Cysylltu â ni

UK

'Beth yw Sianel Pedwar y DU hon?' Ar ôl 40 mlynedd, efallai y cawn ateb o'r diwedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Cyn ei lansio fel sianel deledu newydd ym 1982, gofynnodd Sianel Pedwar y DU yn ddychrynllyd: "beth oedd ei ddiben". Yn ôl wedyn, doedd hi ddim yn amlwg o bell ffordd nad oedd tair sianel yn ddigon a pham bod angen pedwerydd un ac y gellid ei hariannu'n llwyddiannus. Ar ôl 40 mlynedd, mae'r cylch gwaith, y cyllid a'r holl dirwedd cyfryngau yn edrych yn wahanol iawn. Felly wrth i lywodraeth y DU fwrw ymlaen â'i chynlluniau i breifateiddio'r sianel, mae'n amser da i ofyn y cwestiwn hwnnw unwaith eto - ysgrifennodd y Golygydd Gwleidyddol Nick Powell

Nid oedd gan gynlluniau llywodraeth y DU i breifateiddio Sianel Pedwar y dechreuadau mwyaf addawol, gyda’r Ysgrifennydd Diwylliant Nadine Dorries yn honni’n anghywir ei bod wedi’i hariannu gan y trethdalwr ac yn ddiweddarach yn cyfeirio’n ddirgel at breifateiddio llwyddiannus Channel Five, rhywbeth na all neb arall ei gofio. erioed yn eiddo i'r wladwriaeth.

Ond nid yw hynny i ddweud y dylai dyfodol Sianel Pedwar, gyda'i model busnes anarferol a breintiedig, fod oddi ar y terfynau ar gyfer trafodaeth wleidyddol ac ehangach. Ymhell oddi wrtho.

I ddechrau, mae yn y sefyllfa unigryw o gael ei hariannu’n bennaf drwy werthu hysbysebion, heb fod yn fenter wirioneddol fasnachol. Mae hyn yn deillio o ad-drefnu’r model presennol ym 1982, pan oedd y BBC a ariennir gan ffi’r drwydded yn dal i fod yn gwbl anfasnachol a’r cwmnïau ITV wedi gwneud arian o fonopoli hysbysebu yn gyfnewid am ymrwymiadau darlledu gwasanaeth cyhoeddus helaeth ac ardoll sylweddol ar elw a dalwyd i'r Trysorlys.

Cadwyd monopoli hysbysebu ITV ar ddechrau Channel Four. Gwerthodd y cwmnïau eu hysbysebion a thalwyd ardoll i ariannu Channel Four, gan ei hamddiffyn rhag rhedeg allan o arian cyn iddo sefydlu ei hun. Rhagdybiaeth ddiog oedd bod hwn yn arian a fyddai fel arall wedi mynd i gyfranddalwyr ITV, oherwydd o fewn ychydig flynyddoedd byr roedd ITV yn gwario llai ar raglenni ac ar ôl un o fonansa terfynol y Trysorlys, yn talu llai i’r llywodraeth hefyd.

Pan ddechreuodd Channel Four werthu ei hysbysebion ei hun, roedd y mecanwaith diogelu y disgwylid i ITV ei wneud yn ychwanegol at unrhyw ddiffyg yn mynd i'r gwrthwyneb, gydag arian yn llifo i'r cwmnïau masnachol am gyfnod. Lle’r oedd Channel Four yn wahanol oedd nad oedd yn gwneud ei rhaglenni ei hun ond yn eu prynu gan gynhyrchwyr annibynnol, gan greu sector hollol newydd o’r diwydiant darlledu yn y broses.

Roedd hyn yn fymryn o law pan ddaeth i'r syniad nad oedd Sianel Pedwar er elw. Roedd elw i'w wneud yn iawn ond aeth i'r indies, nid i'r sianel. Heddiw mae pob sianel (a llwyfan ffrydio) yn comisiynu gan gwmnïau annibynnol, gan gynnwys y BBC ac ITV, sy'n brynwyr mawr ac yn werthwyr mawr yn y farchnad.

hysbyseb

Felly beth yw pwrpas y sianel hon nawr? Nid yw cadw (rhai) cwmnïau cynhyrchu annibynnol yn broffidiol yn ei dorri mwyach mewn marchnad aeddfed lle dylai unrhyw ymyrraeth gan y wladwriaeth yn sicr anelu at ei gwneud yn haws i newydd-ddyfodiaid.

Yr ateb arall erioed yw bod Channel Four yn ychwanegu at amrywiaeth y cyfryngau, ei fod yn comisiynu sioeau na fyddai ac na allai unrhyw sianel arall wneud hynny. Mae'n ddadl a gafodd dipyn o ergyd pan geisiodd Channel Four y BBC am y 'Great British Bake Off'. Yn y cyfamser, mae rhai o'i gomisiynau gwreiddiol mwyaf adnabyddus yn debyg iawn i rai o arlwy mwy amheus y rhyngrwyd.

Ar ôl dechrau sigledig, 'Channel Four News' yw'r rhaglen flaenllaw ers amser maith. Yn sicr mae yna rai yn y llywodraeth sy’n gweld preifateiddio fel ffordd o’i wneud yn wasanaeth newyddion sydd wedi’i ariannu’n dda ac sy’n olygyddol lai (fel y byddent yn dweud adain chwith). Byddai hynny'n gymhelliad drwg-enwog ac â phennawd anghywir.

Yn anghywir oherwydd nid yw unrhyw sianel sy'n dymuno sefyll allan a gwneud arian yn y byd aml-gyfrwng heddiw yn debygol o lwyddo heb raglen newyddion flaenllaw - ac mae'n dipyn haws cadw un na chreu un. Daeth ITV yn agos yn ystod ei 'Newyddion Pryd?'. cyfnod ond daeth i'w synhwyrau masnachol,

Mae Channel Four News wedi cael ei wneud erioed gan ITN, hefyd yr unig gwmni sydd erioed wedi gwneud newyddion rhwydwaith ITV. Mae hynny'n gwneud synnwyr llwyr pan mai behemoth newyddion y BBC yw'r gwir gystadleuaeth. Yn wir, ITV ddylai fod yr ateb amlwg i'r cwestiwn pwy fyddai'n prynu Channel Four.

Byddai hynny’n gofyn am o leiaf ddau beth. Dylai bwrdd ITV sylweddoli mai gwneud rhaglenni a rhedeg sianeli yw'r hyn y mae ef a'i bobl yn ei wneud yn dda. Mae ei bris cyfranddaliadau, sydd wedi disgyn yn ddiweddar, yn codi arswyd buddsoddwyr ar gwmni arall sy'n falch o gyhoeddi cynlluniau i dynnu ei sylw oddi ar y bêl a mynd ar drywydd dewis arall sydd eisoes yn pylu. Mae ceisio dod yn Netflix nesaf, pan fydd model busnes Netflix mewn trafferthion, i fyny yno gyda'r amser hwnnw prynodd ITV Friends Reunited.

Y llall yw y dylai’r llywodraeth, drwy ei chanllawiau i’r rheoleiddiwr darlledu Ofcom, sicrhau y dylai gwasanaeth cyhoeddus llwyddiannus amgen i’r BBC a ariennir yn fasnachol fod yn brif flaenoriaeth. Mae'n debyg bod preifateiddio Channel Four bellach yn anochel ond mae sut mae'n cael ei wneud - a pham mae'n cael ei wneud - yn hollbwysig os yw'r ecoleg darlledu yn cael ei gwanhau neu ei chryfhau yn y broses.

Mewn byd digidol sy’n datblygu lle mae llwyfannau newyddion ar-lein yn goddiweddyd darlledwyr traddodiadol fel ffynhonnell newyddion pobl o ddewis, mae yna rai sy’n feirniadol o safle breintiedig Channel Four, ac yn croesawu’r posibilrwydd o newid.

Sylfaenydd a pherchennog Gohebydd yr UE Colin Stevens Dywedodd “Rwy’n bersonol yn croesawu’r posibilrwydd o breifateiddio Channel Four. Rwy’n credu y dylai llywodraeth y DU gefnogi ac ariannu un darlledwr gwladwriaethol (y BBC) yn briodol. Dylai'r gweddill ohonom, sianeli masnachol a llwyfannau ar-lein sefyll neu ddisgyn ar ein creadigrwydd ein hunain, craffter busnes, ac apêl cynulleidfa. Mae Sianel Pedwar wedi cael bodolaeth freintiedig ers gormod o amser. Gallem i gyd dyfu’n gyflym os, fel Channel Four, mae’r trethdalwr i bob pwrpas yn gwarantu ein busnes.”

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd