Cysylltu â ni

De Corea

Dywed Moon y gall penrhyn Corea ddysgu o Ewrop ar sut i adeiladu diogelwch a heddwch

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn ddiweddar, mae Ewrop wedi dod â’i pherthynas â’r Indo-Môr Tawel i’r amlwg gan gyflwyno strategaeth Indo-Môr Tawel yr UE, ar yr un pryd datblygodd tensiynau rhwng Ewrop a’r Unol Daleithiau dros gytundeb AUKUS, pan gipiodd Awstralia Ffrainc o blaid UD, y DU. ac mae Awstralia’n delio i ddarparu llongau tanfor sy’n cael eu pweru gan niwclear, wedi rhoi’r rhanbarth dan y chwyddwydr ac wedi codi ofnau ras arfau a sefyllfa debyg i Ryfel Oer yn datblygu vis-a-vis China. 

Gohebydd UE Siaradodd â Chung-in Moon am y risgiau yn y rhanbarth. Dr Moon yw Cadeirydd Sefydliad mawreddog Sejong ac is-gadeirydd Rhwydwaith Arweinyddiaeth Asia-Môr Tawel ar gyfer Amlhau a Diarfogi Niwclear. Mae Moon wedi codi pryder am effaith domino niwclear yn y rhanbarth, yn dilyn blwyddyn greigiog ddiwethaf: “Mae fel roller coaster, weithiau mae perthnasoedd yn dda, yna maen nhw'n troi'n ddrwg. Yn 2017 gwelsom argyfwng a gwaethygu, yna cawsom ddatblygiad sydyn, a dwy uwchgynhadledd rhwng arweinwyr Gogledd a De Korea, a llwyddodd De Korea i gyfryngu rhwng Pyongyang a Washington. Felly, byddwn i'n dweud mai'r flwyddyn 2018 oedd blwyddyn gobaith a heddwch. Yna 2019, yr Arlywydd Trump, a gafodd y cyfarfod uwchgynhadledd gyda'i gyd-gadeirydd Kim Jong Un yn Hanoi ym mis Chwefror 2018, lle aeth y cyfarfod yn wael, gan arwain at sefyllfa o ymgolli. Byddwn i'n dweud bod y wladwriaeth bresennol ar benrhyn Corea yn gyfnod o argyfwng tawel a lled. "

Bu pryder mawr ym mhrofion niwclear y DPRK a thanio 15 taflegryn balistig, gan gynnwys Hwasung-15, taflegryn balistig rhyng-gyfandirol. 

Er bod De Korea (ROK) wedi bod yn ddarbodus yn well ganddo setlo anghydfodau trwy ddiplomyddiaeth, mae cefnogaeth gyhoeddus gynyddol o blaid arfau niwclear annibynnol. Mae hyn hefyd yn wir yn Japan lle mae niwclear at ddibenion anwleidyddol wedi bod yn tabŵ ers amser maith, mae gwleidyddion ac arweinwyr barn yn ystyried hyn yn gynyddol fel opsiwn posibl. 

hysbyseb

Wrth ofyn beth allai’r UE ei wneud i fod o gymorth, dywedodd Dr Moon y gallai’r UE chwarae rhan bwysig iawn wrth ddatrys mater niwclear Penrhyn Corea. Gallai'r UE wella ei gysylltiadau diplomyddol â Gogledd Corea a pherswadio Gogledd Corea i gymryd rhan mewn deialog a thrafod ar yr un pryd. Dywed Moon y gallai’r UE hefyd chwarae rhan bwysig iawn wrth liniaru’r tensiwn cynyddol rhwng Beijing a Washington: “Os bydd Rhyfel Oer newydd rhwng yr Unol Daleithiau a China, bydd ganddo ganlyniadau trychinebus. Yn lle cymryd ochr, mae'n bwysig iawn i'r UE chwarae'r rôl o atal unrhyw wrthdaro mawr rhwng y ddau bŵer mawr. 

“Yn olaf, rydw i wedi bod yn pwysleisio bod gennym ni lawer i'w ddysgu o Ewrop, profiad Ewropeaidd. Mae Ewrop wedi bod yn llwyddiannus iawn, iawn wrth hyrwyddo ymdrechion cydweithredu diogelwch amlochrog. mae gwledydd yn ein rhan ni o’r byd eisiau dysgu o Ewrop, ar sut i adeiladu diogelwch, sut i adeiladu heddwch a sut i gryfhau mesurau meithrin hyder. ”

Roedd Dr Moon yn siarad mewn digwyddiad yng Nghlwb y Wasg ym Mrwsel ar y cyd â Chanolfan Ddiwylliannol Corea: 'Rhwng Cynghrair a Phartner Strategol: cystadlu rhwng yr Unol Daleithiau a China a dewis strategol De Korea'.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Y Comisiwn Ewropeaidd

Cystadleuaeth: Mae'r UE a Korea yn cwrdd yn nhrydedd Wythnos Cystadleuaeth UE-Korea fel rhan o'u cydweithrediad gorfodol ar bolisi cystadlu

cyhoeddwyd

on

Mae swyddogion ac arbenigwyr o’r UE a Korea yn cyfarfod eto eleni, ar-lein rhwng 15 a 17 Tachwedd 2021, i drafod a chyfnewid arferion da mewn polisi a gorfodi cystadleuaeth yn ystod trydydd Wythnos Cystadleuaeth yr UE-Korea. Bydd cynrychiolwyr o'r Comisiwn Ewropeaidd, Comisiwn Masnach Deg Korea (KFTC), Gweinyddiaeth Masnach a Diwydiant ac Ynni Corea (MOTIE) yn ymgynnull i drafod ystod eang o bynciau, gan gynnwys datblygiadau wrth reoleiddio marchnadoedd digidol, meini prawf ar gyfer pennu cam-drin. mewn achosion goruchafiaeth yn ogystal â rheoli cymorth gwladwriaethol. Bydd Wythnos y Gystadleuaeth yn agor ar 15 Tachwedd gyda sesiwn ar farchnadoedd cystadlu a digidol a'r dirwedd reoleiddio a gorfodi sy'n esblygu.

Bydd yr ail ddiwrnod yn canolbwyntio ar y dadansoddiad economaidd mewn achosion cam-drin goruchafiaeth, a bydd y trydydd diwrnod yn cael ei neilltuo i gymorth y Wladwriaeth a rheoli cymhorthdal. Mae Wythnos Gystadleuaeth flynyddol yr UE-Korea yn rhan o'r Prosiect Cydweithrediad Cystadleuaeth, rhaglen bum mlynedd a ariennir gan yr UE sy'n cynnig cydweithrediad technegol i awdurdodau cystadlu yn Asia. Yr amcan yw cyfnewid profiadau a chryfhau cydgyfeiriant mewn polisi cystadlu, er budd dinasyddion a busnesau yn yr UE ac Asia. Mae mwy o wybodaeth am ddeialog ddwyochrog y Comisiwn Ewropeaidd â Korea ym maes polisi cystadlu ar gael ar y Comisiwn wefan

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gogledd Corea

Mae Gogledd Corea yn bygwth mynd i fyny expo amddiffyn De Korea gyda sioe filwrol ddeuol

cyhoeddwyd

on

By

Bydd De Korea yn cynnal ei ffair amddiffyn bob dwy flynedd yn Seoul yr wythnos nesaf, ychydig ddyddiau ar ôl i Ogledd Corea agor arddangosfa filwrol hynod anghyffredin y dywedodd dadansoddwyr a allai fod wedi’i hanelu’n rhannol at ddwyn rhywfaint o daranau o Seoul yng nghanol ras arfau sy’n tyfu, yn ysgrifennu Josh Smith.

Mae'r digwyddiadau'n tynnu sylw at y datblygiadau diweddaraf y mae'r ddau Koreas wedi'u gwneud wrth iddynt fwrw ymlaen ag ehangu mawr ar alluoedd milwrol sydd eisoes yn sylweddol - gan gynnwys symudiadau delwedd ddrych weithiau.

"Rhaid bod Gogledd Corea wedi amseru eu harddangosfa amddiffyn yn bwrpasol yr wythnos hon i ennill tyniant gan y gymuned ryngwladol cyn sioe a drefnwyd yn Ne Korea i werthu eu systemau arfau dramor," meddai Cho Jin-soo, cyn-lywydd Cymdeithas Gwyddorau Awyrennol a Gofod Corea. . "Maen nhw'n piggybacking ar y De i werthu'r arfau ac yn cyflwyno neges o 'anghofiwch fi.'”

Mae Arddangosfa Awyrofod ac Amddiffyn Rhyngwladol Seoul (ADEX) wedi cael ei chynnal bob dwy flynedd er 2009, mewn cyferbyniad â Gogledd Corea, na chafodd ei gyhoeddi ymlaen llaw.

hysbyseb

"Mae'n debygol y bu nifer o ystyriaethau a arweiniodd at y digwyddiad hwn, fodd bynnag, yn anad dim y ffaith eu bod yn ymddangos eu bod yn paratoi ar gyfer cyfnod arall o densiynau a gwrthdaro cynyddol," meddai Joost Oliemans, arbenigwr sy'n canolbwyntio ar y Gogledd. Galluoedd milwrol Corea.

Mewn araith yn agor yr arddangosfa ddydd Llun, tynnodd yr arweinydd Kim Jong Un sylw at adeiladwaith milwrol gan Dde Korea fel un cyfiawnhad dros fyddin y Gogledd, ac ailadroddodd gwynion bod datblygiadau amddiffyn Gogledd Corea yn cael eu trin yn wahanol na rhai mewn gwledydd eraill.

Er eu bod yn arwynebol debyg ac wedi'u hamseru'n amlwg, mae'r ddau ddigwyddiad yn dra gwahanol, ac nid yw'r ddau Koreas yn cystadlu am yr un cwsmeriaid.

hysbyseb

Wedi'i gymeradwyo dros ei raglen niwclear a chyda ffiniau ar gau i atal achos o COVID-19, mae swyddogion o bob cwr o'r wlad wedi ymweld â digwyddiad Gogledd Corea, yn ôl cyfryngau'r wladwriaeth, ond dim dirprwyaethau rhyngwladol o bwys.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae panel o arbenigwyr y Cenhedloedd Unedig sy'n monitro sancsiynau rhyngwladol wedi cyhuddo Gogledd Corea o barhau i allforio arfau, a chynnal cydweithrediad milwrol gyda gwledydd fel Syria a Myanmar.

Yn llawn paentiadau a delweddau eraill o Kim, mae sioe Gogledd Corea hefyd yn ymwneud ag eilunaddoli arweinydd y wlad ag arddangos arfau newydd, meddai Rachel Minyoung Lee, dadansoddwr gyda phrosiect 38 Gogledd, sy'n olrhain Gogledd Corea.

Yn y cyfamser, dywed De Korea y bydd ADEX yn cynnwys 440 o gwmnïau o 28 gwlad. Mae disgwyl i tua 300 o swyddogion milwrol ac amddiffyn o 45 gwlad, gan gynnwys gweinidogion amddiffyn, fod yn bresennol, meddai’r trefnwyr.

Disgwylir i'r arddangosfeydd gynnwys technoleg amddiffyn ddiweddaraf De Korea, gan gynnwys dronau tanwydd hydrogen, systemau hyfforddi rhithwir yn seiliedig ar realiti, arfau laser, a cherbydau di-griw amlbwrpas.

Y canolbwynt fydd jet ymladdwr cenhedlaeth nesaf prototeip De Korea KF-21, yn ogystal ag arfau tywys fel taflegrau, meddai arbenigwr hedfan sydd â gwybodaeth am y cynlluniau. Mae'n debyg y bydd De Korea yn llygadu darpar werthwyr rhyngwladol i ddarparu technoleg awyrennau tancer iddo.

Bydd arddangosfeydd eraill, sy’n canolbwyntio mwy ar sifiliaid, yn cynnwys technoleg “symudedd aer trefol” ar gyfer tacsis aer, a rocedi lansio lloeren, meddai’r arbenigwr.

Gwrthododd Kang Eun-ho, gweinidog De Korea dros Weinyddiaeth y Rhaglen Caffael Amddiffyn (DAPA), wneud sylwadau ar unrhyw fargeinion posib yn y gweithiau yn ystod ADEX, ond dywedodd wrth gohebwyr ddydd Iau ei fod yn gobeithio bod y sioe yn rhoi cyfle i "ddarllen yr arc a tuedd "datblygiadau amddiffyn byd-eang.

RHAGLENNI TYWYDD TYFU

Dywedodd Kallman Worldwide, cwmni sy'n trefnu presenoldeb yr Unol Daleithiau mewn sioeau awyrofod ac amddiffyn ledled y byd, fod "rattling saber niwclear" gan Ogledd Corea yn ogystal ag ymdrechion i herio'r tensiynau hynny trwy ddiplomyddiaeth wedi gwneud ADEX "wedi'i fframio'n unigryw gyda brys a chynllwyn ychwanegol . "

"Wrth yrru'r drafodaeth, mae codiadau cyllideb amddiffyn sydd wedi'u hanelu i raddau helaeth at wrthweithio rhaglenni niwclear Kim Jong Un yn ennyn diddordeb cyflenwyr yn y sioe," meddai'r cwmni mewn llain ar gyfer ADEX ar ei wefan.

Mae De Korea wedi cymeradwyo codiadau mawr yn ei gyllideb amddiffyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan anelu at wrthweithio’r Gogledd a diddyfnu cefnogaeth America wrth ehangu ei ddiwydiant allforio milwrol.

Mae'r Weinyddiaeth Amddiffyn Genedlaethol wedi cynnig cyllideb amddiffyn o 55.23 triliwn wedi'i hennill ($ 47.6 biliwn) ar gyfer 2022, cynnydd o flwyddyn i flwyddyn o 4.5%.

Roedd penderfyniad Gogledd Corea i lwyfannu ei harddangosfa - ynghyd â chardiau data ar gyfer pob arf - yn “brin iawn” i wlad sy’n dangos ei arsenal mewn gorymdeithiau yn fwy nodweddiadol, meddai Joseph Dempsey, ymchwilydd amddiffyn yn y Sefydliad Rhyngwladol ar gyfer Astudiaethau Strategol.

Ymhlith yr arfau newydd posib roedd taflegryn balistig gyda cherbyd ail-fynediad ymddangosiadol symudadwy, a fyddai'n caniatáu i'r pen blaen lywio ei hun tuag at ei darged; a thaflegryn nas gwelwyd o'r blaen yn cael ei arddangos wrth ymyl taflegrau balistig a lansiwyd gan long danfor y Gogledd (SLBM).

Mae'r taflegryn dirgel yn llai na'r SLBMs presennol, gan gyflwyno llwybr haws o bosibl i long danfor taflegryn balistig gweithredol, y mae De Korea wedi'i ddangos yn ddiweddar gyda lansiad SLBM, meddai Dempsey.

Pan ofynnwyd iddo am sioe Gogledd Corea, dywedodd gweinidogaeth amddiffyn y De ei bod yn asesu’r arfau a arddangoswyd mewn cydgysylltiad â’r Unol Daleithiau.

Cafodd nifer fawr o arfau confensiynol eu harddangos hefyd, gan gynnwys taflegrau gwrth-long, gwrth-danc ac wyneb-i-awyr, dronau, a breichiau bach newydd fel reifflau sniper, meddai Oliemans.

"Yr hyn rydyn ni'n ei weld yw cymysgedd o systemau a ddatblygwyd yn ddiweddar a dyluniadau prototypical," meddai. Adrodd gan Josh Smith

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Gogledd Corea

Mae Gogledd Corea yn tanio taflegryn, yn cyhuddo'r UD o 'safonau dwbl'

cyhoeddwyd

on

By

Taniodd Gogledd Corea a taflegryn tuag at y môr oddi ar ei arfordir dwyreiniol ddydd Mawrth (28 Medi), dywedodd milwrol De Korea, wrth i Pyongyang alw ar yr Unol Daleithiau a De Korea i sgrapio eu “safonau dwbl” ar raglenni arfau i ailgychwyn trafodaethau, ysgrifennu Hyonhee Shin, David Brunnstrom yn Washington, Michelle Nichols yn Efrog Newydd a Kim Chang-Ran yn Tokyo.

Lansiwyd y taflegryn o dalaith ganolog ogleddol Jagang tua 6:40 am (2140 GMT), meddai Cyd-benaethiaid Staff y De. Dywedodd gweinidogaeth amddiffyn Japan ei bod yn ymddangos ei bod yn daflegryn balistig, heb ymhelaethu.

Tanlinellodd y prawf diweddaraf ddatblygiad cyson systemau arfau Gogledd Corea, gan godi'r addewidion am sgyrsiau wedi'u stopio gyda'r nod o ddatgymalu ei arsenals taflegrau niwclear a balistig yn gyfnewid am ryddhad sancsiynau'r UD.

Daeth y lansiad ychydig cyn i lysgennad Gogledd Corea i’r Cenhedloedd Unedig annog yr Unol Daleithiau i ildio’i bolisi gelyniaethus tuag at Pyongyang a dywedodd na allai unrhyw un wadu hawl ei wlad i amddiffyn ei hun ac i brofi arfau.

hysbyseb

Gorchmynnodd Arlywydd De Korea, Moon Jae-in, gynorthwywyr i gynnal dadansoddiad manwl o symudiadau diweddar y Gogledd.

"Mae'n ddrwg gennym fod y taflegryn wedi'i danio ar adeg pan oedd yn bwysig iawn sefydlogi sefyllfa penrhyn Corea," meddai llefarydd ar ran y weinidogaeth amddiffyn, Boo Seung-chan, wrth sesiwn friffio.

Dywedodd Gorchymyn Indo-Môr Tawel yr Unol Daleithiau fod y lansiad yn tynnu sylw at “effaith ansefydlogi” rhaglenni arfau anghyfreithlon y Gogledd, tra bod Adran Wladwriaeth yr Unol Daleithiau hefyd wedi condemnio’r prawf.

hysbyseb

Yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig, dywedodd llysgennad y Cenhedloedd Unedig yng Ngogledd Corea, Kim Song, fod y wlad yn gwella ei hunan-amddiffyniad a phe bai’r Unol Daleithiau yn gollwng ei pholisi gelyniaethus a’i “safonau dwbl,” byddai’n ymateb yn “barod ar unrhyw adeg” i gynigion i sgyrsiau. Darllen mwy.

Mae milwr o Dde Corea yn cerdded ar hyd ffens filwrol ger y parth demilitarized sy'n gwahanu'r ddau Koreas yn Paju, De Korea, Medi 28, 2021. REUTERS / Kim Hong-Ji
Mae baneri Uno Corea sydd wedi'u difwyno gan wynt cryf yn hongian ar ffens filwrol ger y parth demilitarized sy'n gwahanu'r ddau Koreas yn Paju, De Korea, Medi 28, 2021. REUTERS / Kim Hong-Ji

"Ond ein barn ni yw nad oes unrhyw obaith ar hyn o bryd i'r Unol Daleithiau dynnu ei bolisi gelyniaethus yn ôl," meddai Kim.

Gan gyfeirio at alwad gan Moon yr wythnos diwethaf am ddiwedd ffurfiol i Ryfel Corea 1950-53, dywedodd Kim fod angen i Washington roi’r gorau i ymarferion milwrol ar y cyd â De Korea yn barhaol a chael gwared ar “bob math o arfau strategol” ar ac o amgylch y penrhyn.

Mae'r Unol Daleithiau yn gorsafu amrywiol asedau milwrol blaengar gan gynnwys bomwyr niwclear a jetiau ymladd yn Ne Korea, Guam a Japan fel rhan o'r ymdrechion i gadw golwg nid yn unig ar Ogledd Corea ond hefyd ar China sy'n fwyfwy pendant.

Roedd araith Kim yn unol â beirniadaeth ddiweddar Pyongyang fod Seoul a Washington yn gwadu ei ddatblygiad arfau wrth barhau â'u gweithgareddau milwrol eu hunain. Darllen mwy.

Mae Kim Yo Jong, chwaer bwerus arweinydd Gogledd Corea, Kim Jong Un, wedi dweud bod y Gogledd yn barod i wella cysylltiadau rhyng-Corea ac ystyried uwchgynhadledd arall os yw Seoul yn cefnu ar ei safonau dwbl a’i bolisi gelyniaethus tuag at Pyongyang. Darllen mwy.

"Yr amodau a awgrymodd yn y bôn oedd mynnu bod y Gogledd yn cael ei dderbyn fel gwladwriaeth arfau niwclear," meddai Shin Beom-chul, cymrawd hŷn yn Sefydliad Ymchwil Korea ar gyfer Strategaeth Genedlaethol yn Seoul.

"Eu nod yw cyflawni'r bri hwnnw a gyrru lletem rhwng Seoul a Washington, gan fanteisio ar chwant Moon am etifeddiaeth ddiplomyddol gan fod ei dymor yn dod i ben."

Mae Moon, rhyddfrydwr sydd wedi blaenoriaethu cysylltiadau rhyng-Corea, yn gweld diwedd ar Ryfel Corea, hyd yn oed heb gytundeb heddwch i ddisodli cadoediad, fel ffordd i adfywio trafodaethau denuclearization rhwng y Gogledd a'r Unol Daleithiau.

Fodd bynnag, mae Moon, sydd wedi bod yn y swydd am un tymor, yn wynebu poblogrwydd ysgubol cyn etholiad arlywyddol ym mis Mawrth.

Codwyd gobeithion ar gyfer dod â’r rhyfel i ben ar ôl uwchgynhadledd hanesyddol rhwng Kim Jong Un ac yna Arlywydd yr Unol Daleithiau Donald Trump yn Singapore yn 2018. Ond ni ddaeth y posibilrwydd hwnnw, a’r momentwm ar gyfer sgyrsiau i ddim, gyda sgyrsiau wedi stopio ers 2019.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd