Cysylltu â ni

Brexit

Mae'r UE yn rhoi digonolrwydd data'r DU am gyfnod o bedair blynedd

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Heddiw (28 Mehefin) mabwysiadodd yr UE ddau benderfyniad digonolrwydd ar gyfer y Deyrnas Unedig ddeuddydd yn unig cyn i drefn interim amodol y cytunwyd arni yng Nghytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE-DU ddod i ben ar 30 Mehefin 2021. Mae'r cytundebau digonolrwydd newydd yn dod i rym ar unwaith, yn ysgrifennu Catherine Feore. 

Mae'r penderfyniad yn cydnabod bod rheolau'r DU - sydd, i bob pwrpas, yr UE - yn foddhaol i fodloni lefel amddiffyniad yr UE. Mae'r penderfyniadau yn ofynion o dan y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a'r Gyfarwyddeb Gorfodi'r Gyfraith sy'n caniatáu i ddata lifo'n rhydd o'r UE i'r DU. 

Gofynnodd Prif Weinidog Prydain, Boris Johnson, i gefnogwyr blaenllaw Brexit, gan gynnwys Iain Duncan Smith AS, ffurfio tasglu i “fachu ar y cyfleoedd newydd rhag gadael yr UE”. Un o'r meysydd a nodwyd gan y tasglu oedd GDPR, y mae'n ei ystyried yn rhwystr i arloesi a thwf. 

hysbyseb

Yn ei adroddiad terfynol, mae'r tasglu'n nodi erthyglau 5 a 22 o'r GDPR yn benodol 

niweidiol i fusnes. Mae Erthygl 5 o GDPR yn ei gwneud yn ofynnol i ddata gael ei “gasglu at ddibenion penodol, eglur a chyfreithlon” ac “yn ddigonol, yn berthnasol ac yn gyfyngedig i’r hyn sy’n angenrheidiol”. Mae'r tasglu o'r farn bod hyn yn cyfyngu ar ddatblygiad technolegau AI. 

Mae Erthygl 22 o GDPR yn nodi y dylai unigolion “[beidio] fod yn destun penderfyniad yn seiliedig yn unig ar brosesu awtomataidd, gan gynnwys proffilio, sy'n cynhyrchu effeithiau cyfreithiol sy'n ymwneud ag ef neu hi, neu sy'n effeithio'n sylweddol arno ef neu hi yn yr un modd”, mae ochr y DU yn dadlau bod cynnwys gallai adolygiad dynol arwain at benderfyniadau sy'n anghywir, nad oes modd eu hegluro na rhagfarnllyd a dweud na ddylai penderfyniadau awtomataidd fod yn seiliedig ar gydsyniad penodol yn unig, ond y gellid ei ddefnyddio lle roedd budd cyfreithlon neu gyhoeddus mewn chwarae.

hysbyseb

Dywedodd yr Is-lywydd Gwerthoedd a Thryloywder Věra Jourová: “Mae’r DU wedi gadael yr UE ond heddiw mae ei threfn gyfreithiol o amddiffyn data personol fel yr oedd. Oherwydd hyn, rydym yn mabwysiadu'r penderfyniadau digonolrwydd hyn heddiw. ” Cydnabu Jourová bryder y Senedd ynghylch y posibilrwydd o wyro'r DU, ond dywedodd bod mesurau diogelwch sylweddol.  

Dywedodd y Comisiynydd Cyfiawnder Didier Reynders: “Ar ôl misoedd o asesiadau gofalus, heddiw gallwn roi sicrwydd i ddinasyddion yr UE y bydd eu data personol yn cael ei amddiffyn pan fydd yn cael ei drosglwyddo i’r DU. Mae hon yn rhan hanfodol o'n perthynas newydd â'r DU. Mae'n bwysig ar gyfer masnach esmwyth a'r frwydr effeithiol yn erbyn trosedd. ”

Am y tro cyntaf, mae'r penderfyniadau digonolrwydd yn cynnwys 'cymal machlud', sy'n cyfyngu'n llwyr ar eu hyd. Mae hyn yn golygu y bydd y penderfyniadau'n dod i ben yn awtomatig ar ôl pedair blynedd. Ar ôl y cyfnod hwnnw, gellir adnewyddu'r canfyddiadau digonolrwydd, fodd bynnag, dim ond os yw'r DU yn parhau i sicrhau lefel ddigonol o ddiogelwch data.

Mae'r Comisiwn wedi cadarnhau y bydd yn parhau i fonitro'r sefyllfa gyfreithiol yn y DU yn ystod y pedair blynedd hyn ac y gallai ymyrryd ar unrhyw adeg, os yw'r DU yn gwyro oddi wrth lefel yr amddiffyniad sydd ar waith ar hyn o bryd. 

Dywedodd Julian David, Prif Swyddog Gweithredol TechUK, corff masnach ar gyfer sector digidol y DU: “Mae sicrhau penderfyniad digonolrwydd UE-DU wedi bod yn brif flaenoriaeth i techUK a’r diwydiant technoleg ehangach ers y diwrnod ar ôl refferendwm 2016. Mae'r penderfyniad bod cyfundrefn diogelu data'r DU yn cynnig lefel gyfatebol o ddiogelwch i GDPR yr UE yn bleidlais o hyder yn safonau diogelu data uchel y DU ac mae'n hanfodol bwysig i fasnach y DU-UE gan fod llif data rhydd yn hanfodol i bawb. sectorau busnes. ”

Mae'r DU yn gobeithio y gellir datblygu datblygiadau ar y cwestiwn hwn trwy gytundeb cydgysylltu'r sector Digidol a Thechnoleg G7.

Dywedodd Rafi Azim-Khan, Pennaeth Preifatrwydd Data yn y cwmni cyfreithiol rhyngwladol Pillsbury: “Mae'n debyg y gallech chi bweru fflyd wynt alltraeth gyfan y DU gyda'r ochenaid o ryddhad gan fusnesau'r DU. Mae'r DU bellach wedi sicrhau canfyddiad digonolrwydd cyfraith data gan yr UE. Mae hon yn fargen fawr iawn i unrhyw fusnesau sy'n gweithredu yn y DU, gan ei bod yn osgoi cymhlethdodau a allai fod wedi ymyrryd â llif data o'r UE i'r DU, yn yr un modd mae trosglwyddiadau y tu hwnt i'r UE i'r Unol Daleithiau, y Dwyrain Pell a gwledydd eraill. yr effeithir arno.

“Rhaid cofio bod rheolau’r UE wedi bod yn sbarduno newidiadau cyfraith data ledled y byd. Mae'r GDPR yn aml yn cael ei ystyried fel safon aur deddfau preifatrwydd data ac mae wedi cael effaith cryfach fel dylanwadu ar gyfreithiau newydd, fel ym Mrasil a California. Mae'n ymddangos bod yr UE yn barod i gymryd llinell galed dros newidiadau i'r GDPR. Mae'n debygol y bydd y DU yn aros bron yn y cam clo ag Ewrop, efallai gyda rhywfaint o dincio i helpu i ffitio ymdrechion 'Prydain Fyd-eang'. "

Brexit

Dywed gweinidogion Ewrop fod ymddiriedaeth yn y DU ar drai isel

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Is-lywydd y Comisiwn, Maroš Šefčovič, wrth ddiweddaru gweinidogion ar y datblygiadau diweddaraf, fod angen ailadeiladu ymddiriedaeth a’i fod yn gobeithio dod o hyd i atebion gyda’r DU cyn diwedd y flwyddyn. 

Diweddarwyd cyfarfod gweinidogion Ewropeaidd ar gyfer y Cyngor Materion Cyffredinol (21 Medi) ar y sefyllfa o ran cysylltiadau rhwng yr UE a'r DU, yn enwedig o ran gweithredu'r protocol ar Iwerddon / Gogledd Iwerddon.

Diweddarodd Šefčovič weinidogion ar y datblygiadau diweddaraf, gan gynnwys ei ymweliad diweddar ag Iwerddon a Gogledd Iwerddon, ac ailadroddodd gweinidogion eu cefnogaeth i ddull y Comisiwn Ewropeaidd: “Bydd yr UE yn parhau i ymgysylltu â'r DU i ddod o hyd i atebion o fewn fframwaith y protocol. Byddwn yn gwneud ein gorau glas i ddod â rhagweladwyedd a sefydlogrwydd yn ôl i ddinasyddion a busnesau Gogledd Iwerddon ac i sicrhau y gallant wneud y mwyaf o'r cyfleoedd a ddarperir gan y protocol, gan gynnwys mynediad i'r farchnad sengl. "

hysbyseb

Dywedodd yr is-lywydd fod llawer o weinidogion wedi siarad yn y ddadl yng nghyfarfod y Cyngor gyda phryder ynghylch a oedd y DU yn bartner dibynadwy. Dywedodd Gweinidog Ewrop Ewrop, Clement Beaune, ar ei ffordd i mewn i’r cyfarfod na ddylid cymysgu Brexit a’r anghydfod diweddar â Ffrainc dros fargen llong danfor AUKUS. Fodd bynnag, dywedodd fod yna fater o ymddiriedaeth, gan ddweud bod y DU yn gynghreiriad agos ond nad oedd cytundeb Brexit yn cael ei barchu’n llawn a bod angen ymddiriedaeth er mwyn symud ymlaen. 

Nod Šefčovič yw datrys yr holl faterion sy'n weddill gyda'r DU erbyn diwedd y flwyddyn. O ran bygythiad y DU i ddefnyddio Erthygl 16 yn y Protocol sy'n caniatáu i'r DU gymryd camau diogelu penodol os yw'r protocol yn arwain at anawsterau economaidd, cymdeithasol neu amgylcheddol difrifol sy'n agored i barhau neu i ddargyfeirio masnach, dywedodd Šefčovič fod y Byddai'n rhaid i'r UE ymateb a bod gweinidogion wedi gofyn i'r Comisiwn baratoi ar gyfer unrhyw ddigwyddiad. Serch hynny, mae Šefčovič yn gobeithio y gellir osgoi hyn.

Mae Gogledd Iwerddon eisoes yn profi dargyfeirio masnach, o ran ei fewnforion a'i allforion. Mae hyn i'w briodoli i raddau helaeth i'r fargen fasnach denau iawn y mae'r DU wedi dewis ei dilyn gyda'r UE, er iddi gael cynnig opsiynau llai niweidiol. Rhaid cyfyngu unrhyw fesurau diogelu o ran cwmpas a hyd. Mae yna hefyd weithdrefn gymhleth ar gyfer trafod mesurau diogelu a nodir yn atodiad saith y protocol, sy'n cynnwys hysbysu'r Cydbwyllgor, aros mis i gymhwyso unrhyw fesurau diogelwch, oni bai bod amgylchiadau anghyffredin (y bydd y DU yn siŵr o honni eu bod) . Yna bydd y mesurau'n cael eu hadolygu bob tri mis, os digwydd annhebygol y canfyddir eu bod wedi'u seilio'n dda.

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Mae Prydain yn gohirio gweithredu rheolaethau masnach ar ôl Brexit

cyhoeddwyd

on

Dywedodd Prydain ddydd Mawrth (14 Medi) ei bod yn gohirio gweithredu rhai rheolaethau mewnforio ar ôl Brexit, yr eildro iddynt gael eu gwthio yn ôl, gan nodi pwysau ar fusnesau o’r straen cadwyn gyflenwi pandemig a byd-eang.

Gadawodd Prydain farchnad sengl yr Undeb Ewropeaidd ddiwedd y llynedd ond yn wahanol i Frwsel a gyflwynodd reolaethau ffiniau ar unwaith, roedd yn syfrdanu cyflwyno gwiriadau mewnforio ar nwyddau fel bwyd i roi amser i fusnesau addasu.

Ar ôl gohirio cyflwyno sieciau chwe mis eisoes o Ebrill 1, mae'r llywodraeth bellach wedi gwthio'r angen am ddatganiadau a rheolaethau tollau llawn yn ôl i 1 Ionawr, 2022. Bydd angen datganiadau diogelwch o 1 Gorffennaf y flwyddyn nesaf.

hysbyseb

"Rydyn ni am i fusnesau ganolbwyntio ar eu hadferiad o'r pandemig yn hytrach na gorfod delio â gofynion newydd ar y ffin, a dyna pam rydyn ni wedi nodi amserlen newydd bragmatig ar gyfer cyflwyno rheolaethau ffin llawn," meddai gweinidog Brexit, David Frost.

"Bydd gan fusnesau nawr fwy o amser i baratoi ar gyfer y rheolaethau hyn a fydd yn cael eu cyflwyno'n raddol trwy gydol 2022."

Mae ffynonellau diwydiant yn y sector logisteg ac arferion hefyd wedi dweud nad oedd seilwaith y llywodraeth yn barod i orfodi gwiriadau llawn.

hysbyseb

Parhau Darllen

Brexit

Sut y bydd yr UE yn helpu i liniaru effaith Brexit

cyhoeddwyd

on

Bydd cronfa UE gwerth € 5 biliwn yn cefnogi pobl, cwmnïau a gwledydd yr effeithiwyd arnynt gan dynnu’r DU allan o’r Undeb, materion yr UE.

Daeth diwedd cyfnod pontio Brexit, ar 31 Rhagfyr 2020, yn nodi diwedd symudiad rhydd pobl, nwyddau, gwasanaethau a chyfalaf rhwng yr UE a'r DU, gyda chanlyniadau cymdeithasol ac economaidd niweidiol i bobl, busnesau a gweinyddiaethau cyhoeddus ar y ddwy ochr.

Er mwyn helpu Ewropeaid i addasu i'r newidiadau, ym mis Gorffennaf 2020 cytunodd arweinwyr yr UE i greu'r Cronfa Addasu Brexit, cronfa € 5bn (ym mhrisiau 2018) i'w thalu tan 2025. Bydd gwledydd yr UE yn dechrau derbyn yr adnoddau erbyn mis Rhagfyr, yn dilyn cymeradwyaeth y Senedd. Disgwylir i ASEau bleidleisio ar y gronfa yn ystod sesiwn lawn mis Medi.

hysbyseb

Faint fydd yn mynd i'm gwlad?

Bydd y gronfa’n helpu holl wledydd yr UE, ond y cynllun yw i’r gwledydd a’r sectorau yr effeithir arnynt waethaf gan Brexit dderbyn y mwyaf o gefnogaeth. Iwerddon ar frig y rhestr, ac yna'r Iseldiroedd, Ffrainc, yr Almaen a Gwlad Belg.

Mae tri ffactor yn cael eu hystyried i bennu'r swm ar gyfer pob gwlad: pwysigrwydd masnach gyda'r DU, gwerth pysgod sy'n cael eu dal ym mharth economaidd unigryw'r DU a maint y boblogaeth sy'n byw yn rhanbarthau morwrol yr UE agosaf at y DU.

hysbyseb
Infograffig yn egluro'r Gronfa Addasu Brexit
Infograffig yn dangos faint o gefnogaeth y bydd gwledydd unigol yr UE yn ei gael o'r Gronfa Addasu Brexit  

Beth all y gronfa ei ariannu?

Dim ond mesurau a sefydlwyd yn benodol i wrthsefyll canlyniadau negyddol ymadawiad y DU â'r UE fydd yn gymwys i gael cyllid. Gall y rhain gynnwys:

  • Buddsoddi mewn creu swyddi, gan gynnwys rhaglenni gwaith tymor byr, ailsgilio a hyfforddi
  • Ailintegreiddio dinasyddion yr UE sydd wedi gadael y DU o ganlyniad i Brexit
  • Cefnogaeth i fusnesau (yn enwedig busnesau bach a chanolig), pobl hunangyflogedig a chymunedau lleol
  • Adeiladu cyfleusterau tollau a sicrhau gweithrediad rheolaethau ffiniau, ffytoiechydol a diogelwch
  • Cynlluniau ardystio a thrwyddedu

Bydd y gronfa'n talu am wariant yr aethpwyd iddo rhwng 1 Ionawr 2020 a 31 Rhagfyr 2023.

Sector pysgodfeydd a bancio

Mae llywodraethau cenedlaethol yn rhydd i benderfynu faint o arian sy'n mynd i bob ardal. Fodd bynnag, rhaid i wledydd sy'n dibynnu'n sylweddol ar bysgodfeydd ym mharth economaidd unigryw'r DU ymrwymo lleiafswm o'u dyraniad cenedlaethol i bysgodfeydd arfordirol ar raddfa fach, yn ogystal â chymunedau lleol a rhanbarthol sy'n dibynnu ar weithgareddau pysgota.

Mae'r sectorau ariannol a bancio, a allai elwa o Brexit, wedi'u heithrio.

Dysgwch fwy 

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd