Cysylltu â ni

UK

Mae Šefčovič yn cyflwyno atebion ar brotocol, ond yn gresynu bod 'ideoleg yn drech'

cyhoeddwyd

on

Yn dilyn cyfarfodydd ddoe (9 Mehefin) ar y Cytundebau Tynnu’n Ôl a Masnach a Chydweithrediad, siaradodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič am y cyfyngder presennol gyda’r DU a’r rhwystredigaeth amlwg wrth ddod o hyd i atebion ymarferol i’r anawsterau o ran gweithredu’r Iwerddon / Protocol Gogledd Iwerddon.

Dywedodd Šefčovič ei fod wedi synnu gyda'r swp cyntaf o gamau gweithredu unochrog a gafodd hyblygrwydd ychwanegol. Dywedodd fod yr UE bellach ar groesffordd a bod amynedd yn gwisgo’n denau iawn. Mae'r UE bellach yn ystyried yr holl opsiynau gan gynnwys cyflafareddu a chroes-ddial, ond pwysleisiodd y byddai'n well ganddo ddatrys y sefyllfa'n gyfeillgar. 

Un ateb y mae'r UE wedi'i gynnig, a fyddai'n dileu tua 80% o wiriadau trawsffiniol, fyddai cytuno i'r hyn a elwir yn gytundeb “SPS yn null y Swistir”. Dywedodd Šefčovič y gellid cytuno ar hyn mewn cwpl o wythnosau, ond mae’r Arglwydd Frost wedi gwrthod hyn ac wedi bod yn dadlau yn lle hynny am gytundeb cywerthedd. 

'Mae ideoleg yn drech'

Dywedodd Šefčovič: “Rwy’n hynod o drawiadol bod ideoleg yn drech na [datrysiad] a allai fod yn dda ac yn bwysig i bobl Gogledd Iwerddon.” Aeth ymlaen i egluro na fyddai 'cywerthedd' yn dileu'r mwyafrif o wiriadau, na'r holl ffrithiannau cyfredol a brofir. Mae'r Arglwydd Frost wedi cymryd llinell galed ar y mater hwn gan ddweud bod angen ymreolaeth reoleiddiol ar y DU i gytuno ar fargeinion masnach newydd. Unwaith eto, mae'r UE wedi bod yn hyblyg a dywedodd ei fod yn barod i gynnig aliniad dros dro i'r DU nes bod unrhyw fargen fasnach a fyddai angen newidiadau rheoliadol yn dod i'r amlwg, a thrwy hynny ganiatáu mwy o amser i'r DU ddatblygu seilwaith ac addasu i ofynion newydd Prydain Fawr a Gogledd Iwerddon. Meddai: “Rydym yn cynnig rhywbeth diriaethol, credadwy, hawdd ei wneud, ac y gellid ei gyflawni'n gyflym iawn.”  

Siaradodd Šefčovič hefyd am ei allgymorth ar y cyd i randdeiliaid busnes Gogledd Iwerddon gyda'r Arglwydd Frost. Dywedodd eu bod yn gweld y cyfle yn y protocol a'i fod yn rhoi cyfle a mantais unigryw i'r rhanbarth. Mae Buddsoddi NI wedi gweld ymchwydd o ddiddordeb a dywedodd Šefčovič ei fod yn credu erbyn hyn y byddent yn trefnu dirprwyaethau masnach i Ogledd Iwerddon “i ddatblygu’r dosbarthiad, efallai cadwyni cyflenwi a dod â swyddi twf newydd a chyfleoedd newydd i Ogledd Iwerddon mewn gwirionedd.” 

Dywedodd fod y neges gan bobl fusnes yn glir iawn, maen nhw am i'r gwleidyddion ddatrys y broblem hon, i'w datrys. Dywedodd Šefčovič ei fod yn cytuno'n llwyr â nhw.

Brexit

Barnier cyn-drafodwr Brexit Barnier: Enw da'r DU yn y fantol yn rhes Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Mae Pennaeth y Tasglu ar gyfer Cysylltiadau â'r DU, Michel Barnier yn mynychu'r ddadl ar gytundeb masnach a chydweithrediad yr UE-DU yn ystod ail ddiwrnod sesiwn lawn yn Senedd Ewrop ym Mrwsel, Gwlad Belg Ebrill 27, 2021. Olivier Hoslet / Pool trwy REUTERS

Dywedodd Michel Barnier, cyn-drafodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd, ddydd Llun (14 Mehefin) fod enw da’r Deyrnas Unedig yn y fantol ynglŷn â thensiynau dros Brexit.

Mae gwleidyddion yr UE wedi cyhuddo Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, o beidio â pharchu ymrwymiadau a wnaed ynglŷn â Brexit. Roedd y tensiynau cynyddol rhwng Prydain a’r UE wedi bygwth cysgodi uwchgynhadledd y Grŵp Saith ddydd Sul, gyda Llundain yn cyhuddo Ffrainc o sylwadau “sarhaus” nad oedd Gogledd Iwerddon yn rhan o’r DU. Darllen mwy

"Mae angen i'r Deyrnas Unedig roi sylw i'w henw da," meddai Barnier wrth France Info radio. "Rwyf am i Mr Johnson barchu ei lofnod," ychwanegodd.

Parhau Darllen

Brexit

Mae Merkel o'r Almaen yn annog agwedd bragmatig tuag at Ogledd Iwerddon

cyhoeddwyd

on

By

Canghellor yr Almaen Angela Merkel (Yn y llun) wedi galw ddydd Sadwrn am “ddatrysiad pragmatig” i anghytundebau dros ran o’r fargen Brexit sy’n ymdrin â materion ffiniau â Gogledd Iwerddon, Reuters Darllen mwy.

Dywedodd y Prif Weinidog Boris Johnson y bydd Prydain yn gwneud “beth bynnag sydd ei angen” i amddiffyn ei gyfanrwydd tiriogaethol mewn anghydfod masnach gyda’r Undeb Ewropeaidd, gan fygwth mesurau brys os na ddaethpwyd o hyd i ateb.

Rhaid i’r UE amddiffyn ei farchnad gyffredin, meddai Merkel, ond ar gwestiynau technegol gallai fod ffordd ymlaen yn yr anghydfod, dywedodd wrth gynhadledd newyddion yn ystod uwchgynhadledd Grŵp o Saith arweinydd.

"Rwyf wedi dweud fy mod yn ffafrio datrysiad pragmatig ar gyfer cytundebau cytundebol, oherwydd mae perthynas cordial o'r pwys mwyaf i Brydain a'r Undeb Ewropeaidd," meddai.

Gan gyfeirio at sgwrs a gafodd gydag Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden am faterion geopolitical, dywedodd Merkel eu bod yn cytuno bod yn rhaid i’r Wcráin barhau i fod yn wlad tramwy ar gyfer nwy naturiol Rwseg unwaith y bydd Moscow yn cwblhau piblinell nwy ddadleuol Nord Stream 2 o dan y Môr Baltig.

Bydd y biblinell $ 11 biliwn yn cludo nwy i’r Almaen yn uniongyrchol, rhywbeth y mae Washington yn ofni a allai danseilio’r Wcráin a chynyddu dylanwad Rwsia dros Ewrop.

Disgwylir i Biden a Merkel gwrdd yn Washington ar Orffennaf 15, a bydd y straen ar gysylltiadau dwyochrog a achosir gan y prosiect ar yr agenda.

Ceisiodd y G7 ddydd Sadwrn i wrthsefyll dylanwad cynyddol Tsieina trwy gynnig cynllun seilwaith i genhedloedd sy'n datblygu a fyddai'n cystadlu â menter Belt a Ffordd gwerth miliynau o ddoleri yr Arlywydd Xi Jinping. L5N2NU045

Wrth ofyn am y cynllun, dywedodd Merkel nad oedd y G7 yn barod eto i nodi faint o gyllid y gellid ei ddarparu.

“Yn aml nid yw ein hofferynnau cyllido ar gael mor gyflym ag y mae eu hangen ar wledydd sy’n datblygu,” meddai

Parhau Darllen

Brexit

Mae Macron yn cynnig 'Le reset' y DU i Johnson os yw'n cadw at ei air Brexit

cyhoeddwyd

on

By

Cynigiodd Arlywydd Ffrainc, Emmanuel Macron, ddydd Sadwrn (12 Mehefin) ailosod cysylltiadau â Phrydain cyhyd â bod y Prif Weinidog Boris Johnson yn sefyll wrth y cytundeb ysgariad Brexit a arwyddodd gyda’r Undeb Ewropeaidd, yn ysgrifennu Michel Rose.

Ers i Brydain gwblhau ei hymadawiad o’r UE yn hwyr y llynedd, mae cysylltiadau gyda’r bloc ac yn enwedig Ffrainc wedi casáu, gyda Macron yn dod yn feirniad mwyaf lleisiol dros wrthodiad Llundain i anrhydeddu telerau rhan o’i bargen Brexit.

Mewn cyfarfod yn y Grŵp o Saith gwlad gyfoethog yn ne-orllewin Lloegr, dywedodd Macron wrth Johnson fod gan y ddwy wlad fuddiannau cyffredin, ond y gallai cysylltiadau wella dim ond pe bai Johnson yn cadw ei air ar Brexit, dywedodd ffynhonnell.

"Dywedodd yr arlywydd wrth Boris Johnson fod angen ailosod y berthynas Franco-Brydeinig," meddai'r ffynhonnell, a siaradodd ar gyflwr anhysbysrwydd.

"Gall hyn ddigwydd ar yr amod ei fod yn cadw ei air gyda'r Ewropeaid," meddai'r ffynhonnell, gan ychwanegu bod Macron yn siarad yn Saesneg â Johnson.

Dywedodd Palas Elysee fod Ffrainc a Phrydain yn rhannu gweledigaeth gyffredin a diddordebau cyffredin ar lawer o faterion byd-eang a "dull a rennir o ymdrin â pholisi trawsatlantig".

Bydd Johnson yn cwrdd â Changhellor yr Almaen Angela Merkel yn ddiweddarach ddydd Sadwrn, lle gallai hefyd godi’r anghydfod ynghylch rhan o fargen ysgariad yr UE a elwir yn Brotocol Gogledd Iwerddon.

Mae arweinydd Prydain, sy’n cynnal cyfarfod G7, eisiau i’r uwchgynhadledd ganolbwyntio ar faterion byd-eang, ond mae wedi sefyll ei dir ar fasnach gyda Gogledd Iwerddon, gan alw ar yr UE i fod yn fwy hyblyg yn ei ddull o leddfu masnach i’r dalaith o Brydain. .

Nod y protocol yw cadw'r dalaith, sy'n ffinio ag aelod o'r UE yn Iwerddon, yn nhiriogaeth tollau'r Deyrnas Unedig a marchnad sengl yr UE. Ond dywed Llundain fod y protocol yn anghynaladwy yn ei ffurf bresennol oherwydd yr aflonyddwch y mae wedi'i achosi i gyflenwadau nwyddau bob dydd i Ogledd Iwerddon.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

hysbyseb

Poblogaidd