Cysylltu â ni

Twrci

Cyngor Ewropeaidd yn ystyried adroddiad HRVP ar gyfer ymgysylltiad mwy cadarnhaol â chysylltiadau rhwng yr UE a Thwrci

cyhoeddwyd

on

Yng Nghyngor Ewropeaidd Rhagfyr 2020, gwahoddodd arweinwyr yr UE Uchel Gynrychiolydd yr UE (HRVP) i gyflwyno adroddiad ar gyflwr chwarae cysylltiadau gwleidyddol, economaidd a masnach yr UE-Twrci, ac ar offerynnau ac opsiynau ar sut i symud ymlaen. 

Cyn y Cyngor Ewropeaidd dywedodd Borrell fod yr UE wedi gweld rhai datblygiadau cadarnhaol dros y mis diwethaf ar ran Twrci, ond bod y sefyllfa’n parhau i fod yn fregus. Dywedodd Borrell y bydd yn nodi’r hyn a ddisgrifiodd fel dull trac dwbl tuag at arweinwyr yr UE heddiw: “Ar y naill law mesurau cadarnhaol ac ar y llaw arall mesurau y gellir eu cymryd os bydd y sefyllfa’n dirywio. Rhaid gweithredu'r mesurau hynny mewn modd graddol a blaengar i'w gwneud yn gildroadwy. Rydyn ni'n ceisio chwilio am ymgysylltiad cadarnhaol. ”

Asesir y cysylltiadau cyfredol rhwng yr UE a Thwrci yng nghyd-destun ehangach datblygiadau diweddar ym Môr y Canoldir Dwyreiniol ac ar faterion rhanbarthol eraill. 

hysbyseb

Dros y blynyddoedd diwethaf mae Twrci wedi cynyddu ei rhethreg yn erbyn yr UE ac wedi cymryd camau unochrog gan gynnwys gweithgareddau archwilio olew ym Môr y Canoldir Dwyreiniol. Cymerodd Twrci gamau hefyd i agor Varosha ardal a ymleddir yn ddarostyngedig i benderfyniadau cyngor y Cenhedloedd Unedig ar ynys Cyprus. Mae'r Undeb Ewropeaidd wedi cefnogi ailddechrau trafodaethau yn gyson, dan adain y Cenhedloedd Unedig i ddod i setliad cynhwysfawr ar Gyprus.

hysbyseb

Newid yn yr hinsawdd

Mae Is-lywydd Gweithredol Timmermans yn cynnal Deialog Newid Hinsawdd Lefel Uchel gyda Thwrci

cyhoeddwyd

on

Derbyniodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans Weinidog Amgylchedd a Threfoli Twrci Murat Kurum ym Mrwsel am ddeialog lefel uchel ar newid yn yr hinsawdd. Profodd yr UE a Thwrci effeithiau eithafol newid yn yr hinsawdd yn ystod yr haf, ar ffurf tanau gwyllt a llifogydd. Mae Twrci hefyd wedi gweld yr achos mwyaf erioed o 'snot môr' ym Môr Marmara - gordyfiant o algâu microsgopig a achosir gan lygredd dŵr a newid yn yr hinsawdd. Yn sgil y digwyddiadau hyn a achoswyd gan newid yn yr hinsawdd, bu Twrci a’r UE yn trafod meysydd lle gallent hyrwyddo eu cydweithrediad yn yr hinsawdd, wrth geisio cyflawni nodau Cytundeb Paris. Cyfnewidiodd yr Is-lywydd Gweithredol Timmermans a’r Gweinidog Kurum farn ar gamau brys sydd eu hangen i gau’r bwlch rhwng yr hyn sydd ei angen a’r hyn sy’n cael ei wneud o ran torri allyriadau i lawr i sero-net erbyn canol y ganrif, a thrwy hynny gadw’r nod 1.5 ° C. o Gytundeb Paris o fewn cyrraedd. Fe wnaethant drafod polisïau prisio carbon fel maes o ddiddordeb cyffredin, gan ystyried sefydlu System Masnachu Allyriadau yn Nhwrci sydd ar ddod a diwygio System Masnachu Allyriadau’r UE. Roedd addasu i newid yn yr hinsawdd hefyd yn ymddangos yn uchel ar yr agenda ynghyd ag atebion ar sail natur i wrthsefyll newid yn yr hinsawdd a cholli bioamrywiaeth. Gallwch wylio eu sylwadau cyffredin yn y wasg yma. Mwy o wybodaeth am y Deialog Lefel Uchel yma.

hysbyseb

Parhau Darllen

Llifogydd

Mae Twrci yn brwydro yn erbyn llifogydd y Môr Du, mae'r doll marwolaeth yn codi i 27

cyhoeddwyd

on

By

Mae aelodau’r tîm Chwilio ac Achub yn gwagio merch yn ystod llifogydd fflach sydd wedi ysgubo trwy drefi yn rhanbarth Môr Du Twrci, yn Bozkurt, tref yn nhalaith Kastamonu, Twrci, Awst 12, 2021. Tynnwyd y llun Awst 12, 2021. Onder Godez / Ministry Swyddfa'r Wasg / Taflen yr Awdurdod Rheoli Trychinebau a Brys Mewnol (AFAD) trwy REUTERS
Mae aelodau’r tîm Chwilio ac Achub yn gwagio merch yn ystod llifogydd fflach sydd wedi ysgubo trwy drefi yn rhanbarth Môr Du Twrci, yn Bozkurt, tref yn nhalaith Kastamonu, Twrci, Awst 12, 2021. Tynnwyd y llun Awst 12, 2021. Onder Godez / Ministry Swyddfa'r Wasg / Taflen yr Awdurdod Rheoli Trychinebau a Brys Mewnol (AFAD) trwy REUTERS

Mae aelodau’r tîm Chwilio ac Achub yn gwagio pobl leol yn ystod llifogydd fflach sydd wedi ysgubo trwy drefi ym Môr Du Twrci, yn Bozkurt, tref yn nhalaith Kastamonu, Twrci, Awst 12, 2021. Tynnwyd y llun Awst 12, 2021. Onder Godez / Weinyddiaeth Mewnol Swyddfa'r Wasg / Taflen yr Awdurdod Rheoli Trychineb a Brys (AFAD) trwy REUTERS

Brwydrodd gweithwyr brys i leddfu ardaloedd a darodd llifogydd yn rhanbarth Môr Du Twrci ddydd Gwener, wrth i’r doll marwolaeth godi i 27 yn yr ail drychineb naturiol i daro’r wlad y mis hwn, ysgrifennu Nevzat Devranoglu, Ali Kucukgocmen a Daren Butler.

Daeth y llifogydd, ymhlith y Twrci gwaethaf a brofodd, ag anhrefn i daleithiau'r gogledd yn union fel yr oedd awdurdodau'n datgan bod tanau gwyllt a gynddeiriogodd trwy ranbarthau arfordirol y de am bythefnos wedi cael eu rheoli.

hysbyseb

Roedd llifeiriannau o ddŵr yn taflu dwsinau o geir a thomenni o falurion ar hyd strydoedd, gyda phontydd yn cael eu dinistrio, ffyrdd ar gau a thrydan yn cael ei dorri i gannoedd o bentrefi. Dywedodd adroddiadau yn y cyfryngau y byddai'r Arlywydd Tayyip Erdogan i ymweld â'r rhanbarth ddydd Gwener.

"Dyma'r trychineb llifogydd gwaethaf i mi ei weld," meddai'r Gweinidog Mewnol Suleyman Soylu wrth gohebwyr yn hwyr ddydd Iau ar ôl arolygu difrod a oedd yn ymestyn ar draws taleithiau Bartin, Kastamonu a Sinop.

"Mae'r risg y mae ein dinasyddion yn ei hwynebu yn uchel ... Mae yna lawer o ddifrod i'r seilwaith."

hysbyseb

Bu farw dau ddeg pump o bobl o ganlyniad i lifogydd yn Kastamonu a bu farw dau berson arall yn Sinop, meddai Cyfarwyddiaeth Rheoli Trychinebau a Brys y wlad (AFAD).

Rhoddodd Maer Sinop Baris Ayhan y doll marwolaeth yn ei dalaith yn dri, gan ychwanegu na allai awdurdodau gysylltu ag 20 o bobl eraill. Anogodd y llywodraeth i'w ddatgan yn barth trychineb.

"Mae'r isadeiledd yn Ayancik (ardal) wedi cwympo'n llwyr. Mae'r system garthffosiaeth yn cael ei dinistrio. Nid oes trydan na dŵr," meddai wrth Reuters.

Fe darodd y llifogydd a’r tanau, a laddodd wyth o bobl a dinistrio degau o filoedd o hectar o goedwig, yn yr un wythnos y dywedodd panel o’r Cenhedloedd Unedig fod cynhesu byd-eang yn beryglus o agos at droelli allan o reolaeth, a rhybuddio y byddai tywydd eithafol yn dod yn fwy difrifol.

Dangosodd lluniau o eiliadau cyntaf y llifogydd yn ardal Bozkurt Kastamonu fod yr afon yno'n gorlifo mewn dilyw cyflym a oedd yn rhwygo coed ac yn llusgo cerbydau i ffwrdd.

Cafodd mwy na 1,700 o bobl eu symud o ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan lifogydd, rhai gyda chymorth hofrenyddion a chychod, meddai AFAD.

Gostyngodd hofrenyddion bersonél gwarchod yr arfordir i doeau adeiladau i achub pobl a oedd yn sownd wrth i ddŵr llifogydd ysgubo trwy'r strydoedd, dangosodd lluniau a rannwyd gan y Weinyddiaeth Mewnol.

Fe ddifrododd y dilyw seilwaith pŵer, gan adael tua 330 o bentrefi heb drydan. Roedd pum pont wedi cwympo a difrodwyd llawer o rai eraill, gan arwain at gau ffyrdd, ychwanegodd AFAD. Ysgubwyd rhannau o'r ffyrdd i ffwrdd hefyd.

Dywedodd awdurdod meteoroleg Twrci fod disgwyl glaw trwm pellach yn rhanbarth canolog a dwyreiniol y Môr Du a rhybuddiodd am y risg o lifogydd pellach.

Parhau Darllen

Trychinebau

Mae Môr y Canoldir wedi dod yn 'fan problemus tanau gwyllt', meddai gwyddonwyr yr UE

cyhoeddwyd

on

By

Mae awyr y nos yn troi’n oren wrth i danau gwyllt Twrci gynddeiriogi ar lan pentref Cokertme ger Bodrum, Twrci, Awst 2, 2021. REUTERS / Umit Bektas / File Photo
Mae diffoddwr tân yn ceisio diffodd tan gwyllt ger Marmaris, Twrci, Awst 1, 2021. REUTERS / Umit Bektas

Mae Môr y Canoldir wedi dod yn fan poeth tanau gwyllt, gyda Thwrci yn cael ei daro gan ei dân dwysaf ar gofnod a thonnau gwres yn cynhyrchu risg uchel o danau pellach a llygredd mwg o amgylch y rhanbarth, meddai monitor awyrgylch yr Undeb Ewropeaidd ddydd Mercher (4 Awst), yn ysgrifennu Kate Abnett.

Mae tanau gwyllt yn cynddeiriog mewn gwledydd gan gynnwys Gwlad Groeg a Thwrci, lle mae miloedd o bobl wedi cael eu symud o'u cartrefi a dydd Mawrth bygythiodd tân gyrraedd gorsaf bŵer glo.

Mae'r tanau wedi taro wrth i Dde Ewrop brofi tywydd poeth dwys, gyda rhai lleoedd yng Ngwlad Groeg ddydd Mawrth yn cofnodi tymereddau o dros 46 Celsius (115 Fahrenheit).

hysbyseb

Mae newid yn yr hinsawdd a achosir gan bobl yn gwneud tonnau gwres yn fwy tebygol ac yn fwy difrifol, meddai gwyddonwyr. Dywedodd Gwasanaeth Monitro Atmosffer Copernicus yr UE (CAMS) fod yr amodau poeth a sych wedi cerdded y perygl o danau pellach, er nad yw tymereddau uchel yn unig yn sbarduno tanau gwyllt oherwydd bod angen ffynhonnell tanio arnyn nhw.

Mae CAMS yn monitro tanau gwyllt trwy loerennau a datganiadau arsylwi ar y ddaear, a dywedodd fod allyriadau a dwyster tanau gwyllt yn cynyddu'n gyflym yn Nhwrci a De'r Eidal.

Yn Nhwrci, cyrhaeddodd metrig allweddol o ddwyster tân - y "pŵer pelydrol tân", sy'n mesur ynni a gynhyrchir o losgi coed a mater arall - y gwerthoedd dyddiol uchaf ers i gofnodion data ddechrau yn 2003.

hysbyseb

Roedd plu o fwg o danau yn ne Twrci i’w gweld yn glir mewn delweddau lloeren o’r rhanbarth, ac roedd graddfa ddifrifol y tanau wedi achosi lefelau uchel o lygredd deunydd gronynnol dros ardal Dwyrain Môr y Canoldir, meddai CAMS.

Mae amlygiad parhaus i lygredd deunydd gronynnol yn gysylltiedig â chlefydau cardiofasgwlaidd a chanser yr ysgyfaint.

"Mae'n arbennig o bwysig gwylio'r tanau dwyster uchel hyn yn ofalus oherwydd gall y mwg maen nhw'n ei ollwng gael effeithiau ar ansawdd aer yn lleol ac yn gwynt," meddai Mark Parrington, uwch wyddonydd Copernicus.

Mae'r Eidal, Albania, Moroco, Gwlad Groeg, Gogledd Macedonia a Libanus i gyd wedi wynebu tanau gwyllt ers diwedd mis Gorffennaf.

Dywedodd y Comisiwn Ewropeaidd ddydd Mercher ei fod wedi helpu i symud awyrennau diffodd tân, hofrenyddion a diffoddwyr tân i gynorthwyo'r Eidal, Gwlad Groeg, Albania a Gogledd Macedonia.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd