Cysylltu â ni

Twrci

'Dangosodd fy ymweliad â Thwrci pa mor bell y mae'n rhaid i ni fynd o hyd cyn bod menywod yn cael eu trin yn gyfartal'

cyhoeddwyd

on

Heddiw (26 Ebrill) gwnaeth Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen ddatganiad cryf ar ei thriniaeth yn ystod ei hymweliad ag Ankara i gwrdd ag Arlywydd Twrci, Recep Tayyip Erdogan, gydag arlywydd y Cyngor Ewropeaidd i drafod cysylltiadau rhwng yr UE a Thwrci. 

Roedd y datganiad yn rhan o sesiwn friffio ar y cyd i ASEau gydag Arlywydd y Cyngor Ewropeaidd Charles Michel ar uwchgynhadledd ddiweddar yr UE a’r cyfarfod dadleuol rhwng yr UE a Thwrci lle gwrthodwyd i lywydd y Comisiwn sefyll yn gyfartal â’i gyfoed, mewn digwyddiad y cyfeirir ato fel “sofagate” lle Cynigiwyd lle i Von der Leyen ar soffa, tra roedd Michel ac Erdogan yn eistedd ar gadeiriau.

“Fi yw’r fenyw gyntaf i fod yn llywydd y Comisiwn Ewropeaidd. Fi yw llywydd y Comisiwn Ewropeaidd a dyma sut roeddwn i'n disgwyl cael fy nhrin wrth ymweld â Thwrci bythefnos yn ôl, fel llywydd comisiwn, ond doeddwn i ddim. Ni allaf ddod o hyd i unrhyw gyfiawnhad dros y ffordd y cefais fy nhrin yn y cytuniadau Ewropeaidd, ”daeth i’r casgliad ei fod oherwydd nad oedd yn gwisgo siwt a thei.

Meddai: “Yn y lluniau o gyfarfodydd blaenorol, ni welais unrhyw brinder cadeiriau, ond yna eto ni welais unrhyw ferched yn y lluniau hyn chwaith. Bydd llawer ohonoch wedi cael profiadau eithaf tebyg yn y gorffennol, yn enwedig aelodau benywaidd y tŷ hwn. Rwy'n siŵr eich bod chi'n gwybod yn union sut roeddwn i'n teimlo'n brifo ac roeddwn i'n teimlo'n unig fel menyw ac fel Ewropeaidd, oherwydd nid yw'n ymwneud â threfniadau eistedd na phrotocol. Mae hyn yn mynd at graidd pwy ydym ni. Mae hyn yn mynd at y gwerthoedd y mae ein hundeb yn sefyll amdanynt. Ac mae hyn yn dangos pa mor bell y mae'n rhaid i ni fynd o hyd cyn bod menywod yn cael eu trin yn hafal bob amser ac ym mhobman. ”

Cydnabu Von der Leyen ei bod mewn sefyllfa freintiedig o’i chymharu â menywod eraill a thanlinellodd sut yr oedd hyd yn oed yn bwysicach iddi siarad dros y menywod hynny nad ydynt yn cael eu clywed: “Pan gyrhaeddais y cyfarfod, roedd camerâu yn yr ystafell. Diolch iddyn nhw, fe aeth y fideo fer o fy nghyrhaeddiad yn firaol ar unwaith ac achosi penawdau ledled y byd. Nid oedd angen isdeitlau. Nid oedd angen cyfieithiadau, siaradodd y delweddau drostynt eu hunain.

“Rydyn ni i gyd yn gwybod bod miloedd o ddigwyddiadau tebyg yn mynd heb eu gwasanaethu, does neb byth yn eu gweld nac yn clywed amdanyn nhw, oherwydd does dim camera, oherwydd does neb yn talu sylw. Rhaid i ni sicrhau bod y straeon hyn yn cael eu hadrodd a bod pobl yn gweithredu arnyn nhw. ”

Defnyddiodd y datganiad i alw am fabwysiadu confensiwn Istanbwl ar drais yn erbyn menywod a phlant. Disgrifiodd Von der Leyen ef fel testun cyfreithiol arloesol a dogfen ysbrydoledig. Dyma'r offeryn rhwymol rhyngwladol cyntaf i gymryd agwedd eang at frwydro yn erbyn trais yn erbyn menywod a phlant. 

Defnyddiodd Von der Leyen y cyfarfod yn Ankara i ailadrodd ei phryderon ynghylch Twrci yn tynnu’n ôl o’r confensiwn, ond ychwanegodd er mwyn bod yn gredadwy mae angen i holl daleithiau’r UE gadarnhau’r confensiwn. Ar hyn o bryd mae Bwlgaria, Hwngari a Gwlad Pwyl ymhlith y gwledydd sydd wedi gwrthwynebu cadarnhau ffurfiol. Dywedodd Von der Leyen yr hoffai i’r UE ei hun ddod yn llofnodwr. 

Cyprus

Mae Ffrainc yn galw symud Twrcaidd-Cyprus yn nhref ysbrydion yn 'gythrudd'

cyhoeddwyd

on

By

Mae Gweinidog Materion Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian, yn siarad yn ystod cynhadledd newyddion gydag Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau, Antony Blinken, yn Weinyddiaeth Materion Tramor Ffrainc ym Mharis, Ffrainc, Mehefin 25, 2021. Andrew Harnik / Pool trwy REUTERS

Beirniadodd Ffrainc ddydd Mercher (21 Gorffennaf) fel “cythrudd” symudiad gan awdurdodau Cyprus Twrcaidd i ailagor yn rhannol dref segur yng Nghyprus ar gyfer ailsefydlu posib, yn y feirniadaeth ddiweddaraf o’r Gorllewin y mae Ankara wedi’i diswyddo, ysgrifennu Sudip Kar-Gupta ym Mharis a Jonathan Spicer yn Istanbul, Reuters.

Dywedodd Cypriots Twrcaidd ddydd Mawrth (20 Gorffennaf) y byddai rhan o Varosha yn dod o dan reolaeth sifil ac y byddai pobl yn gallu adennill eiddo - yn pysgota Cypriots Gwlad Groeg a gyhuddodd eu cystadleuwyr Twrcaidd o drefnu cydio yn y tir trwy lechwraidd. Darllen mwy.

Mae Varosha, casgliad iasol o westai a phreswylfeydd adfeiliedig uchel mewn parth milwrol nad oes neb wedi cael mynediad iddo, wedi bod yn anghyfannedd ers i ryfel 1974 hollti'r ynys.

Gweinidog Tramor Ffrainc, Jean-Yves Le Drian (llun) wedi trafod y mater gyda'i gymar Cyprus ddydd Mawrth a bydd yn codi'r pwnc yn y Cenhedloedd Unedig, meddai llefarydd ar ran gweinidogaeth Le Drian.

Cynrychiolir Cyprus yn yr Undeb Ewropeaidd gan lywodraeth Cyprus Gwlad Groeg a gydnabyddir yn rhyngwladol. Ffrainc sy'n llywyddu Cyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig y mis hwn.

"Mae Ffrainc yn gresynu'n gryf at y symudiad unochrog hwn, na fu unrhyw ymgynghoriadau arno, sy'n gyfystyr â chythrudd ac yn niweidio ailsefydlu'r hyder sydd ei angen i fynd yn ôl i sgyrsiau brys dros gyrraedd datrysiad teg a hirhoedlog i gwestiwn Cyprus," Le Meddai llefarydd ar ran Drian.

Roedd yr UE, yr Unol Daleithiau, Prydain a Gwlad Groeg hefyd yn gwrthwynebu'r cynllun a ddadorchuddiwyd pan ymwelodd Arlywydd Twrci Tayyip Erdogan â Nicosia ddydd Mawrth. Fe’i galwodd yn “oes newydd” i Varosha, ar arfordir dwyreiniol yr ynys.

Dywedodd gweinidogaeth dramor Twrci fod beirniadaeth yr UE yn “ddi-rym” gan ei fod wedi’i ddatgysylltu oddi wrth realiti ar lawr gwlad ac yn ffafrio Gwlad Groeg, aelod o’r UE. "Nid yw'n bosibl i'r UE chwarae unrhyw ran gadarnhaol wrth gyrraedd setliad i fater Cyprus," meddai.

Mae ymdrechion heddwch wedi hedfan dro ar ôl tro ar yr ynys sydd wedi'i hollti'n ethnig. Mae arweinyddiaeth Cyprus Twrcaidd newydd, gyda chefnogaeth Twrci, yn dweud mai cytundeb heddwch rhwng dwy wladwriaeth sofran yw'r unig opsiwn ymarferol.

Mae Cypriots Gwlad Groeg yn gwrthod cytundeb dwy wladwriaeth ar gyfer yr ynys a fyddai’n rhoi statws sofran i wladwriaeth Cyprus Twrcaidd ymwahanu mai dim ond Ankara sy’n ei chydnabod.

Parhau Darllen

Cyprus

Dim ond ar sail dwy wladwriaeth y gall sgyrsiau Cyprus ailddechrau, meddai Erdogan

cyhoeddwyd

on

By

Arlywydd Twrcaidd Tayyip Erdogan (Yn y llun) wedi dweud y gall trafodaethau heddwch ar ddyfodol Cyprus sydd wedi’i rannu’n ethnig ddigwydd rhwng “y ddwy wladwriaeth” yn unig ar ynys Môr y Canoldir, mewn sylwadau sy’n siŵr o gythruddo Cypriaid Gwlad Groeg a’r UE ymhellach, ysgrifennu Jonathan Spicer yn Istanbul a Michele Kambas.

Cyhoeddodd swyddogion Cyprus Twrcaidd gynlluniau hefyd ar gyfer ailsefydlu posibl rhan fach o faestref Cyprus Gwlad Groeg Varosha sydd bellach wedi'i gadael ar arfordir dwyreiniol yr ynys.

Mae'r symudiad hwnnw hefyd yn debygol o gynhyrfu Cypriots Gwlad Groeg gan ei fod yn ei hanfod yn cadw perchnogaeth dros ardal y mae'r Cenhedloedd Unedig yn dweud y dylid ei rhoi o dan reolaeth ceidwaid heddwch.

"Dim ond rhwng y ddwy wladwriaeth y gellir cynnal proses drafod newydd (i wella adran Cyprus). Rydym yn iawn a byddwn yn amddiffyn ein hawl hyd y diwedd," meddai Erdogan mewn araith ym mhrifddinas rhanedig Cyprus yn Nicosia.

Roedd yn nodi pen-blwydd goresgyniad Twrcaidd ar Orffennaf 20, 1974, ddyddiau ar ôl i coup Cyprus Gwlad Groeg gael ei beiriannu gan y fyddin a oedd ar y pryd yn rheoli Gwlad Groeg. Mae'r ynys wedi aros yn rhanedig byth ers hynny i dde Cyprus Gwlad Groeg a Chypriad Twrcaidd i'r gogledd.

Mae Cypriots Gwlad Groeg, sy'n cynrychioli Cyprus yn rhyngwladol ac sy'n cael eu cefnogi gan yr Undeb Ewropeaidd, yn gwrthod bargen dwy wladwriaeth ar gyfer yr ynys a fyddai'n rhoi statws sofran i'r wladwriaeth Cyprus Twrcaidd ymwahanu y mae Ankara yn ei chydnabod yn unig.

Wedi'i addurno mewn baneri Cyprus Twrcaidd coch a Thwrcaidd, roedd y naws ddathlu yng ngogledd Nicosia ddydd Mawrth yn cyferbynnu'n llwyr â naws ysbeidiol yn y de, lle cafodd Cypriots Gwlad Groeg eu deffro gan seirenau cyrch awyr yn nodi'r diwrnod y glaniodd lluoedd Twrcaidd 47 flynyddoedd yn ôl.

Er bod y Cenhedloedd Unedig wedi mynd i’r afael yn amhendant â Chyprus ers degawdau, mae’r anghydfod wedi dod i ffocws craffach oherwydd hawliadau cystadleuol dros gronfeydd wrth gefn ynni alltraeth ac ailagor diweddar Cypriots Twrcaidd o ran o Varosha i ymwelwyr.

Mae Varosha wedi bod yn barth milwrol Twrcaidd er 1974, yn cael ei ystyried yn eang fel sglodyn bargeinio i Ankara mewn unrhyw fargen heddwch yn y dyfodol.

Ddydd Mawrth, dywedodd arweinydd Cyprus Twrcaidd Ersin Tatar y byddai ei weinyddiaeth yn sgrapio statws milwrol tua 3.5% o Varosha ac yn caniatáu i fuddiolwyr wneud cais i gomisiwn sydd â mandad i gynnig iawndal neu adfer eiddo.

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth a gydnabyddir yn rhyngwladol Cyprus y byddai awdurdodau’n briffio’r UE a Chyngor Diogelwch y Cenhedloedd Unedig ar y mater.

Mae'r ardal wedi'i selio yn cynnwys 100 o westai, 5,000 o gartrefi a busnesau a oedd gynt yn eiddo i Cypriots Gwlad Groeg.

Agorodd awdurdodau Cyprus Twrcaidd ran ohono i'r cyhoedd ym mis Tachwedd 2020.

Parhau Darllen

Y Comisiwn Ewropeaidd

Gwerthusiad Canol Tymor o'r Cyfleuster i Ffoaduriaid yn Nhwrci: Gwnaeth cefnogaeth yr UE gyfraniad sylweddol at les Syriaid ac eraill sy'n ffoi rhag gwrthdaro yn y rhanbarth.

cyhoeddwyd

on

O fewn fframwaith y mis Mawrth Datganiad UE-Twrci 2016, yr Undeb Ewropeaidd, trwy'r Gyfleuster ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci, wedi rhoi € 6 biliwn mewn cymorth i ffoaduriaid yn Nhwrci. Mae’r gwerthusiad annibynnol yn canfod bod y Cyfleuster ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci wedi gwneud cyfraniad sylweddol at les Syriaid ac eraill sy’n ffoi rhag gwrthdaro yn y rhanbarth mewn meysydd fel iechyd, addysg, amddiffyn a chefnogaeth economaidd-gymdeithasol. Fodd bynnag, mae'r adroddiad hefyd yn canfod bod angen i'r UE wneud mwy i liniaru tensiynau cymdeithasol i ffoaduriaid, gan gynnwys datblygu strategaeth cydlyniant cymdeithasol. Fel Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen (Yn y llun) a gyhoeddwyd yn y Cyngor Ewropeaidd 24-25 Mehefin, byddai Cyllideb yr UE yn darparu € 3bn dros 2021-2023, gan ddangos undod parhaus yr UE â ffoaduriaid a chymunedau cynnal yn Nhwrci.

Dywedodd yr Arlywydd von der Leyen: “Ddeng mlynedd i mewn i’r gwrthdaro yn Syria, mae ein partneriaid yn y rhanbarth yn dal i gario cyfran y llew o’r baich. Ein her ar y cyd yw amddiffyn y ffoaduriaid a chefnogi eu gwesteiwyr. ” Dywedodd y Comisiynydd Cymdogaeth a Ehangu Olivér Várhelyi: “Mae'r gwerthusiad hwn yn ffynhonnell wybodaeth werthfawr ar Gyfleuster Ffoaduriaid yr UE yn Nhwrci; byddwn yn tynnu ysbrydoliaeth o hyn i arwain y broses o symud y € 3bn mewn cefnogaeth economaidd-gymdeithasol ychwanegol i ffoaduriaid o gyllideb yr UE fel y gallant wneud eu bywoliaeth eu hunain, buddsoddiad allweddol ar gyfer eu dyfodol a sefydlogrwydd y rhanbarth a thu hwnt. Edrychaf ymlaen at barhau â'n cydweithrediad da â Thwrci ar yr ymdrech ar y cyd hon. "

A Datganiad i'r wasg ar gael ar-lein ynghyd â'r Prif Adroddiad y Gwerthusiad Tymor Canol StrategolI Taflen ffeithiau, y Pumed Adroddiad Blynyddol ac trosolwg o brosiectau ar Gyfleuster yr UE ar gyfer Ffoaduriaid yn Nhwrci.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd