Cysylltu â ni

Israel

Mae Israel yn dial ar ôl i daflegryn Syria lanio ger adweithydd niwclear

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ffrwydrodd taflegryn wyneb-i-awyr o Syria yn ne Israel ddydd Iau (22 Ebrill), meddai milwrol Israel, mewn digwyddiad a sbardunodd seirenau rhybuddio mewn ardal ger adweithydd niwclear cyfrinachol Dimona.

Ni chafwyd adroddiadau ar unwaith o unrhyw anafiadau na difrod yn Israel.

Dywedodd y fyddin, mewn ymateb i’r lansiad, iddo ymosod ar sawl batris taflegryn yn Syria, gan gynnwys yr un a daniodd y taflunydd a darodd ei diriogaeth.

hysbyseb

Dywedodd asiantaeth newyddion y wladwriaeth Syria fod amddiffynfeydd awyr Syria wedi rhyng-gipio ymosodiad Israel a oedd yn targedu ardaloedd ym maestrefi Damascus.

"Fe wnaeth amddiffynfeydd awyr ryng-gipio'r rocedi a gostwng y mwyafrif ohonyn nhw," meddai'r asiantaeth.

Fodd bynnag, anafwyd pedwar milwr yn yr ymosodiad a digwyddodd rhywfaint o ddifrod materol, meddai.

hysbyseb

Dywedodd diffuswr milwrol o Syria fod yr Israeliaid yn taro lleoliadau wedi’u targedu ger tref Dumair, rhyw 40 km i’r gogledd-ddwyrain o Damascus, lle mae gan milisia gyda chefnogaeth Iran bresenoldeb. Mae'n faes y mae Israel wedi'i daro dro ar ôl tro mewn ymosodiadau yn y gorffennol

Dywedodd llefarydd ar ran milwrol Israel fod taflegryn Syria wedi cael ei danio at awyrennau Israel yn ystod streic gynharach ac wedi gorlifo ei darged a chyrraedd ardal Dimona.

SA-5 oedd y taflegryn errant o Syria, un o sawl un a daniwyd at awyrennau llu awyr Israel, yn ôl y llefarydd. Ni wnaeth daro’r adweithydd, gan lanio rhyw 30km (19 milltir) i ffwrdd, ychwanegodd.

Clywodd gohebydd Reuters tua 90 km (56 milltir) i'r gogledd o Dimona sŵn ffrwydrad funudau cyn i'r fyddin drydar bod seirenau wedi diffodd yn y rhanbarth.

Mae cyfryngau Israel wedi dweud ers wythnosau bod amddiffynfeydd awyr o amgylch adweithydd Dimona a phorthladd y Môr Coch Eilat yn cael eu cig eidion gan ragweld ymosodiad taflegryn neu drôn hir-bell posib gan luoedd a gefnogir gan Iran - efallai o gyn belled i ffwrdd ag Yemen.

Mae tensiynau’n uchel rhwng Israel ac Iran dros raglen niwclear Tehran ac ymchwydd diweddar mewn ymosodiadau sabotage, y mae rhai o’r arch-gelynion wedi beio ar ei gilydd.

Yn gynnar ddydd Iau, y glymblaid dan arweiniad Saudi yn brwydro yn erbyn Houthis Yemen rhyng-gipio ymosodiad drôn gan y mudiad wedi'i alinio ag Iran ar ddinas ddeheuol Saudi, Khamis Mushait, adroddodd cyfryngau'r wladwriaeth.

Israel

Am y tro cyntaf, dywed Senedd Ewrop mai Hezbollah sy'n gyfrifol am argyfwng gwleidyddol ac economaidd dinistriol Libanus

cyhoeddwyd

on

Mewn penderfyniad ar Libanus a fabwysiadwyd yn gynharach yr wythnos hon, nododd Senedd Ewrop yn glir mai Hezbollah sy’n gyfrifol am argyfwng gwleidyddol ac economaidd dinistriol y wlad a gormes mudiad poblogaidd 2019, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae'r penderfyniad, a fabwysiadwyd gyda chefnogaeth ysgubol a thrawsbleidiol, yn pwysleisio'r angen am sofraniaeth lawn Libanus ac yn galaru am ymyrraeth niweidiol y tu allan.

Mae'r testun yn darllen: “Tra bod Hezbollah yn dal i reoli gweinidogaethau allweddol yn Llywodraeth Libanus; tra bod Hezbollah wedi'i restru fel sefydliad terfysgol gan sawl Aelod-wladwriaeth o'r UE; tra bod Hezbollah wedi dangos dro ar ôl tro ei deyrngarwch ideolegol cryf ag Iran, sy'n ansefydlogi Llywodraeth Libanus ac yn tanseilio ei chydlyniant mawr ei angen. "

hysbyseb

Mae’r penderfyniad yn bygwth ymhellach “cyflwyno sancsiynau wedi’u targedu ar gyfer rhwystro neu danseilio’r broses wleidyddol ddemocrataidd.”

Mabwysiadwyd y testun gyda 575 pleidlais ie, 71 dim pleidlais a 39 yn ymatal.

Dywedodd y penderfyniad y dylai’r Undeb Ewropeaidd barhau i ystyried gosod sancsiynau ar wleidyddion Libanus sy’n rhwystro cynnydd y llywodraeth newydd.

hysbyseb

Gan nodi bod Libanus wedi ffurfio llywodraeth bythefnos yn ôl ar ôl mwy na blwyddyn o ddirywiad gwleidyddol, dywedodd Senedd Ewrop, gan gwrdd yn Strasbwrg, na all llywodraethau’r UE ryddhau pwysau ar y wlad eto.

Er gwaethaf y ffaith bod pennaeth polisi tramor yr UE, Josep Borrell, wedi dweud wrth Senedd Ewrop fod yr amser ar gyfer sancsiynau wedi mynd heibio oherwydd ffurfio llywodraeth. Mae’r UE wedi croesawu cyhoeddiad y llywodraeth newydd dan arweiniad y Prif Weinidog Najib Mikati.

Mae senedd Ewrop “yn annog arweinwyr Libanus yn ddwfn i gadw eu haddewidion a bod yn llywodraeth swyddogaethol”, meddai’r penderfyniad.

Cytunodd yr UE ym mis Mehefin i baratoi gwaharddiadau teithio a rhewi asedau ar gyfer gwleidyddion Libanus a gyhuddir o lygredd a rhwystro ymdrechion i ffurfio llywodraeth, camreoli ariannol a cham-drin hawliau dynol.

Rhaid i'r UE sefyll yn erbyn Hezbollah, dywed ASEau ECR

Croesawodd y Ceidwadwyr a Diwygwyr Ewropeaidd (ECR), grŵp gwleidyddol dde-dde yn senedd yr UE, yn gryf i fabwysiadu'r penderfyniad. '' Mae'r Grŵp ECR yn cymeradwyo barn Senedd Ewrop mai Hezbollah sy'n gyfrifol am argyfwng gwleidyddol ac economaidd dinistriol Libanus a gormes mudiad poblogaidd 2019. "

”Am y tro cyntaf, mae ASEau wedi cydnabod teyrngarwch ideolegol cryf y sefydliad ag Iran sy'n gweithredu i ansefydlogi Libanus, '' nododd.

I'r grŵp, dywedodd ASE Sweden, Charlie Weimers, fod y penderfyniad '' yn herio'r grwpiau rhyddfrydol chwith yn fawr i ddod i delerau â gwir natur derfysgol Hezbollah ac i wneud i ffwrdd â'r gwahaniaeth colur rhwng adenydd milwrol a gwleidyddol bondigrybwyll yr sefydliad. ''

'' Mae'n wahaniaeth sy'n cael ei wrthod yn gryf gan ddirprwy arweinydd Hezbollah, Naim Qassem, ei hun sy'n pwysleisio bod gan Hezbollah un arweinyddiaeth sengl ac nad oes unrhyw wahaniaeth rhwng adenydd yn bodoli, '' ychwanegodd Weimers.

“Rhaid mai hwn yw condemniad cryfaf Senedd Ewrop eto o Iran a’u dirprwy derfysgaeth Hezbollah am danseilio sefydlogrwydd Libanus,” meddai Daniel Schwammenthal, Cyfarwyddwr Sefydliad Trawsatlantig AJC.

“Mae deddfwyr Ewropeaidd felly wedi anfon rhybudd clir i’r drefn yn Tehran a’u grŵp terfysgaeth Shiite nad yw’n fusnes fel arfer mwyach. Mae pobl Libanus yn haeddu rhyddid, democratiaeth a ffyniant - ni fydd yr un ohonynt yn gyraeddadwy cyhyd ag y gall Hezbollah ac Iran barhau i lusgo'r wlad i lygredd, trosedd a rhyfel, ”ychwanegodd.

Parhau Darllen

Holocost

Roedd bwrdeistref yr Iseldiroedd yn ffieiddio gyda phobl ifanc yn protestio mesurau corona mewn gwisgoedd Natsïaidd

cyhoeddwyd

on

Y munimae cipality Urk, yn yr Iseldiroedd, wedi mynegi ffieidd-dod at ddelweddau yn dangos tua 10 o bobl ifanc yn gorymdeithio drwy’r ddinas mewn gwisgoedd Natsïaidd ddydd Sadwrn diwethaf yn protestio yn erbyn mesurau COVID-19, NLTimes Adroddwyd, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Mae lluniau ar-lein yn dangos un ohonyn nhw'n gwisgo streipiau carcharorion a Seren Dafydd, tra bod y lleill yn anelu arfau ffug ato.

“Mae'r ymddygiad hwn nid yn unig yn annymunol iawn ac yn hynod amhriodol, ond hefyd yn niweidiol i grwpiau poblogaeth mawr. Gyda'r weithred ddi-chwaeth hon, mae'n amlwg bod llinell wedi'i chroesi cyn belled ag y mae bwrdeistref Urk yn y cwestiwn, 'meddai'r fwrdeistref mewn datganiad.

hysbyseb

“Rydyn ni'n deall bod y bobl ifanc hyn eisiau sicrhau bod eu lleisiau'n cael eu clywed am effaith y mesurau coronafirws presennol ac sydd ar ddod,” meddai maer y ddinas Cees van den Bos, gan ychwanegu bod y drafodaeth hon nid yn unig yn digwydd yn Urk, ond drwyddi draw ein gwlad. ''

Parhaodd, '' Fodd bynnag, nid ydym yn deall y ffordd y maent yn ei wneud. Nid yn unig bwrdeistref Urk, ond mae'r gymuned gyfan yn anghymeradwyo'r ffordd hon o wrthdystio yn llwyr. ”

Dywedodd y Gwasanaeth Erlyn Cyhoeddus ei fod yn ymchwilio i weld a gyflawnwyd trosedd.

hysbyseb

Dywedodd Rabbi Menachem Margolin, Cadeirydd Cymdeithas Iddewig Ewrop (EJA), grŵp sy'n cynrychioli cannoedd o gymunedau ar draws y cyfandir, fod y digwyddiad hwn '' yn tanlinellu'r swydd enfawr sydd ar ôl i'w gwneud ym myd addysg. ''

Mae gweithredoedd yr ieuenctid yn Urk, rhan o duedd gynyddol o gymharu cyfyngiadau Covid a gwthio yn ôl yn erbyn brechu sy'n ceisio tynnu tebygrwydd rhwng ymdrechion y llywodraeth i atal y firws a thriniaeth y Natsïaid o Iddewon, yn dangos y gwaith enfawr i'w wneud o hyd. ym maes darpariaeth addysgol ar yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd yn ystod yr Holocost, ’’ meddai.

'' Waeth pa mor uchel y mae teimladau yn rhedeg, ni ellir byth ddefnyddio profiad Iddewig yr holocost i dynnu unrhyw gymhariaeth, dim ond am nad oes dim yn cymharu ag ef yn Ewrop, '' ychwanegodd Margolin.

Yn ôl gwefan newyddion Hart van Nederland, fe ymddiheurodd y bobl ifanc ddydd Llun. Mewn llythyr, ysgrifennon nhw. “Nid ein bwriad ni oedd ennyn atgofion o'r Ail Ryfel Byd.” Fodd bynnag, ni wnaethant egluro beth oedd eu bwriad. “Rydyn ni am bwysleisio nad ydyn ni'n wrth-Semitaidd nac yn erbyn Iddewon, nac yn cefnogi cyfundrefn yr Almaen. Ymddiheuriadau diffuant, ”ysgrifennon nhw.

Nid hwn yw'r digwyddiad cyntaf o amgylch y coronafirws yn Urk. Ym mis Ionawr, a Rhoddwyd canolfan brofi GGD yn y pentref ar dân. Ym mis Mawrth, ymosodwyd ar newyddiadurwyr gan eglwyswyr a barhaodd i fynychu'r eglwys er gwaethaf y mesurau coronafirws.

Parhau Darllen

Yr Aifft

Mewn cyfarfod yn Sharm el-Sheikh, mae Prif Weinidog Israel ac Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cytuno i ddyfnhau cysylltiadau rhwng y ddwy wlad

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu Prif Weinidog Israel Naftali Bennett ag Arlywydd yr Aifft Abdel Fattah El-Sisi yng nghyrchfan arfordirol Sharm El-Sheikh ddydd Llun, yn ysgrifennu Yossi Lempkowicz.

Hwn oedd ymweliad prif weinidog cyntaf Israel â'r Aifft mewn degawd.

Dywedodd datganiad a ryddhawyd gan Swyddfa’r Prif Weinidog fod y ddau arweinydd wedi trafod cyfres o bynciau, gan gynnwys “ffyrdd i ddyfnhau a chryfhau cydweithredu rhwng y taleithiau, gyda phwyslais ar ehangu masnach gydfuddiannol, a chyfres hir o faterion rhanbarthol a rhyngwladol.”

hysbyseb

Diolchodd Bennett i’r Arlywydd El-Sisi am rôl bwysig yr Aifft yn y rhanbarth a nododd, yn ystod y dros 40 mlynedd ers iddo gael ei arwyddo, fod y cytundeb heddwch rhwng y ddwy wlad yn parhau i fod yn sylfaen ar gyfer diogelwch a sefydlogrwydd yn y Dwyrain Canol.

Pwysleisiodd als rôl sylweddol yr Aifft wrth gynnal sefydlogrwydd diogelwch yn Llain Gaza ac wrth ddod o hyd i ateb i fater caethion Israel ac ar goll.

Bu'r ddau arweinydd hefyd yn trafod ffyrdd o atal Iran niwclear a'r angen i atal ymddygiad ymosodol rhanbarthol y wlad honno.

hysbyseb

Cytunwyd i barhau i ddyfnhau'r cydweithrediad a'r ddeialog rhwng y ddwy wlad ym mhob cylch. '' Yn ystod y cyfarfod, yn anad dim, fe wnaethon ni greu sylfaen ar gyfer cysylltiadau dwfn yn y dyfodol, '' meddai Bennett ar ôl dychwelyd i Israel.

Mae Israel yn gynyddol agored i wledydd y rhanbarth, a sylfaen y gydnabyddiaeth hirsefydlog hon yw'r heddwch rhwng Israel a'r Aifft. Felly, ar y ddwy ochr rhaid i ni fuddsoddi mewn cryfhau’r cyswllt hwn, ac rydym wedi gwneud hynny heddiw, ”meddai.

Bennett oedd Prif Weinidog cyntaf Israel i ymweld â’r Aifft yn gyhoeddus ers i’w ragflaenydd Benjamin Netanyahu gwrdd â chyn arlywydd yr Aifft, Hosni Mubarak yn 2011 hefyd yn Sharm El-Sheikh.

Nododd y Jerusalem Post mai dim ond un faner oedd yn y cyfarfod yn ôl, yr un Aifft. Y tro hwn, eisteddodd arweinwyr Israel a'r Aifft wrth ymyl baneri o'r ddwy wlad.

Mewn sioe anarferol o lefel cysur yr Aifft gyda chyfarfod lefel uchel yn Israel, cyhoeddodd swyddfa Sisi bresenoldeb Bennett yn Sharm e-Sheikh, yn hytrach na gadael Israel i roi cyhoeddusrwydd i'r digwyddiad.

Llofnododd Israel a’r Aifft gytundeb heddwch ym 1979, ond mae wedi cael ei ystyried yn ““ heddwch oer ”.

Yn ôl y newyddiadurwr Khaled Abu Toameh, arbenigwr ar faterion Palestina ac Arabaidd, mae Arlywydd yr Aifft El-Sisi yn cwrdd â Bennett yn rhan o ymdrechion yr Aifft i ailafael yn ei rôl ganolog yn y gwrthdaro rhwng Israel a Phalestina ac ymdrech Sisi i ddarlunio ei hun fel heddychwr a chyri ffafr gyda gweinyddiaeth Biden.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd