Cysylltu â ni

Twrci

Mae Ewrop yn galw ar Dwrci i gynnal 'momentwm cadarnhaol'

cyhoeddwyd

on

Mewn dilyniant i'r Cyngor Ewropeaidd diweddar (25 Mawrth), cyfarfu Llywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen ac Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel ag Arlywydd Twrci Recep Tayyip Erdoğan (6 Ebrill), yn Ankara, yn y gobaith o roi'r UE- Perthynas Twrci “momentwm newydd”. 

Dywedodd Michel iddo drafod y sefyllfa yn nwyrain Môr y Canoldir a meysydd anghydfod eraill. Dywedodd er bod gwahaniaethau rhwng y ddwy ochr yn parhau, roedd cyfleoedd newydd hefyd ar gyfer heddwch a sefydlogrwydd, yn enwedig yn Libya. Neges allweddol yr UE yn hyn o beth oedd bod yn rhaid i bob ymladdwr a milwr tramor adael tiriogaeth Libya.

Llywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel, Arlywydd Twrci Recep Tayyip Erdoğan ac Arlywydd y Comisiwn Ursula von der Leyen, Ankara, 6 Ebrill

O ran Cyprus, mae'r UE yn parhau i fod yn ymrwymedig i ail-lansio'r broses a arweinir gan y Cenhedloedd Unedig, a fydd yn ailgychwyn ymhen ychydig wythnosau gyda chyfarfod anffurfiol. 

'Blaengar, cyfrannol a gwrthdroadwy'

Yr ymadrodd allweddol yn natganiad Michel yn dilyn y cyfarfod yw y bydd yr ymgysylltiad yn “flaengar, yn gyfrannol, ac yn gildroadwy”. Tanlinellodd Von der Leyen y pwynt hwn, gan ddweud, er bod yr UE wedi gweld dechrau ffordd gyda’i gilydd, y byddai’n rhaid iddo weld lle mae’r ffordd yn arwain ac y byddai’n dibynnu ar “ymrwymiad clir gan Dwrci i gynnal momentwm cadarnhaol, cynaliadwyedd yr hyn yr ydym ni mae'n rhaid profi dros yr wythnosau diwethaf ”.

Crynhodd llywydd y Comisiwn y trafodaethau ar bedwar prif faes cydweithredu: Y gobaith o gael cysylltiadau masnach agosach; deialogau lefel uchel ar faterion hinsawdd ac iechyd, yn enwedig defnyddio'r Dystysgrif Werdd Ddigidol, sy'n bwysig i sector twristiaeth Twrci a symudedd dinasyddion Twrci; gwell cydweithredu rhwng pobl a phobl trwy Erasmus + yn benodol; ac, ar ffoaduriaid a mudo, lle tanlinellodd von der Leyen fod datganiad UE-Twrci yn 2016 “yn parhau i fod yn ddilys ac wedi dod â chanlyniadau cadarnhaol”.  

O ran cyllid i ffoaduriaid yn y dyfodol, dywedodd von der Leyen y dylai hyn gynyddol bweru gwell cyfleoedd i ffoaduriaid ennill eu bywoliaeth eu hunain. Fe fydd Von der Leyen hefyd yn cwrdd â brenin Gwlad Iorddonen heddiw (7 Ebrill) i drafod cynnig ar ffoaduriaid o Syria sy’n cynnwys Twrci, Gwlad yr Iorddonen a Libanus.  

'Ni ellir negodi hawliau dynol'

Disgrifiodd Von der Leyen y drafodaeth fel un “onest iawn” ar yr hyn sy’n rhannu’r UE a Thwrci, gydag arweinwyr yr UE yn codi eu pryder am hawliau dynol a rheolaeth y gyfraith. 

Dywedodd Von der Leyen ei bod yn poeni’n fawr am benderfyniad Twrci i dynnu’n ôl o Gonfensiwn Istanbul ar amddiffyn menywod a phlant rhag trais, yn enwedig gan fod Twrci yn aelod sefydlol o Gyngor Ewrop. Pan ofynnwyd iddynt am y confensiwn gan newyddiadurwr, dywedodd von der Leyen nad oeddent yn argyhoeddi Erdogan.

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gwerthusiad Canol Tymor o'r Cyfleuster i Ffoaduriaid yn Nhwrci: Gwnaeth cefnogaeth yr UE gyfraniad sylweddol at les Syriaid ac eraill sy'n ffoi rhag gwrthdaro yn y rhanbarth.

cyhoeddwyd

on

O fewn fframwaith y mis Mawrth Datganiad UE-Twrci 2016, yr Undeb Ewropeaidd, trwy'r Gyfleuster ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci, wedi rhoi € 6 biliwn mewn cymorth i ffoaduriaid yn Nhwrci. Mae’r gwerthusiad annibynnol yn canfod bod y Cyfleuster ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci wedi gwneud cyfraniad sylweddol at les Syriaid ac eraill sy’n ffoi rhag gwrthdaro yn y rhanbarth mewn meysydd fel iechyd, addysg, amddiffyn a chefnogaeth economaidd-gymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod angen i'r UE wneud mwy i liniaru tensiynau cymdeithasol i ffoaduriaid, gan gynnwys datblygu strategaeth cydlyniant cymdeithasol. Fel Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) a gyhoeddwyd yn y Cyngor Ewropeaidd 24-25 Mehefin, byddai Cyllideb yr UE yn darparu € 3bn dros 2021-2023, gan ddangos undod parhaus yr UE â ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn Nhwrci.

Dywedodd yr Arlywydd von der Leyen: “Ddeng mlynedd i mewn i’r gwrthdaro yn Syria, mae ein partneriaid yn y rhanbarth yn dal i gario cyfran y llew o’r baich. Ein her ar y cyd yw amddiffyn y ffoaduriaid a chefnogi eu gwesteiwyr. ” Dywedodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi: “Mae'r gwerthusiad hwn yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr ar Gyfleuster Ffoaduriaid yr UE yn Nhwrci; byddwn yn tynnu ysbrydoliaeth o hyn i arwain y broses o symud y € 3bn mewn cefnogaeth economaidd-gymdeithasol ychwanegol i ffoaduriaid o gyllideb yr UE fel y gallant wneud eu bywoliaeth eu hunain, buddsoddiad allweddol ar gyfer eu dyfodol a sefydlogrwydd y rhanbarth a thu hwnt. Edrychaf ymlaen at barhau â'n cydweithrediad da â Thwrci ar yr ymdrech ar y cyd hon. "

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein ynghyd â'r Prif Adroddiad y Gwerthusiad Tymor Canol StrategolI Taflen ffeithiau, y Pumed Adroddiad Blynyddol ac trosolwg o brosiectau ar Gyfleuster yr UE ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci.

Parhau Darllen

EU

Cysylltiadau rhwng yr UE a Thwrci: Rhwng cydweithredu a thensiynau

cyhoeddwyd

on

Mae tensiynau dros ddemocratiaeth, ymfudo a drilio ynni anghyfreithlon wedi arwain at ailfeddwl am gysylltiadau rhwng yr UE a Thwrci. Beth yw statws y cydweithrediad? Mae cysylltiadau UE-Twrci wedi dirywio cymaint fel bod angen i'r UE eu ailasesu'n ddwys, meddai ASEau mewn a adroddiad wedi'i fabwysiadu ar 19 Mai 2021. Rhybuddiodd yr aelodau, sy'n poeni am hawliau dynol a chyflwr rheolaeth y gyfraith yn y wlad daethpwyd â chysylltiadau i bwynt isel hanesyddol. byd 

Er bod hyn ymhell o'r unig dro i'r Senedd godi pryderon, mae'r UE a Thwrci yn mwynhau cysylltiadau agos mewn sawl maes.

O fasnach i Nato, mae'r UE a Thwrci wedi mwynhau perthynas gynhyrchiol mewn sawl parth ers degawdau. Fodd bynnag, yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae cysylltiadau wedi troi’n rhewllyd wrth i bryderon godi ynghylch ymyrraeth filwrol Twrci yn Syria, ei hagwedd tuag at fudo yn ogystal â rheolaeth y gyfraith a chyflwr democratiaeth yn y wlad gyda allfeydd cyfryngau yn cael eu cau a newyddiadurwyr yn cael eu carcharu. Mae yna bryderon hefyd am weithgareddau anghyfreithlon Twrci yng Nghyprus ynghyd â'i gyrchoedd i diriogaeth Gwlad Groeg.

Mae'r datblygiadau hyn i gyd yn fwy o reswm i ASEau edrych o'r newydd ar sut mae'r UE a Thwrci yn cydweithio. Darllenwch ymlaen i gael trosolwg o'r sefyllfa ar wahanol agweddau ar gysylltiadau UE-Twrci.

Bargen UE-Twrci ar fudo

Ers dechrau'r rhyfel cartref yn Syria yn 2011, mae tua 3.6 miliwn o ffoaduriaid wedi dod i mewn i Dwrci a heddiw mae'r wlad yn dal i gynnal y gymuned ffoaduriaid fwyaf yn y byd.

Ym mis Mawrth 2016 daeth yr UE a Thwrci i ben i gytundeb i fynd i’r afael â’r argyfwng ymfudo, a arweiniodd at lawer llai o ymfudwyr yn cyrraedd Ewrop yn anghyfreithlon. Darllenwch fwy am y Ymateb yr UE i'r argyfwng mudo.

O dan y cytundeb byddai pob ymfudwr afreolaidd sy'n croesi o Dwrci i ynysoedd Gwlad Groeg yn cael ei ddychwelyd i Dwrci. Yn gyfnewid, derbyniodd y wlad gymorth yr UE o arian dyngarol o tua € 6 biliwn o dan Gyfleuster yr UE ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci.

Fodd bynnag, mewn araith ar 28 Chwefror 2020, bygythiodd Arlywydd Twrci Recep Erdoğan agor y ffin â Gwlad Groeg eto gan nad oedd yn teimlo bod yr UE wedi cadw at ei addewidion. Yn dilyn y penderfyniad, datganodd Gwlad Groeg gyflwr argyfwng a chytunodd arweinwyr yr UE i roi € 700 miliwn i’r wlad mewn cymorth ariannol yn ogystal â darparu ar gyfer cynnydd sylweddol mewn cronfeydd ar gyfer ymfudo a rheoli ffiniau yng nghyllideb yr UE ar gyfer 2021-2027.

Tensiynau UE-Twrci ynglŷn â Gwlad Groeg a Chyprus

Mae yna bryderon hefyd am weithgareddau archwilio a drilio ynni anghyfreithlon Twrci ym Môr y Canoldir y Pasg a'i fod yn torri gofod awyr Gwlad Groeg a dyfroedd tiriogaethol Gwlad Groeg a Chypriad ar sawl achlysur. Condemniodd ASEau weithredoedd Twrci ym mharth economaidd unigryw Gwlad Groeg a Chypriad a mynegi undod llawn gyda'r ddwy wlad mewn a mabwysiadwyd penderfyniad ar 17 Medi 2020.

Ymosododd Twrci ar Gyprus ym 1974, a arweiniodd at rannu'r ynys. Dim ond Twrci sy'n cydnabod Gogledd Cyprus sydd wedi'i feddiannu gan Dwrci.

Yn dilyn darganfod cronfeydd nwy naturiol alltraeth ym Môr y Canoldir Dwyreiniol, mae Twrci wedi defnyddio'r fyddin i fynd yn groes i ddyfroedd tiriogaethol a gofod awyr gwledydd cyfagos a chyflawni gweithrediadau drilio.

Beirniadodd ASEau’r sefyllfa yng Ngogledd Cyprus a feddiannwyd yn Nhwrci mewn a mabwysiadwyd penderfyniad ar 26 Tachwedd 2020, yn galw am sancsiynau llym yn erbyn Twrci fel ymateb i'w weithgareddau anghyfreithlon.

Aelodaeth o'r UE: atal sgyrsiau derbyn?

Mae Twrci wedi bod yn aelod cyswllt o Gymuned Economaidd Ewrop er 1963 a gwnaeth gais i ymuno ym 1987. Cafodd ei gydnabod fel ymgeisydd ar gyfer aelodaeth o’r UE ym 1999, ond ni ddechreuodd y trafodaethau tan 2005. Hyd yn oed ar ôl hynny ni wnaed llawer o gynnydd. Dim ond 16 allan o 35 o benodau sydd wedi'u hagor a dim ond un ar gau. Ar ôl gwrthdaro llywodraeth Twrci yn dilyn y coup d'état a fethodd ar 15 Gorffennaf 2016 daeth y trafodaethau i ben i bob pwrpas ac nid oes unrhyw benodau newydd wedi'u hagor ers hynny.

Ym mis Tachwedd mabwysiadodd ASEau 2016 a penderfyniad yn gofyn am atal y trafodaethau tra bod gormes gwleidyddol yn parhau yn Nhwrci. Ailadroddwyd eu galwad am atal dros dro mewn a penderfyniad Mabwysiadwyd ym mis Gorffennaf 2017 oherwydd pryderon parhaus am y sefyllfa hawliau dynol. Er nad yw'r penderfyniadau hyn yn rhwymol, maent yn anfon signal pwysig.

Mae ASEau yn trafod y sefyllfa yn y wlad yn rheolaidd. Er enghraifft, Ym mis Chwefror 2018 buont yn trafod yr hawliau dynol yn Nhwrci yn ogystal â gweithrediad milwrol y wlad yn Afrin, Syria. Yr un mis hwnnw fe wnaethant hefyd fabwysiadu a penderfyniad yn galw ar Dwrci i godi cyflwr argyfwng.

Cais Twrci i ymuno â'r UE o dan straen digynsail (Ebrill 2017)  

Condemnio ymyrraeth filwrol yn Syria

Ym mis Hydref 2019, lansiodd Twrci ymgyrch filwrol yn y gogledd Syria er mwyn creu clustogfa rhwng y ddwy wlad lle gellid symud ffoaduriaid o Syria sy'n byw yn Nhwrci. Condemniwyd y symudiad hwn gan ASEau yn ystod a dadl ar 23 Hydref. Ar 24 Hydref fe wnaethant hefyd fabwysiadu a penderfyniad lle galwasant am sancsiynau yn erbyn Twrci dros ei weithrediad milwrol.

Mae Arlywydd Twrci Recep Tayyip Erdogan yn annerch cefnogwyr calonogol ar ôl cyhoeddi canlyniadau refferendwm answyddogol, yn Istanbul, diwedd Sul, Ebrill 16, 2017. © Yasin Bulbul / AP Photos / Yr Undeb Ewropeaidd-EP
Arlywydd Twrcaidd Recep Tayyip Erdogan yn annerch cefnogwyr © Yasin Bulbul / AP Photos / Yr Undeb Ewropeaidd-EP  

Tuag at gydweithrediad economaidd agosach

Ym mis Rhagfyr 2016 cynigiodd y Comisiwn Ewropeaidd ddiweddaru'r presennol undeb tollau gyda Thwrci ac ehangu cysylltiadau masnach dwyochrog, ond nid yw'r Cyngor wedi cymeradwyo ei fandad eto. Ar ôl i'r trafodaethau gael eu cwblhau, byddai'n rhaid i'r Senedd gymeradwyo'r cytundeb o hyd cyn y gallai ddod i rym.

Yr UE yw marchnad allforio fwyaf Twrci o bell ffordd (42.4% yn 2019), tra mai Twrci yw pumed partner masnachu mwyaf yr UE ar gyfer mewnforion ac allforion.

Cyhoeddwyd yr erthygl hon yn wreiddiol ar 27 Ebrill 2017, wedi'i diweddaru ar 11 Tachwedd 2019, 13 Mawrth 2020, 30 Tachwedd 2020 a 25 Mai 2021.

UE-Twrci: torri'r cam olaf (Chwefror 2018)  

Datganiadau i'r wasg 

Briefings 

Gwybodaeth Cynnyrch 

Cyf: 20170426STO72401      Mudo 

Parhau Darllen

coronafirws

Twrci yn cyhoeddi 'cloi llawn' o 29 Ebrill i ffrwyno lledaeniad COVID

cyhoeddwyd

on

By

Bydd yn ofynnol i Dwrciaid aros gartref yn bennaf o dan "gloi llawn" ledled y wlad gan ddechrau ddydd Iau (29 Ebrill) ac yn para tan 17 Mai i ffrwyno ymchwydd mewn heintiau a marwolaethau coronafirws, yr Arlywydd Tayyip Erdogan (Yn y llun) cyhoeddwyd ddydd Llun (26 Ebrill).

Cofnododd Twrci 37,312 o heintiau COVID-19 newydd a 353 o farwolaethau yn ystod y 24 awr ddiwethaf, dangosodd data gweinidogaeth iechyd, yn sydyn i lawr o ganol mis Ebrill ond yn dal i fod y pedwerydd nifer uchaf o achosion yn y byd a'r gwaethaf ar sail y pen ymhlith cenhedloedd mawr.

Wrth gyhoeddi’r mesurau newydd ar ôl cyfarfod cabinet, dywedodd Erdogan y byddai angen cymeradwyaeth swyddogol ar bob teithio rhyng-berthynas, byddai pob ysgol yn cau ac yn symud gwersi ar-lein, a byddai terfyn capasiti llym yn cael ei osod ar gyfer defnyddwyr trafnidiaeth gyhoeddus.

Bydd yn rhaid i dwrciaid aros y tu fewn heblaw am deithiau siopa hanfodol a thriniaeth feddygol frys. Bydd rhai grwpiau gan gynnwys gweithwyr gwasanaethau brys a gweithwyr yn y sectorau bwyd a gweithgynhyrchu wedi'u heithrio.

Daw'r cyfyngiadau newydd i rym o 1600 GMT ddydd Iau a byddant yn dod i ben am 0200 GMT ar 17 Mai.

"Ar adeg pan mae Ewrop yn dechrau ar gyfnod o ailagor, mae angen i ni dorri nifer ein hachosion yn gyflym i lai na 5,000 i beidio â chael ein gadael ar ôl. Fel arall, mae'n anochel y byddwn yn wynebu costau trwm ym mhob maes, o dwristiaeth i fasnach ac addysg," Erdogan Dywedodd.

Bydd y mesurau yn cael eu gweithredu "yn y modd llymaf i sicrhau eu bod yn esgor ar y canlyniadau rydyn ni'n eu ceisio", meddai.

Bythefnos yn ôl, cyhoeddodd Twrci gyrffyw yn ystod y nos rhwng 7 pm a 5 am yn ystod yr wythnos, yn ogystal â chloeon penwythnos llawn, ar ôl i achosion gynyddu i'r lefelau uchaf erioed, ond profodd y mesurau yn annigonol i ddod â'r pandemig dan reolaeth.

Cyrhaeddodd cyfanswm yr achosion dyddiol yn Nhwrci uchafbwynt uwchlaw 63,000 ar Ebrill 16 cyn gostwng yn sydyn i lai na 39,000 ddydd Sul.

Roedd cyfanswm y doll marwolaeth yn Nhwrci, cenedl o 84 miliwn, yn 38,711 ddydd Llun, dangosodd data'r weinidogaeth iechyd.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd