Cysylltu â ni

Islam

Mae pleidleiswyr y Swistir yn penderfynu gwaharddiad ar orchuddion wyneb

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae pleidleiswyr y Swistir wedi derbyn cynnig de-dde i wahardd gorchuddion wyneb wrth iddynt fynd i'r polau ddydd Sul (7 Mawrth) mewn refferendwm rhwymol a ystyriwyd fel prawf o agweddau tuag at Fwslimiaid, yn ysgrifennu Michael Shields.

Nid yw’r cynnig o dan system democratiaeth uniongyrchol y Swistir yn sôn am Islam yn uniongyrchol ac mae hefyd yn anelu at atal protestwyr stryd treisgar rhag gwisgo masgiau, ac eto mae gwleidyddion lleol, y cyfryngau ac ymgyrchwyr wedi trosleisio’r gwaharddiad burqa arno.

“Yn y Swistir, ein traddodiad yw eich bod chi'n dangos eich wyneb. Mae hynny'n arwydd o'n rhyddid sylfaenol, ”roedd Walter Wobmann, cadeirydd pwyllgor y refferendwm ac aelod seneddol i Blaid Pobl y Swistir, wedi dweud cyn y bleidlais.

hysbyseb

Galwodd orchudd wyneb yn “symbol ar gyfer yr Islam wleidyddol eithafol hon sydd wedi dod yn fwyfwy amlwg yn Ewrop ac nad oes ganddo le yn y Swistir”.

Mae'r cynnig yn rhagddyddio'r pandemig COVID-19, sydd wedi gweld pob oedolyn yn cael ei orfodi i wisgo masgiau mewn sawl lleoliad i atal yr haint rhag lledaenu. Casglodd y gefnogaeth angenrheidiol i sbarduno refferendwm yn 2017.

Gwaethygodd y cynnig berthynas amser llawn y Swistir ag Islam ar ôl i ddinasyddion bleidleisio yn 2009 i wahardd adeiladu unrhyw minarets newydd. Mae gan ddau ganton waharddiadau lleol eisoes ar orchuddion wyneb.

hysbyseb

coronafirws

Mae Mwslimiaid Ffrainc yn talu pris trwm mewn pandemig COVID

cyhoeddwyd

on

By

Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn gweddïo dros Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o’r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier
Mae gwirfoddolwyr cymdeithas Tahara yn claddu casged Abukar Abdulahi Cabi, 38 oed, ffoadur Mwslimaidd a fu farw o'r clefyd coronafirws (COVID-19), yn ystod seremoni gladdu mewn mynwent yn La Courneuve, ger Paris, Ffrainc, Mai 17, 2021. Llun wedi'i dynnu Mai 17, 2021. REUTERS / Benoit Tessier

Bob wythnos, mae Mamadou Diagouraga yn dod i adran Fwslimaidd mynwent ger Paris i sefyll gwylnos wrth fedd ei dad, un o'r nifer o Fwslimiaid Ffrengig sydd wedi marw o COVID-19, yn ysgrifennu Caroline Pailliez.

Mae Diagouraga yn edrych i fyny o gynllwyn ei dad ar y beddau a gloddiwyd yn ffres wrth ei ochr. "Fy nhad oedd yr un cyntaf yn y rhes hon, ac mewn blwyddyn, mae wedi'i lenwi," meddai. "Mae'n anghredadwy."

Er yr amcangyfrifir bod gan Ffrainc boblogaeth Fwslimaidd fwyaf yr Undeb Ewropeaidd, nid yw'n gwybod pa mor galed y mae'r grŵp hwnnw wedi'i daro: mae cyfraith Ffrainc yn gwahardd casglu data yn seiliedig ar gysylltiadau ethnig neu grefyddol.

hysbyseb

Ond mae tystiolaeth a gasglwyd gan Reuters - gan gynnwys data ystadegol sy'n cyfleu effaith a thystiolaeth arweinwyr cymunedol yn anuniongyrchol - yn dangos bod cyfradd marwolaeth COVID ymhlith Mwslimiaid Ffrainc yn llawer uwch nag yn y boblogaeth gyffredinol.

Yn ôl un astudiaeth yn seiliedig ar ddata swyddogol, roedd marwolaethau gormodol yn 2020 ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yng Ngogledd Affrica Fwslimaidd yn bennaf ddwywaith mor uchel ag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

Y rheswm, meddai arweinwyr cymunedol ac ymchwilwyr, yw bod Mwslimiaid yn tueddu i fod â statws economaidd-gymdeithasol is na'r cyfartaledd.

hysbyseb

Maent yn fwy tebygol o wneud swyddi fel gyrwyr bysiau neu arianwyr sy'n dod â nhw i gysylltiad agosach â'r cyhoedd ac i fyw mewn cartrefi aml-genhedlaeth cyfyng.

"Nhw oedd ... y cyntaf i dalu pris trwm," meddai M'Hammed Henniche, pennaeth undeb y cymdeithasau Mwslimaidd yn Seine-Saint-Denis, rhanbarth ger Paris gyda phoblogaeth fawr o fewnfudwyr.

Mae effaith anghyfartal COVID-19 ar leiafrifoedd ethnig, yn aml am resymau tebyg, wedi'i chofnodi mewn gwledydd eraill, gan gynnwys yr Unol Daleithiau.

Ond yn Ffrainc, mae'r pandemig yn taflu i mewn i ryddhad sydyn yr anghydraddoldebau sy'n helpu tensiynau tanwydd rhwng Mwslimiaid Ffrainc a'u cymdogion - ac sy'n edrych i fod yn faes y gad yn etholiad arlywyddol y flwyddyn nesaf.

Prif wrthwynebydd yr Arlywydd Emmanuel Macron, mae arolygon barn yn nodi, fydd y gwleidydd de-dde Marine Le Pen, sy'n ymgyrchu ar faterion Islam, terfysgaeth, mewnfudo a throsedd.

Pan ofynnwyd iddo wneud sylwadau ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid Ffrainc, dywedodd cynrychiolydd y llywodraeth: "Nid oes gennym ddata sydd ynghlwm wrth grefydd pobl."

Tra bod data swyddogol yn dawel ar effaith COVID-19 ar Fwslimiaid, un lle y daw i'r amlwg yw ym mynwentydd Ffrainc.

Yn nodweddiadol, mae pobl sydd wedi'u claddu yn ôl defodau crefyddol Mwslimaidd yn cael eu rhoi mewn rhannau o'r fynwent sydd wedi'u dynodi'n arbennig, lle mae beddau wedi'u halinio fel bod y person marw yn wynebu Mecca, y safle mwyaf sanctaidd yn Islam.

Mae'r fynwent yn Valenton lle claddwyd tad Diagouraga, Boubou, yn rhanbarth Val-de-Marne, y tu allan i Baris.

Yn ôl ffigyrau a luniodd Reuters o bob un o’r 14 mynwent yn Val-de-Marne, yn 2020 roedd 1,411 o gladdedigaethau Mwslimaidd, i fyny o 626 y flwyddyn flaenorol, cyn y pandemig. Mae hynny'n cynrychioli cynnydd o 125%, o'i gymharu â chynnydd o 34% ar gyfer claddedigaethau o bob cyfaddefiad yn y rhanbarth hwnnw.

Dim ond yn rhannol y mae'r cynnydd mewn marwolaethau o COVID yn esbonio'r cynnydd mewn claddedigaethau Mwslimaidd.

Roedd cyfyngiadau ffin Pandemig yn atal llawer o deuluoedd rhag anfon perthnasau ymadawedig yn ôl i'w gwlad wreiddiol i'w claddu. Nid oes unrhyw ddata swyddogol, ond dywedodd ymgymerwyr fod tua thri chwarter o Fwslimiaid Ffrainc wedi'u claddu dramor cyn COVID.

Dywedodd ymgymerwyr, imamiaid a grwpiau anllywodraethol sy’n ymwneud â chladdu Mwslimiaid nad oedd digon o leiniau i ateb y galw ar ddechrau’r pandemig, gan orfodi llawer o deuluoedd i alw o gwmpas yn daer i ddod o hyd i rywle i gladdu eu perthnasau.

Ar fore Mai 17 eleni, cyrhaeddodd Samad Akrach farwdy ym Mharis i gasglu corff Abdulahi Cabi Abukar, Somaliad a fu farw ym mis Mawrth 2020 o COVID-19, heb unrhyw deulu y gellid ei olrhain.

Perfformiodd Akrach, llywydd yr elusen Tahara sy'n rhoi claddedigaethau Mwslimaidd i'r amddifad, y ddefod o olchi'r corff a chymhwyso mwsg, lafant, petalau rhosyn a henna. Yna, ym mhresenoldeb 38 o wirfoddolwyr a wahoddwyd gan grŵp Akrach, claddwyd y Somalïaidd yn ôl defod Fwslimaidd ym mynwent Courneuve ar gyrion Paris.

Cynhaliodd grŵp Akrach 764 o gladdedigaethau yn 2020, i fyny o 382 yn 2019, meddai. Roedd tua hanner wedi marw o COVID-19. "Effeithiwyd yn aruthrol ar y gymuned Fwslimaidd yn y cyfnod hwn," meddai.

Mae ystadegwyr hefyd yn defnyddio data ar breswylwyr a aned dramor i adeiladu darlun o effaith COVID ar leiafrifoedd ethnig. Mae hyn yn dangos bod marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd y tu allan i Ffrainc i fyny 17% yn 2020, yn erbyn 8% ar gyfer preswylwyr a anwyd yn Ffrainc.

Cafodd Seine-Saint-Denis, rhanbarth tir mawr Ffrainc sydd â'r nifer uchaf o drigolion na chafodd ei eni yn Ffrainc, gynnydd o 21.8% mewn marwolaethau gormodol rhwng 2019 a 2020, dengys ystadegau swyddogol, fwy na dwywaith y cynnydd i Ffrainc gyfan.

Roedd marwolaethau gormodol ymhlith trigolion Ffrainc a anwyd yn y mwyafrif o Fwslimiaid Gogledd Affrica 2.6 gwaith yn uwch, ac ymhlith y rhai o Affrica Is-Sahara 4.5 gwaith yn uwch, nag ymhlith pobl a anwyd yn Ffrainc.

"Gallwn ddyfalu bod ... mewnfudwyr o'r ffydd Fwslimaidd wedi cael eu taro'n llawer anoddach gan yr epidemig COVID," meddai Michel Guillot, cyfarwyddwr ymchwil yn Sefydliad Astudiaethau Demograffig Ffrainc a ariennir gan y wladwriaeth.

Yn Seine-Saint-Denis, mae'r marwolaethau uchel yn arbennig o drawiadol oherwydd yn yr amseroedd arferol, gyda'i phoblogaeth iau na'r cyfartaledd, mae ganddo gyfradd marwolaeth is na Ffrainc yn gyffredinol.

Ond mae'r rhanbarth yn perfformio'n waeth na'r cyfartaledd ar ddangosyddion economaidd-gymdeithasol. Mae ugain y cant o gartrefi yn orlawn, yn erbyn 4.9% yn genedlaethol. Y cyflog fesul awr ar gyfartaledd yw 13.93 ewro, bron i 1.5 ewro yn llai na'r ffigur cenedlaethol.

Dywedodd Henniche, pennaeth undeb cymdeithasau Mwslimaidd y rhanbarth, ei fod yn teimlo gyntaf effaith COVID-19 ar ei gymuned pan ddechreuodd dderbyn galwadau ffôn lluosog gan deuluoedd sy'n ceisio cymorth i gladdu eu meirw.

"Nid oherwydd eu bod nhw'n Fwslimiaid," meddai am gyfradd marwolaeth COVID. "Mae hyn oherwydd eu bod yn perthyn i'r dosbarthiadau cymdeithasol lleiaf breintiedig."

Gallai gweithwyr proffesiynol coler wen amddiffyn eu hunain trwy weithio gartref. "Ond os yw rhywun yn gasglwr sbwriel, neu'n fenyw lanhau, neu'n ariannwr, ni allant weithio gartref. Rhaid i'r bobl hyn fynd allan, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus," meddai.

"Mae yna fath o flas chwerw, o anghyfiawnder. Mae'r teimlad hwn: 'Pam fi?' a 'Pam bob amser ni?' "

Parhau Darllen

EU

Mae Le Pen 'yn aflonyddwch i drefn gyhoeddus' - Goldschmidt

cyhoeddwyd

on

Wrth sôn am y cyfweliad ag arweinydd plaid y populist asgell dde Ffrengig Rassemblement National (RN) Marine Le Pen (Yn y llun) a gyhoeddir ym mhapur wythnosol yr Almaen Die Zeit, Prif Rabbi Pinchas Goldschmidt, llywydd y Cynhadledd Rabbis Ewropeaidd (CER), wedi cyhoeddi'r datganiad canlynol: “Nid y sgarff pen sy’n aflonyddu ar drefn gyhoeddus, ond Ms Le Pen. Mae'n amlwg mai hwn yw'r arwydd anghywir i'r Iddewon, Mwslemiaid a lleiafrifoedd crefyddol eraill sy'n byw yn Ffrainc. Mae'n mynegi ofn Ms Le Pen am dramorwyr. Mae hi’n rhannu cymdeithas yn lle ei huno, ac wrth wneud hynny, mae hi’n defnyddio’r gymuned Iddewig yn fwriadol, a ddylai, yn ei barn hi, ymatal rhag gwisgo’r kippah, fel difrod cyfochrog yn ei brwydr yn erbyn diwylliannau.

“Mae cefnogwyr y gwaharddiad yn argyhoeddedig eu bod yn ymladd Islam radical. Ond sut maen nhw'n diffinio Islam radical? Rwy'n diffinio Islam radical fel Islamiaeth nad yw'n goddef Mwslimiaid seciwlar, Cristnogion ac Iddewon a'r gymdeithas Ewropeaidd gyfan. Gall yr Islam radical hon hefyd gerdded o gwmpas mewn jîns a gyda gwallt heb ei orchuddio. Dyma’r gwir berygl, fel y mae Ffrainc yn aml wedi profi mor chwerw. Yn lle ymosod ar Islam wleidyddol a'i chefnogwyr, mae symbol crefyddol yn cael ei ymosod.

“Nid yw galw Le Pen yn ddim byd heblaw ymosodiad ar hawl sylfaenol a dynol rhyddid crefyddol, y mae pobl mewn sawl man yn Ewrop bellach yn ceisio ei gyfyngu dro ar ôl tro. Mae hon yn duedd frawychus i bob lleiafrif crefyddol. ”

hysbyseb

Parhau Darllen

Islam

Mae'r Swistir yn cytuno i wahardd gorchuddion wyneb yn y bleidlais 'gwaharddiad burqa'

cyhoeddwyd

on

By

Enillodd cynnig de-dde i wahardd gorchuddion wyneb yn y Swistir fuddugoliaeth gul mewn refferendwm rhwymol ddydd Sul (7 Mawrth) a gychwynnwyd gan yr un grŵp a drefnodd waharddiad 2009 ar minarets newydd, yn ysgrifennu Michael Shields.

Dangosodd y mesur i ddiwygio cyfansoddiad y Swistir o ymyl 51.2-48.8%, dangosodd canlyniadau swyddogol dros dro.

Nid yw’r cynnig o dan system democratiaeth uniongyrchol y Swistir yn sôn am Islam yn uniongyrchol ac mae hefyd yn anelu at atal protestwyr stryd treisgar rhag gwisgo masgiau, ac eto mae gwleidyddion lleol, y cyfryngau ac ymgyrchwyr wedi trosleisio’r gwaharddiad burqa arno.

hysbyseb

“Yn y Swistir, ein traddodiad yw eich bod chi'n dangos eich wyneb. Mae hynny'n arwydd o'n rhyddid sylfaenol, ”roedd Walter Wobmann, cadeirydd pwyllgor y refferendwm ac aelod seneddol i Blaid Pobl y Swistir, wedi dweud cyn y bleidlais.

Mae gorchudd wyneb yn “symbol ar gyfer yr Islam wleidyddol eithafol hon sydd wedi dod yn fwyfwy amlwg yn Ewrop ac nad oes ganddo le yn y Swistir,” meddai.

Condemniodd grwpiau Mwslimaidd y bleidlais a dweud y byddent yn ei herio.

hysbyseb

“Mae penderfyniad heddiw yn agor hen glwyfau, yn ehangu egwyddor anghydraddoldeb cyfreithiol ymhellach, ac yn anfon arwydd clir o waharddiad i’r lleiafrif Mwslimaidd,” meddai Cyngor Canolog y Mwslemiaid yn y Swistir.

Addawodd heriau cyfreithiol i ddeddfau sy'n gweithredu'r gwaharddiad ac ymgyrch codi arian i helpu menywod sy'n cael dirwy.

“Nid brwydr ryddhad i fenywod yw angori codau gwisg yn y cyfansoddiad ond cam yn ôl i’r gorffennol,” meddai Ffederasiwn y Sefydliadau Islamaidd yn y Swistir, gan ychwanegu bod gwerthoedd y Swistir o niwtraliaeth, goddefgarwch a gwneud heddwch wedi dioddef yn y ddadl.

Gwaharddodd Ffrainc wisgo gorchudd wyneb llawn yn gyhoeddus yn 2011 ac mae gan Ddenmarc, Awstria, yr Iseldiroedd a Bwlgaria waharddiadau llawn neu rannol ar wisgo gorchuddion wyneb yn gyhoeddus.

Mae gan ddau ganton o'r Swistir waharddiadau lleol eisoes ar orchuddion wyneb, er nad oes bron neb yn y Swistir yn gwisgo burqa a dim ond tua 30 o ferched sy'n gwisgo'r niqab, mae Prifysgol Lucerne yn amcangyfrif. Mae Mwslimiaid yn cyfrif am 5% o boblogaeth y Swistir o 8.6 miliwn o bobl, y mwyafrif â gwreiddiau yn Nhwrci, Bosnia a Kosovo.

Roedd y llywodraeth wedi annog pobl i bleidleisio yn erbyn gwaharddiad.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd