobl. Mewn gwirionedd, yr unig dawelwch y mae Raisi erioed wedi'i amddiffyn yw llonyddwch beddau'r 30,000 o ddioddefwyr ei dyllog. Nid yw’n cynrychioli cyfundrefn a all newid. ”

hysbyseb

Roedd Mukasey yn cyfeirio at ddatganiad Ebrahim Raisi yn ei cynhadledd i'r wasg gyntaf ar ôl cael ei ddatgan yn enillydd yn yr etholiad arlywyddol y mae anghydfod yn ei gylch. Pan ofynnwyd iddo am ei rôl yn dienyddio miloedd o garcharorion gwleidyddol, dywedodd yn falch ei fod wedi bod yn amddiffynwr hawliau dynol ar hyd ei yrfa ac y dylid ei wobrwyo am gael gwared ar y rhai a oedd yn fygythiad yn ei erbyn.

O ystyried record cyfundrefn Iran o hawliau dynol, ei hymddygiad tuag at ei chymdogion a hefyd ystyried yr union resymeg y mae'r byd yn ceisio ei rhesymu â'r drefn yn Fienna, gallai fod yn briodol treulio'r hyn a wnaeth Prif Weinidog Slofenia.

A yw'n drueni i bennaeth gwladwriaeth gymryd safiad yn erbyn gwladwriaeth arall tra nad yw'n drueni gosod rhywun fel Ebrahim Raisi yn bennaeth gwladwriaeth? A yw galw am ymchwiliad gan y Cenhedloedd Unedig i droseddau yn erbyn dynoliaeth a herio’r “cosb” systemig sy’n parhau i gymryd ei doll yn Iran yn anghywir? A yw’n anghywir siarad mewn rali lle mae grŵp gwrthblaid sydd wedi taflu goleuni ar droseddau hawliau dynol Tehran, ei grwpiau dirprwyol niferus, ei raglen taflegrau balistig, a’i hierarchaeth Quds Force gyfan a hefyd wedi datgelu’r rhaglen niwclear iawn y mae’r byd yn brwydro iddi defuse?

Mewn hanes, ychydig iawn o arweinwyr sydd wedi meiddio torri traddodiadau fel y gwnaeth Mr. Jansa. Wrth i'r Ail Ryfel Byd ddechrau, roedd Arlywydd yr UD, Franklin Roosevelt, yn deall yn iawn y perygl mawr yr oedd y Pwerau Echel yn ei achosi yn erbyn trefn y byd. Er gwaethaf yr holl feirniadaeth a chael ei alw’n “gynneswr”, daeth o hyd i ffyrdd i helpu Prydain Fawr a Chenedlaetholwyr Tsieineaidd yn eu brwydr yn erbyn yr Echel. Cafodd y feirniadaeth hon ei distewi i raddau helaeth yn yr arena gyhoeddus ar ôl ymosodiad Japan ar Pearl Harbour, ond roedd rhai yn dal i gredu bod Roosevelt yn gwybod am yr ymosodiad ymlaen llaw.

Yn wir, ni all unrhyw un ddisgwyl bod y rhai sy'n elwa fwyaf o'r status quo yn rhoi cydwybod o flaen diddordebau ac yn tynnu'r het am ddewrder gwleidyddol. Ond efallai, pe bai haneswyr yn poeni digon i gyfrifo nifer syfrdanol y marwolaethau a'r swm o arian y gellid ei arbed trwy atal dyn cryf rhag dod yn gryf, efallai y byddai arweinwyr y byd yn gallu talu teyrnged i ddewrder a diswyddo anweddustra.

A oes angen Harbwr Perlog arnom i wireddu gwir fwriadau malaen cyfundrefn Iran?

Parhau Darllen

Israel

Mae sylwadau Prif Weinidog Slofenia Jansa ar droseddau hawliau dynol yn Iran yn tynnu ymateb Borrell o’r UE

cyhoeddwyd

on

Prif Weinidog Slofenia Janez Jansa (Yn y llun) wedi datgan bod yn rhaid dal cyfundrefn Iran yn atebol am droseddau hawliau dynol, ”datganiad a dynnodd ymateb gan bennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae Slofenia yn dal llywyddiaeth chwe mis yr UE ers Gorffennaf 1st.

Roedd Jansa yn annerch Uwchgynhadledd Rydd Iran y Byd a drefnwyd gan fudiad gwrthblaid Iran, Cyngor Cenedlaethol Gwrthiant Iran.

hysbyseb

Dywedodd Jansa wrth y gynhadledd fod “pobl Iran yn haeddu democratiaeth, rhyddid a hawliau dynol ac y dylent gael cefnogaeth gadarn gan y gymuned ryngwladol.”

Cyfeiriodd Prif Weinidog Slofenia hefyd Gofynion Amnest Rhyngwladol i ymchwilio i Arlywydd-ethol newydd Iran, Ebrahim Raisi, dros ei ran honedig yn y dienyddiadau. “Am bron i 33 mlynedd, roedd y byd wedi anghofio am ddioddefwyr y gyflafan. Dylai hyn newid, ”meddai Jansa.

Mewn ymateb, dywedodd Borrell y gallai Jansa ddal llywyddiaeth gylchdroi Cyngor yr UE ond “nid yw’n cynrychioli” yr UE mewn polisi tramor. Fe wnaeth datganiadau Jansa hefyd sbarduno tensiynau gydag Iran.

hysbyseb

Dywedodd Borrell fod Gweinidog Tramor Iran, Mohammad Javad Zarif wedi galw arno i ofyn “a yw datganiadau prif weinidog Slofenia yn cynrychioli safle swyddogol yr Undeb Ewropeaidd, o gofio y bu rhywfaint o ddryswch yn gysylltiedig â’r ffaith mai Slofenia yw’r wlad ar hyn o bryd dal llywyddiaeth gylchdroi'r Cyngor. ”

Dywedodd cynrychiolydd polisi tramor yr UE ei fod wedi dweud wrth Zarif “yn ein lleoliad sefydliadol, nid yw swydd Prif Weinidog - hyd yn oed os yw’n dod o’r wlad sy’n dal arlywyddiaeth y Cyngor sy’n cylchdroi - yn cynrychioli safle’r Undeb Ewropeaidd.”

Ychwanegodd mai dim ond llywydd y Cyngor Ewropeaidd, Charles Michel, a allai gynrychioli'r UE ar lefel penaethiaid gwladwriaeth a llywodraeth.

“Mae polisi tramor yn parhau i fod yn gymhwysedd aelod-wladwriaethau’r UE a gall pob aelod-wladwriaeth fod â’r farn ei bod yn gweld yn dda ar gyfer pob mater o wleidyddiaeth ryngwladol. … I mi, dim ond dweud a yw safbwynt Jansa yn cynrychioli'r Undeb Ewropeaidd. Ac yn sicr nid yw, ”meddai Borrell.

Dywedodd Borrell hefyd fod gan yr UE “sefyllfa gytbwys” ar Iran “sy’n rhoi pwysau gwleidyddol pan ystyrir ei fod yn angenrheidiol, mewn sawl maes, ac ar yr un pryd yn edrych am gydweithrediad pan fydd angen.”

Ar hyn o bryd mae'r UE yn gweithio fel cydlynydd i adfywio cytundeb niwclear 2015 ag Iran.

Dywedodd llefarydd ar ran cynrychiolaeth Slofenia i’r UE, a ddyfynnwyd gan Politico.eu, “Nid oes gan Slofenia unrhyw fwriad o gwbl i gymryd rhan ym materion mewnol Iran.’ Ychwanegodd fodd bynnag fod Slofenia “bob amser yn eiriol dros hawliau dynol a rhyddid sylfaenol. Mae hyn yn unol â'n gwerthoedd a'n deddfwriaeth. "

Mae Slofenia yn cael ei hystyried yn wlad o blaid Israel yn yr Undeb Ewropeaidd. Gwnaeth y wlad dro pedol sydyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf fel un o'r un hen wlad bloc Sofietaidd yn yr UE a bleidleisiodd yn gyson yn erbyn Israel yn y Cenhedloedd Unedig. Bu bron i Slofenia gydnabod gwladwriaeth Balesteinaidd yn 2014, ond yn y diwedd dewisodd y senedd alw ar y llywodraeth i wneud hynny.

Plaid Jansa, yn yr wrthblaid ar y pryd, oedd yr unig un i wrthwynebu cefnogi gwladwriaeth Balesteinaidd.

Cymerodd Slofenia ddau weithred o blaid Israel pan newidiodd ei phleidlais flynyddol o ymatal i wrthwynebiad ar benderfyniad Cynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig yn ymestyn deiliadaeth yr Adran dros Hawliau Palestina yn yr Ysgrifenyddiaeth.

Yn wahanol i'r UE sydd wedi gwahardd '' adain filwrol '' Hezbollah yn unig, datganodd Slofenia fod sefydliad cyfan Libanus yn “sefydliad troseddol a therfysgaeth sy'n cynrychioli bygythiad i heddwch a diogelwch.”

Yn ystod gwrthdaro diweddar Israel â Hamas, codwyd baner Israel ar adeiladau swyddogol yn Slofenia mewn arwydd o “undod” gyda’r wladwriaeth Iddewig. “Mewn arwydd o undod, fe wnaethon ni chwifio baner Israel ar adeilad y llywodraeth,” meddai llywodraeth Slofenia mewn neges drydar gyda llun o’r safon.

“Rydyn ni’n condemnio’r ymosodiadau terfysgol ac yn sefyll gydag Israel,” meddai.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd