Cysylltu â ni

Brexit

Mae gweinidogion yr UE yn awdurdodi dechrau trafodaethau ar Gibraltar

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Rydyn ni'n defnyddio'ch cofrestriad i ddarparu cynnwys mewn ffyrdd rydych chi wedi cydsynio iddyn nhw ac i wella ein dealltwriaeth ohonoch chi. Gallwch ddad-danysgrifio ar unrhyw adeg.

Mabwysiadodd y Cyngor heddiw (5 Hydref) benderfyniad yn awdurdodi agor trafodaethau ar gyfer cytundeb UE-DU mewn perthynas â Gibraltar, yn ogystal â'r cyfarwyddebau negodi. Dyma fydd sylfaen trafodaethau'r Comisiwn Ewropeaidd gyda'r DU.

Y mater mwyaf dadleuol fydd rhyddid i symud a rheoli ffiniau, mae mwy na 15,000 o bobl yn byw yn Sbaen ac yn gweithio yn Gibraltar, sef tua 50% o weithlu Gibraltar. Mae'r diriogaeth yn croesawu tua 10 miliwn o dwristiaid y flwyddyn, ac yn cyfrif am oddeutu chwarter ei heconomi.

Roedd y Prif Weinidog Fabien Picardo (Plaid Lafur Sosialaidd) i fod i gynnal noson yng nghynhadledd y Blaid Geidwadol yr wythnos hon, ond ni lwyddodd i fod yn bresennol oherwydd ei fod wedi contractio COVID-19. Serch hynny, mae'n diolch i Brif Weinidog Prydain, Boris Johnson, am roi “araith barnstorming i gefnogi 'The Rock!'”.

Ni chynhwyswyd Gibraltar yng nghwmpas Cytundeb Masnach a Chydweithrediad yr UE-DU. Cyflwynodd y Comisiwn Ewropeaidd ei gynnig ar gyfer trafod canllawiau ar 20 Gorffennaf. Ar y pryd, dywedodd yr Ysgrifennydd Tramor ar y pryd Dominic Raab, na allai drafod ar y sail hon gan y byddai'n tanseilio sofraniaeth y DU dros Gibraltar: "Rydyn ni wedi dangos pragmatiaeth a hyblygrwydd yn gyson wrth chwilio am drefniadau sy'n gweithio i bob ochr, ac rydyn ni yn siomedig nad yw hyn wedi ei ddychwelyd. Rydym yn annog yr UE i feddwl eto. "

Yn ddiweddar, mae Prif Drafodwr y DU gyda’r UE, yr Arglwydd Frost, wedi bygwth sbarduno Erthygl 16 o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon (NIP) ddechrau mis Tachwedd, os nad yw cynigion y mae’r DU wedi’u gwneud mewn “papur gorchymyn” yn arwain at aildrafod o'r NIP. Mae'r Comisiwn yn annhebygol o ymateb yn gadarnhaol i ddull hectorio'r DU, sydd hefyd yn ychwanegu tensiynau i gysylltiadau rhwng y DU a'r UE hyd yn oed cyn i'r trafodaethau gyda Gibraltar gychwyn.

Rhagwelir y bydd Sbaen, fel aelod-wladwriaeth gyfagos Schengen, yn gyfrifol o ran yr Undeb Ewropeaidd am weithredu cytundeb Schengen. Mae'r Comisiwn yn cydnabod y gall aelod-wladwriaethau ofyn am gefnogaeth dechnegol a gweithredol gan Frontex, o ran rheoli ffiniau yn allanol. Mae Sbaen eisoes wedi mynegi ei bwriad llawn i ofyn am gymorth i Frontex. Mae Prif Weinidog y diriogaeth eisoes wedi dweud mai dyma sut y bydd y pwyntiau mynediad ac allanfa ar y ffin yn debygol o gael eu rheoli.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Brexit

Mae trafodaethau'r Comisiwn ar drwyddedau pysgota ar ôl Brexit yn dwyn ffrwyth

cyhoeddwyd

on

Wrth i'r dyddiad cau ar 10 Rhagfyr fynd yn rhydd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gweithio gydag awdurdodau Prydain, Ffrainc a Guernsey i roi trwyddedau pysgota parhaol i 40 o longau, ac i ddatgan bod tri arall yn cwrdd â'r meini prawf cymhwyster. 

“Mae angen i bob llong Ewropeaidd sy’n cymhwyso o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad dderbyn trwydded er mwyn rhoi diwedd ar hinsawdd ansicrwydd y pysgotwyr,” meddai’r Comisiynydd Sinkevičius. “Mae gan y Comisiwn ac awdurdodau’r DU uchelgais ar y cyd i weithio tuag ato dod â'r broses drwyddedu gyfredol i ben erbyn 10 Rhagfyr. "

Bydd y llongau hyn yn gallu parhau â'u gweithgareddau pysgota yn y dyfroedd hyn y tu hwnt i 31 Ionawr 2022, pan oedd y trwyddedau dros dro cyfredol i ddod i ben.

Daw’r cyhoeddiad hwn ar ôl trafodaethau dwys a chysylltiadau rheolaidd ar bob lefel rhwng y Comisiwn a’r DU, yn ogystal â rhwng y Comisiwn a Ffrainc. Mae'n ddatblygiad pwysig mewn proses gymhleth. Mae'r cynnydd dros y ddau fis diwethaf wedi bod yn anodd ac yn araf, gyda 5 trwydded wedi'u dosbarthu ar gyfer dyfroedd tiriogaethol y DU, a 5 trwydded barhaol ac 20 dros dro ychwanegol ar gyfer dyfroedd Jersey. Daw hyn â chyfanswm y trwyddedau parhaol a ddarperir ar gyfer mynediad i ddyfroedd tiriogaethol y DU a'r dyfroedd o amgylch Jersey a Guernsey i 281.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Brexit

Dywed Šefčovič fod angen i dôn newydd o'r DU arwain at atebion diriaethol

cyhoeddwyd

on

Mewn datganiad yn dilyn cyfarfod heddiw (19 Tachwedd), ailadroddodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič yr angen “i symud i ddull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ac i gyflawni’r materion a godwyd gan randdeiliaid Gogledd Iwerddon”.

Dywedodd Šefčovič ei bod yn hanfodol bod y newid tôn o ochr y DU, a groesawyd yr wythnos diwethaf, “bellach yn arwain at atebion diriaethol ar y cyd yn fframwaith y Protocol”. Pwysleisiodd fod angen cynnydd a'i fod yn brawf o ewyllys da gwleidyddol ar ochr y DU. 

Dywedodd yr Is-lywydd y bu “ymgysylltiad defnyddiol cychwynnol ar lefel dechnegol” ar arferion, ond “anogwch” lywodraeth y DU i symud yn glir tuag at yr UE ym maes rheolaethau glanweithiol a ffytoiechydol i ôl-ddyrannu'r symudiad mawr a wnaed gan yr UE. 

Dywedodd gweinidog y DU, yr Arglwydd Frost, fod bylchau sylweddol yn parhau ac er iddo fethu â chwrdd ag ymdrechion yr UE i leddfu problemau ymarferol yn sylweddol, fe barhaodd i fygwth sbarduno Erthygl 16 o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon, “er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau i bobl y Gogledd Iwerddon. ”

hysbyseb

Yn gynharach yn y dydd fe wnaeth Šefčovič annerch Sefydliad Brexit Prifysgol Dinas Dulyn, yn ei araith dywedodd fod y Cytundeb Tynnu’n Ôl, sy’n cynnwys Protocol Gogledd Iwerddon, yn rhag-amod ar gyfer y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad a gyrhaeddwyd yn 2020: "Y ddau gytundeb wedi'u cysylltu'n gynhenid ​​- ni all un fodoli heb y llall. "

Ac eithrio'r Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd (DUP), nid oes unrhyw blaid wleidyddol arwyddocaol yng Ngogledd Iwerddon yn ceisio cwymp Cynulliad Gogledd Iwerddon ar y mater hwn. Mae arweinydd y blaid unoliaethol fawr arall, Plaid Unoliaethol Ulster (UUP), Doug Beattie, wedi dweud y dylid delio â’r materion sy’n gysylltiedig â’r protocol trwy gyd-drafod.

hysbyseb

Mae ymdrechion y Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cael eu croesawu gan y Blaid Gynghrair nad ydynt yn cyd-fynd a phleidiau cenedlaetholgar (Sinn Fein a’r SDLP), ddoe cyfarfu ASau o Bwyllgor Dethol Gogledd Iwerddon y DU ag ASEau ar grŵp cydlynu UE-DU Senedd Ewrop.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Brexit

Mae Šefčovič yn croesawu newid tôn o ochr y DU

cyhoeddwyd

on

Ar ôl wythnos arall o drafodaethau, croesawodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič y newid mewn tôn o ochr y DU yn dilyn ei gyfarfod â gweinidog y DU sydd â chyfrifoldeb am gysylltiadau â'r UE, yr Arglwydd Frost. 

Dywedodd Šefčovič y byddai ffocws tebyg i laser yr wythnos nesaf yn cael ei roi i gwestiwn meddyginiaethau a’r materion ymarferol eraill sydd wedi cael eu hamlygu gan randdeiliaid Gogledd Iwerddon. 

Meddai: “Mae fy neges wedi bod yn glir ac yn gyson - mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo i ddod o hyd i atebion ymarferol i’r bobl a’r rhanddeiliaid yng Ngogledd Iwerddon; mae ein pecyn yn ymateb uniongyrchol i bryderon a godwyd ganddynt ac yn gwneud gwahaniaeth diriaethol. ”

Dywed Šefčovič fod yr UE bellach yn disgwyl dychwelyd ymdrechion yr UE, gan gadw sefydlogrwydd a rhagweladwyedd i Ogledd Iwerddon, “yn gynhwysyn allweddol i’r economi leol ffynnu”. Er mwyn gwireddu'r cyfleoedd gwell y mae'r Protocol a phecyn yr UE yn eu darparu.

hysbyseb

Cyhoeddodd yr Arglwydd Frost ddatganiad ar ôl y cyfarfod yn dweud mai dewis y DU oedd dod o hyd i ffordd gydsyniol ymlaen. Serch hynny, cadwodd Frost ei fygythiad o ddefnyddio mesurau diogelwch Erthygl 16, i gyd yn cael ei glustogi fel “rhan gyfreithlon o ddarpariaethau'r Protocol”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd