Cysylltu â ni

Brexit

Yr UE a'r UD yn cytuno bod angen i'r DU gadw at Brotocol Gogledd Iwerddon

RHANNU:

cyhoeddwyd

on

Heddiw (10 Tachwedd), cyfarfu Llywydd y Comisiwn Ewropeaidd Ursula von der Leyen ag Arlywydd yr Unol Daleithiau Joe Biden yn y Tŷ Gwyn lle trafodwyd nifer o faterion dybryd o’r sefyllfa gyda Belarus i’r Wcráin, ond siaradodd yr arweinwyr hefyd am y problemau cyfredol gyda'r DU yn dibynnu ar ei hymrwymiadau a wnaed ym Mhrotocol Gogledd Iwerddon.  

Yn dilyn y cyfarfod, dywedodd von der Leyen: “Rydym yn barod fel Undeb Ewropeaidd i ddangos yr hyblygrwydd mwyaf posibl ac rydym wedi dangos yr hyblygrwydd mwyaf posibl o fewn y protocol, ond mae'n bwysig cadw at yr hyn yr ydym wedi cytuno arno a'i lofnodi gyda'n gilydd i weithio gydag ef. hynny. 

“Yr Arlywydd Biden a minnau, rydym yn rhannu’r asesiad ei bod yn bwysig i heddwch a sefydlogrwydd ar ynys Iwerddon gadw’r cytundeb tynnu’n ôl a chadw at y protocol.”

Mae’r cyfarfod yn cael ei gynnal ddiwrnod ar ôl i uwch gynrychiolwyr yr Unol Daleithiau o bwyllgorau dylanwadol gyhoeddi datganiad ar “fygythiad y DU i alw Erthygl 16 o Brotocol Gogledd Iwerddon. 

hysbyseb

Dywedodd y cynrychiolwyr Gregory W. Meeks, Cadeirydd Pwyllgor Materion Tramor y Tŷ, William R. Keating, Cadeirydd Is-bwyllgor Ewrop, Ynni, yr Amgylchedd a Seiber, Earl Blumenauer, Cadeirydd yr Is-bwyllgor Ffyrdd a Dulliau ar Fasnach, a Brendan Boyle. :

“Roedd Protocol Gogledd Iwerddon yn gyflawniad sylweddol yn ystod y broses Brexit gyfnewidiol, ac mae ei weithrediad llawn yn hanfodol ar gyfer sicrhau nad yw Brexit yn tanseilio degawdau o gynnydd tuag at heddwch ar ynys Iwerddon. 

“Cymerodd Cytundeb Dydd Gwener y Groglith a’r broses heddwch ehangach amynedd ac amser i’w adeiladu, gyda chyfraniadau didwyll gan y cymunedau yng Ngogledd Iwerddon, yr Unol Daleithiau, y Deyrnas Unedig, Iwerddon, ac eraill. Fodd bynnag, gall heddwch ddatod yn gyflym.  

hysbyseb

“Wrth fygwth galw Erthygl 16 o Brotocol Gogledd Iwerddon, mae’r Deyrnas Unedig yn bygwth nid yn unig ansefydlogi cysylltiadau masnach, ond hefyd y heddwch caled hwnnw. Rydym yn galw ar y DU i gefnu ar y llwybr peryglus hwn, ac i ymrwymo i weithredu Protocol Gogledd Iwerddon yn llawn. ”

Wrth siarad yn Nhŷ’r Arglwyddi heddiw, dywedodd yr Arglwydd Frost fod pecyn cynigion y Comisiwn i fynd i’r afael â rhai pryderon busnes a rhanddeiliaid yn “werth eu trafod”. 

Dywedodd Frost fod trafodaethau ar y gweill i drafod cwestiynau pwysig eraill “megis materion cydgysylltiedig gosod cyfraith yr UE a’r Llys Cyfiawnder, cymorth gwladwriaethol, TAW, safonau nwyddau, ac ati.”

Yn ôl Frost, nid yw’r llywodraeth wedi rhoi’r gorau iddi ar y broses eto ond maes o law gallai ddefnyddio mesurau diogelu a ganiateir o dan Erthygl 16 o’r Protocol. Sicrhaodd Frost gymheiriaid, pe bai Erthygl 16 yn cael ei defnyddio, y byddai'r llywodraeth yn nodi ei hachos “yn hyderus ac yn nodi pam ei bod yn gwbl gyson â'n rhwymedigaethau cyfreithiol.” Dywedodd Frost hefyd fod yr UE “yn awgrymu mai dim ond am bris dial enfawr ac anghymesur y gallwn ni gymryd y camau hynny.”

Mewn ymateb i ddatganiad Frost, dywedodd y Farwnes Chapman o Darlington: “Yn ganolog i hyn mae pobl a chymunedau Gogledd Iwerddon. Mae'r dystiolaeth yn dangos fwyfwy eu bod eisiau bargen rhwng yr UE a'r DU, nid stand-yp arall, gyda'r holl ansicrwydd a ddaw yn sgil hynny. Canfu Sefydliad Astudiaethau Gwyddelig uchel ei barch bod pobl Gogledd Iwerddon yn gwrthwynebu defnyddio Erthygl 16 ac yn lle hynny eisiau atebion [...].

“Mae’n bryd i’r Gweinidog ddangos peth cyfrifoldeb. Dylai weithio’n adeiladol gyda’r UE i ddod o hyd i atebion, ac yna, os yw’n dal i allu, o ystyried popeth sydd wedi digwydd, rhaid iddo chwarae rhan weithredol wrth ailadeiladu cefnogaeth ac ymddiriedaeth ymhlith yr holl gymunedau yng Ngogledd Iwerddon. ”

Bydd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd, Maroš Šefčovič, yn cwrdd â busnesau a rhanddeiliaid Gogledd Iwerddon eto yfory.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb

Brexit

Mae trafodaethau'r Comisiwn ar drwyddedau pysgota ar ôl Brexit yn dwyn ffrwyth

cyhoeddwyd

on

Wrth i'r dyddiad cau ar 10 Rhagfyr fynd yn rhydd, mae'r Comisiwn Ewropeaidd wedi gweithio gydag awdurdodau Prydain, Ffrainc a Guernsey i roi trwyddedau pysgota parhaol i 40 o longau, ac i ddatgan bod tri arall yn cwrdd â'r meini prawf cymhwyster. 

“Mae angen i bob llong Ewropeaidd sy’n cymhwyso o dan y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad dderbyn trwydded er mwyn rhoi diwedd ar hinsawdd ansicrwydd y pysgotwyr,” meddai’r Comisiynydd Sinkevičius. “Mae gan y Comisiwn ac awdurdodau’r DU uchelgais ar y cyd i weithio tuag ato dod â'r broses drwyddedu gyfredol i ben erbyn 10 Rhagfyr. "

Bydd y llongau hyn yn gallu parhau â'u gweithgareddau pysgota yn y dyfroedd hyn y tu hwnt i 31 Ionawr 2022, pan oedd y trwyddedau dros dro cyfredol i ddod i ben.

Daw’r cyhoeddiad hwn ar ôl trafodaethau dwys a chysylltiadau rheolaidd ar bob lefel rhwng y Comisiwn a’r DU, yn ogystal â rhwng y Comisiwn a Ffrainc. Mae'n ddatblygiad pwysig mewn proses gymhleth. Mae'r cynnydd dros y ddau fis diwethaf wedi bod yn anodd ac yn araf, gyda 5 trwydded wedi'u dosbarthu ar gyfer dyfroedd tiriogaethol y DU, a 5 trwydded barhaol ac 20 dros dro ychwanegol ar gyfer dyfroedd Jersey. Daw hyn â chyfanswm y trwyddedau parhaol a ddarperir ar gyfer mynediad i ddyfroedd tiriogaethol y DU a'r dyfroedd o amgylch Jersey a Guernsey i 281.

hysbyseb

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Brexit

Dywed Šefčovič fod angen i dôn newydd o'r DU arwain at atebion diriaethol

cyhoeddwyd

on

Mewn datganiad yn dilyn cyfarfod heddiw (19 Tachwedd), ailadroddodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič yr angen “i symud i ddull sy’n canolbwyntio ar ganlyniadau ac i gyflawni’r materion a godwyd gan randdeiliaid Gogledd Iwerddon”.

Dywedodd Šefčovič ei bod yn hanfodol bod y newid tôn o ochr y DU, a groesawyd yr wythnos diwethaf, “bellach yn arwain at atebion diriaethol ar y cyd yn fframwaith y Protocol”. Pwysleisiodd fod angen cynnydd a'i fod yn brawf o ewyllys da gwleidyddol ar ochr y DU. 

Dywedodd yr Is-lywydd y bu “ymgysylltiad defnyddiol cychwynnol ar lefel dechnegol” ar arferion, ond “anogwch” lywodraeth y DU i symud yn glir tuag at yr UE ym maes rheolaethau glanweithiol a ffytoiechydol i ôl-ddyrannu'r symudiad mawr a wnaed gan yr UE. 

Dywedodd gweinidog y DU, yr Arglwydd Frost, fod bylchau sylweddol yn parhau ac er iddo fethu â chwrdd ag ymdrechion yr UE i leddfu problemau ymarferol yn sylweddol, fe barhaodd i fygwth sbarduno Erthygl 16 o Brotocol Iwerddon / Gogledd Iwerddon, “er mwyn cyflawni ei gyfrifoldebau i bobl y Gogledd Iwerddon. ”

hysbyseb

Yn gynharach yn y dydd fe wnaeth Šefčovič annerch Sefydliad Brexit Prifysgol Dinas Dulyn, yn ei araith dywedodd fod y Cytundeb Tynnu’n Ôl, sy’n cynnwys Protocol Gogledd Iwerddon, yn rhag-amod ar gyfer y Cytundeb Masnach a Chydweithrediad a gyrhaeddwyd yn 2020: "Y ddau gytundeb wedi'u cysylltu'n gynhenid ​​- ni all un fodoli heb y llall. "

Ac eithrio'r Blaid Unoliaethol Ddemocrataidd (DUP), nid oes unrhyw blaid wleidyddol arwyddocaol yng Ngogledd Iwerddon yn ceisio cwymp Cynulliad Gogledd Iwerddon ar y mater hwn. Mae arweinydd y blaid unoliaethol fawr arall, Plaid Unoliaethol Ulster (UUP), Doug Beattie, wedi dweud y dylid delio â’r materion sy’n gysylltiedig â’r protocol trwy gyd-drafod.

hysbyseb

Mae ymdrechion y Comisiwn Ewropeaidd hefyd wedi cael eu croesawu gan y Blaid Gynghrair nad ydynt yn cyd-fynd a phleidiau cenedlaetholgar (Sinn Fein a’r SDLP), ddoe cyfarfu ASau o Bwyllgor Dethol Gogledd Iwerddon y DU ag ASEau ar grŵp cydlynu UE-DU Senedd Ewrop.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen

Brexit

Mae Šefčovič yn croesawu newid tôn o ochr y DU

cyhoeddwyd

on

Ar ôl wythnos arall o drafodaethau, croesawodd Is-lywydd y Comisiwn Ewropeaidd Maroš Šefčovič y newid mewn tôn o ochr y DU yn dilyn ei gyfarfod â gweinidog y DU sydd â chyfrifoldeb am gysylltiadau â'r UE, yr Arglwydd Frost. 

Dywedodd Šefčovič y byddai ffocws tebyg i laser yr wythnos nesaf yn cael ei roi i gwestiwn meddyginiaethau a’r materion ymarferol eraill sydd wedi cael eu hamlygu gan randdeiliaid Gogledd Iwerddon. 

Meddai: “Mae fy neges wedi bod yn glir ac yn gyson - mae’r Undeb Ewropeaidd wedi ymrwymo i ddod o hyd i atebion ymarferol i’r bobl a’r rhanddeiliaid yng Ngogledd Iwerddon; mae ein pecyn yn ymateb uniongyrchol i bryderon a godwyd ganddynt ac yn gwneud gwahaniaeth diriaethol. ”

Dywed Šefčovič fod yr UE bellach yn disgwyl dychwelyd ymdrechion yr UE, gan gadw sefydlogrwydd a rhagweladwyedd i Ogledd Iwerddon, “yn gynhwysyn allweddol i’r economi leol ffynnu”. Er mwyn gwireddu'r cyfleoedd gwell y mae'r Protocol a phecyn yr UE yn eu darparu.

hysbyseb

Cyhoeddodd yr Arglwydd Frost ddatganiad ar ôl y cyfarfod yn dweud mai dewis y DU oedd dod o hyd i ffordd gydsyniol ymlaen. Serch hynny, cadwodd Frost ei fygythiad o ddefnyddio mesurau diogelwch Erthygl 16, i gyd yn cael ei glustogi fel “rhan gyfreithlon o ddarpariaethau'r Protocol”.

Rhannwch yr erthygl hon:

Parhau Darllen
hysbyseb
hysbyseb

Poblogaidd