Cysylltu â ni

UK

Ymchwiliad i sut y gall pleidleisiau alltudion Prydain fethu etholiad y DU

RHANNU:

cyhoeddwyd

on


Mae grwpiau ymgyrchu New Europeans UK a Unlock Democracy wedi ymuno â Fforwm Pleidleiswyr Tramor Prydain ar gyfer ymchwiliad i ba mor dda y bydd y system bost yn perfformio i Brydeinwyr dramor sy'n pleidleisio yn Etholiad Cyffredinol y DU ar 4 Gorffennaf.

Daw ar ôl i bennaeth Fforwm Pleidleiswyr Tramor Prydain, Bruce Darrington, sy’n byw yn Bangkok, godi pryderon am ddibynadwyedd y system bost mewn rhannau o Asia a rhannau eraill o’r byd. 

Ar ôl siarad â nifer o’u haelodau, mae’n ofni na fydd nifer uchel o bleidleisiau post yn cyrraedd y DU mewn pryd i bleidleisiau nifer o Brydeinwyr sy’n byw dramor gael eu cyfri yn yr etholiad.

Dywedodd Darrington: “Rydym yn credu bod y broses pleidlais bost yn annhebygol o roi digon o amser i bobl, mewn llawer neu’r rhan fwyaf o wledydd ledled y byd, gwblhau’r bleidlais er mwyn ei chael yn ôl cyn i’r cyfrif ddigwydd. 

“Ar gyfer Prydeinwyr dramor sydd wedi cofrestru fel pleidleisiwr post, rydyn ni nawr eisiau defnyddio eu profiad fel tystiolaeth i weld a yw’r bleidlais bost yn gweithio i’r wlad lle maen nhw’n byw neu’n gweithio.” 

“Bwriad yr ymchwiliad yw gwneud yn siŵr bod unrhyw faterion gyda’r system bost yn cael eu cofnodi er mwyn awgrymu newidiadau ar gyfer etholiadau’r dyfodol, megis cyfranogiad llysgenadaethau a chonsyliaethau wrth ddosbarthu a dychwelyd pleidleisiau i’r DU.

“Po fwyaf o bobl sy’n cymryd rhan yn yr ymchwiliad, y gorau fydd darlun y byddwn yn gallu ei ffurfio o ble mae’r system bost yn gweithio’n dda a lle gallai fod yn methu. Felly rydym yn annog pob Prydeiniwr sy’n byw dramor i’n helpu drwy dreulio ychydig funudau yn cofnodi pryd y gwnaethant dderbyn a phostio eu pleidlais, neu a gawsant eu pleidlais yn rhy hwyr i allu ei dychwelyd mewn pryd.”

hysbyseb

Eglurodd Cyfarwyddwr Datgloi Democratiaeth a chyn AS y Democratiaid Rhyddfrydol, Tom Brake: “Ar hyn o bryd, gallai miloedd o bobl fod yn rhoi eu pleidleisiau mewn blychau post o gwmpas y byd ac yn meddwl ‘gwaith wedi’i wneud’. Ond mewn gwirionedd fe allai eu pleidlais fod yn cyrraedd y DU wythnosau ar ôl i’r polau gau a byth gael eu cyfri.”

Ychwanegodd, “Ar gyfer unrhyw Brydeinwyr dramor rydym yn gofyn iddynt ddarparu gwybodaeth benodol a fydd yn cael ei rhannu rhwng y tri sefydliad sy’n cynnal yr ymchwiliad: Fforwm Pleidleiswyr Tramor Prydain, Unlock Democracy, a New Europeans UK. Bydd yn ein helpu i ymchwilio i weld a gyrhaeddodd pob pleidlais mewn pryd iddi gael ei chyfrif yn yr etholiadau mewn gwirionedd.”      

Mae New Europeans UK a Unlock Democracy yn cynnal ymgyrch ar y cyd i gyflwyno etholaethau tramor yn y DU i gynrychioli Prydeinwyr sy'n byw dramor yn well. Mae gan lawer o wledydd nad ydynt yn annhebyg i'r DU fel Ffrainc a'r Eidal etholaethau tramor. 

Cefnogir yr ymgyrch dros etholaethau tramor gan grwpiau fel Bremain yn Sbaen, Brexpats - Hear Our Voice, Prydeinwyr Ewropeaidd, Fforwm Pleidleiswyr Tramor Prydain, Democratiaid Rhyddfrydol Dramor, a Phlaid Gwir a Theg.

· Gofynnir i unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan yn yr ymchwiliad e-bostio'r wybodaeth isod at [e-bost wedi'i warchod]:

· Enw cyntaf

· Cyfenw

· Gwlad

· Dyddiad y gofynnir am Bleidlais drwy'r Post (PV) os yw'n hysbys

· Dyddiad Derbyn PV

· Dyddiad postio PV yn ôl

· Yr Awdurdod Lleol a roddodd eich PV

· Dosbarth pleidleisio (bydd hwn ar eich PV)

· Rhif pleidleisio (bydd hwn ar eich PV)

Rhannwch yr erthygl hon:

Mae EU Reporter yn cyhoeddi erthyglau o amrywiaeth o ffynonellau allanol sy'n mynegi ystod eang o safbwyntiau. Nid yw'r safbwyntiau a gymerir yn yr erthyglau hyn o reidrwydd yn rhai o eiddo Gohebydd yr UE.

Poblogaidd