Cysylltu â ni

UK

Mae'r DU yn cyhuddo'r UE o 'roi'r farchnad sengl yn gyntaf' dros Ogledd Iwerddon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Cyn cyfarfodydd y DU yr wythnos hon (9 Mehefin) ar Gyngor Partneriaeth yr UE-DU (i drafod Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE-DU) a'r Cyd-bwyllgor i drafod gweithredu'r Cytundeb Tynnu'n Ôl. Mae David Frost wedi parhau i rufftio plu, yn ysgrifennu Catherine Feore.

Mewn golygfa yn y Financial Times, mae Frost yn honni bod y DU wedi tanamcangyfrif effaith y protocol ar symudiadau nwyddau i Ogledd Iwerddon. Mae Frost yn honni na fydd y DU yn “cymryd unrhyw ddarlithoedd ynghylch a ydym yn gweithredu’r protocol - rydym ni”, sy’n rhyfedd o ystyried bod y DU wedi dewis atal defnyddio rhai darpariaethau yn unochrog, gan anwybyddu’r ymrwymiadau a wnaed a’r modd o fewn y cytundeb i ddelio ag unrhyw anghydfod sy'n codi o weithredu'r cytundeb. Nid yw gweithredu unochrog y DU wedi rhoi fawr o ddewis i'r UE ond cymryd y camau cyntaf o dan ei weithdrefn torri. 

Mae Frost yn honni bod y DU wedi bod yn adeiladol ac wedi gwneud cynigion manwl, er enghraifft, gan awgrymu cytundeb milfeddygol yn seiliedig ar gywerthedd ac i gynllun masnachwr awdurdodedig leihau gwiriadau, ond dywed na chlywodd fawr ddim yn ôl gan ochr yr UE mewn ymateb i'r awgrymiadau hyn. . 

hysbyseb

Fodd bynnag, mae'r UE wedi ei gwneud yn glir i'r DU dro ar ôl tro na fyddai cytundeb yn seiliedig ar gywerthedd yn foddhaol er gwaethaf bodolaeth cytundebau cywerthedd â thrydydd gwledydd eraill, megis Canada a Seland Newydd. Dadl y Comisiwn yw na fyddai cymhlethdod a graddfa'r fasnach rhwng yr UE a'r DU yn cwrdd â gofynion risg yr UE. Mae'r DU wedi dweud dro ar ôl tro oherwydd ei bod newydd adael yr UE ei bod i bob pwrpas yn cyd-fynd â'r UE a bod yr UE yn defnyddio gormod o rybudd. Mae'r UE yn ei dro yn tynnu sylw bod y DU wedi nodi dro ar ôl tro ei bwriad i wyro oddi wrth reolau'r UE fel budd o adael yr UE.

Heriodd cyn Bennaeth Staff Theresa May Gavin Barwell rai o honiadau Frost. Yn benodol: “Mae'n demtasiwn credu bod y llywodraeth - er gwaethaf yr holl rybuddion - wedi" tanamcangyfrif effaith y protocol ", ond rwy'n eithaf sicr nad yw'n wir. Roeddent yn gwybod ei fod yn fargen wael ond cytunwyd y dylid cyflawni Brexit, gan fwriadu symud allan ohono yn nes ymlaen. ” A fyddai’n awgrymu bod y “ffydd ddrwg” y mae’r Comisiwn wedi’i nodi wedi cychwyn ymhell cyn i Ysgrifennydd Gwladol Gogledd Iwerddon gydnabod y byddai Deddf y Farchnad Fewnol yn torri cyfraith ryngwladol mewn “ffordd benodol a chyfyngedig”.

Heddiw (7 Mehefin) amlinellodd ffynhonnell gan y Comisiwn Ewropeaidd y consesiynau a'r hyblygrwydd yr oedd y DU yn barod i'w cynnig. Dywedodd y ffynhonnell eu bod, ar feddyginiaethau, yn cydnabod y broblem ac yn archwilio atebion a fyddai'n caniatáu, o dan rai amodau, i rai swyddogaethau gael eu lleoli ym Mhrydain Fawr ar gyfer meddyginiaethau sydd wedi'u hawdurdodi'n benodol ar gyfer marchnad Gogledd Iwerddon. Mae'r hyblygrwydd yn mynd y tu hwnt i'r rhai a ganiateir eisoes mewn sefyllfaoedd brys o dan gyfraith yr UE.  

Mae'r Comisiwn yn archwilio rhanddirymiad ar gyfer cŵn tywys sy'n dod i mewn i Ogledd Iwerddon o Brydain Fawr ar sail rhanddirymiad presennol yng nghyfraith yr UE sy'n ymwneud â chŵn cymorth.

Mae atebion eraill yn cael eu cyflwyno i bopeth o fynediad i geir ail-law fforddiadwy hyd at newidiadau i'r Cynllun Ymylon TAW i hwyluso cysylltiadau rhwng y DU ac Asiantaeth Diogelwch Bwyd Ewrop i hwyluso'r asesiad risg o unrhyw weithfeydd risg uchel yn y DU y bwriedir eu defnyddio. allforio i'r UE. 

Dywedodd ffynhonnell yr UE fod timau TG yr UE yn gweithio allan i sicrhau bod data mynediad / allanfa ar gyfer nwyddau SPS yn cael eu trin yn gyflym, ond na fyddai'r system yn barod cyn 2022. Mae yna hefyd rai hyblygrwydd ar dagio anifeiliaid a'r Comisiwn. wedi cydnabod bod problem annisgwyl ar gwotâu cyfradd tariff (TRQ) ar gyfer dur, lle'r oedd yr UE yn archwilio datrysiadau.

Er gwaethaf y parodrwydd i ddarparu ar gyfer rhai o bryderon y DU, mae'r dull unochrog ac ymosodol a gymerodd yr Arglwydd Frost wedi lleihau gobeithion y bydd cyfarfod yr wythnos hon yn cyrraedd unrhyw ddatblygiad arloesol. Mae diplomyddion o bob un o 27 gwlad yr UE wedi penderfynu arfer eu hawl i fynychu'r cyfarfod, gan awgrymu bod diddordeb eang. 

Yn ddiweddar, ychwanegodd y Cyngor Ewropeaidd y DU at y rhestr o faterion brys ar gyfer ei gyfarfod ym mis Mai a galwodd am weithredu'r cytundebau yn llawn ac yn effeithiol ac i'w strwythurau llywodraethu gael eu gwneud yn weithredol.

Roedd pryder hefyd wedi codi ynghylch ymdrechion y DU i wneud cytundebau arwahanol gydag aelod-wladwriaethau'r UE ar sail ddwyochrog. Yn ei gasgliadau galwodd penaethiaid y llywodraeth ar y DU i barchu egwyddor peidio â gwahaniaethu ymhlith aelod-wladwriaethau.

Dywedodd un o newyddiadurwyr briffio swyddogol y DU y prynhawn yma fod gan y protocol nifer o amcanion a honnodd nad oedd yr UE ond yn meddwl am amddiffyn y farchnad sengl - sydd wrth gwrs yn fuddiant hanfodol a sylfaenol yr UE a'i rannau cyfansoddol. Serch hynny, roedd Protocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon ynddo'i hun yn gyfaddawd mawr gan yr UE i gydnabod yr amgylchiadau arbennig sy'n bodoli yng Ngogledd Iwerddon. 

france

Mae Rwsia yn tywallt Prydain, Ffrainc ar gyfer trafodaethau niwclear ehangach

cyhoeddwyd

on

By

Mae Dirprwy Ysgrifennydd Gwladol yr Unol Daleithiau Wendy Sherman (L) a Dirprwy Weinidog Tramor Rwseg Sergei Ryabkov yn sefyll o flaen eu baneri cenedlaethol cyn cyfarfod yng nghenhadaeth ddiplomyddol yr Unol Daleithiau yng Ngenefa, y Swistir Gorffennaf 28, 2021. Cenhadaeth yr Unol Daleithiau Genefa / Taflen trwy REUTERS

Mae Rwsia wedi dweud ei bod am i Brydain a Ffrainc gael eu cynnwys mewn trafodaethau rheoli arfau niwclear ehangach gyda’r Unol Daleithiau, tra dywedodd fod Washington eisiau i China gael ei chynnwys, ysgrifennu Maria Kiselyova a Tom Balmforth. Tsieina, Reuters.

Cyfarfu uwch swyddogion yr Unol Daleithiau a Rwseg yn Genefa ddydd Mercher i ailgychwyn trafodaethau i leddfu tensiynau rhwng pwerau arfau niwclear mwyaf y byd gyda chysylltiadau mewn isafbwyntiau ar ôl y Rhyfel Oer. Darllen mwy.

hysbyseb

Dywedodd llysgennad Rwsia i Washington, Anatoly Antonov, ei bod yn anochel y byddai’n rhaid i’r pwerau drafod ehangu’r trafodaethau rheoli arfau yn y pen draw i gynnwys mwy o bwerau a bod Moscow yn gweld Prydain a Ffrainc fel blaenoriaethau yn hynny o beth.

"Mae'r cwestiwn hwn wedi cymryd perthnasedd arbennig yng ngoleuni penderfyniad diweddar Llundain i gynyddu lefel uchaf y pennau rhyfel niwclear 40% - i 260 uned," meddai Antonov mewn sylwadau a gyhoeddwyd gan y weinidogaeth dramor ddydd Iau.

Mewn sylwadau ar wahân, dywedodd Dirprwy Weinidog Tramor Rwseg, Sergei Ryabkov, fod yr Unol Daleithiau eisiau i China gael ei chynnwys mewn trafodaethau ehangach ar reoli arfau niwclear, adroddodd asiantaeth newyddion Interfax.

hysbyseb

Parhau Darllen

coronafirws

Mae Ffrainc yn galw rheolau cwarantîn y DU yn wahaniaethol ac yn ormodol

cyhoeddwyd

on

By

Mae teithiwr yn edrych ar fwrdd ymadael gyda hediadau wedi'u canslo o Baris i Lundain a Bryste ym maes awyr Paris Charles de Gaulle yn Roissy ger Paris, yng nghanol lledaeniad y clefyd coronafirws (COVID-19) yn Ffrainc, Rhagfyr 21, 2020. REUTERS / Gonzalo Fuentes

Mae penderfyniad Lloegr i gadw mesurau cwarantîn i deithwyr sy’n dod o Ffrainc ac nid i’r rhai sy’n dod o wledydd eraill yr Undeb Ewropeaidd yn wahaniaethol ac nid yw’n seiliedig ar wyddoniaeth, meddai gweinidog yn Ffrainc ddydd Iau (29 Gorffennaf), yn ysgrifennu Michel Rose, Reuters.

Dywedodd Lloegr ddydd Iau y byddai’n caniatáu i ymwelwyr sydd wedi’u brechu’n llawn o’r UE a’r Unol Daleithiau gyrraedd heb fod angen cwarantin o’r wythnos nesaf ymlaen, ond y byddai’n adolygu rheolau ar gyfer teithwyr o Ffrainc ar ddiwedd yr wythnos nesaf yn unig. Darllen mwy.

hysbyseb

"Mae'n ormodol, ac mae'n gwbl annealladwy ar sail iechyd ... Nid yw'n seiliedig ar wyddoniaeth ac yn wahaniaethol tuag at y Ffrancwyr," meddai Gweinidog Ffrainc Ewrop Clement Beaune ar LCI TV. "Rwy'n gobeithio y bydd yn cael ei adolygu cyn gynted â phosib, dim ond synnwyr cyffredin ydyw."

Dywedodd Beaune nad oedd Ffrainc yn cynllunio mesurau tit-for-tat "am y tro".

Mae llywodraeth Prydain wedi dweud ei bod yn cadw rheolau cwarantîn i deithwyr o Ffrainc oherwydd presenoldeb yr amrywiad Beta yno, ond dywed swyddogion Ffrainc fod mwyafrif yr achosion yn dod o ynys La Reunion yng Nghefnfor India.

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Mae Johnson y DU yn annog yr UE i ystyried cynigion ôl-Brexit o ddifrif

cyhoeddwyd

on

By

Mae Prif Weinidog Prydain y Deyrnas Unedig, Boris Johnson yn sefyll gyda Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen yn ystod croeso swyddogol a llun teulu’r Arweinwyr yn uwchgynhadledd yr G7 ym Mae Carbis, Cernyw, Prydain, Mehefin 11, 2021. Leon Neal / Pool trwy REUTERS

Mae’r Prif Weinidog Boris Johnson wedi annog Arlywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen i ystyried o ddifrif gynigion Prydain i newid yr hyn a alwodd yn ffordd “anghynaliadwy” y mae bargen Brexit yn llywodraethu masnach â Gogledd Iwerddon, yn ysgrifennu Elizabeth Piper.

Ers iddo gwblhau ei allanfa o’r UE ddiwedd y llynedd, mae cysylltiadau Prydain â’r bloc wedi cyrraedd isafbwyntiau newydd, gyda’r ddwy ochr yn cyhuddo ei gilydd o weithredu’n ddidwyll dros gytundeb ar gyfer masnach ar ôl Brexit gyda Gogledd Iwerddon.

Mae Llundain yn cyhuddo Brwsel o fod yn rhy burist, neu gyfreithlon, wrth ddehongli ystyr y fargen i rai nwyddau sy'n symud o Brydain i'w thalaith yng Ngogledd Iwerddon. Dywed yr UE ei fod yn cadw at y fargen, a arwyddodd Johnson y llynedd yn unig.

hysbyseb

Cynigiodd Prydain ddydd Mercher aildrafod rhannau o brotocol Gogledd Iwerddon sy'n llywodraethu symud nwyddau fel cigoedd wedi'u hoeri, ac i hepgor goruchwyliaeth yr UE o'r cytundeb.

Mae’r UE wedi gwrthod y galw i aildrafod, gyda von der Leyen yn ailadrodd neges y bloc ar Twitter, gan ddweud: "Bydd yr UE yn parhau i fod yn greadigol ac yn hyblyg o fewn fframwaith y Protocol. Ond ni fyddwn yn aildrafod."

Siaradodd Johnson â van der Leyen yr wythnos diwethaf.

hysbyseb

"Nododd y prif weinidog fod y ffordd yr oedd y protocol yn gweithredu ar hyn o bryd yn anghynaladwy. Dywedodd na ellid dod o hyd i atebion trwy fecanweithiau presennol y protocol a dyna pam y byddem wedi nodi cynigion ar gyfer newidiadau sylweddol iddo," meddai llefarydd ar ran Johnson. meddai wrth gohebwyr.

Anogodd Johnson yr UE i "edrych ar y cynigion o ddifrif a gweithio gyda'r DU arnyn nhw" gan ddweud y byddai hyn yn rhoi gwell sylfaen i'r berthynas rhwng y DU a'r UE.

Fe wnaeth Prydain ddrafftio’r cynigion mewn un papur a gyhoeddodd ddydd Mercher i geisio gorfodi trafodaethau ataliol ymlaen ar wneud i’r protocol bondigrybwyll weithio’n well. Dywed rhai beirniaid mai ychydig o'r awgrymiadau sy'n newydd ac y gallai'r UE eu diswyddo i raddau helaeth.

Mae'r protocol yn mynd i'r afael â'r consundrwm mwyaf a godwyd gan yr ysgariad: sut i ddiogelu'r heddwch cain a ddygwyd i'r dalaith gan gytundeb heddwch Dydd Gwener y Groglith 1998, a dorrodd yr Unol Daleithiau - trwy gynnal ffin agored - heb agor drws cefn trwy Iwerddon gyfagos i sengl yr UE. marchnad o 450 miliwn o bobl.

Yn y bôn, mae angen gwiriadau ar nwyddau rhwng tir mawr Prydain a Gogledd Iwerddon, sy'n parhau i fod yn rhan o ardal tollau'r UE. Mae'r rhain wedi bod yn feichus i gwmnïau ac yn anathema i unoliaethwyr, sy'n gefnogol iawn i'r dalaith sy'n parhau i fod yn rhan o'r Deyrnas Unedig.

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd