Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Mae ASEau yn galw ar yr UE a Türkiye i chwilio am ffyrdd amgen o gydweithredu 

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Yn eu hadroddiad blynyddol, mae ASEau yn annog yr UE a Türkiye i dorri'r terfyn amser presennol a dod o hyd i “fframwaith cyfochrog a realistig” ar gyfer cysylltiadau UE-Türkiye, sesiwn lawn, TRYCHINEB.

Oni bai bod llywodraeth Twrci yn newid cwrs yn sylweddol, ni all proses derbyn Türkiye i’r UE ailddechrau o dan yr amgylchiadau presennol, dywed ASEau yn eu hadroddiad a fabwysiadwyd ddydd Mercher gyda 434 o bleidleisiau o blaid, 18 yn erbyn a 152 yn ymatal.

Gan annog llywodraeth Twrci, yr Undeb Ewropeaidd a'i aelod-wladwriaethau i dorri'r sefyllfa bresennol a symud tuag at bartneriaeth agosach, mae ASEau yn argymell dod o hyd i fframwaith cyfochrog a realistig ar gyfer cysylltiadau UE-Türkiye, ac yn galw ar y Comisiwn i archwilio fformatau posibl.

Mae ASEau yn cadarnhau bod Türkiye yn parhau i fod yn ymgeisydd ar gyfer derbyniad i'r UE, yn gynghreiriad NATO ac yn bartner allweddol mewn diogelwch, masnach a chysylltiadau economaidd, a mudo, gan bwysleisio bod disgwyl i'r wlad barchu gwerthoedd democrataidd, rheolaeth y gyfraith, hawliau dynol a chadw at cyfreithiau, egwyddorion a rhwymedigaethau’r UE.

Dim cysylltiad rhwng prosesau derbyn NATO Sweden a Türkiye i’r UE

Mae'r Senedd yn annog Türkiye i gadarnhau aelodaeth NATO Sweden heb unrhyw oedi pellach, ac yn tanlinellu na all proses derbyn NATO un wlad mewn unrhyw ffordd fod yn gysylltiedig â phroses derbyn un arall i'r UE. Mae cynnydd pob gwlad yn yr UE yn parhau i fod yn seiliedig ar ei rinweddau ei hun, mae ASEau yn pwysleisio.

Mae’r adroddiad yn croesawu pleidlais Türkiye o blaid condemnio rhyfel ymosodol Rwsia yn erbyn Wcráin yng Nghynulliad Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig a’i hymrwymiad i sofraniaeth a chywirdeb tiriogaethol y wlad, gan gresynu nad yw Türkiye yn cefnogi sancsiynau y tu allan i fframwaith y Cenhedloedd Unedig. Mae cyfradd alinio Türkiye â pholisi tramor a diogelwch Cyffredin yr UE wedi llithro i'r lefel isaf erioed o 7 %, sy'n golygu mai dyma'r isaf o bell ffordd o'r holl wledydd ehangu.

hysbyseb

Ymrwymiad yr UE i gefnogi ffoaduriaid a'r ymdrechion i ailadeiladu ar ôl y daeargryn

Mae ASEau yn cymeradwyo ymdrechion Türkiye i barhau i groesawu'r boblogaeth ffoaduriaid fwyaf yn y byd o bron i bedair miliwn o bobl. Maent yn croesawu bod yr UE yn parhau i ddarparu cyllid ar gyfer ffoaduriaid a chymunedau lletyol yn Türkiye, ac maent wedi ymrwymo'n gryf i gynnal hyn yn y dyfodol.

Gan fynegi eu cydymdeimlad twymgalon i deuluoedd dioddefwyr daeargrynfeydd dinistriol 6 Chwefror 2023, mae ASEau yn datgan y dylai'r UE barhau i ddiwallu anghenion dyngarol ac ymdrechion ailadeiladu Türkiye. Maent yn pwysleisio y gallai undod Ewropeaidd arwain at welliant diriaethol yn y berthynas rhwng yr UE a Türkiye.

Y rapporteur Nacho Sánchez Amor (S&D, ES): “Yn ddiweddar rydym wedi gweld diddordeb o’r newydd gan lywodraeth Twrci mewn adfywio proses derbyn yr UE. Ni fydd hyn yn digwydd oherwydd bargeinio geopolitical, ond dim ond pan fydd yr awdurdodau Twrcaidd yn dangos diddordeb gwirioneddol mewn atal y gwrthgiliad parhaus mewn rhyddid sylfaenol a rheolaeth y gyfraith yn y wlad. Os yw llywodraeth Twrci wir eisiau adfywio ei llwybr UE, dylai ddangos hyn trwy ddiwygiadau a gweithredoedd pendant, nid datganiadau. ”

Cefndir

Mae trafodaethau derbyn yr UE i bob pwrpas wedi bod yn stond ers 2018, oherwydd dirywiad rheolaeth y gyfraith a democratiaeth yn Türkiye.

Mwy o wybodaeth 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd