Cysylltu â ni

Tibet

André Lacroix: ITAS a chyflwr Tibetoleg

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Mae Mr Lacroix yn Athro Coleg wedi ymddeol, ac yn awdur Dharamsalades.

Sylweddolodd hefyd y cyfieithiad o The Struggle for Modern Tibet gan Tashi Tsering, William Siebenschuh a Melvyn Goldstein.

Cyn bo hir, cynhelir cynhadledd Tibetoleg ryngwladol a drefnir gan yr IATS ym Mhrâg.
Ydych chi'n gyfarwydd â'r Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Tibetaidd?

I fod yn onest, cyn i chi ddweud wrthyf amdano,
Doeddwn i ddim yn adnabod y Gymdeithas Ryngwladol ar gyfer Astudiaethau Tibetaidd, IATS yn Saesneg.
Hysbysais fy hun y bore yma ar y cwestiwn a sylwais ei fod yn gymdeithas a sefydlwyd yn Rhydychen ym 1979, a dywedaf fod 1979 yn rhyfedd, dyma'r union flwyddyn pan oedd Deng Xiaoping, am roi'r broblem Tibetaidd y tu ôl iddo, wedi trefnu cynadleddau lefel uchel rhwng cynrychiolwyr Dharamsala, felly cynrychiolwyr y Dalai Lama a chynrychiolwyr Gweriniaeth Pobl Tsieina. Methodd y trafodaethau hyn o'r diwedd oherwydd gofynion y trafodwyr Tibetaidd. Roeddent am greu, nid oedd yn gais, roedd yn hawliad, i greu Tibet mwy a fyddai wedi torri i ffwrdd Tsieina o chwarter ei diriogaeth, a oedd yn amlwg yn hawliad annerbyniol ar gyfer y cynrychiolwyr Tseiniaidd.
Sylwaf hefyd fod cyfarfod dilynol o’r gymdeithas hon wedi’i gynnal yn Narita, Japan ym 1989, sef yr union flwyddyn y derbyniodd y Dalai Lama Wobr Heddwch Nobel. Mae yna gyd-ddigwyddiadau rhyfedd, a darganfyddais hefyd mai yn y cyfarfod hwn yn Japan yr ysgrifennodd y gymdeithas ei statudau, ac ymhlith y statudau hyn mae’r ffaith bod yr aelodau’n cyfethol ei gilydd, sy’n peri imi amau ​​bod y gwaith a gynhelir yn awr yn Nid yw Prague gan y cysylltiad hwn wedi'i thrwytho â'r gwrthrychedd mwyaf cyflawn. Rwy'n ofni ei fod yn cael ei lygru fwy neu lai gan deimladau gwrth-Tseiniaidd.

Yn eich barn chi, beth yw Tibetoleg dda?
Pwy ydych chi'n ei ystyried fel Tibetolegydd enghreifftiol?

Yn ddelfrydol, dylai Tibetoleg wrth gwrs gwmpasu hanes, astudio testunau, astudio athroniaeth, mythau, chwedlau, crefydd, crefyddau. Oherwydd y credir yn aml mai Bwdhaeth yn unig sydd yn Tibet, tra yno, y grefydd Bön oedd y grefydd flaenorol, y mae olion amlwg ohoni hyd heddiw. Felly, i gyd o safbwynt nad yw'n cuddio'r dimensiwn geopolitical, oherwydd mae'n sicr, ers y diwedd, cwymp ymerodraeth Manchu, bod Tibet wedi bod ar groesffordd holl ymdrechion imperialaidd y Gorllewin, y Rwsiaid, y Prydeinwyr. ac yn y blaen, mae bob amser wedi bod yn rhan o'r ymerodraeth Tsieineaidd sy'n cael ei gwadu ar hyn o bryd gan bobl yr Ymgyrch Ryngwladol dros Tibet. Ond mae'n realiti hanesyddol.
Trwy fanteisio ar anawsterau difrifol y Weriniaeth Tsieineaidd ifanc o 1911, a oedd yn ddioddefwr y rhyfelwyr ac yna o'r frwydr rhwng comiwnyddion a chenedlaetholwyr, goresgyniad Japan ac yn y blaen, ni allai Tsieina gadw ei rheolaeth dros y dalaith Tibetaidd anghysbell hon. . Manteisiodd y Prydeinwyr ar hyn i'w gwneud yn fath o warchodaeth a ddatganwyd yn unochrog gan y 13eg Dalai Lama fel Tibet annibynnol, ond mae'n annibyniaeth nad yw wedi'i chydnabod gan neb. Felly pan ddaeth Mao i rym, yn syml iawn y llwyddodd i adennill y dalaith hon a oedd am gyfnod wedi dianc rhag rheolaeth oherwydd anawsterau niferus y Weriniaeth Tsieineaidd ifanc. Ond, i mi, Tibetolegydd go iawn, paragon Tibetoleg yw Melvyn Goldstein sydd wir yn feistr sy'n siarad Tibetaidd yn rhugl, sydd wedi bod i Tibet dwsinau o weithiau a'i deithio i bob cyfeiriad, mae'n hanesydd trwyadl iawn sy'n amlwg yn gwybod Tibetaidd sy'n gwybod yr hanes ac sydd wedi cyhoeddi astudiaethau sy'n wirioneddol awdurdodol ar y cwestiwn. Felly mae'r holl fonograffau bach yn dda i'w cymryd, sy'n atgyfnerthu a naws, ond rwy'n gweld bod yr hanfodion ar Tibet wedi'u dweud. Beth bynnag, ysgrifennodd lyfr meistrolgar na allwn byth wneud hebddo.


Mae epidemig Covid wedi tarfu ar astudiaethau a chyfnewidfeydd rhyngwladol, a ydych chi'n meddwl bod yr epidemig hwn wedi dylanwadu ar astudiaethau Tibetaidd?

hysbyseb

Mae’n sicr nad oedd yr amhosibilrwydd o deithio yno yn sicr wedi cyfrannu at well gwybodaeth o’r sefyllfa yn y fan a’r lle. Ar y llaw arall, i'r graddau bod llawer o'r Tibetolegwyr hyn yn ysgolheigion sy'n astudio testunau ac yn y blaen, sy'n cyfathrebu â'i gilydd trwy fideo-gynadledda, ac yn y blaen, nid wyf yn gwybod a oedd wedi dylanwadu cymaint ar yr astudiaethau, nid wyf yn gwybod , ond, wrth gwrs mae bob amser yn well mynd i weld beth sy'n digwydd. Fel y dywed dihareb Tibetaidd: gwell gweld unwaith na chlywed ganwaith, ac mae hyn yn wir iawn, pan fyddwch chi'n mynd yno, mae gennych chi un arall, dealltwriaeth hollol wahanol na phan fyddwch chi newydd ddarllen.

Beth yw eich barn am y genhedlaeth newydd o Tibetolegydd, a oes newid cadarnhaol yn eu meddylfryd?

Yn anffodus na, o gymharu â’r Tibetolegwyr gwych y cyfeiriaf atynt, rwy’n meddwl am bobl fel Melvyn Goldstein sydd yn ôl pob tebyg y Tibetolegydd gorau yn y byd, sy’n siarad Tibetaidd yn rhugl, a grwydrodd Tibet i bob cyfeiriad ac sydd â gweledigaeth Geopolitical go iawn, sydd â dimensiwn hanesyddol enfawr. Mae'n ŵr bonheddig sydd, rwy'n credu, am fy oedran, hynny yw, mae'n ddyn oedrannus, rwy'n meddwl am Tom Grunfeld ac yn y blaen. Ni allaf feddwl am unrhyw un yn union, efallai nad wyf yn hysbysu fy hun yn ddigon da, ond nid wyf yn gweld llawer o newidiadau.
Efallai Barry Sautman sy'n iau ond beth bynnag dwi'n gweld hynny, mae hefyd yn rhywbeth a'm trawodd, sef bod Tibetoleg, Tibetoleg dda mae'n rhaid ei gydnabod, yn anffodus yn aml iawn Eingl-Sacsonaidd. Mae Tibetoleg Ffrengig, er enghraifft, yn eithaf druenus. Mae INALCO, y Sefydliad Cenedlaethol ar gyfer Iaith a Diwylliant Dwyreiniol ym Mharis, byddwn yn dweud, yn nyth, gydag ychydig eithriadau, o bobl nad ydynt hyd yn oed yn cuddio'r ffaith eu bod yn erbyn Tsieina Gomiwnyddol ac y mae eu hastudiaethau wedi'u llygru gan y gwrth-ddiwylliaid hwn. Teimlad Tsieineaidd. Mae'n reit druenus. Byddwn yn sôn am enwau Françoise Robin, Katia Buffetrille, Anne-Marie Blondeau ac ati. Nid yw'r rhain yn bersonoliaethau hollol ddibynadwy.

Beth yw eich barn am yr ysgolheigion niferus o Tibetaidd na fu erioed yno? A yw'n bosibl i'r bobl hyn fynegi barn wrthrychol wirioneddol?

Yn fy marn i, mae'n rhaid ei fod yn anodd iawn. Dydw i ddim yn dweud ei fod yn amhosibl, ond byddai'n cymryd rhywun sy'n hynod chwilfrydig, sydd wir eisiau cael ei hysbysu heb ragfarn ac sy'n amlieithog, sy'n trin Tsieinëeg, Tibet, Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg ac ati. Felly efallai, ond a yw'r math hwn o gymeriad yn bodoli? Dwi ddim yn gwybod. Beth bynnag, mae'n siŵr pan fyddwch chi'n cychwyn yn rhywle, bod gennych chi weledigaeth arall ar unwaith na'r hyn rydych chi'n ei ddarganfod mewn llyfrau. Fi fy hun, pan es i Tibet am y tro cyntaf, roeddwn i'n meddwl, yn seiliedig ar y Lonely Planet, canllaw teithio cymharol ddibynadwy, roedd y canllaw hwn yn sôn am hil-laddiad diwylliannol. Yna, llygaid fel soseri pan gychwynnais yno gyntaf a gwelais hollbresenoldeb mynachod ac ati. Gofynnais i mi fy hun, ond am beth mae'r canllaw teithio hwn yn siarad? Ac o'r eiliad honno y dechreuais astudio, yn enwedig Melvyn Goldstein, sydd wedi gwneud gweithiau meistrolgar ar hanes Tibet o'r gwreiddiau hyd heddiw, gyda'r agwedd eithaf rhyfeddol hon ar hanes a geopolitics.

Yn rhyngwladol, mae mwyafrif helaeth yr arbenigwyr ar Tibet wedi credu ers tro bod gan lywodraeth China bolisi annheg tuag at leiafrifoedd ethnig.
Ar ôl ymweld â Tibet sawl gwaith, beth yw eich barn chi?

Yn anffodus, mae arbenigwyr, yn aml y rhai sy'n cael eu galw i'n cyfryngau, yn arbenigwyr sydd wedi'u trwytho yn hinsawdd yr Iwerydd, sy'n golygu mai Tsieina yw'r prif fygythiad o hyd, a chredaf y gellir esbonio popeth gan y ffaith bod yr Unol Daleithiau yn araf. gan golli eu hegemoni, ni allant ei dderbyn, mae angen gelyn arnynt felly i geisio achub eu harweinyddiaeth. Maen nhw'n sylweddoli'n dda gan nad ydyn nhw'n dwp bod yr arweinyddiaeth hon yn symud tuag at Tsieina, maen nhw'n gwneud popeth i'w arafu. Sut ddylwn i ei roi? Mae'n frwydr ddeubleidiol lle mae'r Democratiaid yr un mor elyniaethus tuag at Tsieina â Gweriniaethwyr.


Ydych chi'n meddwl y bydd y gynhadledd ym Mhrâg yn dod â rhai canlyniadau cadarnhaol ac anwleidyddol ar gyfer maes Tibetoleg?

Ceisiais ddarganfod pa bynciau oedd yn mynd i gael sylw ond ni allwn ddod o hyd iddynt ar y rhyngrwyd. Dim ond amserlen y gynhadledd y deuthum o hyd iddi a pha ystafelloedd cynadledda et cetera, ond nid wyf yn gwybod pwy sy'n cael gwahoddiad i siarad.
Wn i ddim pa bynciau fydd yn cael sylw, mae’n siŵr y bydd rhai pynciau diddorol iawn yn ystod y gynhadledd hon, ond ni allaf ddweud.
Rwy'n dal yn wyliadwrus yn gyffredinol o'r awyrgylch, sy'n debygol o fod yn eithaf gwrth-Tsieineaidd.

Rhannwch yr erthygl hon:

Poblogaidd