Cysylltu â ni

EU

Gallai cynllun labelu dadleuol ychwanegu at boen pandemig i gynhyrchwyr bwyd traddodiadol Sbaen

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae ham Iberia, sy'n rhan annatod o dreftadaeth ddiwylliannol Sbaen, hefyd yn ddiwydiant hanfodol sy'n dwyn ynghyd gynhyrchwyr porc, perchnogion bwytai, gwneuthurwyr ham a chrefftwyr fel y “cortadores” sy'n fedrus wrth sleisio'r hamiau moethus yn fân. Mae'r sector hanesyddol, fodd bynnag, i mewn argyfwng ar ôl i'r pandemig gau cau ysgubol ar sector lletygarwch Sbaen. Gyda bwytai ar gau a digwyddiadau wedi'u canslo, ni all prif ddefnyddwyr ham 'pata negra' enwog Sbaen dalu'r un pris ag o'r blaen, os ydyn nhw hyd yn oed yn prynu o gwbl. Mae cynhyrchwyr yr ham traddodiadol yn gorfod torri prisiau, gyda'r gyfradd barhaus ar gyfer y coesau wedi'u halltu yn gostwng 20-25% mewn llai na blwyddyn. I wneud pethau'n waeth, nid dyma'r unig her sy'n wynebu'r cynhyrchwyr hyn: mae Sbaen yn ystyried gweithredu system labelu maethol broblemus sy'n gwahaniaethu yn erbyn y cig traddodiadol hwn, yn ysgrifennu Colin Stevens.

Allforion dan fygythiad

Tra bod bariau a bwytai ailagor mewn nifer o ranbarthau yn Sbaen, gan godi gobeithion y gall y cwymp pandemig a achosir gan y galw am ham Iberia fod ar ei goesau olaf, yr Jamon mae diwydiant yn wynebu her fwy parhaol os yw Sbaen yn cyflwyno system labelu maethol ddadleuol blaen y pecyn (FOP) Ffrengig, Nutri-score. A. clymblaid o saith aelod-wladwriaeth Ewropeaidd, gan gynnwys Sbaen, yn cefnogi gweithredu Nutri-score er gwaethaf agnosticiaeth gan y Comisiwn Ewropeaidd, a wrthododd argymell system labelu FOP benodol, a gwrthwynebiad llym gan gynhyrchwyr cynhyrchion traddodiadol fel ham Iberia.

hysbyseb

Yn wir, mae ofnau'n cynyddu yn y diwydiant y gallai enw da a gwerthiant ham Iberia daro os cyflwynir y cynllun labelu. Mae Nutri-score yn defnyddio algorithm anhyblyg sy'n cyfrifo “iechyd” bwyd yn seiliedig ar faint dogn sefydlog 100g neu 100 mL, waeth beth fo'r bwyd dan sylw - system y mae llawer o feirniaid Nutri-score yn dod ohoni gwyddonwyr i grwpiau defnyddwyr, wedi penderfynu cael eu gorsymleiddio'n helaeth ac o bosibl yn gamarweiniol. Gallai'r ddibyniaeth hon ar faint gweini mympwyol gael effeithiau dinistriol ar gynhyrchion traddodiadol fel ham Iberaidd - yn wir, byddai cynhyrchion porc premiwm Sbaen derbyn Nid yw “marciau gwael” gan Nutri-score yn cyfrif am y ffaith eu bod fel arfer yn cael eu bwyta mewn sleisys tenau fel rhan o bryd cytbwys.

Gallai'r cam-labelu hwn arwain at ganlyniadau real iawn. Un arbenigwr diwydiant rhagweld y gallai slapio sgôr Nutri negyddol ar ham Iberia beri i allforion ostwng 50%, ergyd a fyddai'n taflu sbaner i ymdrechion y diwydiant ham i wella ar ôl dirywiad Covid a chefnogaeth yr Undeb Ewropeaidd gwerth € 6 miliwn. ymgyrch i gydgrynhoi presenoldeb ham Iberia mewn marchnadoedd strategol fel Ffrainc, yr Almaen a'r DU.

Anwybyddu buddion iechyd

hysbyseb

Nid yw ffermwyr moch a gwneuthurwyr ham Sbaen yn ymwneud yn unig ag ôl-effeithiau ariannol posibl gweithredu system sy'n rhoi sgôr wael i'w cynhyrchion. Mae'r sector hefyd yn destun tramgwydd oherwydd bod cyfyngiadau Nutri-score yn cuddio buddion iechyd profedig y cig traddodiadol. Fel llefarydd ar ran y Cymdeithas Moch Iberia Rhyngbroffesiynol tynnu sylw at: “Nid yw’r system yn cynnig gwerthusiad cywir o rinweddau un o gynhyrchion sylfaenol diet Môr y Canoldir, sy’n cael ei ystyried yn un o’r dietau iachaf yn y byd.”

Yn wir, mae triniaeth gosbol Nutri-score o ham Iberaidd yn cuddio’r ffaith bod y cig yn llawn popeth o wrthocsidyddion, i gynnwys protein uchel, a llu o fitaminau fel haearn, ffosfforws, potasiwm a sinc. Yn ôl astudiaethau a wneir gan Ysbyty Ramón y Cajal a chan Brifysgol Extremadura, mae ham Iberia hyd yn oed yn fuddiol i iechyd cardiofasgwlaidd oherwydd ei fod yn cynnwys asidau brasterog 'oleic' neu mono-annirlawn, sy'n hanfodol i ostwng lefelau colesterol. Yn wir, Rhwydwaith y Galon Ewropeaidd argymhellir bod yr algorithm sgôr Nutri yn cael ei adolygu gan banel annibynnol o arbenigwyr gwyddonol i sicrhau ei fod mewn gwirionedd yn hybu iechyd cardiofasgwlaidd.

Llethr llithrig

Yn anffodus, nid yw sgorio gor-syml Nutri-score yn broblem sy'n unigryw i ham Iberia. Hanfod y broblem yw bod y sgôr Nutri yn cyfyngu pob bwyd o dan un ymbarél ar ei groesgad yn erbyn calorïau uchel, siwgr, braster a chynnwys halen. Nid yw'r algorithm yn gwahaniaethu rhwng brasterau iach a brasterau afiach, nac yn dangos cynnwys elfennau salubrious sy'n sylfaenol i ddeiet cytbwys - mewn gwirionedd, mae'r system mor gwyro nes ei bod pata negra yn ennill marciau gwael, diodydd pefriog diet derbyn Graddau B. Er y gall bwydydd wedi'u prosesu â sgôr isel ail-lunio eu cynhyrchion i gynyddu eu graddau sgôr Nutri, nid oes gan y bwydydd un cynhwysyn sy'n ffurfio sylfaen diet diet byd-eang Môr y Canoldir - cynhyrchion treftadaeth Ewropeaidd fel olew olewydd a chaws - unrhyw ffordd o ailfformiwleiddio eu cynhyrchion.

Nutri-score's dirywiad achosodd olew olewydd gysur arbennig, ar adeg pan fo sector olew olewydd Sbaen eisoes dan gymaint o bwysau economaidd fel bod coed olewydd canrifoedd oed yn cael eich torri i fyny ar gyfer coed tân. Ym mis Chwefror, y Gweinidog Defnydd Alberto Garzón cyfaddefwyd nad oedd Nutri-score yn adlewyrchu buddion iechyd olew olewydd yn ddigonol— “mae olew olewydd yn dda i'ch iechyd, ac ni allwn gael label sy'n dweud ei fod yn ddrwg”, eglurodd. Nid yw'n syndod bod cytundeb swyddogion Sbaen na fyddai olew olewydd yn dwyn label sgôr Nutri yn ychwanegu tanwydd at y fflamau yn unig. Undebau llafur porc a chaws Iberia wedi hynny gofynnwyd amdano gwaharddiad am eu cynhyrchion hefyd, ond fe'u diswyddwyd gan Weinyddiaeth Materion Defnyddwyr Madrid.

Gwrthwynebiad llethol?

Mae'r anghydfod labelu bellach wedi lledaenu ymhell y tu hwnt i'r sector amaethyddol ac mae'n bygwth dod yn argyfwng gwleidyddol llawn yn Sbaen. Mae'r Parti Poblogaidd a Vox Yn ddiweddar, fe wnaeth grwpiau seneddol ffeilio ceisiadau i’r llywodraeth roi’r gorau i weithredu Nutri-score o ystyried bod y cynllun labelu wedi dod ar dân gan bawb o faethegwyr i gynhyrchwyr amaethyddol, ac amlygodd y ffaith bod systemau labelu amgen, fel yr Eidal. Batri Nutrinform, a allai ddarparu gwybodaeth faethol ar gip heb gosbi sectorau strategol.

Gyda'r pandemig eisoes yn achosi difrifol aflonyddwch i ddiwydiannau gwerthfawr yn ddiwylliannol ac yn ariannol fel ham Iberia ac olew olewydd, ni all llunwyr polisi Sbaen fforddio gweithredu system labelu sy'n anobeithiol yn cymysgu dealltwriaeth defnyddwyr o'r hyn sy'n iach a beth sydd ddim, ac sy'n gofyn am restr hir o eithriadau i'r rheol. Yn hytrach, dylai llywodraeth Sbaen eirioli system nad yw'n effeithio'n negyddol ar y sectorau allweddol hyn o'u heconomi, sydd eisoes â'u cefnau yn erbyn y wal.

Banc Canolog Ewrop (ECB)

Mae Lagarde ECB yn cadw'r drws ar agor i chwyddiant uwch

cyhoeddwyd

on

By

Gallai chwyddiant ym mharth yr ewro fod yn fwy na rhagamcanion Banc Canolog Ewrop a godwyd eisoes ond prin yw'r arwyddion o hyn yn digwydd eisoes, Llywydd yr ECB, Christine Lagarde (Yn y llun) meddai ddydd Llun (27 Medi), yn ysgrifennu Balazs Koranyi, Reuters.

"Er y gallai chwyddiant fod yn wannach na'r hyn a ragwelwyd pe bai tynhau cyfyngiadau o'r newydd yn effeithio ar weithgaredd economaidd, mae yna rai ffactorau a allai arwain at bwysau prisiau cryfach na'r disgwyl ar hyn o bryd," meddai wrth wneuthurwyr deddfau yn Senedd Ewrop.

"Ond rydym yn gweld arwyddion cyfyngedig o'r risg hon hyd yn hyn, sy'n golygu bod ein senario llinell sylfaen yn parhau i ragweld y bydd chwyddiant yn aros yn is na'n targed dros y tymor canolig," ychwanegodd.

hysbyseb

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 231 miliwn mewn cyn-ariannu i Slofenia

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 231 miliwn i Slofenia mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad grant y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Slofenia.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 2.5 biliwn, sy'n cynnwys € 1.8bn mewn grantiau a € 705m mewn benthyciadau, dros oes ei chynllun. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80 biliwn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU.

Mae'r RRF wrth galon NextGenerationEU a fydd yn darparu € 800bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau. Mae cynllun Slofenia yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen

Cyprus

NextGenerationEU: Mae'r Comisiwn Ewropeaidd yn dosbarthu € 157 miliwn mewn cyn-ariannu i Gyprus

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi dosbarthu € 157 miliwn i Gyprus mewn cyn-ariannu, sy'n cyfateb i 13% o ddyraniad ariannol y wlad o dan y Cyfleuster Adfer a Gwydnwch (RRF). Bydd y taliad cyn-ariannu yn helpu i roi cychwyn ar weithrediad y mesurau buddsoddi a diwygio hanfodol a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus. Bydd y Comisiwn yn awdurdodi taliadau pellach yn seiliedig ar weithredu'r buddsoddiadau a'r diwygiadau a amlinellir yng nghynllun adfer a gwytnwch Cyprus.

Disgwylir i'r wlad dderbyn cyfanswm o € 1.2 biliwn dros oes ei chynllun, gyda € 1 biliwn wedi'i ddarparu mewn grantiau a € 200m mewn benthyciadau. Mae taliad heddiw yn dilyn gweithrediad llwyddiannus diweddar y gweithrediadau benthyca cyntaf o dan NextGenerationEU. Erbyn diwedd y flwyddyn, mae'r Comisiwn yn bwriadu codi hyd at gyfanswm o € 80bn mewn cyllid tymor hir, i'w ategu gan Filiau UE tymor byr, i ariannu'r taliadau cyntaf a gynlluniwyd i aelod-wladwriaethau o dan NextGenerationEU. Yn rhan o NextGenerationEU, bydd y RRF yn darparu € 723.8bn (mewn prisiau cyfredol) i gefnogi buddsoddiadau a diwygiadau ar draws aelod-wladwriaethau.

Mae cynllun Cyprus yn rhan o ymateb digynsail yr UE i ddod yn gryfach o argyfwng COVID-19, gan feithrin y trawsnewidiadau gwyrdd a digidol a chryfhau gwytnwch a chydlyniant yn ein cymdeithasau. A. Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein.

hysbyseb

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd