Cysylltu â ni

Syria

Syria: Y Comisiynydd Lenarčič yn ymweld â ffin Twrci ac yn galw am adnewyddu datrysiad trawsffiniol y Cenhedloedd Unedig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (8 Gorffennaf), ymwelodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič â ffin Twrci â Gogledd-orllewin Syria, sy'n bwynt croesi hanfodol ar gyfer darparu cymorth dyngarol i filiynau o bobl y tu mewn i Syria. Daw’r ymweliad cyn y bleidlais ar adnewyddu penderfyniad y Cenhedloedd Unedig ar ddarparu cymorth trawsffiniol sydd i fod i ddod yn y dyddiau nesaf.

Dywedodd Lenarčič: “Bydd methu ag adnewyddu’r datrysiad trawsffiniol yn peryglu darparu cymorth dyngarol achub bywyd i filiynau o Syriaid. Yng Ngogledd-Orllewin Syria, ar hyn o bryd mae hwn yn fater o fywyd a marwolaeth i'r rhai mwyaf anghenus. Ar ôl degawd o ryfel a dadleoli, mae'r boblogaeth wedi blino'n lân ac yn dibynnu ar y cymorth hwn i oroesi. Ein dyletswydd foesol yw peidio ag edrych i ffwrdd oddi wrth ddioddefaint Syriaid. Mae'r Undeb Ewropeaidd yn annog aelodau'r Cyngor Diogelwch yn gryf i gytuno i adnewyddu awdurdodiad ar gyfer gweithrediadau trawsffiniol er mwyn caniatáu darparu cymorth achub bywyd, gan gynnwys brechlynnau COVID-19. Mae angen i ni ddefnyddio'r holl foddau perthnasol i gael cymorth dyngarol i bobl sydd ei angen yn daer, trawsffiniol yn ogystal â thrawslin. Mae'n hanfodol cefnogi Syriaid mewn angen ble bynnag maen nhw'n eu cael eu hunain yn Syria neu y tu allan i'w ffiniau, gan gynnwys trwy helpu i adeiladu gwytnwch pobl sydd wedi dioddef 10 mlynedd o wrthdaro. ”

Yn ogystal â chyfarfod ag uwch gynrychiolwyr y Cenhedloedd Unedig a gweithwyr cymorth a fu'n ymwneud â chymorth trawsffiniol i Ogledd Orllewin Syria yn ystod ei ymweliad, cyfarfu'r Comisiynydd Lenarčič â chynrychiolwyr llywodraeth Twrci a'r awdurdodau lleol yn Hatay.

hysbyseb

Ym mis Mawrth 2021, defnyddiodd y Comisiwn Ewropeaidd yn unig € 130 miliwn mewn cymorth dyngarol i ddarparu cymorth hanfodol i filiynau o bobl y tu mewn i Syria. Mae'r Comisiwn hefyd yn cefnogi Syriaid mewn gwledydd cyfagos sy'n croesawu ffoaduriaid fel Twrci, Libanus, Gwlad Iorddonen, Irac a'r Aifft.

Cefndir

Ar ôl bron i ddegawd o ryfel, mae argyfwng Syria yn cael ei nodi gan ddioddefaint ac anghenion digymar. Yn ogystal â dros 5.6 miliwn o ffoaduriaid wedi'u dadleoli yn y rhanbarth ehangach, mae'r wlad yn cyfrif 6.7 miliwn o bobl wedi'u dadleoli'n fewnol, y nifer fwyaf ledled y byd. Mae 1.9 miliwn o bobl yn byw mewn aneddiadau anffurfiol a gwersylloedd wedi'u cynllunio, gyda chynnydd cofrestredig sylweddol o 20% ers 2020. Mae bron i 60% o'r boblogaeth yn wynebu prinder bwyd tra bod Gogledd-orllewin Syria yn unig yn cyfrif tua 3.5 miliwn o bobl sydd angen cymorth dyngarol. . Nid yw cadoediad yng Ngogledd-Orllewin Syria ers dechrau 2020 wedi atal gwrthdaro yn Idlib, lle mae'r sefyllfa ddyngarol yn parhau i fod yn frawychus. Gyda dim ond hanner y cyfleusterau iechyd yn gweithredu’n llawn ac yn cynyddu caledi economaidd ledled y wlad, mae pandemig COVID-19 wedi rhoi straen ychwanegol ar y sefyllfa ddyngarol enbyd yn Syria. Y tu mewn i Syria, mae cymorth dyngarol yr UE yn cyflenwi dros 40 o bartneriaid dyngarol sy'n gweithio ledled y wlad lle mae'r anghenion mwyaf difrifol.

hysbyseb

Yr UE a'i Aelod-wladwriaethau yw prif roddwyr cymorth rhyngwladol tuag at y rhai y mae rhyfel yn Syria yn effeithio arnynt. Ers dechrau'r argyfwng yn 2011, mae mwy na € 24.9 biliwn wedi'i ddefnyddio i gefnogi'r Syriaid mwyaf bregus y tu mewn i'r wlad ac ar draws y rhanbarth. Mae'r UE wedi trefnu, yn ystod pum mlynedd yn olynol (2017-2021), y Cynhadledd Brwsel yn cefnogi dyfodol Syria a'r Rhanbarth, sydd hefyd yn brif gynhadledd addo ar gyfer argyfwng Syria.

Mwy o wybodaeth

Taflen ffeithiau Syria

coronafirws

Sancsiynau: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi canllawiau ychwanegol ar ddarparu cymorth dyngarol sy'n gysylltiedig â COVID-19 mewn amgylcheddau a gymeradwywyd

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ehangu ymhellach ei Nodyn Canllaw ar sut y gellir darparu cymorth dyngarol sy'n gysylltiedig â COVID-19 i wledydd ac ardaloedd ledled y byd sy'n destun mesurau cyfyngu (sancsiynau) yr UE. Mae pennod newydd ar sancsiynau gwrthderfysgaeth yn rhoi arweiniad ymarferol ar sut i gydymffurfio â sancsiynau’r UE wrth ddarparu cymorth dyngarol, yn enwedig cymorth meddygol, i ymladd y pandemig COVID-19. Ei nod yw hwyluso gweithgareddau gweithredwyr dyngarol yn yr ardaloedd hynny, a sianelu offer a chymorth i frwydro yn erbyn y pandemig. Mae'r ychwanegiad hwn yn adeiladu ar y penodau presennol ar Syria, Iran, Venezuela a Nicaragua.

Mae cosbau’r UE yn helpu i gyflawni amcanion allweddol yr UE megis gwarchod heddwch, cryfhau diogelwch rhyngwladol, a chydgrynhoi a chefnogi democratiaeth, cyfraith ryngwladol a hawliau dynol. Maent yn targedu'r rhai sy'n peryglu'r gwerthoedd hyn i leihau cymaint â phosibl unrhyw ganlyniadau niweidiol ar y boblogaeth sifil. Mae gan yr UE oddeutu 40 o wahanol gyfundrefnau cosbau ar waith ar hyn o bryd. Rhaid rhoi sancsiynau hefyd mewn ffordd sy'n ystyried anghenion gweithredwyr dyngarol a darparu cymorth a gweithgareddau dyngarol, gan gynnwys cymorth meddygol. Mwy o wybodaeth am sancsiynau ar gael yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Affrica

Sancsiynau'r UE: Mae'r Comisiwn yn cyhoeddi darpariaethau penodol sy'n ymwneud â Syria, Libya, Gweriniaeth Canolbarth Affrica a'r Wcráin

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi mabwysiadu tair barn ar gymhwyso darpariaethau penodol yn Rheoliadau'r Cyngor ar fesurau cyfyngu (cosbau) yr UE sy'n ymwneud â hynny Libya a Syria, Y Gweriniaeth Canolbarth Affrica a gweithredoedd sy'n tanseilio cyfanrwydd tiriogaethol Wcráin. Maent yn ymwneud â 1) newidiadau i ddwy nodwedd benodol cronfeydd wedi'u rhewi: eu cymeriad (sancsiynau ynghylch Libya) a'u lleoliad (sancsiynau ynghylch Syria); 2) rhyddhau cronfeydd wedi'u rhewi trwy orfodi gwarant ariannol (sancsiynau ynghylch Gweriniaeth Canolbarth Affrica) a; 3) y gwaharddiad i sicrhau bod cronfeydd neu adnoddau economaidd ar gael i bersonau rhestredig (sancsiynau ynghylch cyfanrwydd tiriogaethol yr Wcráin). Er nad yw barn y Comisiwn yn rhwymol ar awdurdodau cymwys na gweithredwyr economaidd yr UE, bwriedir iddynt gynnig arweiniad gwerthfawr i'r rheini sy'n gorfod cymhwyso a dilyn cosbau'r UE. Byddant yn cefnogi gweithredu sancsiynau ar draws yr UE yn unffurf, yn unol â'r Cyfathrebu ar y System economaidd ac ariannol Ewropeaidd: meithrin didwylledd, cryfder a gwytnwch.

Dywedodd Comisiynydd Undeb y Gwasanaethau Ariannol, Sefydlogrwydd Ariannol a Marchnadoedd Cyfalaf, Mairead McGuinness: “Rhaid gweithredu sancsiynau’r UE yn llawn ac yn unffurf ledled yr Undeb. Mae'r Comisiwn yn barod i gynorthwyo awdurdodau cymwys cenedlaethol a gweithredwyr yr UE i fynd i'r afael â'r heriau wrth gymhwyso'r sancsiynau hyn. "

Offeryn polisi tramor yw cosbau’r UE, sydd, ymhlith eraill, yn helpu i gyflawni amcanion allweddol yr UE megis gwarchod heddwch, cryfhau diogelwch rhyngwladol, a chydgrynhoi a chefnogi democratiaeth, cyfraith ryngwladol a hawliau dynol. Mae sancsiynau wedi'u targedu at y rhai y mae eu gweithredoedd yn peryglu'r gwerthoedd hyn, ac maent yn ceisio lleihau cymaint â phosibl unrhyw ganlyniadau niweidiol i'r boblogaeth sifil.

hysbyseb

Mae gan yr UE 40 o wahanol gyfundrefnau cosbau ar waith ar hyn o bryd. Fel rhan o rôl y Comisiwn fel Gwarcheidwad y Cytuniadau, mae'r Comisiwn yn gyfrifol am fonitro gorfodi sancsiynau ariannol ac economaidd yr UE ar draws yr Undeb, a hefyd sicrhau bod sancsiynau'n cael eu gweithredu mewn ffordd sy'n ystyried anghenion gweithredwyr dyngarol. Mae'r Comisiwn hefyd yn gweithio'n agos gyda'r aelod-wladwriaethau i sicrhau bod sancsiynau'n cael eu gweithredu'n unffurf ledled yr UE. Mwy o wybodaeth am sancsiynau'r UE yma.

hysbyseb
Parhau Darllen

Syria

Mae Johansson yn beirniadu triniaeth llywodraeth Denmarc i ffoaduriaid o Syria

cyhoeddwyd

on

Pan ofynnwyd iddo am benderfyniad llywodraeth Denmarc i ddychwelyd ffoaduriaid i Syria, dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref Ylva Johansson na ddylid gorfodi neb i ddychwelyd i Syria.

Dywedodd Johansson pan glywodd fod awdurdodau Denmarc yn cynnig gwneud hyn, fe gyrhaeddodd y gweinidog o Ddenmarc a oedd yn gyfrifol am y cynnig ar unwaith. Awgrymodd Johansson y dylid gwrando ar gyngor UNHCR (Asiantaeth Ffoaduriaid y Cenhedloedd Unedig) ac EASO (Swyddfa Lloches a Chefnogaeth Ewrop) ar y sefyllfa yn Syria a'u barn na ddylid gorfodi unrhyw un i ddychwelyd. 

Sicrhawyd y comisiynydd yn ei thrafodaethau â gweinidog Denmarc na fyddai unrhyw ddychweliadau gorfodol, ond cododd bryderon y gallai ffoaduriaid o Syria golli mynediad i'r farchnad swyddi ac addysg, yn benodol dysgu iaith. Mae Denmarc wedi targedu’r ffoaduriaid hynny sy’n dod o Damascus a Rif Damascus, y mae eu hawdurdodau yn eu hystyried yn “ddiogel”. 

hysbyseb

Mae Denmarc wedi optio allan o loches yr Undeb Ewropeaidd acquis ac nid oes rheidrwydd arno i ddilyn rheolau'r UE yn y maes hwn. 

hysbyseb
Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd