Cysylltu â ni

Morwrol

Mae'r DU yn gwadu trwyddedau pysgota i gychod Ffrengig

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mae llywodraeth y DU yn cyhoeddi llongau dan 12m o hyd yr UE a fydd yn cael eu trwyddedu i bysgota ym mharth milltir forol 6-12 y DU, yn ysgrifennu Yr Gwir Anrhydeddus George Eustice AS.

Mae bron i 1,700 o drwyddedau llongau UE bellach wedi'u trwyddedu i bysgota yn nyfroedd y DU. O'r rhain, mae 117 o drwyddedau wedi'u rhoi i longau'r UE bysgota yn y parth 6-12 milltir forol lle roedd tystiolaeth gefnogol o hanes da ar gael.

Mae tri deg pump o gychod llai nad oedd ganddynt dystiolaeth gefnogol lle na chyhoeddwyd trwyddedau ond lle mae llywodraeth y DU yn parhau i fod yn agored i drafodaeth a thystiolaeth bellach. Mae'r DU yn glir ar fethodoleg gyda phenderfyniadau yn seiliedig ar dystiolaeth sydd ar gael ac yn unol â'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA).

Bydd llywodraeth y DU yn cyhoeddi’r rhestr o longau dan 12m o hyd yr UE a fydd yn cael eu trwyddedu i bysgota ym mharth milltir forol 6-12 y DU ddydd Mercher 29 Medi.

hysbyseb

Dywedodd llefarydd ar ran llywodraeth y DU: "Mae'r llywodraeth eleni wedi cyhoeddi nifer fawr o drwyddedau i longau'r UE sy'n ceisio pysgota yn ein parth economaidd unigryw (parth milltir forol 12-200) a'n môr tiriogaethol (parth milltir forol 6-12). Mae ein dull wedi bod yn rhesymol ac yn unol â'n hymrwymiadau yn y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA).

"O ran y parth 6-12nm, fel y nodir yn y TCA, rhaid i longau'r UE ddarparu tystiolaeth o hanes o weithgaredd pysgota yn y dyfroedd hynny. Rydym wedi bod yn ystyried ceisiadau am gychod o dan 12m o hyd i bysgota yn y parth hwn. ac, ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, gallwn roi trwyddedau ar gyfer 12 o'r 47 cais a wnaed.

"Rydym yn parhau i weithio gyda'r Comisiwn ac awdurdodau Ffrainc a byddwn yn ystyried unrhyw dystiolaeth bellach a ddarperir i gefnogi'r ceisiadau am drwydded sy'n weddill."

hysbyseb

Dywedodd Clement Beaune, Gweinidog Ewrop yn Ffrainc: "Rydyn ni'n deall ac yn rhannu rhwystredigaeth ein pysgotwyr. Nid yw'n dderbyniol peidio â pharchu cytundeb a lofnodwyd. Rydyn ni wedi dweud ar bob lefel, gan gynnwys ar lefel Arlywydd y Weriniaeth a Mr Johnson, na allwn gydweithredu’n gyfrinachol gyda’r DU ar faterion eraill nes bod bargen Brexit yn cael ei hanrhydeddu, gan gynnwys pysgod. Gobeithio na chyrhaeddwn y pwynt hwnnw ond mae gweithredu dialgar sy’n bosibl cymhwyso’r cytundebau, yn yr ardal o ardal fasnachol ar swm penodol o gynhyrchion Prydeinig, ym maes ynni, mae yna nifer o feysydd lle mae'r Prydeinwyr yn ddibynnol arnom ni. Mae gennym ni gytundeb byd-eang, os nad yw'r Prydeinwyr yn parchu'r cytundeb ar bysgod y gallwn ni eu cymryd mesurau ac ni fyddwn yn oedi cyn gwneud hynny. "

Mae bron i 1,700 o gychod eisoes wedi cael trwyddedau i bysgota ym mharth milltiroedd môr 12-200 y DU a chyhoeddwyd 105 trwydded arall i longau bysgota yn y parth 6-12 milltir forol lle roedd tystiolaeth ar gael i gefnogi hanes o dros y pump. cyfnod cyfeirio blwyddyn.

Roedd 47 o longau llai, o dan 12 metr, lle roedd llai o ddata ar gael a lle gofynnwyd am dystiolaeth ategol bellach i gefnogi eu cymhwysiad i bysgota yn y parth 6-12 milltir forol. Ar ôl asesu'r holl dystiolaeth sydd ar gael, rydym bellach wedi trwyddedu 12 llong dan 12m arall i bysgota ym mharth 6-12 milltir forol ein môr tiriogaethol. Mae'r dull a ddefnyddiwyd gennym yn rhesymol ac yn unol yn llwyr â'r Cytundeb Masnach a Chydweithrediad (TCA).

Daeth y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad â newidiadau i drefniadau pysgota rhwng y DU a'r UE. Mae'n ofynnol i'r DU ganiatáu mynediad i gychod a oedd yn pysgota yn y rhannau perthnasol o barth morwrol 6-12 y DU mewn pedair allan o bum mlynedd rhwng 2012 a 2016.

Mae angen tystiolaeth resymol ar y DU i asesu ceisiadau yn erbyn y gofynion:

  • Data lleoliadol yn dangos gweithgaredd pysgota yn ein dyfroedd tiriogaethol.
  • Daliadau cofnodi data o unrhyw un o'r rhywogaethau a ganiateir sy'n cyfateb i'r un dyddiad neu gyfnod amser â'r data lleoliadol hwnnw.

Mae'r DU wedi gadael yr UE ac fel gwladwriaeth arfordirol annibynnol mae wedi ymrwymo i reoli pysgodfeydd yn gynaliadwy. Mae Defra yn parhau i weithio gyda chymheiriaid yn y Comisiwn a chydag awdurdodau Ffrainc. Rydym yn croesawu unrhyw dystiolaeth bellach gan yr UE, gan ddefnyddio ein methodoleg gyhoeddedig, i asesu ceisiadau trwyddedu eraill sy'n bodoli eisoes gan longau'r UE.

Cyhoeddir meini prawf trwyddedu llawn ar y Gwefan Awdurdod Cyhoeddi Sengl y DU ar ddydd Mercher (29ain Medi 2021).

Rhannwch yr erthygl hon:

Morwrol

Y Comisiwn yn croesawu cytundeb tirnod ar gadwraeth siarc Mako Gogledd yr Iwerydd

cyhoeddwyd

on

Daeth y Comisiwn Rhyngwladol ar gyfer Cadwraeth Tiwnas yr Iwerydd (ICCAT) i brynhawn ddoe gytundeb pwysig ar Argymhelliad ar warchod stoc siarc mako byrfain Gogledd yr Iwerydd (Yn y llun). Wrth groesawu’r cytundeb, dywedodd Comisiynydd yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd Virginijus Sinkevičius: “Mae’r cytundeb heddiw yn gam pwysig ymlaen ar y ffordd i adfer y rhywogaeth eiconig hon. Diolch hefyd i arweinyddiaeth yr UE yn y trafodaethau, rydym wedi llwyddo i sefydlu rhaglen ailadeiladu effeithiol ar gyfer siarc mako byr Gogledd yr Iwerydd, gan gynnwys gweithredu ar unwaith i leihau marwolaethau a rhoi diwedd ar orbysgota. ”

Mae'r cytundeb y daeth pawb iddo o amgylch bwrdd ICCAT eleni yn hanfodol gan ei fod yn rhoi cychwyn ar raglen ailadeiladu ar gyfer siarc mako byrfain Gogledd yr Iwerydd yn 2022, ar ôl dwy flynedd o drafodaethau aflwyddiannus. Unwaith y bydd mewn grym, bydd y mesur cadarn y cytunwyd arno yn arwain at ddiweddu gorbysgota'r stoc fregus hon a bydd yn siartio llwybr ar gyfer ei adfer. Un o nodau allweddol yr Argymhelliad yw gostwng cyfraddau marwolaeth yn sylweddol. Mae'r Argymhelliad yn cynnwys mesurau cyflenwol, megis arferion trin gorau a thasgau corff gwyddonol ICCAT i archwilio ystod o fesurau lliniaru, o gau gofodol ac amserol i addasu gêr, i gynorthwyo'r rhaglen ailadeiladu uchelgeisiol hon. Mae mwy o wybodaeth yn y eitem newyddion.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

cysylltiadau Ewro-Môr y Canoldir

Mae Oceana yn cymeradwyo camau newydd ymlaen ar dryloywder ar gyfer pysgodfeydd Môr y Canoldir

cyhoeddwyd

on

Mae Oceana yn croesawu bod y Comisiwn Pysgodfeydd Cyffredinol ar gyfer Môr y Canoldir (GFCM) wedi mabwysiadu mesur a fydd yn gwella ei Restr Llongau Awdurdodedig. O'r rownd nesaf o adrodd gan aelod-wledydd GFCM, bydd y rhestr yn arddangos yn gyhoeddus pa gychod sy'n cael pysgota ym mha ardaloedd cyfyngedig, gan ganiatáu mwy o dryloywder a monitro effeithiol. Mae'r mesur yn ganlyniad i'r 44th cyfarfod blynyddol Comisiwn GFCM a gynhaliwyd rhwng 2-6 Tachwedd.  

“Rydym yn cymeradwyo penderfyniad y GFCM i flaenoriaethu tryloywder ac atebolrwydd yn y sector pysgodfeydd trwy gymeradwyo addasu ei Restr Llongau Awdurdodedig. Bydd y canlyniad hwn yn caniatáu i awdurdodau, ymchwilwyr a chyrff anllywodraethol groeswirio gwybodaeth a chael mwy o eglurder ynghylch pa gychod sy'n gallu pysgota ble, er mwyn atal gweithgareddau anghyfreithlon ar y môr. Er mwyn mynd i’r afael yn effeithiol â physgota’r IUU, mae’n hanfodol parhau i wella’r rhestr, er mwyn ei gwneud yn fwy cyflawn a thryloyw, ”meddai Helena Álvarez, gwyddonydd morol yn Oceana yn Ewrop. 

Mae Oceana yn gofyn i wledydd Môr y Canoldir ehangu ymhellach y wybodaeth sydd wedi'i chynnwys yn Rhestr Llongau Awdurdodedig GFCM, sy'n gofyn am wybodaeth bwysig ychwanegol fel perchennog y llong, baner flaenorol a mwy o fanylion yn ymwneud â'r mathau o drwyddedau pysgota a roddwyd. Yn dilyn arferion gorau mewn RFMOs eraill, dylai'r wybodaeth hon fod ar gael i'r cyhoedd trwy wefan GFCM, ynghyd â'r holl wybodaeth arall sydd wedi'i chynnwys yn Rhestr Llongau Awdurdodedig GFCM. 

Mae Oceana hefyd yn croesawu mabwysiadu Ardal Gyfyngedig Pysgodfeydd (FRA) newydd yn y canyon llong danfor Bari ym Môr De Adriatig, ardal 1000 km2 ar gau i'r treillio gwaelod, gan amddiffyn riffiau cwrel dŵr oer pwysig, meithrinfeydd ar gyfer siarcod a chynefinoedd pysgod hanfodol. ar gyfer ceiliog Ewropeaidd, mullet coch a berdys rhosyn dwfn. Yn y cyfarfod, mabwysiadwyd y cynnig i sefydlu ATA Jabuka / Pomo Pit (Northern Adriatic) yn barhaol. Ar gyfer Oceana, mae'r camau hyn yn ddatblygiadau pwysig i wella amddiffyniad ecosystemau morol bregus ac ehangu'r rhwydwaith o gau pysgodfeydd ym Môr y Canoldir a'r Moroedd Du.  

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

france

Mae Ffrainc a Phrydain yn cam-drin rhes pysgota gyda sgyrsiau 'positif'

cyhoeddwyd

on

By

Mae Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, Clement Beaune, yn ysgwyd llaw â Gweinidog Brexit Prydain, David Frost, yn ystod eu cyfarfod ym Mharis, Ffrainc Tachwedd 4, 2021 yn y llun taflen hwn a gafwyd o'r cyfryngau cymdeithasol. H. Serraz / Gweinidogaeth Dramor Ffrainc / Taflen trwy REUTERS

Symudodd Ffrainc a Phrydain i ddiffinio eu hanghydfod ynghylch pysgota ddydd Iau (4 Tachwedd), gyda sancsiynau oddi ar y bwrdd am y tro ond mae pob opsiwn yn dal yn bosibl pe bai sgyrsiau’n methu, meddai Gweinidog Materion Ewropeaidd Ffrainc, Clement Beaune, ysgrifennu Noemie Olive, Sudip Kar-Gupta, John Irish, Ingrid Melander ym Mharis a Michael Holden a Kylie MacLellan yn Llundain, Reuters.

Roedd Beaune yn siarad ar ôl cwrdd â gweinidog Brexit Prydain, David Frost ym Mharis ar ôl i Ffrainc a Phrydain ddod i drothwy rhyfel masnach ar draws y Sianel dros bysgota.

Wrth wraidd yr anghydfod mae nifer y trwyddedau a ddyrannwyd i Lundain ar gychod Ffrengig ar ôl gadael yr Undeb Ewropeaidd. Dywed Ffrainc fod llawer ar goll, tra bod Llundain yn dweud ei bod yn parchu'r fargen.

Roedd cyfarfod dydd Iau yn “ddefnyddiol a chadarnhaol”, gyda mwy o sgyrsiau i fod i ddigwydd yr wythnos nesaf, meddai Beaune, gan groesawu “cyflwr meddwl” newydd ac ychwanegu ei fod wedi cytuno â Frost i ddwysau sgyrsiau ar y trwyddedau.

hysbyseb

Roedd Ffrainc wedi bygwth cynyddu archwiliadau ar dryciau a chynnyrch o Brydain ac i atal treillwyr o Brydain o borthladdoedd Ffrainc. Ond fe dynnodd yn ôl ddydd Llun i ganiatáu ymgais o'r newydd i drafod datrysiad.

"Mae'r holl opsiynau yn dal i fod ar y bwrdd," meddai Beaune, gan ychwanegu: "cyhyd â bod deialog yn ymddangos yn bosibl ... rydyn ni'n rhoi cyfle iddo, heb unrhyw naïfrwydd ... a gyda gofyniad i weld canlyniadau."

Bydd Ffrainc yn pwyso a mesur y sefyllfa yr wythnos nesaf, meddai. "Mae yna lawer o waith i'w wneud o hyd," meddai, ac roedd Ffrainc yn dal i fod ar goll tua 200 o drwyddedau pysgota.

hysbyseb

Adleisiodd Prydain rai o sylwadau Beaune, gyda’r ddwy ochr yn dweud y byddai’r gweinidogion yn siarad eto yn gynnar yr wythnos nesaf.

“Mae llywodraeth Ffrainc wedi bod yn glir nad ydyn nhw am fwrw ymlaen â’r bygythiadau hynny ... yn y dyddiau nesaf,” meddai llefarydd ar ran y Prif Weinidog Boris Johnson. "Rwy'n credu bod y ddwy ochr yn awyddus i gael trafodaethau pellach."

Ar ôl cyfarfod am oddeutu awr a hanner, ysgydwodd Beaune a Frost ddwylo ar risiau'r weinidogaeth, gan wenu a sgwrsio o flaen y camerâu. Postiodd Beaune lun ohonyn nhw'n ysgwyd llaw o flaen baneri Prydain, Ffrainc a'r UE.

"Mae'r ddwy ochr yn nodi eu safbwyntiau a'u pryderon," meddai llefarydd ar ran llywodraeth Prydain.

Fe fydd Frost yn cwrdd ag Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maros Sefcovic ym Mrwsel ddydd Gwener, meddai llefarydd ar ran y DU.

Mae Prydain a Ffrainc wedi dadlau ers degawdau dros y tir pysgota o amgylch eu harfordiroedd yn y Sianel, mater a oedd hefyd wedi clymu blynyddoedd o drafodaethau Brexit cyn i Brydain gwblhau ei dynnu’n ôl ar ddiwedd 2020.

Fe ffrwydrodd yr anghydfod diweddaraf ym mis Medi ynghylch nifer y trwyddedau pysgota ar ôl Brexit. Cipiodd Ffrainc garthwr cregyn bylchog o Brydain, sydd wedi'i ryddhau ers hynny. Darllen mwy.

Roedd ailddatgan rheolaeth Prydain dros ei thiroedd pysgota yn rhan ganolog o'r achos dros Brexit a gyflwynodd y Prif Weinidog Boris Johnson i bleidleiswyr. Mae'r mater hefyd yn sensitif i Arlywydd Ffrainc Emmanuel Macron cyn etholiad arlywyddol y flwyddyn nesaf.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd