Cysylltu â ni

Taiwan

Mae MOFA yn diolch i Senedd Ewrop am fabwysiadu penderfyniad ar gysylltiadau rhwng yr UE a'r UD yn y dyfodol

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae penderfyniad Senedd Ewrop (EP) ar ddyfodol cysylltiadau rhwng yr UE a’r UD, sy’n cynnwys cefnogaeth i Taiwan, yn cael ei groesawu’n ddiffuant gan lywodraeth a phobl Taiwan, nododd y Weinyddiaeth Materion Tramor, Hydref 7. Pasiwyd gyda mwyafrif llethol o 550 i 83 pleidlais, gyda 55 yn ymatal, mae’r adroddiad yn tynnu sylw at yr angen i’r UE archwilio meysydd cydweithredu posibl gyda’r Unol Daleithiau ar China, yn enwedig o ran, ymhlith pethau eraill, dad-ddwysáu tensiynau ar draws Culfor Taiwan. Yn yr un modd, mae'r adroddiad hefyd yn nodi Taiwan fel un o nifer o ffrindiau a phartneriaid democrataidd ar gyfer yr UE yn yr Indo-Môr Tawel. Diolchodd Swyddfa Cynrychiolwyr Taipei yn yr UE a Gwlad Belg i’r EP hefyd am hynt y penderfyniad, yn ogystal ag am gymeradwyo adroddiad arall ar gyflwr galluoedd amddiffyn seiber yr UE, sydd yn yr un modd yn galw am ddatblygu cysylltiadau agosach â Taiwan ar wrthweithio seiber. bygythiadau.

Rhannwch yr erthygl hon:

Tsieina

Mae'r UD yn gwahodd Taiwan i'w uwchgynhadledd ddemocratiaeth - China yn ddig

cyhoeddwyd

on

By

Mae gweinyddiaeth Biden wedi gwahodd Taiwan i’w “Uwchgynhadledd dros Ddemocratiaeth” y mis nesaf, yn ôl rhestr o gyfranogwyr a gyhoeddwyd ddydd Mawrth, symudiad a gynhyrfodd China, sy’n gweld yr ynys a lywodraethir yn ddemocrataidd fel ei thiriogaeth, ysgrifennu Ben Blanchard yn Taipei a Yew Lun Tian yn Beijing a Humeyra Pamuk.

Mae'r crynhoad cyntaf o'i fath yn brawf o honiad yr Arlywydd Joe Biden, a gyhoeddwyd yn ei anerchiad polisi tramor cyntaf yn ei swydd ym mis Chwefror, y byddai'n dychwelyd yr Unol Daleithiau i arweinyddiaeth fyd-eang i wynebu lluoedd awdurdodaidd dan arweiniad China a Rwsia .

Mae 110 o gyfranogwyr ar restr wahoddiadau Adran y Wladwriaeth ar gyfer y digwyddiad rhithwir ar 9 a 10 Rhagfyr, sy'n ceisio helpu i atal gwrth-ddemocratiaeth ddemocrataidd ac erydiad hawliau a rhyddid ledled y byd. Nid yw'r rhestr yn cynnwys Tsieina na Rwsia. Darllen mwy.

Dywedodd Gweinyddiaeth Dramor Taiwan y byddai'r llywodraeth yn cael ei chynrychioli gan y Gweinidog Digidol Audrey Tang a Hsiao Bi-khim, llysgennad de facto Taiwan yn Washington.

hysbyseb

"Mae gwahoddiad ein gwlad i gymryd rhan yn yr 'Uwchgynhadledd dros Ddemocratiaeth' yn gadarnhad o ymdrechion Taiwan i hyrwyddo gwerthoedd democratiaeth a hawliau dynol dros y blynyddoedd," ychwanegodd y weinidogaeth.

Dywedodd Gweinyddiaeth Dramor China ei bod yn “gwrthwynebu’n gadarn” y gwahoddiad.

"Dim ond gorchudd ac offeryn yw gweithredoedd yr Unol Daleithiau i ddangos mai democratiaeth yn unig yw arf i hyrwyddo ei amcanion geopolitical, gormesu gwledydd eraill, rhannu'r byd a gwasanaethu ei fuddiannau ei hun," meddai llefarydd ar ran y weinidogaeth Zhao Lijian wrth gohebwyr yn Beijing.

hysbyseb

Daw’r gwahoddiad am Taiwan wrth i China gynyddu pwysau ar wledydd i israddio neu dorri cysylltiadau â’r ynys, y mae Beijing yn ei hystyried yn ddi-hawl i faglu gwladwriaeth. Darllen mwy.

Dywed Taiwan hunan-lywodraethol nad oes gan Beijing hawl i siarad drosto.

Parhaodd gwahaniaethau miniog dros Taiwan yn ystod cyfarfod rhithwir yn gynharach y mis hwn rhwng Biden ac Arlywydd Tsieineaidd Xi Jinping.

Tra ailadroddodd Biden gefnogaeth hirsefydlog yr Unol Daleithiau i'r polisi 'One China' y mae'n cydnabod Beijing yn swyddogol yn hytrach na Taipei, dywedodd hefyd ei fod yn "gwrthwynebu'n gryf ymdrechion unochrog i newid y status quo neu danseilio heddwch a sefydlogrwydd ar draws Culfor Taiwan," meddai'r Tŷ Gwyn.

Dywedodd Xi fod y rhai yn Taiwan sy’n ceisio annibyniaeth, a’u cefnogwyr yn yr Unol Daleithiau, yn “chwarae â thân”, yn ôl asiantaeth newyddion y wladwriaeth Xinhua.

Mae grwpiau hawliau yn cwestiynu a all Uwchgynhadledd Democratiaeth Biden wthio’r arweinwyr byd hynny sy’n cael eu gwahodd, rhai sydd wedi’u cyhuddo o goleddu tueddiadau awdurdodaidd, i gymryd camau ystyrlon.

Mae rhestr Adran y Wladwriaeth yn dangos y bydd y digwyddiad yn dwyn ynghyd ddemocratiaethau aeddfed fel Ffrainc a Sweden ond hefyd gwledydd fel Ynysoedd y Philipinau, India a Gwlad Pwyl, lle mae gweithredwyr yn dweud bod democratiaeth dan fygythiad.

Yn Asia, gwahoddwyd rhai o gynghreiriaid yr Unol Daleithiau fel Japan a De Korea, tra na chafodd eraill fel Gwlad Thai a Fietnam. Absenolion nodedig eraill oedd cynghreiriaid yr Unol Daleithiau yr Aifft ac aelod o Dwrci NATO. Bydd y gynrychiolaeth o'r Dwyrain Canol yn fain, gydag Israel ac Irac yr unig ddwy wlad a wahoddir.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

coronafirws

Brwydro yn erbyn seiberdroseddu yn yr oes postpandemig: gall Taiwan helpu

cyhoeddwyd

on

Yn 2020, trechodd y pandemig COVID-19 lawer o'r byd. Yng nghanol mis Mai 2021, gwelodd Gweriniaeth Tsieina (Taiwan) gynnydd sydyn yn nifer yr achosion. Pan oedd angen help ar Taiwan fwyaf, addawodd partneriaid fel yr Unol Daleithiau, Japan, Lithwania, y Weriniaeth Tsiec, Slofacia, a Gwlad Pwyl, yn ogystal â Chyfleuster COVAX, mecanwaith dyrannu byd-eang ar gyfer brechlynnau COVID-19, roi neu ddarparu brechlynnau ar unwaith. i Taiwan, gan ganiatáu i Taiwan ddod â'r pandemig yn ôl o dan reolaeth yn raddol, yn ysgrifennu Huang Chia-lu, comisiynydd, Swyddfa Ymchwilio Troseddol Gweriniaeth Tsieina (Taiwan).

Mae hyn yn dyst i'r ymdrechion rhyngwladol ar y cyd i fynd i'r afael â'r heriau difrifol a ddaw yn sgil y pandemig. Bydd angen yr un ymdrechion ar y cyd i fynd i’r afael â seiberdroseddau rhyngwladol cynyddol yn yr oes postpandemig, ac mae Taiwan yn barod i fod yn rhan o’r ymdrech honno. Trwy gydol y pandemig, mae asiantaethau llywodraeth Taiwan a chwmnïau preifat wedi dilyn polisïau gwrth-fandemig yn agos i atal heintiau clwstwr. Dechreuodd pobl weithio gartref a mabwysiadodd ysgolion ddysgu rhithwir. Trodd defnyddwyr at e-fasnach, a ffynnodd llwyfannau gwasanaeth archebu a dosbarthu bwyd ar-lein. Mae'r pandemig wedi arwain at y newidiadau hyn yn ein bywydau, ac er ei fod yn sicr o leihau yn y dyfodol rhagweladwy, ni fydd ymlediad cybertechnology.

Mae wedi newid yn sylfaenol y ffordd rydyn ni'n gweithio, byw, dysgu ac ymlacio - gan arwain at ffordd o fyw hollol newydd. Fodd bynnag, mae ein dibyniaeth gynyddol ar seiberechnoleg hefyd wedi ei gwneud yn haws nag erioed i droseddwyr fanteisio ar wendidau diogelwch i gyflawni troseddau. Felly, bydd seiberddiogelwch yn un o'r materion pwysicaf yn yr oes ôl-bandemig gan ei fod yn hanfodol i gynnal diogelwch y cyhoedd ledled y byd. Mae seiberdroseddu yn mynd y tu hwnt i ffiniau; cydweithredu trawswladol yw'r allwedd. Wrth i seiberdroseddu fynd y tu hwnt i ffiniau, gellir lleoli dioddefwyr, cyflawnwyr a lleoliadau troseddau mewn gwahanol wledydd.

Y seiberdroseddu mwyaf cyffredin yw twyll telathrebu, sy'n defnyddio'r rhyngrwyd a thechnolegau telathrebu eraill. Mae angen cydweithredu trawswladol i ddod â modrwyau troseddau rhyngwladol o flaen eu gwell. Yn 2020, defnyddiodd heddlu Taiwan ddadansoddeg data fawr i nodi nifer o ddinasyddion Taiwan yr amheuir eu bod yn sefydlu gweithrediadau twyll telathrebu ym Montenegro. Cysylltodd Taiwan â Montenegro a chynigiodd gymorth cyfreithiol ar y cyd, gan alluogi Swyddfa Erlynydd Gwladol Arbennig Montenegrin i symud ymlaen gyda'r achos.

hysbyseb

Trwy ymdrechion ar y cyd, datgelodd Taiwan a heddluoedd Montenegrin dri gweithrediad twyll telathrebu ac arestio 92 o bobl a ddrwgdybir a gyhuddwyd o ddynwared swyddogion llywodraeth Tsieineaidd, yr heddlu ac erlynwyr. Credir bod y rhai a ddrwgdybir wedi twyllo mwy na 2,000 o bobl yn Tsieina, gan achosi hyd at US $ 22.6 miliwn mewn colledion ariannol. Mae'r achos hwn yn tynnu sylw at nodweddion troseddau trawswladol. Roedd y rhai a ddrwgdybir yn ddinasyddion Taiwan, tra bod y dioddefwyr yn ddinasyddion Tsieineaidd. Digwyddodd y drosedd honedig ym Montenegro ac fe'i cyflawnwyd gyda thechnolegau telathrebu.

Diolch i gydweithrediad dwyochrog yr heddlu, cafodd y rhai a ddrwgdybir eu dal, gan atal pobl ddiniwed eraill rhag dioddef y sgam. Pennawd: Mae Swyddfa Erlynydd Gwladol Arbennig Montenegrin yn trosglwyddo achos i heddlu Taiwan. Mae camfanteisio rhywiol ar blant ac ieuenctid yn drosedd arall a gondemnir yn rhyngwladol, gyda gwledydd ledled y byd yn gwneud pob ymdrech i'w hatal a dod â throseddwyr o flaen eu gwell. Yn 2019, derbyniodd heddlu Taiwan wybodaeth gan CyberTipline rhwydwaith preifat rhithwir Canolfan Genedlaethol yr UD ar gyfer Plant ar Goll a Chamfanteisio arno yn nodi bod amheuaeth bod dinesydd o Dde Affrica yn Taiwan wedi uwchlwytho llawer o bornograffi plant i'r rhyngrwyd. Yn dilyn yr awenau, daeth heddlu Taiwan o hyd i'r sawl a ddrwgdybir yn gyflym a chwilio ei breswylfa, gan gipio tystiolaeth o bornograffi plant. Daeth yr heddlu o hyd i ffotograffau a fideos ohono yn ymosod yn rhywiol ar blant Taiwan. Cafodd y delweddau anghyfreithlon eu storio ar weinyddion sydd wedi'u lleoli yn yr Unol Daleithiau, a chyflawnwyd y troseddau honedig yn Taiwan.

Gan fod y dioddefwyr yn yr achos hwn dan oed, roeddent yn rhy ifanc i esbonio'r sefyllfa yn ddigonol neu i geisio cymorth. Pe na bai heddlu Taiwan wedi derbyn yr awenau, mae'n debyg y byddai'r sawl a ddrwgdybir wedi parhau i ymosod ar fwy o blant. Mae'r achos hwn yn ddyledus i'w lwyddiant oherwydd cydweithredu trawswladol a rhannu gwybodaeth droseddol, a all atal troseddau i bob pwrpas. Pennawd: Cydweithrediad rhyngwladol i frwydro yn erbyn pornograffi plant Mae seiberdroseddu yn cynnwys ymchwiliadau trawsffiniol. Fodd bynnag, mae awdurdodaethau a diffiniadau o droseddau yn amrywio ymhlith asiantaethau gorfodaeth cyfraith ledled y byd. Mae modrwyau troseddol yn deall hyn yn rhy dda ac yn manteisio ar y rhwystrau gwybodaeth sy'n deillio o hynny, gan ffoi i wledydd eraill i leihau'r tebygolrwydd o gael eu dal.

hysbyseb

Fel COVID-19, gall seiberdroseddu daro unigolion mewn unrhyw wlad. Felly, yn union fel y mae'r byd wedi ymuno i frwydro yn erbyn y pandemig, mae gwrthweithio seiberdroseddu yn gofyn am gydweithrediad heddluoedd rhyngwladol i gynorthwyo a rhannu gwybodaeth â'i gilydd. Dim ond wedyn y gellir atal mwy o droseddau a datrys mwy o achosion yn effeithlon, gan ganiatáu i bobl ledled y byd fwynhau bywyd mwy diogel. Mae awdurdodau heddlu Taiwan wedi ymdrechu ers amser i hyrwyddo cydweithredu rhyngwladol wrth frwydro yn erbyn troseddau trawsffiniol. Yn 2020, roedd tri achos amlwg. Trwy gyd-ymdrechion Taiwan, Fietnam, a’r Unol Daleithiau, ysbeiliwyd canolfannau galwadau twyll telathrebu trawswladol ym mis Ionawr; y mis canlynol, darganfuwyd cylch ffugio arian cyfred yr Unol Daleithiau; ac arestiwyd 12 unigolyn yr amheuir eu bod yn ymwneud â masnachu mewn pobl a thorri Deddf Atal Camfanteisio Rhywiol Plant ac Ieuenctid ym mis Gorffennaf. Mae gan awdurdodau heddlu Taiwan Uned Ymchwilio Trosedd Technoleg Uchel arbenigol ac ymchwilwyr seiberdroseddu proffesiynol.

Sefydlodd y Swyddfa Ymchwilio Troseddol (CIB) o dan Asiantaeth Heddlu Genedlaethol y Weinyddiaeth Mewnol, Lab Fforensig Ddigidol sy'n cwrdd â safonau rhyngwladol. Cyhoeddwyd achrediad ISO / IEC 17025 cyntaf y byd ar gyfer Dadansoddiad Rhaglen Windows gan Sefydliad Achredu Taiwan. Yn 2021, safonodd y CIB ei 4 gweithdrefn dadansoddi meddalwedd faleisus, yn ogystal â sefydlu mecanweithiau dadansoddi ffeiliau a dadansoddi rhwydwaith. Bydd arbenigedd Taiwan wrth frwydro yn erbyn seiberdroseddu o fudd i ymdrechion byd-eang i adeiladu seiberofod mwy diogel. Gall Taiwan helpu i greu byd mwy diogel.

Mae pandemig COVID-19 wedi tanlinellu'r ffaith bod afiechydon yn uwch na ffiniau cenedlaethol a gall effeithio ar unrhyw un - waeth beth yw lliw croen, ethnigrwydd, iaith neu ryw. Cyflymodd diffyg ymddiriedaeth, anghytundebau, a diffyg tryloywder rhwng cenhedloedd ymlediad y firws. Dim ond pan fydd partneriaid rhyngwladol yn darparu cyd-gymorth ac yn rhannu gwybodaeth, arbenigedd a brechlynnau gwrth-fandemig y gall y byd oresgyn y pandemig yn gyflymach ac yn llwyddiannus. Cymeradwywyd y Nodau Plismona Byd-eang gan aelod-wledydd INTERPOL yn 2017, gyda’r pwrpas datganedig o greu byd mwy diogel a mwy cynaliadwy. Gyda'r genhadaeth hon mewn golwg, rhaid inni weithio gyda'n gilydd i frwydro yn erbyn troseddau - yn union fel yr ydym wedi ymuno i frwydro yn erbyn y pandemig. Ni ddylid eithrio unrhyw asiantaeth heddlu na gwlad.

Er mwyn brwydro yn erbyn seiberdroseddu a hybu seiberddiogelwch byd-eang yn effeithiol, mae angen i'r byd gydweithredu. Mae angen cefnogaeth y byd ar Taiwan ac mae Taiwan yn barod ac yn gallu helpu'r byd trwy rannu ei brofiad. Wrth i'r byd i gyd ymuno i frwydro yn erbyn y pandemig eleni, rydym yn annog y gymuned ryngwladol, yn yr un ysbryd, i gefnogi cais Taiwan i fynychu Cynulliad Cyffredinol INTERPOL fel arsylwr eleni a chymryd rhan mewn cyfarfodydd, mecanweithiau a gweithgareddau hyfforddi INTERPOL . Byddai cyfranogiad pragmatig ac ystyrlon Taiwan yn helpu i wneud y byd yn lle mwy diogel i bawb.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Tsieina

Dywed Taiwan y gall China rwystro ei harbyrau allweddol, gan rybuddio am fygythiad 'bedd'

cyhoeddwyd

on

By

Diffoddwyr Amddiffyn Cynhenid ​​Taiwan (IDF) a adeiladwyd yn y cartref yn cymryd rhan yn yr ymarfer milwrol gwrth-lanio Han Kuang, sy'n efelychu goresgyniad y gelyn, yn Taichung, Taiwan Gorffennaf 16, 2020. REUTERS / Ann Wang

Mae lluoedd arfog China yn gallu rhwystro harbyrau a meysydd awyr allweddol Taiwan, meddai gweinidogaeth amddiffyn yr ynys ddydd Mawrth, gan gynnig ei hasesiad diweddaraf o'r hyn y mae'n ei ddisgrifio fel bygythiad milwrol "bedd" a berir gan ei chymydog anferth, ysgrifennu Yew Lun Tian a Yimou Lee.

Nid yw China erioed wedi ymwrthod â defnyddio grym i ddod â Taiwan democrataidd dan ei rheolaeth ac mae wedi bod yn cynyddu gweithgaredd milwrol o amgylch yr ynys, gan gynnwys hedfan awyrennau rhyfel dro ar ôl tro i barth amddiffyn awyr Taiwan.

Dywedodd gweinidogaeth amddiffyn Taiwan, mewn adroddiad y mae'n ei gyhoeddi bob dwy flynedd, fod China wedi lansio'r hyn a alwai'n rhyfela "parth llwyd", gan nodi 554 o "ymyriadau" gan awyrennau rhyfel Tsieineaidd i'w theatr de-orllewinol o barth adnabod amddiffyn awyr rhwng mis Medi y llynedd a'r diwedd Awst.

hysbyseb

Dywed dadansoddwyr milwrol fod y dacteg wedi'i hanelu at ddarostwng Taiwan trwy flinder, Adroddodd Reuters flwyddyn ddiwethaf.

Ar yr un pryd, mae Byddin Rhyddhad y Bobl Tsieina (PLA) yn anelu at gwblhau moderneiddio ei lluoedd erbyn 2035 i "sicrhau rhagoriaeth mewn gweithrediadau posibl yn erbyn Taiwan a galluoedd hyfyw i wadu lluoedd tramor, gan osod her ddifrifol i'n diogelwch cenedlaethol", meddai gweinidogaeth Taiwan.

"Ar hyn o bryd, mae'r PLA yn gallu perfformio blocâd lleol ar y cyd yn erbyn ein harbyrau beirniadol, meysydd awyr, a llwybrau hedfan allan, i dorri ein llinellau cyfathrebu awyr a môr i ffwrdd ac effeithio ar lif ein cyflenwadau milwrol a'n hadnoddau logistaidd," y weinidogaeth. Dywedodd.

hysbyseb

Mae China yn ystyried Taiwan fel tiriogaeth Tsieineaidd. Ni wnaeth ei weinidogaeth amddiffyn ymateb ar unwaith i gais am sylw.

Dywed Arlywydd Taiwan Tsai Ing-wen fod Taiwan eisoes yn wlad annibynnol ac yn addo amddiffyn ei rhyddid a'i democratiaeth.

Mae Tsai wedi gwneud amddiffynfeydd Taiwan yn flaenoriaeth, gan addo cynhyrchu arfau a ddatblygwyd yn fwy domestig, gan gynnwys llongau tanfor, a phrynu mwy o offer o'r Unol Daleithiau, cyflenwr arfau pwysicaf yr ynys a chefnogwr rhyngwladol.

Ym mis Hydref, adroddodd Taiwan am 148 o awyrennau llu awyr Tsieineaidd yn theatr ddeheuol a de-orllewinol y parth dros gyfnod o bedwar diwrnod, gan nodi cynnydd dramatig mewn tensiwn rhwng Taipei a Beijing. Darllen mwy.

Mae'r cynnydd diweddar yn ymarferion milwrol Tsieina ym mharth adnabod amddiffyn awyr Taiwan yn rhan o'r hyn y mae Taipei yn ei ystyried yn strategaeth aflonyddu a gynlluniwyd yn ofalus.

"Mae ei ymddygiad brawychus nid yn unig yn defnyddio ein pŵer ymladd ac yn ysgwyd ein ffydd a'n morâl, ond hefyd yn ceisio newid neu herio'r status quo yng Nghulfor Taiwan i gyflawni ei nod yn y pen draw o 'gipio Taiwan heb ymladd'," meddai'r weinidogaeth .

Er mwyn gwrthsefyll ymgais China i "gipio Taiwan yn gyflym wrth wadu ymyriadau tramor", addawodd y weinidogaeth ddyfnhau ei hymdrechion ar "ryfela anghymesur" i wneud unrhyw ymosodiad mor boenus ac mor anodd â phosibl i China.

Mae hynny'n cynnwys streiciau manwl gywir gan daflegrau ystod hir ar dargedau yn Tsieina, defnyddio meysydd mwyngloddio arfordirol yn ogystal â rhoi hwb i hyfforddiant wrth gefn. Darllen mwy.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd