Cysylltu â ni

Brexit

Mae bargen Brexit yn peryglu tanseilio heddwch Gogledd Iwerddon, meddai Frost y DU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae cytundeb heddwch Gwyddelig 1998 a dorrodd yr Unol Daleithiau 16 wedi cael ei roi mewn perygl trwy weithredu bargen ysgariad Brexit yn nhalaith Prydain Gogledd Iwerddon, meddai prif drafodwr Brexit y Prif Weinidog Boris Johnson ddydd Mercher (XNUMX Mehefin), yn ysgrifennu Guy Faulconbridge.

Mae'r Unol Daleithiau wedi mynegi pryder difrifol y gallai anghydfod rhwng Llundain a Brwsel ynghylch gweithredu cytundeb Brexit 2020 danseilio cytundeb Dydd Gwener y Groglith, a ddaeth i ben i bob pwrpas dri degawd o drais.

Ar ôl i’r Deyrnas Unedig adael orbit y bloc ar 1 Ionawr, mae Johnson wedi gohirio gweithredu rhai o ddarpariaethau Protocol Gogledd Iwerddon y fargen yn unochrog ac mae ei brif drafodwr wedi dweud bod y protocol yn anghynaladwy.

"Mae'n hynod bwysig ein bod yn cadw pwrpas natur y protocol mewn cof, sef cefnogi Cytundeb Dydd Gwener y Groglith Belffast a pheidio â'i danseilio, gan ei fod mewn perygl o wneud," meddai'r Gweinidog Brexit, David Frost (llun) wrth wneuthurwyr deddfau.

hysbyseb

Daeth cytundeb heddwch 1998 â diwedd i'r "Helyntion" i raddau helaeth - tri degawd o wrthdaro rhwng milwriaethwyr cenedlaetholgar Catholig Gwyddelig a pharafilwyr "teyrngarol" Protestannaidd pro-Brydeinig lle cafodd 3,600 o bobl eu lladd.

Mae Johnson wedi dweud y gallai sbarduno mesurau brys ym mhotocol Gogledd Iwerddon ar ôl i’w weithredu amharu ar fasnach rhwng Prydain a’i thalaith.

Nod y protocol yw cadw'r dalaith, sy'n ffinio ag aelod o'r UE yn Iwerddon, yn nhiriogaeth tollau'r Deyrnas Unedig a marchnad sengl yr UE.

hysbyseb

Mae'r UE eisiau amddiffyn ei farchnad sengl, ond mae ffin effeithiol ym Môr Iwerddon a grëwyd gan y protocol yn torri Gogledd Iwerddon oddi ar weddill y Deyrnas Unedig - i gynddaredd unoliaethwyr Protestannaidd.

Dywedodd Frost fod Llundain eisiau atebion cytunedig i alluogi'r Protocol i weithredu heb danseilio caniatâd y naill gymuned eang yng Ngogledd Iwerddon.

"Os na allwn wneud hynny, ac ar hyn o bryd, nid ydym yn gwneud llawer o gynnydd ar hynny - os na allwn wneud hynny yna mae'r holl opsiynau ar y bwrdd ar gyfer yr hyn a wnawn nesaf," meddai Frost. "Byddai'n well gennym ddod o hyd i atebion y cytunwyd arnynt."

Pan ofynnwyd iddo a fyddai Prydain yn galw Erthygl 16 o Brotocol Gogledd Iwerddon i orfodi ailfeddwl, dywedodd Frost: "Rydym yn hynod bryderus am y sefyllfa.

"Mae'r gefnogaeth i'r protocol wedi cyrydu'n gyflym," meddai Frost.

"Ein rhwystredigaeth ... yw nad ydym yn cael llawer o dynniad, ac rydym yn teimlo ein bod wedi cyflwyno llawer o syniadau ac nid ydym wedi cael llawer yn ôl i helpu i symud y trafodaethau hyn ymlaen, ac yn y cyfamser ... amser yn rhedeg allan."

Dywedodd gweinidog tramor Iwerddon mewn ymateb nad oedd trefniadau masnachu’r dalaith yn fygythiad i gyfanrwydd tiriogaethol y Deyrnas Unedig, ond yn syml yn fodd i reoli aflonyddwch o’i allanfa o’r UE.

"Ddim yn gwybod sawl gwaith y mae angen dweud hyn cyn ei dderbyn yn llawn fel gwir. Mae Protocol NI yn drefniant masnachu technegol i reoli tarfu Brexit ar ynys Iwerddon i'r graddau mwyaf posibl," meddai Simon Coveney ar Twitter .

Rhannwch yr erthygl hon:

Brexit

Mae trafodaethau'r Comisiwn ar drwyddedau pysgota ar ôl Brexit yn dwyn ffrwyth

cyhoeddwyd

on

Wrth i'r dyddiad cau ar 10 Rhagfyr fynd yn rhydd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gweithio gydag awdurdodau Prydain, Ffrainc a Guernsey i roi trwyddedau pysgota parhaol i 40 o longau, ac i ddatgan bod tri arall yn cwrdd â'r meini prawf cymhwyster. 

“Mae angen i bob llong Ewropeaidd sy’n cymhwyso o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad dderbyn trwydded er mwyn rhoi diwedd ar hinsawdd ansicrwydd y pysgotwyr,” meddai’r Comisiynydd Sinkevičius. “Mae gan y Comisiwn ac awdurdodau’r DU uchelgais ar y cyd i weithio tuag ato dod â'r broses drwyddedu gyfredol i ben erbyn 10 Rhagfyr. "

Bydd y llongau hyn yn gallu parhau â'u gweithgareddau pysgota yn y dyfroedd hyn y tu hwnt i 31 Ionawr 2022, pan oedd y trwyddedau dros dro cyfredol i ddod i ben.

Daw’r cyhoeddiad hwn ar ôl trafodaethau dwys a chysylltiadau rheolaidd ar bob lefel rhwng y Comisiwn a’r DU, yn ogystal â rhwng y Comisiwn a Ffrainc. Mae'n ddatblygiad pwysig mewn proses gymhleth. Mae'r cynnydd dros y ddau fis diwethaf wedi bod yn anodd ac yn araf, gyda 5 trwydded wedi'u dosbarthu ar gyfer dyfroedd tiriogaethol y DU, a 5 trwydded barhaol ac 20 dros dro ychwanegol ar gyfer dyfroedd Jersey. Daw hyn â chyfanswm y trwyddedau parhaol a ddarperir ar gyfer mynediad i ddyfroedd tiriogaethol y DU a'r dyfroedd o amgylch Jersey a Guernsey i 281.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Brexit

Dywed Šefčovič fod angen i dôn newydd o'r DU arwain at atebion diriaethol

cyhoeddwyd

on

Mewn datganiad yn dilyn cyfarfod heddiw (19 Tachwedd), ailadroddodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič yr angen “i symud i ddull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ac i gyflawni’r materion a godwyd gan randdeiliaid Gogledd Iwerddon”.

Dywedodd Šefčovič ei bod yn hanfodol bod y newid tôn o ochr y DU, a groesawyd yr wythnos diwethaf, “bellach yn arwain at atebion diriaethol ar y cyd yn fframwaith y Protocol”. Pwysleisiodd fod angen cynnydd a'i fod yn brawf o ewyllys da gwleidyddol ar ochr y DU. 

Dywedodd yr Is-lywydd y bu “ymgysylltiad defnyddiol cychwynnol ar lefel dechnegol” ar arferion, ond “anogwch” lywodraeth y DU i symud yn glir tuag at yr UE ym maes rheolaethau glanweithiol a ffytoiechydol i ôl-ddyrannu'r symudiad mawr a wnaed gan yr UE. 

Dywedodd gweinidog y DU, yr Arglwydd Frost, fod bylchau sylweddol yn parhau ac er iddo fethu â chwrdd ag ymdrechion yr UE i leddfu problemau ymarferol yn sylweddol, fe barhaodd i fygwth sbarduno Erthygl 16 o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon, “er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau i bobl y Gogledd Iwerddon. ”

hysbyseb

Yn gynharach yn y dydd fe wnaeth Šefčovič annerch Sefydliad Brexit Prifysgol Dinas Dulyn, yn ei araith dywedodd fod y Cytundeb Tynnu’n Ôl, sy’n cynnwys Protocol Gogledd Iwerddon, yn rhag-amod ar gyfer y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad a gyrhaeddwyd yn 2020: "Y ddau gytundeb wedi'u cysylltu'n gynhenid ​​- ni all un fodoli heb y llall. "

Ac eithrio'r Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd (DUP), nid oes unrhyw blaid wleidyddol arwyddocaol yng Ngogledd Iwerddon yn ceisio cwymp Cynulliad Gogledd Iwerddon ar y mater hwn. Mae arweinydd y blaid unoliaethol fawr arall, Plaid Unoliaethol Ulster (UUP), Doug Beattie, wedi dweud y dylid delio â’r materion sy’n gysylltiedig â’r protocol trwy gyd-drafod.

hysbyseb

Mae ymdrechion y Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cael eu croesawu gan y Blaid Gynghrair nad ydynt yn cyd-fynd a phleidiau cenedlaetholgar (Sinn Fein a’r SDLP), ddoe cyfarfu ASau o Bwyllgor Dethol Gogledd Iwerddon y DU ag ASEau ar grŵp cydlynu UE-DU Senedd Ewrop.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Brexit

Mae Šefčovič yn croesawu newid tôn o ochr y DU

cyhoeddwyd

on

Ar ôl wythnos arall o drafodaethau, croesawodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič y newid mewn tôn o ochr y DU yn dilyn ei gyfarfod â gweinidog y DU sydd â chyfrifoldeb am gysylltiadau â'r UE, yr Arglwydd Frost. 

Dywedodd Šefčovič y byddai ffocws tebyg i laser yr wythnos nesaf yn cael ei roi i gwestiwn meddyginiaethau a’r materion ymarferol eraill sydd wedi cael eu hamlygu gan randdeiliaid Gogledd Iwerddon. 

Meddai: “Mae fy neges wedi bod yn glir ac yn gyson - mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo i ddod o hyd i atebion ymarferol i’r bobl a’r rhanddeiliaid yng Ngogledd Iwerddon; mae ein pecyn yn ymateb uniongyrchol i bryderon a godwyd ganddynt ac yn gwneud gwahaniaeth diriaethol. ”

Dywed Šefčovič fod yr UE bellach yn disgwyl dychwelyd ymdrechion yr UE, gan gadw sefydlogrwydd a rhagweladwyedd i Ogledd Iwerddon, “yn gynhwysyn allweddol i’r economi leol ffynnu”. Er mwyn gwireddu'r cyfleoedd gwell y mae'r Protocol a phecyn yr UE yn eu darparu.

hysbyseb

Cyhoeddodd yr Arglwydd Frost ddatganiad ar ôl y cyfarfod yn dweud mai dewis y DU oedd dod o hyd i ffordd gydsyniol ymlaen. Serch hynny, cadwodd Frost ei fygythiad o ddefnyddio mesurau diogelwch Erthygl 16, i gyd yn cael ei glustogi fel “rhan gyfreithlon o ddarpariaethau'r Protocol”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd