Cysylltu gyda ni

Twrci

Rhaid i Dwrci gydymffurfio â dyfarniad Llys Hawliau Dynol Ewrop a rhyddhau Selahattin Demirtaş ar unwaith

avatar

cyhoeddwyd

on

Ar fenter y Sosialwyr a’r Democratiaid, mae Senedd Ewrop ar fin mabwysiadu penderfyniad heddiw yn galw ar Dwrci i ryddhau Selahattin Demirtaş ar unwaith, cyn gyd-gadeirydd Plaid Ddemocrataidd y Bobl (HDP) Twrci, sydd wedi bod yn y ddalfa fympwyol ers mis Tachwedd 2016.

Mae Demirtaş wedi cael ei gadw yn y ddalfa am fwy na phedair blynedd ar derfysgaeth ddi-sail-cyhuddiadau cysylltiedig, er gwaethaf dau ddyfarniad rhwymol o blaid iddo gael ei ryddhau gan Lys Hawliau Dynol Ewrop. Mae llywodraeth Twrci yn dal i wrthod rhyddhau Demirtaş ac ar 7 Ionawr derbyniodd llys Twrci dditiad newydd yn ei erbyn a 107 o bobl eraill yn galw am 38 cyfrif o ddedfrydau oes.

Dywedodd is-lywydd S&D sy'n gyfrifol am faterion tramor Kati Piri ASE:

“Mae Selahattin Demirtaş, cyn gyd-gadeirydd Plaid Ddemocrataidd y Bobl a llais diflino yn erbyn awduraethiaeth Erdogan, wedi bod yn y ddalfa cyn y treial am fwy na 1,500 diwrnod ar daliadau cwbl ffug. Mae wedi cael ei rwygo oddi wrth ei deulu a'i ffrindiau ers dros bedair blynedd bellach.

“Daeth dyfarniad Siambr Fawr Llys Hawliau Dynol Ewrop, a orchmynnodd ei ryddhau ar unwaith ar 22 Rhagfyr, yn syndod i neb o gwbl: mae cadw Demirtaş yn seiliedig ar gymhellion gwleidyddol yn unig.

“Fel aelod o Gyngor Ewrop, mae’n ofynnol i Dwrci sicrhau bod y dyfarniad hwn yn cael ei weithredu’n brydlon. Yn lle ei ryddhau, fe wnaeth Twrci slapio ditiad gwleidyddol ychwanegol ar Demirtaş a 107 arall ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.

“Mae’n bryd inni ddechrau rhoi pwysau y mae Erdogan yn ei ddeall. Mae ymweliad gweinidog tramor Twrci â Brwsel yfory yn ddiwerth os nad oes ond siarad a dim gweithredu gan ochr yr awdurdodau. Gyda charcharorion gwleidyddol fel Demirtaş ac Osman Kavala yn y carchar, ni all fod gwelliant mewn cysylltiadau.

“Mae'r Grŵp S&D yn disgwyl i holl brifddinasoedd yr UE fod yn lleisiol. Mae'r blaid HDP yn cynrychioli 6 miliwn o bobl yn Nhwrci. Mae eu harweinwyr, eu ASau, eu meiri a'u gweithredwyr i gyd wedi cael eu taflu yn y carchar. Mae'n hen bryd i'r Undeb Ewropeaidd siarad dros hawliau dinasyddion Twrci. ”

Grŵp Cynghrair Flaengar Sosialwyr a Democratiaid (y Grŵp S&D) yw'r ail grŵp gwleidyddol mwyaf yn Senedd Ewrop gyda 145 aelod o 25 aelod-wladwriaeth yr UE.

ynni

Ffrwd Twrcaidd yn ymestyn i'r Balcanau

Alex Ivanov. Gohebydd Moscow

cyhoeddwyd

on

Er nad yw'r nwydau o amgylch y Nord Stream-2 yn ymsuddo, a bod Washington yn chwilio am ffyrdd newydd o atal y prosiect, mae Rwsia wedi lansio ail ran y Ffrwd Twrcaidd (TurkStream) yn y Balcanau Deheuol. Felly, mae'r prosiect graddfa fawr hwn yn cymryd ei siâp terfynol, yn ysgrifennu Alex Ivanov, gohebydd Moscow.

Ar 1 Ionawr, lansiodd Arlywydd Serbia Aleksandar Vucic y rhan Serbeg o Ffrwd Twrci - piblinell nwy rhyng-gysylltydd a ehangodd system cludo nwy genedlaethol Serbeg.

Yn y flwyddyn newydd, 2021, ymunodd Serbia â nifer o wledydd y Balcanau sy'n defnyddio un o brif adnoddau ynni Rwseg, gan oresgyn dibyniaeth ar dramwy nwy Wcrain a sicrhau sefydlogrwydd ynni.

“Mae nifer y gwledydd Ewropeaidd sy’n derbyn nwy Rwseg gyda chymorth Ffrwd Twrcaidd wedi tyfu i chwech. Nawr, ynghyd â Bwlgaria, Gwlad Groeg, Gogledd Macedonia a Rwmania, mae Serbia, Bosnia a Herzegovina wedi rhoi cyfle o'r fath i'w hunain, meddai Alexey Miller, Cadeirydd Bwrdd Rheoli Gazprom. O Rwsia, mae nwy yn cael ei gyflenwi trwy biblinell nwy alltraeth Ffrwd Twrci i Dwrci, oddi yno i Fwlgaria, a thrwy system cludo nwy genedlaethol Bwlgaria, mae'n mynd i mewn i Serbia a Bosnia a Herzegovina.

Bydd dwy linell o Ffrwd Twrci yn cyflenwi 15.75 biliwn metr ciwbig o nwy y flwyddyn, bydd Serbia yn derbyn tua 3 ohonynt. Bydd nwy Rwseg yn caniatáu i'r Serbiaid ddenu buddsoddwyr tramor, helpu i wella'r sefyllfa amgylcheddol yn y wlad a chodi safon byw dinasyddion. Aeth lansiad Nadoligaidd nwy fel gwaith cloc, ond cymerodd Rwsia a Serbia amser hir i gyrraedd yr eiliad strategol bwysig hon.

Yn ôl y cynllun cychwynnol, cynlluniwyd i gyfaint gyfan y nwy o'r ail linell wasanaethu trwy ei gludo trwy Dwrci i'r ffin â Bwlgaria, lle byddai'n cael ei wneud yn system cludo nwy Bwlgaria wedi'i huwchraddio, sy'n gallu trosglwyddo 12 biliwn ciwbig. metr o nwy ar y ffin â Serbia. Ar ôl dosbarthu nwy trwy ei diriogaeth, roedd gweddill y nwy i gael ei gyflenwi i'r ffin â Hwngari. Erbyn 2019, cynlluniwyd i gydamseru’r holl waith ar adeiladu canghennau Ffrwd Twrci a moderneiddio systemau trosglwyddo nwy Bwlgaria a Serbeg ar yr un pryd.

Fodd bynnag, pan adeiladwyd y biblinell nwy eisoes gan y cwmni Rwsiaidd Gazprom yn 2019, roedd y gwaith newydd ddechrau yn Serbia, tra ym Mwlgaria ni chafodd ei wneud o gwbl. Archebodd Gazprom, fel cyflenwr dibynadwy, alluoedd ychwanegol ar gyfer cludo nwy trwy'r coridor Wcrain ar gyfer cyflenwadau nwy i Serbia yn 2020, er nad oedd hyn yn broffidiol i Rwsia naill ai o ran yr economi, neu hyd yn oed yn fwy felly yn yr agwedd wleidyddol.

Yn 2020, dwyshawyd y gwaith ar gysylltu Serbia a Bwlgaria â Ffrwd Twrci, ond yng nghwymp 2020 fe ddaeth yn amlwg nad oes gan Serbia (am amrywiol resymau) amser i gyflawni ei rhwymedigaethau cyn Mawrth-Ebrill 2021. Roedd hyn yn golygu hynny yn er mwyn trefnu cyflenwadau nwy Rwseg i Serbia yn 2021, byddai’n rhaid i Gazprom ofyn i’r Wcráin, yn groes i’w fuddiannau gwleidyddol ac enw da, werthu capasiti cludo ychwanegol i gyflenwi nwy i Serbia. Roedd yn rhaid i'r Arlywydd Aleksandar Vucic yn bersonol ddatrys y broblem.

Eisoes ym mis Tachwedd 2020, sefydlwyd gweithgor Rwseg-Serbeg, yn gweithio dan reolaeth uniongyrchol arweinydd Serbeg. Ar ôl i’r Arlywydd Vucic gymryd y sefyllfa yn ei ddwylo ei hun, dechreuodd y gwaith o adeiladu’r biblinell nwy yn y wlad ar gyflymder newydd. Mae gwaith rownd y cloc arbenigwyr ac adeiladwyr y ddwy wlad wedi dod â chanlyniad cyfatebol.

Yn gyfan gwbl, bydd tua 6 biliwn metr ciwbig o nwy yn cael ei gyflenwi i farchnadoedd domestig y gwledydd hyn. Gellir eithrio'r swm cyfatebol o danwydd o'r llif amgen wrth ei gludo trwy'r Wcráin. I'r defnyddiwr o Serbia, mae lansiad "Ffrwd y Balcanau" yn arbennig o bwysig oherwydd bydd pris mesurydd ciwbig o nwy nawr yn gostwng o $ 240 i $ 155 wrth yr allanfa o Fwlgaria (bydd cost cludo mewnol yn cael ei ychwanegu atynt , tua $ 12-14). Mae hyn hefyd yn golygu adolygiad o gost cysylltu cartrefi â nwy. Galwodd Alexander Vucic y digwyddiad hwn yn "wych a phwysig i Serbia" a diolchodd yn ddiffuant i arweinyddiaeth Rwseg. "Mae hwn yn ddiwrnod pwysig i'n gwlad. Hoffwn ddiolch i'n ffrindiau o Rwseg a gymerodd ran yn y gwaith o adeiladu'r biblinell nwy ynghyd â ni. Rwy'n eich llongyfarch ar eich gwaith gwych, mae'n hynod bwysig i'r diwydiant, y datblygiad. o economi Serbia, yn ogystal â holl drigolion Serbia, "meddai yn seremoni lansio'r biblinell nwy.

Mae Rwsia yn cwblhau ei phrosiect uchelgeisiol yn y Balcanau. Mae gan yr holl wledydd a oedd am gael nwy eisoes. Mae Ffrwd Twrcaidd yno yn y Balcanau. Ar y pryd, nid oedd yn bosibl gweithredu Llif y De, ond erbyn hyn mae llwybr arall ac mae'n gweithio.

Parhau Darllen

EU

Twrci: Mae'r UE yn estyn cefnogaeth ddyngarol i ffoaduriaid

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi ymestyn dwy raglen flaengar ddyngarol yn Nhwrci tan ddechrau 2022 sy'n helpu dros 1.8 miliwn o ffoaduriaid i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol a dros 700,000 o blant i barhau â'u haddysg. Dywedodd y Comisiynydd Rheoli Argyfwng Janez Lenarčič: “Mae anghenion dyngarol ffoaduriaid yn Nhwrci yn parhau ac yn cael eu gwaethygu ymhellach gan y pandemig coronafirws. Mae'r UE wedi ymrwymo'n llwyr i gefnogi'r rhai mewn angen, fel yr ydym wedi'i wneud dros y blynyddoedd diwethaf. Rwy’n falch bod ein rhaglenni blaenllaw yn helpu miloedd o deuluoedd ffoaduriaid i gael rhywfaint o normalrwydd yn eu bywydau bob dydd. Mae hwn yn wir arddangosiad o undod Ewropeaidd. ” Y rhaglenni sydd wedi'u hymestyn tan ddechrau 2022 yw: y Rhwyd Diogelwch Cymdeithasol Brys (ESSN) sy'n darparu cymorth arian misol i ffoaduriaid i ddiwallu eu hanghenion sylfaenol; y Trosglwyddiadau Arian Amodol ar gyfer Addysg (CCTE), y rhaglen addysg ddyngarol fwyaf a ariennir gan yr UE, sy'n darparu cefnogaeth i deuluoedd y mae eu plant yn mynychu'r ysgol yn rheolaidd. Mae'r datganiad i'r wasg llawn ar gael ar-lein.

Parhau Darllen

EU

Mae'r UE yn llofnodi contractau terfynol o dan gyllideb € 6 biliwn y Cyfleuster Ffoaduriaid yn Nhwrci

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi cwblhau'r contractau terfynol o dan gyllideb weithredol € 6 biliwn y Cyfleuster Ffoaduriaid yn Nhwrci. Mae llofnod yr wyth contract olaf sy'n werth € 780 miliwn yn cynnwys cefnogaeth ar gyfer anghenion sylfaenol, gofal iechyd, amddiffyn, seilwaith trefol yn ogystal â hyfforddiant, cyflogaeth a datblygu busnes i ffoaduriaid a phoblogaethau bregus lleol fel ei gilydd. Dywedodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu, Olivér Várhelyi: “Mae llofnod yr wyth contract diwethaf o dan Gyfleuster Ffoaduriaid yr UE yn Nhwrci yn cadarnhau bod yr Undeb Ewropeaidd wedi cyflawni ei addewidion.

Yn gyfan gwbl, mae € 6 biliwn mewn cefnogaeth i ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn Nhwrci wedi cael ei gontractio'n llawn ers 2016. Mae hwn yn gyflawniad rhyfeddol. Hoffwn ganmol awdurdodau Twrci am eu cydweithrediad yn yr ymdrech ar y cyd hon, yn enwedig ym meysydd iechyd ac addysg. Bydd yr Undeb Ewropeaidd yn parhau i sefyll wrth gefn ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn Nhwrci. ” Hyd yn hyn, mae dros 1.7 miliwn o ffoaduriaid yn Nhwrci yn derbyn cefnogaeth trwy raglen ddyngarol fwyaf yr UE; Mae gan 750,000 o blant ac ieuenctid ffoaduriaid fynediad i'r ysgol a chyflwynwyd 13 miliwn o ymgynghoriadau gofal iechyd. Mae Twrci yn gartref i dros 4 miliwn o ffoaduriaid, y gymuned ffoaduriaid fwyaf yn y byd. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn y datganiad i'r wasg. Am fwy o fanylion, edrychwch ar y wefan bwrpasol ar y Cyfleuster UE ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci yn ogystal a y daflen ffeithiau hon ac trosolwg prosiectau o dan y Cyfleuster hwn.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd