Cysylltu â ni

coronafirws

Sbaen i sgrapio masgiau awyr agored gorfodol o Fehefin 26

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Darllenwch funud 2

Mae twristiaid o Sbaen yn tynnu eu masgiau amddiffynnol ar ôl tynnu llun gyda cherflun o ymladdwr teirw y tu allan i darw, ar ôl i Brif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez, gyhoeddi ddydd Gwener, y dylid codi rhwymedigaeth y flanced i wisgo masgiau yn yr awyr agored o Fehefin 26, yng nghanol y clefyd coronafirws (COVID -19) pandemig, yn Ronda, Sbaen, Mehefin 18, 2021. REUTERS / Jon Nazca
Mae twristiaid o Sbaen yn tynnu eu masgiau amddiffynnol i dynnu llun gyda cherflun o ymladdwr teirw y tu allan i darw, ar ôl i Brif Weinidog Sbaen, Pedro Sanchez, gyhoeddi ddydd Gwener, y dylid codi rhwymedigaeth y flanced i wisgo masgiau yn yr awyr agored o Fehefin 26, yng nghanol y clefyd coronafirws (COVID -19) pandemig, yn Ronda, Sbaen, Mehefin 18, 2021. REUTERS / Jon Nazca

Fe fydd Sbaen yn codi rhwymedigaeth flanced i wisgo masgiau yn yr awyr agored o Fehefin 26, meddai’r Prif Weinidog Pedro Sanchez ddydd Gwener (18 Mehefin), ysgrifennu Inti Landauro, Joan Faus ac Emma Pinedo, Reuters.

hysbyseb

Daw cyhoeddiad Sbaen yn dilyn penderfyniad yn Ffrainc gyfagos i roi diwedd ar wisgo masgiau yn yr awyr agored wrth i gyfraddau heintiau ostwng, er bod pryderon yn parhau ynghylch lledaeniad yr amrywiad Delta. Darllen mwy.

"Y penwythnos hwn fydd yr un olaf gyda masgiau mewn lleoedd awyr agored oherwydd y penwythnos nesaf ni fyddwn yn eu gwisgo mwyach," meddai Sanchez wrth ddigwyddiad yn Barcelona.

Dywedodd y bydd y cabinet yn cwrdd ar Fehefin 24 i gymeradwyo codi'r rheol gwisgo masgiau o Fehefin 26.

hysbyseb

Mae gwahardd ychydig o eithriadau megis ar gyfer ymarfer corff, gwisgo masg wedi bod yn ofyniad cyfreithiol y tu mewn a'r tu allan i'r rhan fwyaf o Sbaen, waeth beth fo'r pellter cymdeithasol, ers yr haf diwethaf, i bawb sy'n hŷn na chwech oed.

Fodd bynnag, gyda heintiau yn lleihau a bron i hanner y boblogaeth wedi derbyn ar un dos brechlyn - gan gynnwys mwy na 90% o bobl dros 50 oed - mae rhai awdurdodau rhanbarthol wedi bod yn glafoerio i leddfu'r rheol.

Syrthiodd y gyfradd heintiau ledled y wlad fel y'i mesurwyd dros y 14 diwrnod blaenorol i 96.6 achos i bob 100,000 o bobl ddydd Iau, i lawr o dros 150 o achosion fis yn ôl, tra bod pwysau ar y system iechyd wedi lleddfu'n sylweddol ers dechrau'r flwyddyn.

Mae 17 rhanbarth Sbaen yn bennaf gyfrifol am reoli gofal iechyd, ond rhaid i'r llywodraeth ganolog gynnig newidiadau polisi mawr, mewn system sy'n aml yn cynhyrchu tensiwn rhwng gweinyddiaethau.

Yr wythnos diwethaf gorfodwyd y llywodraeth i olrhain yn ôl ar gynllun i ailagor clybiau nos yn raddol ar ôl cwynion eang gan awdurdodau rhanbarthol a'i diswyddodd fel naill ai'n rhy gaeth neu'n rhy rhydd. Darllen mwy.

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Latfia € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Latfia gwerth € 1.8 miliwn i gefnogi ffermwyr sy'n weithgar yn y sector bridio gwartheg yr effeithiwyd arnynt gan yr achosion o goronafirws. Cymeradwywyd y cynllun o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. O dan y cynllun, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Nod y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd y mae'r buddiolwyr yn ei wynebu ac wrth fynd i'r afael â rhan o'r colledion a achoswyd ganddynt oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i lywodraeth Latfia eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws. Canfu'r Comisiwn fod y cynllun yn unol ag amodau'r Fframwaith Dros Dro.

Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 225,000 y buddiolwr; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​a'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y cynllun o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64541 yn y cofrestr cymorth gwladwriaethol ar y Comisiwn cystadleuaeth wefan unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Azores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cymeradwyo cynllun Portiwgaleg € 500,000 i gefnogi'r sector cludo teithwyr ymhellach yn Rhanbarth yr Asores yng nghyd-destun yr achosion o coronafirws. Cymeradwywyd y mesur o dan y Cymorth Gwladwriaethol Fframwaith Dros Dro. Mae'n dilyn cynllun Portiwgaleg arall i gefnogi'r sector trafnidiaeth teithwyr yn Azores y cymeradwyodd y Comisiwn arno 4 2021 Mehefin (SA.63010). O dan y cynllun newydd, bydd y cymorth ar ffurf grantiau uniongyrchol. Bydd y mesur yn agored i gwmnïau cludo teithwyr ar y cyd o bob maint sy'n weithredol yn yr Azores. Pwrpas y mesur yw lliniaru'r prinder hylifedd sydyn y mae'r cwmnïau hyn yn eu hwynebu a mynd i'r afael â cholledion a gafwyd dros 2021 oherwydd yr achosion o coronafirws a'r mesurau cyfyngol y bu'n rhaid i'r llywodraeth eu rhoi ar waith i gyfyngu ar ledaeniad y firws.

Canfu'r Comisiwn fod y cynllun Portiwgaleg yn unol â'r amodau a nodir yn y Fframwaith Dros Dro. Yn benodol, ni fydd y cymorth (i) yn fwy na € 1.8 miliwn y cwmni; a (ii) yn cael ei ganiatáu erbyn 31 Rhagfyr 2021. fan bellaf. Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi aelod-wladwriaeth, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU ​​ac amodau'r Fframwaith Dros Dro. Ar y sail hon, cymeradwyodd y Comisiwn y mesur o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am y Fframwaith Dros Dro a chamau eraill a gymerwyd gan y Comisiwn i fynd i'r afael ag effaith economaidd y pandemig coronafirws yma. Bydd fersiwn nad yw'n gyfrinachol o'r penderfyniad ar gael o dan y rhif achos SA.64599 yn y cymorth gwladwriaethol cofrestru ar Gomisiwn y Comisiwn wefan y gystadleuaeth unwaith y bydd unrhyw faterion cyfrinachedd wedi'u datrys.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae'r Comisiwn yn awdurdodi cynllun cymorth Ffrainc o € 3 biliwn i gefnogi, trwy fenthyciadau a buddsoddiadau ecwiti, gwmnïau y mae'r pandemig coronafirws yn effeithio arnynt

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi clirio, o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE, gynlluniau Ffrainc i sefydlu cronfa € 3 biliwn a fydd yn buddsoddi trwy offerynnau dyled ac offerynnau ecwiti a hybrid mewn cwmnïau y mae'r pandemig yn effeithio arnynt. Awdurdodwyd y mesur o dan y Fframwaith Cymorth Gwladwriaethol Dros Dro. Gweithredir y cynllun trwy gronfa, o'r enw 'Cronfa Drosglwyddo ar gyfer Busnesau y mae'r Pandemig COVID-19 yn Effeithio arnynt, gyda chyllideb o € 3bn.

O dan y cynllun hwn, bydd cefnogaeth ar ffurf (i) benthyciadau israddedig neu gyfranogol; a (ii) mesurau ailgyfalafu, yn enwedig offerynnau cyfalaf hybrid a chyfranddaliadau a ffefrir heb bleidlais. Mae'r mesur yn agored i gwmnïau a sefydlwyd yn Ffrainc ac sy'n bresennol ym mhob sector (ac eithrio'r sector ariannol), a oedd yn hyfyw cyn y pandemig coronafirws ac sydd wedi dangos hyfywedd tymor hir eu model economaidd. Disgwylir i rhwng 50 a 100 o gwmnïau elwa o'r cynllun hwn. Roedd y Comisiwn o'r farn bod y mesurau'n cydymffurfio â'r amodau a nodwyd yn y fframwaith dros dro.

Daeth y Comisiwn i'r casgliad bod y mesur yn angenrheidiol, yn briodol ac yn gymesur i unioni aflonyddwch difrifol yn economi Ffrainc, yn unol ag Erthygl 107 (3) (b) TFEU a'r amodau a nodwyd yn yr oruchwyliaeth dros dro. Ar y sail hon, awdurdododd y Comisiwn y cynlluniau hyn o dan reolau cymorth gwladwriaethol yr UE.

hysbyseb

Is-lywydd Gweithredol Margrethe Vestager (llun), dywedodd polisi cystadlu: “Bydd y cynllun ailgyfalafu € 3bn hwn yn caniatáu i Ffrainc gefnogi cwmnïau y mae pandemig coronafirws yn effeithio arnynt trwy hwyluso eu cyllid mynediad yn yr amseroedd anodd hyn. Rydym yn parhau i weithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i ddod o hyd i atebion ymarferol i liniaru effaith economaidd y pandemig coronafirws wrth barchu rheoliadau'r UE. "

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd