Cysylltu â ni

Trosedd

Undeb Diogelwch: Mae rheolau'r UE ar gael gwared ar gynnwys terfysgol ar-lein yn dod i rym

cyhoeddwyd

on

Tirnod rheolau'r UE ar fynd i'r afael â lledaenu cynnwys terfysgol ar-lein a ddaeth i rym ar 7 Mehefin. Bydd yn rhaid i blatfformau gael gwared ar gynnwys terfysgol a gyfeiriwyd gan awdurdodau aelod-wladwriaethau o fewn awr. Bydd y rheolau hefyd yn helpu i wrthsefyll lledaeniad ideolegau eithafol ar-lein - rhan hanfodol o atal ymosodiadau a mynd i’r afael â radicaleiddio. Mae'r rheolau yn cynnwys mesurau diogelwch cryf i sicrhau parch llawn at hawliau sylfaenol fel rhyddid mynegiant a gwybodaeth. Bydd y Rheoliad hefyd yn gosod rhwymedigaethau tryloywder ar gyfer llwyfannau ar-lein ac i awdurdodau cenedlaethol adrodd ar faint o gynnwys terfysgol sy'n cael ei dynnu, y mesurau a ddefnyddir i nodi a dileu cynnwys, canlyniadau cwynion ac apeliadau, yn ogystal â nifer a math y cosbau a osodir ar lwyfannau ar-lein.

Bydd Aelod-wladwriaethau yn gallu cosbi diffyg cydymffurfio a phenderfynu ar lefel y cosbau, a fydd yn gymesur â natur y tramgwydd. Bydd maint y platfform hefyd yn cael ei ystyried, er mwyn peidio â gosod cosbau rhy uchel mewn perthynas â maint y platfform. Bellach mae gan aelod-wladwriaethau a llwyfannau ar-lein sy'n cynnig gwasanaethau yn yr UE flwyddyn i addasu eu prosesau.

Mae'r Rheoliad yn berthnasol ar 7 Mehefin 2022. Hyrwyddo ein Is-lywydd Ffordd o Fyw Ewropeaidd, Margaritis Schinas: “Gyda'r rheolau newydd pwysig hyn, rydym yn cracio i lawr ar y cynnydd mewn cynnwys terfysgol ar-lein ac yn gwneud Undeb Diogelwch yr UE yn realiti. O hyn ymlaen, bydd gan lwyfannau ar-lein awr i gael cynnwys terfysgol oddi ar y we, gan sicrhau na ellir defnyddio ymosodiadau fel yr un yn Christchurch i lygru sgriniau a meddyliau. Mae hon yn garreg filltir enfawr yn ymateb gwrthderfysgaeth a gwrth-radicaleiddio Ewrop. ”

Dywedodd y Comisiynydd Materion Cartref, Ylva Johansson: "Mae tynnu cynnwys terfysgol i lawr ar unwaith yn hanfodol er mwyn atal terfysgwyr rhag manteisio ar y Rhyngrwyd i recriwtio ac annog ymosodiadau ac i ogoneddu eu troseddau. Mae'r un mor hanfodol amddiffyn amddiffynwyr a'u teuluoedd rhag wynebu troseddau yr eiliad. amser ar-lein. Mae'r Rheoliad yn gosod rheolau a chyfrifoldebau clir ar gyfer aelod-wladwriaethau ac ar gyfer llwyfannau ar-lein, gan amddiffyn rhyddid i lefaru lle bo angen. "

Mae hyn yn Taflen ffeithiau yn darparu gwybodaeth bellach am y rheolau newydd. Mae'r rheolau yn rhan hanfodol o reolau'r Comisiwn Agenda Gwrthderfysgaeth.

EU

Cadw pencampwriaeth EURO 2020 UEFA yn ddiogel

cyhoeddwyd

on

Rhwng 10 Mehefin a 12 Gorffennaf 2021, bydd Europol yn cynnal canolfan weithredol i gefnogi diogelwch yn ystod pencampwriaeth bêl-droed UEFA EURO 2020. Wedi'i gydlynu gan Heddlu'r Iseldiroedd, bydd Canolfan Cydweithrediad Rhyngwladol yr Heddlu (IPCC) y Pwyntiau Cyswllt Pêl-droed Cenedlaethol yn croesawu tua 40 o swyddogion cyswllt o 22 o wledydd sy'n cymryd rhan ac yn cynnal. Mae'r sefydliad gweithredol arbennig hwn yn cael ei greu i alluogi cydweithrediad cyflym a darparu'r gefnogaeth weithredol angenrheidiol ar gyfer pencampwriaeth ddiogel.

Bydd yr IPCC yn gweithredu fel canolbwynt gwybodaeth canolog ar gyfer awdurdodau gorfodaeth cyfraith cenedlaethol. I'r perwyl hwnnw, mae Europol wedi creu Tasglu arbennig EURO 2020 i alluogi cadw swyddogion ar lawr gwlad 24/7 i gyfnewid gwybodaeth yn hawdd a derbyn arweinwyr yn gyflym ar ymchwiliadau parhaus. Bydd y gweithgareddau gweithredol yn canolbwyntio ar ddiogelwch y cyhoedd a bygythiadau troseddol, a allai fygwth diogelwch yn ystod y twrnamaint. Bydd awdurdodau gorfodi yn targedu bygythiadau fel seiberdroseddu, terfysgaeth, gosod gemau, masnachu nwyddau ffug gan gynnwys tystysgrifau ffug COVID-19, a throseddau eiddo deallusol eraill.

Dywedodd Cyfarwyddwr Gweithredol Europol, Catherine De Bolle: 'Mae pencampwriaeth EURO 2020 UEFA yn dwrnamaint unigryw ar gyfer pêl-droed ac ar gyfer gorfodi'r gyfraith. Gyda 24 tîm cenedlaethol yn chwarae mewn 11 dinas ledled Ewrop, mae ymuno yn hollbwysig er diogelwch y twrnamaint. Bydd Europol yn galluogi'r cydweithrediad hwn trwy gynnal y ganolfan weithredol bwrpasol. Gyda chefnogaeth galluoedd Europol, bydd swyddogion ar lawr gwlad yn fwy parod i sicrhau pencampwriaeth esmwyth a diogel. '

Dywedodd pennaeth staff yr IPCC, Max Daniel: 'Mae cyfuno gwybodaeth am faterion trefn gyhoeddus, cefnogwyr, mannau aros a symudiadau teithio ar ffyrdd, awyr a rheilffyrdd yn arwain at ddarlun integredig a diweddar. Mae gallu rhannu'r wybodaeth honno rhwng gwledydd yn hawdd wedi bod yn werthfawr iawn yn y gorffennol. Mae swyddogion cudd-wybodaeth yr heddlu o'r holl wledydd sy'n cymryd rhan yn gwneud eu gorau glas i sicrhau y bydd y bencampwriaeth unigryw UEFA EURO 2020 hon mor ddiogel â phosibl. '

Cyfranogwyr UECC EURO 2020 yr IPCC (cyfanswm):

Aelod-wladwriaethau'r UE: Awstria, Gwlad Belg, Croatia, Tsiecia, Denmarc, y Ffindir, Ffrainc, yr Almaen, Hwngari, yr Eidal, Gwlad Pwyl, Portiwgal, Rwmania, Slofacia, Sbaen, Sweden, yr Iseldiroedd. 

Gwledydd y tu allan i'r UE: Azerbaijan, Gogledd Macedonia, Ffederasiwn Rwseg, y Swistir, Twrci, yr Wcrain, y Deyrnas Unedig.

Sefydliadau: INTERPOL ac UEFA

Parhau Darllen

Trosedd

Mae penddelw troseddau byd-eang yn cynnwys 70 yn Sweden, 49 yn yr Iseldiroedd - Europol

cyhoeddwyd

on

By

Rhoddodd swyddogion o Europol, yr FBI, Sweden a’r Iseldiroedd ddydd Mawrth (8 Mehefin) fanylion cymal Ewropeaidd pigiad byd-eang lle rhoddwyd ffonau i droseddwyr a oedd yn defnyddio amgryptio ond y gallai swyddogion gorfodi’r gyfraith eu dadgodio a’u defnyddio i wrando ar sgyrsiau , Reuters, darllen mwy.

Dywedodd Jean-Phillipe Lecouffe, dirprwy gyfarwyddwr Europol, mewn cynhadledd i’r wasg yn Yr Hâg fod gorfodi’r gyfraith o 16 gwlad i gyd wedi arestio mwy na 800 o bobl dan amheuaeth mewn 700 o gyrchoedd, gan gipio 8 tunnell o gocên a mwy na $ 48 miliwn mewn arian parod a cryptocurrencies.

"Cynhaliodd y glymblaid ryngwladol hon ... un o'r gweithrediadau gorfodi cyfraith mwyaf a mwyaf soffistigedig hyd yma yn y frwydr yn erbyn gweithgareddau troseddol wedi'u hamgryptio, meddai Lecouffe."

Ni chwalodd y swyddogion yr holl arestiadau ym mhob gwlad, ond dywedodd swyddog Sweden, Linda Staaf, fod 70 wedi’u harestio yn Sweden a dywedodd swyddog o’r Iseldiroedd fod 49 wedi’u harestio yn yr Iseldiroedd.

Dywedodd Staaf, pennaeth cudd-wybodaeth Heddlu Sweden, fod y llawdriniaeth wedi atal 10 llofruddiaeth.

Ymhlith y gwledydd dan sylw roedd Awstralia, Awstria, Sweden, Denmarc, Estonia, Lithwania, Norwy, Seland Newydd, yr Alban, Prydain, yr Almaen, a’r Unol Daleithiau, meddai Lecouffe.

Roedd Biwro Ymchwilio Ffederal yr Unol Daleithiau i fod i roi manylion pellach am y llawdriniaeth yn ddiweddarach ddydd Mawrth, ond dywedodd Calvin Shivers o Adran Ymchwilio Troseddol yr FBI yn Yr Hâg fod yr asiantaeth, yn y 18 mis yn arwain at y llawdriniaeth, wedi helpu i ddosbarthu'r ffonau i 300 o grwpiau troseddol mewn mwy na 100 o wledydd.

Yna roedd asiantaethau'r heddlu "yn gallu troi'r tablau ar sefydliadau troseddol," meddai Shivers.

"Roeddem mewn gwirionedd yn gallu gweld ffotograffau o gannoedd o dunelli o gocên a guddiwyd mewn llwythi o ffrwythau."

Parhau Darllen

Trosedd

Undeb Tollau: Mae'r UE yn cynyddu ei reolau ar reolaethau arian parod i frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth

cyhoeddwyd

on

Rheolau newydd daeth i rym ar 3 Mehefin, a fydd yn gwella system yr UE o reolaethau arian parod sy'n dod i mewn ac yn gadael yr UE. Fel rhan o ymdrechion yr UE i fynd i'r afael gwyngalchu arian ac i dorri ffynonellau ariannu terfysgol, mae'n ofynnol eisoes i bob teithiwr sy'n dod i mewn neu'n gadael tiriogaeth yr UE gwblhau datganiad arian parod wrth gario € 10,000 neu fwy mewn arian cyfred, neu'r hyn sy'n cyfateb iddo mewn arian cyfred arall, neu ddulliau talu eraill, megis sieciau teithwyr, nodiadau addawol, ac ati.

Ar 3 Mehefin, fodd bynnag, bydd nifer o newidiadau yn cael eu gweithredu a fydd yn tynhau'r rheolau ymhellach ac yn ei gwneud hi'n anoddach fyth symud symiau mawr o arian heb ei ganfod. Yn gyntaf, bydd y diffiniad o 'arian parod' o dan y rheolau newydd yn cael ei ymestyn a bydd nawr yn cynnwys darnau arian aur a rhai eitemau aur eraill. Yn ail, bydd awdurdodau tollau yn gallu gweithredu ar symiau is na € 10,000 pan fydd arwyddion bod arian parod yn gysylltiedig â gweithgaredd troseddol. Yn olaf, gall awdurdodau tollau nawr ofyn am i ddatganiad datgelu arian parod gael ei gyflwyno pan fyddant yn canfod € 10,000 neu fwy mewn arian parod sy'n cael ei anfon ar ei ben ei hun trwy'r post, cludo nwyddau neu negesydd.

Bydd y rheolau newydd hefyd yn sicrhau bod gan yr awdurdodau cymwys a'r Uned Cudd-wybodaeth Ariannol genedlaethol ym mhob aelod-wladwriaeth y wybodaeth sydd ei hangen arnynt i olrhain a mynd i'r afael â symudiadau arian parod y gellid eu defnyddio i ariannu gweithgaredd anghyfreithlon. Mae gweithredu'r rheolau wedi'u diweddaru yn golygu bod y datblygiadau diweddaraf yn safonau rhyngwladol y Tasglu Gweithredu Ariannol (FATF) ar frwydro yn erbyn gwyngalchu arian ac ariannu terfysgaeth yn cael eu hadlewyrchu yn neddfwriaeth yr UE. Mae manylion llawn a thaflen ffeithiau ar y system newydd ar gael yma.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd