Cysylltu â ni

De Sudan

Mae Uchel Gynrychiolydd yr UE yn codi pryderon ynghylch hawliau dynol a mynediad at gymorth yn Tigray, Ethiopia

cyhoeddwyd

on

Mae Gweinidog Materion Tramor y Ffindir, Pekka Haavisto, yn ymweld ag Ethiopia a Sudan

Yn dilyn Cyngor diweddaraf gweinidogion tramor Ewrop (22 Chwefror), dywedodd Uchel Gynrychiolydd yr UE, Josep Borrell, fod yn rhaid stopio’r ymladd, dylid darparu mynediad dyngarol, byddai’n rhaid cynnal ymchwiliadau i droseddau hawliau dynol a pharchu cyfraith ddyngarol ryngwladol.

Ymwelodd Gweinidog Materion Tramor y Ffindir, Pekka Haavisto, ag Ethiopia a Sudan fel llysgennad ar gyfer cynrychiolydd uchel yr UE. Dywedodd fod 80% o bobl Tigray (mwy na 6 miliwn) yn anghyraeddadwy a dywedodd Haavisto fod y sefyllfa, ar ei ymweliadau â'r gwersylloedd ffoaduriaid, yn "bryderus iawn". 

Dros y pedwar mis diwethaf, mae'r gwrthdaro yn rhanbarth Tigray yn Ethiopia, sy'n rhannu ffin ag Eritrea a Sudan, wedi profi protestiadau cynyddol ac adroddiadau o wrthdaro a throseddau rhyfel. 

hysbyseb

Mae sawl rhan o Ganolbarth, Gogledd Orllewin, Dwyrain a De Tigray yn dal heb eu defnyddio gan gymorth dyngarol, ac nid yw pobl a ffodd i'r ardaloedd hyn wedi derbyn bwyd na chymorth hanfodol arall ers dechrau'r gwrthdaro ddechrau mis Tachwedd. Mae mynediad i ardaloedd gwledig yn parhau i gael ei rwystro ac mae ansicrwydd yn Tigray De a De-ddwyrain Lloegr yn cyfyngu mynediad i ardaloedd a oedd gynt yn gyraeddadwy. 

Dywed sefydliad hawliau dynol y Cenhedloedd Unedig OCHR eu bod yn clywed adroddiadau pryderus iawn am erchyllterau yn erbyn sifiliaid dros yr wythnosau diwethaf. Mae o leiaf 108 achos o dreisio wedi cael eu riportio i gyfleusterau iechyd, yn ôl Comisiwn Hawliau Dynol Ethiopia. Gan nad yw trais rhywiol fel arfer yn cael ei dan-adrodd oherwydd stigma ac ofn dial, mae nifer yr achosion yn debygol o fod yn sylweddol uwch. 

Yn yr un modd, cyhoeddodd Gweinidog Menywod, Plant ac Ieuenctid Ethiopia Filsan Abudhalli Ahmed gyfres o drydariadau, gan ddweud bod treisio wedi digwydd yn derfynol. Mae'r canfyddiadau diweddar hyn yn ychwanegu pwysau at ddigwyddiadau trallodus a nodwyd gan Gynrychiolydd Arbennig yr Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig ar Drais Rhywiol mewn Gwrthdaro Pramila Patten, gan gynnwys adroddiadau am unigolion a orfodwyd i dreisio aelodau o'u teulu eu hunain. 

hysbyseb

Er y derbyniwyd mwy na 71% o'r cyllid y gofynnwyd amdano yn gynnar yn y gwrthdaro, mae rhai sectorau hanfodol gan gynnwys iechyd, lloches, addysg ac amddiffyniad yn parhau i gael eu tanariannu. 

EU

#SouthSudan - € 48.5 miliwn mewn #EUHumanitarianAid ychwanegol

cyhoeddwyd

on

Er gwaethaf cytundeb heddwch diweddar, mae anghenion dyngarol yn parhau i fod yn uchel yn Ne Sudan gyda bron i ddwy filiwn o bobl wedi'u dadleoli'n fewnol a bron i saith miliwn angen cymorth bwyd brys.

Er mwyn helpu'r rhai mwyaf agored i niwed yn y wlad, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cyhoeddi € 48.5 miliwn mewn cymorth dyngarol ar ben € 1m yr wythnos diwethaf i gamu i'r adwy Atal Ebola yn y wlad.

Dywedodd y Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides: “Mae'r UE yn parhau i sefyll yn ôl pobl mewn angen yn Ne Swdan. Ar Ddiwrnod Ffoaduriaid y Byd (20 Mehefin) gadewch inni beidio ag anghofio'r 4 miliwn o Dde Swdan sy'n parhau i gael eu dadwreiddio, naill ai yn eu gwlad neu fel ffoaduriaid yn y rhanbarth. Bydd ein cyllid newydd yn helpu partneriaid i achub bywydau ar lawr gwlad. Felly mae'n hanfodol bod gan weithwyr dyngarol fynediad llawn a diogel i wneud eu gwaith achub bywyd. Er bod cefnogaeth ddyngarol yn fater o frys, yn y pen draw dim ond ymrwymiad cadarn i adfer heddwch a sefydlogrwydd all ddod â datrysiad hirhoedlog. "

Bydd y prosiectau dyngarol a ariennir gan yr UE yn mynd i'r afael yn benodol ag amddiffyn y rhai mwyaf agored i niwed, darparu cymorth bwyd a maeth i deuluoedd mewn angen, darparu gofal iechyd sylfaenol mewn ardaloedd anodd eu cyrraedd, a sefydlu a rhedeg rhaglenni addysg carlam ar gyfer plant a gollodd allan ar flynyddoedd o addysg mewn ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan wrthdaro. Y cyfan Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

EU

Cymorth dyngarol: Datganiadau UE € 68 miliwn ar gyfer #Sudan a #SouthSudan

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi € 68 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer cymunedau bregus yn Sudan a De Swdan.

Daw’r cyllid wrth i filiynau o bobl ar draws y ddwy wlad fod angen cymorth, gyda’r gwrthdaro yn Ne Sudan yn sbarduno mewnlifiad o ffoaduriaid i mewn i Sudan gyfagos.

"Mae'r UE yn cynyddu ei gefnogaeth gan fod cymaint o bobl yn Sudan a De Swdan yn wynebu anghenion dyngarol enfawr. Bydd ein cymorth yn darparu cyflenwadau hanfodol fel bwyd a gofal iechyd ac yn caniatáu i'n partneriaid barhau â'u gwaith achub bywyd ar lawr gwlad. Yn anad dim, mae'n yn hanfodol bod gweithwyr dyngarol yn gallu darparu cymorth yn ddiogel fel y gallant helpu'r rhai mwyaf anghenus. Nid yw gweithwyr cymorth yn darged, "meddai'r Comisiynydd Cymorth Dyngarol a Rheoli Argyfwng Christos Stylianides.

Yn Ne Sudan, bydd € 45m yn targedu pobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol a chymunedau cynnal yn bennaf, gan ddarparu cymorth bwyd brys, iechyd, maeth, cysgod, dŵr a glanweithdra yn ogystal ag amddiffyniad rhag trais ar sail rhywedd. Bydd cyllid hefyd yn cefnogi mesurau i amddiffyn gweithwyr cymorth.

Yn Sudan, bydd € 23m yn sicrhau amddiffyniad cymunedau sydd wedi'u dadleoli, trin diffyg maeth yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt fwyaf, ynghyd â chymorth bwyd a gwell mynediad at wasanaethau sylfaenol fel iechyd, cysgod, dŵr a glanweithdra.

Hyd yn hyn, mae'r Comisiwn wedi defnyddio mwy na € 412 miliwn mewn cymorth dyngarol ar gyfer De Swdan ers i'r ymladd ffrwydro ym mis Rhagfyr 2013. Er 2011, mae'r UE wedi darparu bron i € 450 miliwn mewn cymorth dyngarol yn Sudan i'r rhai y mae gwrthdaro, trychinebau naturiol, wedi effeithio arnynt ansicrwydd bwyd a diffyg maeth yn y wlad.

Cefndir

Pum mlynedd o wrthdaro yn De Sudan wedi gadael 70% o'r boblogaeth angen cymorth, ac yn destun lefelau erchyll o drais. Nodweddir y gwrthdaro gan gam-drin hawliau dynol ar raddfa eang yn erbyn sifiliaid, yn enwedig menywod a phlant, gan gynnwys treisio a thrais rhywiol, recriwtio milwyr sy'n blant, dinistrio ysbytai, ysgolion a stociau bwyd. Ymhlith y 7 miliwn o bobl yr amcangyfrifir eu bod yn ddifrifol o ansicr o ran bwyd, mae miloedd o bobl eisoes yn wynebu amodau newyn, yn ôl adroddiad a gyhoeddwyd gan Rwydwaith Systemau Rhybudd Cynnar y Newyn. Mae o leiaf 101 o weithwyr cymorth wedi’u lladd ers i’r gwrthdaro ddechrau ym mis Rhagfyr 2013, ac mae ymosodiadau treisgar ar weithwyr dyngarol ar gynnydd. Er gwaethaf rhwystrau cynyddol ar ddarparu cymorth dyngarol, mae'r UE ymhlith rhoddwyr mwyaf cymorth dyngarol yn Ne Swdan.

Mae gan Sudan filiynau o bobl sydd wedi'u dadleoli'n fewnol ac mae'r wlad bellach yn croesawu mwy nag 1 filiwn o ffoaduriaid. De Sudan yw'r mwyafrif ohonyn nhw sydd wedi ffoi rhag gwrthdaro a newyn. Nid dyma'r unig argyfwng dyngarol sy'n effeithio ar Sudan. Yn anffodus mae miliynau yn dal i gael eu dadleoli yn y wlad ar ôl sawl blwyddyn. Mae cyfraddau diffyg maeth yn Sudan hefyd ymhlith yr uchaf yn Affrica. Mae 1 o bob 6 o blant yn dioddef o ddiffyg maeth acíwt, ac 1 o bob 20 o'i ffurf fwyaf difrifol sy'n debygol o achosi marwolaeth. Mae eleni wedi'i nodi gan ddirywiad pellach oherwydd yr argyfwng economaidd-gymdeithasol, sychder lleol a dadleoliad newydd sy'n gysylltiedig â gwrthdaro. Mae angen cymorth dyngarol ar fwy na 7 miliwn o bobl.

Er bod Sudan wedi lleddfu gweithdrefnau teithio ar gyfer sefydliadau dyngarol erys rhwystrau pwysig o ran darparu cymorth dyngarol yn amserol oherwydd gweithdrefnau gweinyddol trwm ac ymyrraeth gormodol. Yna gellir gohirio ymateb brys neu annigonol. Ar ben mynd i'r afael â'r anghenion dyngarol mwyaf dybryd yn y wlad, mae'r UE wedi bod yn cryfhau cydgysylltu â rhaglenni datblygu yn Sudan i fynd i'r afael yn well ag argyfyngau hir sy'n gysylltiedig â dadleoli gorfodol a diffyg maeth.

Mwy o wybodaeth

Taflen Ffeithiau - Sudan

Taflen Ffeithiau - De Swdan

Parhau Darllen

EU

#Sudan: 2018 blwyddyn beirniadol ar gyfer sicrhau heddwch

cyhoeddwyd

on

On 16 2018 Ebrill, mabwysiadodd y Cyngor gasgliadau ar Dde Swdan. Mae'r casgliadau'n nodi bod 2018 yn flwyddyn dyngedfennol ar gyfer sicrhau heddwch yn Ne Sudan, wrth i dymor llywodraeth drosiannol Undod Cenedlaethol fel y'i nodir yn y Cytundeb ar Ddatrys y Gwrthdaro yn Ne Swdan (ARCSS) ddod i ben. Er bod ARCSS yn parhau i fod yn sail i'r broses, rhaid i'r trafodaethau adlewyrchu'r realiti ar lawr gwlad.

Mae'r Cyngor yn ailddatgan pryder dwfn yr UE ynghylch yr ymladd parhaus a'r troseddau difrifol a cham-drin hawliau dynol sydd wedi achosi lefelau erchyll o ddioddefaint dynol ac wedi gadael y wlad yn adfeilion. Yn y casgliadau, mae'r UE yn annog pob plaid yn y trafodaethau i roi dyfodol y wlad ac anghenion ei phobl yn gyntaf. Mae hefyd yn annog pob parti i'r gwrthdaro yn Ne Sudan i roi'r gorau i ymladd ar unwaith a chymryd rhan yn y broses heddwch yn ddidwyll.

Daw'r Cyngor i'r casgliad bod yr UE yn parhau i fod yn barod i gymhwyso'r holl fesurau priodol i'r rhai sy'n rhwystro'r broses wleidyddol.

Darllenwch destun llawn y casgliadau

Dirprwyo'r UE i Dde Sudan

Ewch i wefan

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd