Cysylltu â ni

Senedd Ewrop

Senedd Ewrop yn rhoi sêl bendith rhannol i bleidlais bargen fasnach y DU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Fe roddodd Senedd Ewrop sêl bendith ddydd Mawrth (13 Ebrill) i ddau bwyllgor allweddol bleidleisio yr wythnos hon ar fargen fasnach yr UE-DU, ond gohiriwyd penderfyniad ynghylch a fydd y senedd lawn yn rhoi ei chydsyniad yn ddiweddarach y mis hwn, yn ysgrifennu Philip Blenkinsop.

Byddai'r bleidlais gan y senedd yn gam olaf i glirio'r cytundeb masnach a gafwyd rhwng Prydain a'r Undeb Ewropeaidd ym mis Rhagfyr. Ataliodd aelodau’r senedd y broses bleidleisio ym mis Mawrth mewn protest yn erbyn newidiadau Prydain i drefniadau ar Ogledd Iwerddon.

hysbyseb

Senedd Ewrop

Dyfodol Ewrop: Mae Ewropeaid yn trafod economi, swyddi, addysg yn Strasbwrg

cyhoeddwyd

on

Cyfarfu’r cyntaf o’r pedwar panel dinasyddion Ewropeaidd yn Strasbwrg ar 17-19 Medi i drafod yr economi, addysg, diwylliant a’r chwyldro digidol.

Daeth cyfanswm o 200 o bobl i Senedd Ewrop yn Strasbwrg ar gyfer dechrau proses a fydd yn caniatáu iddynt lunio argymhellion ar gyfer polisïau’r UE yn y Cynhadledd ar Ddyfodol Ewrop.

Edrychodd aelodau'r panel, a ddewiswyd ar hap i gynrychioli amrywiaeth yr UE, ar ystod eang o bynciau gan gynnwys yr economi, swyddi, cyfiawnder cymdeithasol, addysg, diwylliant, pobl ifanc, chwaraeon a'r trawsnewid digidol.

hysbyseb

Yn ei sylwadau croesawgar, ASE Guy Verhofstadt, tanlinellodd cyd-gadeirydd bwrdd gweithredol y Gynhadledd natur hanesyddol y digwyddiad: “Dyma’r tro cyntaf i wleidyddiaeth Ewropeaidd gael ei datblygu nid ar gyfer y dinasyddion, ond gan y dinasyddion. Ni drefnwyd y math hwn o brofiad democrataidd erioed o'r blaen ar lefel drawswladol, pan-Ewropeaidd ”.

Cyfarfodydd bob yn ail rhwng trafodaethau mewn grwpiau bach a thrafodaethau gyda'r holl aelodau sy'n eistedd yn siambr lawn y Senedd. Rhannodd arbenigwyr yn y gwahanol feysydd eu barn ar ddatblygiadau a heriau allweddol.

Yn ystod ei sesiwn tridiau cyntaf o dri, sefydlodd y panel bum thema a fydd yn cael eu hystyried yn fanylach yn y cyfarfodydd a ganlyn:

hysbyseb
  • Gweithio yn Ewrop
  • Economi ar gyfer y dyfodol
  • Cymdeithas gyfiawn
  • Dysgu yn Ewrop
  • Trawsnewid digidol moesegol a diogel

Rhannwyd pob thema yn is-bynciau. Yn ystod y sesiynau nesaf, bydd aelodau'r panel yn cael eu rhannu'n grwpiau i weithio ar yr is-bynciau, yn ogystal â chynnal trafodaethau ehangach gyda holl aelodau'r panel.

Dewisodd y panel 20 o gynrychiolwyr hefyd ar gyfer Cyfarfod Llawn y Gynhadledd, lle byddant yn cyflwyno casgliadau a thrafodaeth y panel gyda chynrychiolwyr sefydliadau’r UE a seneddau cenedlaethol.

Croesawodd cyfranogwyr y cyfle i siarad am y materion sy'n wynebu'r UE. Dywedodd Claudia, merch yn ei harddegau o’r Eidal: “Mae hyn yn ddiddorol iawn. Doeddwn i ddim yn gwybod llawer am wleidyddiaeth ac economeg, ond rydw i'n hapus iawn i fod yma, i gwrdd â phobl o wahanol ddiwylliannau a thrafod ystod eang o wahanol broblemau. "

Dywedodd Eduardo, o Sbaen: “Mae wedi bod yn brofiad anhygoel. Doeddwn i ddim yn gwybod beth i'w ddisgwyl, ond allwn i byth ddychmygu rhywbeth fel hyn. Rwy'n dymuno y gallwn fod wedi ei wneud 20 mlynedd yn ôl. "

Bydd yr ail sesiwn yn cael ei chynnal ar-lein ar 5-7 Tachwedd, tra bydd y drydedd yn cael ei chynnal yn bersonol 3-5 Rhagfyr yn Nulyn.

Bydd paneli dinasyddion Ewropeaidd eraill yn cychwyn ar eu gwaith yn ystod y penwythnosau nesaf. Mae'r ail banel, sy'n canolbwyntio ar ddemocratiaeth yr UE, gwerthoedd, hawliau, rheolaeth y gyfraith a diogelwch, yn cyfarfod rhwng 24 a 26 Medi.

Paneli dinasyddion 

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Dyfodol Ewrop: Mae paneli dinasyddion yn cymryd y llawr

cyhoeddwyd

on

Bydd paneli dinasyddion yn cwrdd dros y misoedd nesaf i drafod dyfodol yr UE a gwneud argymhellion. Darganfyddwch fwy, materion yr UE.

Mae'r Gynhadledd ar Ddyfodol Ewrop yn rhoi pobl yng nghanol y drafodaeth ar sut y dylai'r UE esblygu i wynebu heriau yn y dyfodol. Mae gan baneli dinasyddion ran bwysig i'w chwarae: byddant yn trafod syniadau o digwyddiadau ledled yr UE a chynigion a gyflwynwyd trwy'r Llwyfan cynhadledd a bydd yn gwneud argymhellion i'w trafod gyda sefydliadau'r UE a rhanddeiliaid eraill.

Pwy sy'n cymryd rhan?

hysbyseb

Mae pedwar panel dinasyddion Ewropeaidd, pob un yn cynnwys 200 o ddinasyddion. Dewiswyd aelodau’r panel ar hap, ond mewn ffordd sy’n adlewyrchu amrywiaeth yr UE. Er enghraifft, bydd nifer cyfartal o ddynion a menywod ym mhob panel yn ogystal â chynrychiolaeth gyfrannol o Ewropeaid o ardaloedd trefol a gwledig. Bydd pobl ifanc rhwng 16 a 25 yn ffurfio traean o'r aelodau.

Beth fydd yn cael ei drafod?

Bydd pob panel yn delio â rhai o'r pynciau y gwahoddwyd pobl i gynnig syniadau arnynt:

hysbyseb
  • Economi gryfach, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi / addysg, diwylliant, ieuenctid, chwaraeon / trawsnewid digidol
  • Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch
  • Newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd / iechyd
  • Yr UE yn y byd / ymfudo

Pryd fydd paneli dinasyddion yn cwrdd?

Bydd pob un o'r paneli yn cwrdd dair gwaith. Bydd y sesiynau cyntaf yn cael eu cynnal dros bedwar penwythnos rhwng 17 Medi a 17 Hydref yn adeilad y Senedd yn Strasbwrg. Bydd yr ail sesiynau yn cael eu cynnal ar-lein ym mis Tachwedd a chynhelir y drydedd sesiwn ym mis Rhagfyr a mis Ionawr mewn dinasoedd ledled yr UE, os bydd y sefyllfa iechyd yn caniatáu.

Yr amserlen ar gyfer y pedwar panel dinasyddion

PanelPynciauSesiwn gyntafAil sesiwnTrydydd sesiwn
1Economi gryfach, cyfiawnder cymdeithasol a swyddi / addysg, diwylliant, ieuenctid, chwaraeon / trawsnewid digidol17 19-Medi5-7 Tachwedd3-5 Rhagfyr (Dulyn)
2Democratiaeth / gwerthoedd a hawliau Ewropeaidd, rheolaeth y gyfraith, diogelwch24 26-Medi12-14 Tachwedd10-12 Rhagfyr (Fflorens)
3Newid yn yr hinsawdd, yr amgylchedd / iechyd1 3-Hydref19-21 Tachwedd7-9 Ionawr (Warsaw)
4Yr UE yn y byd / ymfudo15 17-Hydref26-28 Tachwedd14-16 Ionawr (Maastricht)


Beth fydd y canlyniad?

Bydd paneli yn llunio argymhellion, a fydd yn cael eu trafod yng Nghyfarfod Llawn y Gynhadledd sy'n dwyn ynghyd ddinasyddion, cynrychiolwyr sefydliadau'r UE a seneddau cenedlaethol yn ogystal â rhanddeiliaid eraill. Bydd ugain o gynrychiolwyr o bob panel yn cymryd rhan yn y Cyfarfod Llawn Cynhadledd ac yn cyflwyno canlyniad gwaith paneli.

Bydd sesiynau panel lle bydd yr holl aelodau'n cwrdd yn cael eu ffrydio ar-lein. Byddwch yn gallu dod o hyd i ragor o fanylion amdanynt ar blatfform y Gynhadledd.

Parhau Darllen

Senedd Ewrop

Undeb Iechyd Ewrop: Gwell atal afiechydon a chydweithrediad trawsffiniol

cyhoeddwyd

on

Mae ASEau yn barod i drafod gyda'r aelod-wladwriaethau i atgyfnerthu fframwaith atal a rheoli clefydau'r UE a mynd i'r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol ar y cyd, sesiwn lawn  ENVI.

Mabwysiadwyd y cynnig i ymestyn mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau (ECDC) gyda 598 o bleidleisiau o blaid, 84 yn erbyn a 13 yn ymatal. Dylai aelod-wladwriaethau’r UE ddatblygu cynlluniau parodrwydd ac ymateb cenedlaethol, a darparu data amserol, cymaradwy ac o ansawdd uchel, meddai ASEau. Maent hefyd eisiau sicrhau bod mandad yr ECDC yn cael ei ymestyn y tu hwnt i glefydau trosglwyddadwy i gwmpasu afiechydon anhrosglwyddadwy mawr hefyd, fel afiechydon cardiofasgwlaidd ac anadlol, canser, diabetes neu salwch meddwl.

Mabwysiadwyd y cynnig deddfwriaethol i gryfhau atal, parodrwydd ac ymateb argyfwng yr UE wrth fynd i’r afael â bygythiadau iechyd trawsffiniol difrifol yn y dyfodol gyda 594 o bleidleisiau o blaid, 85 yn erbyn ac 16 yn ymatal. Datgelodd argyfwng COVID-19 fod angen gwaith pellach ar lefel yr UE i gefnogi cydweithredu rhwng aelod-wladwriaethau, yn enwedig rhanbarthau ar y ffin, ASE straen. Mae'r testun hefyd yn galw am weithdrefnau clir a mwy o dryloywder ar gyfer gweithgareddau caffael ar y cyd yr UE a chytundebau prynu cysylltiedig.

hysbyseb

Gwyliwch recordiad o'r ddadl lawn (rhan gyntaf a ail ran).

rapporteur Joanna Kopcińska Dywedodd (ECR, PL): “Byddai ein cynigion yn gwella cydweithredu, cyfnewid gwybodaeth, arbenigedd ac arferion gorau rhwng aelod-wladwriaethau a’r Comisiwn, y Pwyllgor Diogelwch Iechyd a’r ECDC ei hun. Bydd hyn yn arwain at well parodrwydd a chydlynu ymateb wrth ddelio â heriau iechyd. Cytunwyd hefyd i gynyddu dadansoddiad a modelu i gefnogi aelod-wladwriaethau i reoli achosion trwy gasglu a phrosesu mwy o ddata epidemiolegol, wrth gynnal y cymhwysedd cenedlaethol allweddol ar gyfer amddiffyn iechyd. ”

“Rhaid i’r weledigaeth o‘ Un Iechyd ’ym mhob polisi Ewropeaidd arwain ein system rhagweld a rheoli argyfwng gyfan. Mae argyfwng COVID-19 yn dangos sut y gall mater iechyd cyhoeddus effeithio ar weithrediad priodol pob rhan o gymdeithas Ewropeaidd ”, meddai’r Rapporteur Trillet-Lenoir Véronique (Adnewyddu, FR). “Rwy’n llwyr gefnogi gwneud gweithdrefn prynu ar y cyd ar gyfer cynhyrchion meddygol y safon. Cyn belled ag y mae trafod gyda diwydiant, mae'r UE yn gryfach pan mae'n siarad ag un llais, ar ran yr holl aelod-wladwriaethau ”, ychwanegodd.

hysbyseb

Cefndir

Fel rhan o adeiladu Undeb Iechyd Ewropeaidd, ar 11 Tachwedd 2020, cynigiodd y Comisiwn fframwaith diogelwch iechyd newydd, yn seiliedig ar y profiad o ddelio â'r coronafirws. Mae'r pecyn yn cynnwys a cynnig am reoliad ar fygythiadau trawsffiniol difrifol i iechyd ac cynnig i atgyfnerthu mandad y Ganolfan Ewropeaidd ar gyfer Atal a Rheoli Clefydau.

gwybodaeth bellach 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd