Cysylltu gyda ni

Brexit

Mae'r UE yn gwneud yr ymdrech olaf i ddod i gytundeb gyda'r DU

cyhoeddwyd

on

Wrth ofyn am y cynnydd ar drafodaethau rhwng yr UE a’r DU ar eu perthynas yn y dyfodol, dywedodd yr Is-lywydd Gweithredol Valdis Dombrovskis fod y trafodaethau’n dwysáu gyda gwthiad terfynol yn cael ei wneud i ddod i gytundeb. 

Diweddarodd y prif drafodwr Michel Barnier gomisiynwyr Ewropeaidd yn eu cyfarfod heddiw (18 Tachwedd). Dywedodd Dombrovskis fod yna elfennau pwysig i'w datrys o hyd.

Dywedodd Dombrovskis fod yr Undeb Ewropeaidd wedi gweld llawer o derfynau amser yn mynd a dod, ond ychwanegodd fod un dyddiad cau nad oedd yn symudol, 1 Ionawr 2021, pan ddaw'r cyfnod trosglwyddo i ben. 

Ychwanegodd y byddai'r Comisiwn Ewropeaidd yn parhau i weithio'n ddwys tuag at y nod o ddod i gytundeb gyda'r DU.

Brexit

Brexit: 'A dweud y gwir, ni allaf ddweud wrthych a fydd bargen' von der Leyen 

cyhoeddwyd

on

Wrth annerch Senedd Ewrop y bore yma (25 Tachwedd) dywedodd Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Ursula von der Leyen, na allai ddweud a fyddai’r UE yn gallu dod i fargen gyda’r DU ar ei pherthynas yn y dyfodol cyn diwedd y flwyddyn. Dywedodd fod ochr yr UE yn barod i fod yn greadigol, ond na fyddai’n rhoi uniondeb y Farchnad Sengl dan sylw. 

Er y bu cynnydd gwirioneddol ar nifer o gwestiynau pwysig, megis gorfodi'r gyfraith, cydweithredu barnwrol, cydgysylltu nawdd cymdeithasol a thrafnidiaeth, dywedodd von der Leyen fod y tri phwnc 'hanfodol' o chwarae teg, llywodraethu a physgodfeydd yn parhau i fod i cael ei ddatrys.

Mae'r UE yn chwilio am fecanweithiau cadarn i sicrhau bod cystadleuaeth gyda'r DU yn parhau i fod yn rhydd ac yn deg dros amser. Nid yw hyn yn rhywbeth y gall yr UE sglefrio drosto, o ystyried ei agosrwydd a graddfa'r cysylltiadau masnach presennol a'i integreiddio yng nghadwyni cyflenwi'r UE. Hyd yma mae'r DU wedi bod yn amwys ynglŷn â sut y byddai'n gwyro oddi wrth normau Ewropeaidd na chwaraeodd hi rôl fach wrth lunio, ond rhesymeg cefnogwyr Brexit yw y gallai'r DU ddod yn fwy cystadleuol trwy ddadreoleiddio; safbwynt sy'n amlwg yn gwneud rhai partneriaid yn yr UE ychydig yn sâl yn gartrefol.

'Mae ymddiriedaeth yn dda, ond mae'r gyfraith yn well'

Mae'r angen am ymrwymiadau a rhwymedïau cyfreithiol clir wedi dod yn fwy amlwg yn dilyn penderfyniad y DU i gyflwyno Mesur Marchnad Fewnol sy'n cynnwys darpariaethau a fyddai'n caniatáu iddi wyro oddi wrth rannau o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon. Dywedodd Von der Leyen fod llywodraethu cryf yn hanfodol yng ngoleuni profiad diweddar ".

Pysgodfeydd

O ran pysgodfeydd, dywedodd von der Leyen nad oedd unrhyw un yn cwestiynu sofraniaeth y DU o’i dyfroedd ei hun, ond yn dal bod angen “rhagweladwyedd a gwarantau ar yr UE ar gyfer pysgotwyr a gwragedd pysgotwyr sydd wedi bod yn hwylio yn y dyfroedd hyn ers degawdau, os nad canrifoedd”.

Diolchodd Von der Leyen i'r senedd am eu cefnogaeth a'u dealltwriaeth yn yr anawsterau y cyflwynwyd cytundeb mor hwyr iddynt. Bydd bargen derfynol yn gannoedd o dudalennau o hyd ac mae angen ei sgwrio yn gyfreithiol a'i chyfieithwyr; mae'n annhebygol y bydd hyn yn barod erbyn sesiwn lawn nesaf Senedd Ewrop ganol mis Rhagfyr. Cydnabyddir yn gyffredinol y bydd angen bargen i gyfarfod llawn ar 28 Rhagfyr. Dywedodd Von der Leyen: “Byddwn yn cerdded y milltiroedd olaf hynny gyda’n gilydd.”

Parhau Darllen

Brexit

Bydd y DU yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli asedau ar ôl Brexit: Sunak

cyhoeddwyd

on

By

Gweinidog Cyllid Prydain, Rishi Sunak (Yn y llun) dywedodd ddydd Mawrth (24 Tachwedd) ei fod yn benderfynol y byddai'r Deyrnas Unedig yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli asedau ar ôl Brexit, yn ysgrifennu William Schomberg.

“Rydyn ni'n dechrau perthynas newydd gyda'r UE. Ac wrth i ni wneud hynny, rydyn ni’n benderfynol y bydd y DU yn parhau i fod yn arweinydd byd-eang ar gyfer rheoli asedau, ”meddai Sunak mewn sylwadau i gynhadledd a drefnwyd gan The Investment Association, grŵp diwydiant.

Parhau Darllen

Brexit

Mae Prif Weinidog Iwerddon yn obeithiol o amlinelliad bargen fasnach Brexit erbyn diwedd yr wythnos

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd Prif Weinidog Iwerddon, Micheal Martin, ddydd Llun (23 Tachwedd) ei fod yn gobeithio y bydd amlinelliad bargen masnach rydd Brexit wedi dod i’r amlwg erbyn diwedd yr wythnos ac anogodd allforwyr Gwyddelig llai parod i baratoi ar gyfer newid, a oes bargen. neu ddim bargen. Dywedodd negodwr Brexit yr Undeb Ewropeaidd ddydd Llun fod gwahaniaethau mawr yn parhau ond bod y ddwy ochr yn gwthio’n galed am fargen, wrth i’r trafodaethau ailddechrau, yn ysgrifennu Padraic Halpin.

Bydd yn rhaid symud ar rai o’r materion allweddol fel pysgodfeydd a’r “cae chwarae gwastad” fel y’i gelwir, meddai Martin. Ond ychwanegodd ei fod wedi cael ymdeimlad o gynnydd gan y ddau dîm negodi, ac mae'n debyg bod cyflwyniad yr wythnos diwethaf gan Arlywydd Comisiwn yr UE Ursula von der Leyen yn un o'r rhai mwyaf gobeithiol hyd yma.

“Byddwn yn obeithiol, erbyn diwedd yr wythnos hon, y gallem weld amlinelliadau bargen, ond mae hynny i’w weld o hyd. Ewyllys wleidyddol sy'n gyfrifol am hynny, yn y Deyrnas Unedig ac rwy'n amlwg bod yr ewyllys wleidyddol yno o'r Undeb Ewropeaidd, ”meddai Martin wrth gohebwyr.

Wrth ymweld â phorthladd Dulyn, porthladd cludo nwyddau a theithwyr mwyaf Iwerddon, dywedodd Martin, er bod 94% o fewnforwyr Gwyddelig o’r DU a 97% o allforwyr wedi cwblhau’r gwaith papur tollau angenrheidiol i barhau i fasnachu â Phrydain, roedd yn poeni am y cymryd -up ymhlith rhai cwmnïau bach a chanolig eu maint.

“Yr un pryder fyddai gen i yw efallai bod hunanfodlonrwydd ymhlith rhai busnesau bach a chanolig y bydd popeth yn iawn ac yn 'Cadarn os ydyn nhw'n cael bargen, oni fydd yn iawn?'. Bydd yn wahanol, ac mae’n rhaid i chi gael hynny yn eich pennau, ”meddai Martin. “Bydd y byd yn newid ac ni fydd mor ddi-dor ag yr oedd ar un adeg. Y llinell waelod yw bod angen i chi baratoi. Nid yw'n rhy hwyr, mae angen i bobl gnoi cil nawr. ”

Parhau Darllen
hysbyseb

Facebook

Twitter

Poblogaidd