Cysylltu â ni

UK

Rhaid inni amddiffyn y bobl a'r sefydliadau democrataidd yr ydym yn eu cysegru

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Ar adeg ysgrifennu hwn, mae llywodraeth Prydain wedi cymeradwyo mwy na 1,600 o endidau Rwsiaidd ac unigolion sy'n gysylltiedig â chyfundrefn Putin i ymladd rhyfel yn yr Wcrain. Dim ond yr wythnos diwethaf yr Ysgrifennydd Tramor Liz Truss cyhoeddodd bod busnesau Rwseg yn cael eu gwahardd yn swyddogol rhag ceisio gwasanaethau cyfrifwyr, ymgynghorwyr rheoli a chwmnïau cysylltiadau cyhoeddus y DU - amrywiaeth o wasanaethau sy'n cyfrif am 10% o fewnforion Rwseg yn y sectorau hyn. 

Fodd bynnag, mae rhan hynod amlwg o'r byd 'gwasanaethau proffesiynol' ar goll o'r sancsiynau hyd yma; cwmnïau cyfreithiol.

Dro ar ôl tro mae llysoedd Prydain wedi cael eu hecsbloetio a'u defnyddio gan gleptocracy Rwsiaidd a'u rhwydwaith o helwyr.

Ac er gwaethaf y pecyn o sancsiynau a roddwyd yn erbyn y gyfundrefn a'i galluogwyr yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf, mae cwmnïau cyfreithiol fel CMS, a chyllidwyr ymgyfreitha gwerth miliynau o bunnoedd, Harbour, yn elwa o fylchau yn y system. 

Kevin Hollinrake, meinciwr cefn y Torïaid, yn ddiweddar wedi ysgrifennu llythyr damniol at y Canghellor Rishi Sunak yn galw ar y llywodraeth i roi terfyn ar y gyfraith a chwmnïau gwasanaethau proffesiynol eraill sy’n elwa ar gamddefnydd amlwg y Kremlin o gyfraith ryngwladol a diystyru sofraniaeth y wladwriaeth.

I fod yn sicr, mae nifer o gwmnïau cyfreithiol wedi gollwng eu cleientiaid yn Rwseg ac wedi dileu eu harferion o'r genedl alltud, fodd bynnag, mae'n amlwg bod y rhai y mae eu mantra yn parhau i fod yn 'arian yn frenin' yn amharod i ddod i'w synhwyrau moesol a gwneud yr un peth. .

Wrth wneud hynny maent yn parhau â “llygredd” system gyfreithiol Prydain, fel yr amlinellwyd gan Bob Seely AS yn Nhy'r Cyffredin. 

hysbyseb

Onid yw’n ddigon bod gan un o’n cynghreiriaid agosaf, cenedl yr ydym yn honni cynnal perthynas arbennig â hi gwahardd chwe chyfreithiwr gorau ym Mhrydain rhag dod i mewn i'r Unol Daleithiau ar gyfer “[galluogi] oligarchs Putin trwy gymryd rhan mewn achosion cyfreithiol sarhaus

Unrhyw ddyfaliadau ynghylch y cwmnïau y mae'r cyfreithwyr hyn yn dod ohonynt? A fydd y CMS go iawn yn sefyll i fyny os gwelwch yn dda?

Mae CMS wedi dyfynnu “budd y cyhoedd” fel rheswm dros barhau â’u crwsâd ar ran DIA sy’n eiddo i’r wladwriaeth yn Rwseg, endid sy’n gyfrifol am fynd ar drywydd arian ac asedau gan sefydliadau credyd Rwseg sydd wedi methu a’u cyfranddalwyr. Mae hyn yn codi'r cwestiwn o fudd cyhoeddus pwy y maent yn ei warchod, gyda phopeth yn pwyntio at Fam Rwsia. 

Yr hyn sy'n peri mwy o bryder efallai yw bod CMS wedi ennill nifer o gontractau gwladwriaeth y DU tra'n gweithio ar ran unigolion ac endidau Rwsiaidd sy'n gysylltiedig â gweithgareddau ysgeler y Kremlin. Yn fwyaf diweddar, roedd CMS yn un o chwe chyflenwr i ennill contract gwerth £13m gydag adrannau llywodraeth y DU a oedd i fod i redeg tan fis Ionawr 2024. 

Ac nid nhw yw'r unig rai. Mae Grant Thornton, y cwmni cyfrifyddu Prydeinig hefyd yn gweithio ar yr un pryd ar ran llywodraethau Rwseg a'r DU.

Er y gallai dyddiau dedwydd ennill o Rwsia fod ar y diwedd, mae adrannau llywodraeth y DU yn dal yn destun pryder mawr Grant Thornton yn ymwneud â materion diogelwch cenedlaethol.

Ydw, rydych chi wedi darllen hynny'n iawn. Mae Grant Thornton wedi cael dros 200 o gontractau gwladwriaeth y DU, sy’n dod i fwy na £23m mewn gwerth cyfanredol ers 2018, tra hefyd yn gweithio ar ran credydwyr sy’n cynnwys endidau sy’n eiddo i’r wladwriaeth yn Rwseg…os nad yw hyn yn gwneud i chi deimlo’n anesmwyth, beth fydd ?

Dyfaliad arall pwy sy'n ariannu'r DIA a'r CMS? Ystyr geiriau: Ding ding, Cronfa Ymgyfreitha Harbwr! A beth maen nhw ar fin ei ennill o'u cyfranogiad… o, dim ond 30% o gyfanswm yr arian a adenillwyd o achos methdaliad y DIA yn erbyn Anatoly Motylev, cyn-berchennog Banc Credyd Rwseg gyda dyled o dros £2bn ar fin dod o hyd i'w ffordd yn ôl i'r Kremlin trwy'r DIA. 

Er nad ydynt yn 'anghyfreithlon' ar hyn o bryd, mae'r cwmnïau hyn yn parhau i leinio eu pocedi ac yn mynd yn groes i ymdrechion y cymunedau byd-eang ehangach

Heb gyfarwyddiadau pellach gan Rif 10 sydd â'r nod o atal y gweithgareddau anwiredd hyn byddant yn parhau i wneud hynny, o dan ein trwynau, a heb gosb. 

Rhaid i'r Awdurdod Rheoleiddio Cyfreithwyr wneud mwy na chynnal 'hapwiriadau' ar gwmnïau y dywedir eu bod yn gweithio i oligarchiaid yn Rwseg a rhaid i'r Swyddfa Gweithredu Sancsiynau Ariannol (OSFI) adolygu ei ddull gweithredu presennol o roi trwyddedau cyfreithwyr i weithredu ar ran cleientiaid sydd wedi'u cosbi yn dychwelyd am ffi resymol. 

Afraid dweud, mae’r drefn sancsiynau bresennol wedi ac yn parhau i fygu galluoedd y lluoedd arfog Rwsiaidd yn yr Wcrain, fodd bynnag, fel cymuned fyd-eang, rhaid inni fynd ymhellach i amddiffyn y bobl a’r sefydliadau democrataidd yr ydym yn eu dal yn gysegredig yn ein gwledydd ein hunain.

Wrth symud ymlaen, rhaid i lywodraethau'r cynghreiriaid edrych ar dargedu'r rhwydwaith o gwmnïau gwasanaethau proffesiynol ac unigolion sy'n cael eu defnyddio gan we o gymrodyr Putin i hyrwyddo eu troseddau yn erbyn dynoliaeth. 

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd