Cysylltu gyda ni

Wcráin

Dod â stori Babyn Yar yn ôl yn fyw

cyhoeddwyd

on

Yn 1961, un mlynedd ar bymtheg ar ôl diwedd yr Ail Ryfel Byd, ysgrifennodd y bardd Rwsiaidd Yevgeny Yevtuschenko ei waith arswydus Babyn Yar, sy’n agor yn alarus ac yn enwog gyda’r llinell: “Nid oes unrhyw heneb yn sefyll dros Babyn Yar.” Yn wir, nid yw ymweliad â'r parc golygfaol sydd bellach yn nodi ardal Babyn Yar ym mhrifddinas Wcráin, Kyiv, yn rhoi fawr o arwydd o'r arswyd a ddatblygodd yno ychydig dros 79 mlynedd yn ôl. Ychydig ddyddiau ar ôl i'r Natsïaid feddiannu Kyiv ym mis Medi 1941, gorymdeithiwyd tua 34,000 o Iddewon y ddinas i geunant Babyn Yar a chawsant eu saethu'n farw dros gyfnod o ddeuddydd. Daeth yn foment arloesol, gan arwain at saethu tua 1.5 miliwn o Iddewon yn Nwyrain Ewrop. Mewn llofruddiaethau ar raddfa fawr yn ddiweddarach ar yr un safle, fe wnaeth y Natsïaid hefyd lofruddio degau o filoedd o wrthwynebwyr gwleidyddol Wcrain, carcharorion Rwsiaidd, Roma, salwch meddwl ac eraill. Babyn Yar yw bedd torfol mwyaf Ewrop.

Ac eto tan nawr, mae stori Babyn Yar wedi mynd heb ei hadrodd i raddau helaeth. Wrth i’r bardd Yevtuschenko roi cyhoeddusrwydd dewr, degawdau o ymdrechion Sofietaidd i guddio’r gorffennol, i guddio hanes nad oedd yn cydymffurfio â’r naratif Comiwnyddol cyffredinol, gadawodd Babyn Yar yn ddiffaith o unrhyw gofeb ystyrlon i’r lliaws o ddioddefwyr Iddewig, a laddwyd yn llwyr oherwydd eu Iddewiaeth. Heddiw, yr unig atgoffa yw heneb Menorah gymedrol (candelabra Iddewig) a osodwyd yn fuan ar ôl annibyniaeth Wcrain. Mae pethau ar fin newid o'r diwedd, gyda datblygiad y Canolfan Goffa Holocost Babyn Yar (BYHMC). Bydd y prosiect yn cynnwys amgueddfa o'r Holocost o'r radd flaenaf, y gyntaf yn y rhanbarth, a fydd yn defnyddio technolegau arloesol i ymgysylltu ac addysgu cenhedlaeth newydd. Er bod drysau’r amgueddfa yn annhebygol o agor tan 2026, mae BYHMC eisoes yn mynd ati i gynnal cof cyflafan Babyn Yar. Mae deuddeg prosiect ymchwil ac addysg ar eu hanterth, gan roi cyfle i bobl ddarganfod a dysgu mwy.

Yn y cyfamser, mae BYHMC hefyd wedi datblygu nodiadau atgoffa corfforol pwerus o'r drasiedi a ddatblygodd, i bawb sy'n ymweld â'r safle. Ym mis Medi, ar y 79th pen-blwydd y gyflafan, ym mhresenoldeb Arlywydd Wcráin Volodymyr Zelensky, dadorchuddiodd BYHMC dri chofeb awyr agored newydd sbon yn Babyn Yar. Gyda'i gilydd, mae'r tri gosodiad yn cyfuno elfennau clywedol a gweledol pwerus, gan roi profiad aml-synhwyraidd a phryfoclyd i'r ymwelydd.

Mae cyfarwyddwr artistig BYHMC, Ilya Khrzanovskiy, yn dweud ei fod yn gryno, “Dim ond un ffordd i ddweud stori yw ffeithiau caled ar ffurf tystiolaeth ddogfennol.” Mae'n credu bod profiad emosiynol yn hollbwysig. “Y cysylltiad emosiynol hwn a all wirioneddol gael effaith a sicrhau bod gwersi hanesyddol yn cael eu dysgu,” ychwanegodd.

Un o'r gosodiadau newydd yw'r Mirror Field trawiadol, sy'n cynnwys deg colofn ddur chwe troedfedd o uchder. Yr artist gweledol Denis Shibanov oedd yn gyfrifol am ddatblygu’r heneb. Dywed i'r syniad canolog ddod ato ar unwaith. Mae pob colofn wedi'i marcio â rhaeadr o dyllau bwled. Yn gyfan gwbl, mae'r deg colofn yn cynnwys 100,000 o dyllau bwled, sy'n cynrychioli bywydau unigol y tua 100,000 o bobl a lofruddiwyd i gyd yn Babyn Yar. Y tu hwnt i'r arwyddocâd rhifiadol a'r effaith weledol ysgytwol, mae Shibanov eisiau i'r tyllau bwled gael effaith adlewyrchol ar yr ymwelydd. “Pan ddaw person yn agos, gallant weld adlewyrchiad eu hwyneb eu hunain wrth ymyl twll bwled - Hynny yw, gallai unrhyw un ohonom fod yn ddioddefwr posib.” Fodd bynnag, daw nos â nodyn o obaith, wrth i'r colofnau gael eu goleuo, gan anfon darnau o olau i'r awyr.

Mae brig pob colofn wedi cael ei ffrwydro ac felly wrth i ymwelwyr syllu tuag i fyny, maen nhw'n wynebu llanast o ddur tangled yn erbyn cefndir yr awyr. Gobaith Shibanov yw bod y cyferbyniad trawiadol yn ennyn deuoliaeth emosiynau. Meddai, “Gobeithio, mae yna gymysgedd o deimladau. Arswyd a gobaith ar gyfer y dyfodol. Oer. Lle gwag. Arswyd yr hyn y gall bodau dynol ei wneud. Ar y llaw arall, mae’r awyr yn rhoi gobaith. ”

Ategir effaith weledol y colofnau gan brofiad clywedol pwerus. Mae organ wedi'i gwneud o bibellau draen plastig wedi'i gosod o dan y Maes Drych. Cafodd "organ y bibell ddraenio" ei genhedlu a'i dylunio gan yr artist amlgyfrwng Wcreineg Maksym Demydenko. Mae'r organ electro-acwstig hon yn cynnwys 24 o bibellau draenio plastig o wahanol ddiamedrau a hyd ac mae'n cynnwys siaradwyr mewnol wedi'u tiwnio i wahanol amleddau. Mae atgynhyrchu amleddau sain trwy'r organ hon, sy'n cyfateb i werth rhifiadol enwau dioddefwyr a gyfrifir o lythrennau Hebraeg, yn creu cymysgedd o gyseiniannau a myfyrdodau. Yng ngeiriau Demydenko “mae darn gwyrthiol o gerddoriaeth yn deillio’n gyson mewn teyrnged i gof dioddefwyr Babyn Yar”.

Yr ail osodiad newydd yw casglu Monoculars. Mae'r enw ei hun yn rhoi rhywfaint o synnwyr o'r siwrnai weledol ac emosiynol sydd i ddod. Mae dau fath o fonocwlars wedi'u gosod. Mae un fersiwn, wedi'i lleoli o amgylch perimedr y Mirror Field, yn gyfres o strwythurau gwenithfaen coch, pob un yn atgoffa silwét. Ymhob unlliw, gall yr ymwelydd ddarllen manylion bywgraffyddol dioddefwr Babyn Yar a rhoi at ei gilydd y bywyd a gollwyd. Fel yr eglura Shibanov, bwriad y monocwlars hyn yw annog empathi gyda'r dioddefwyr. “Mae'r silwetau a grëir gan y monocwlars hyn wedi'u siapio fel targed ar ystod tanio. Hynny yw, pan fydd yr ymwelydd yn eu hwynebu, nid yn unig y maent yn dysgu am y dioddefwyr, ond maent yn meddwl sut mae pob un ohonom yn darged posib. ” Yn y pen draw, meddai Shibanov, “Mae yna fywyd y tu ôl i bob silwét. Gall ymwelwyr ofyn i'w hunain, pa ysgol a fynychwyd ganddynt? Sut olwg oedd ar eu tŷ? ”

Mae ail fersiwn y monocwlar yn siâp heb ei ddiffinio yn yr un modd, wedi'i wneud o wenithfaen coch garw. Mae pob un o'r 15 cerflun hyn wedi'u lleoli yn yr union bwynt lle tynnodd y ffotograffydd milwrol Natsïaidd Johannes Hahle 15 ffotograff o Babyn Yar ym mis Hydref 1941. Trwy beiriant edrych wedi'i ymgorffori ym mhob cerflun, gall ymwelwyr weld y ffotograff fel y'i cofnodwyd gan Hahle. Daw'r monociwlaidd yn ffenestr i'r gorffennol trwy lygaid y rhai sy'n gyfrifol am ei erchyllterau.

Y gofeb newydd olaf yw Taith Gerdded Sain Heneb Menorah. Mae 32 o bileri sydd wedi'u gosod yn arbennig yn llinellu'r llwybr 300 metr o'r briffordd tuag at heneb Menorah bresennol Babyn Yar. Mae'r daith gerdded sain yn mynd â'r ymwelydd ar daith drwy brofiad. Yn deillio o bob piler mae lleisiau, hen ac ifanc, dynion a menywod, yn darllen enwau'r 19,000 o ddioddefwyr cyflafan Babyn Yar sydd wedi'u nodi hyd yn hyn. Mae pob siaradwr yn gweithredu o sianel sain annibynnol. O ganlyniad, mae cyfeiriad a chyflymder pob ymwelydd wrth iddynt gerdded, yn creu profiad clywedol unigryw. Lluniodd Demydenko y cysyniad, gan ddweud ei fod eisiau “dod o hyd i ffordd i ddarllen enwau’r dioddefwyr diniwed” yng nghanol ehangder Babyn Yar.

Ychwanegodd Demydenko elfen sain arall wrth i ymwelwyr agosáu at y Menorah. Ynghyd ag enwau'r meirw mae'r weddi Iddewig draddodiadol dros eneidiau'r ymadawedig. Ar ddiwedd y daith, cyflwynir cân Iddewig arall, recordiad o'r 1920au wedi'i ganu gan gantor wedi'i hyfforddi yn Kyiv. Mae'n atgoffa rhywun o'r byd Iddewig bywiog a gafodd ei ddileu mor drasig.

Mae'r tri gosodiad newydd yn rhan allweddol o ymrwymiad BYHMC tuag at ddarparu profiad aml-ddimensiwn i ddysgu hanes. Trwy ymgysylltu â synhwyrau lluosog, maent yn sicrhau y gall arswyd Babyn Yar atseinio a siarad â phobl am genedlaethau i ddod. Mae'r Amgueddfa'n addo parhau â'r broses hon, gan gyfuno ymchwil â thechnoleg ac yn y pen draw chwarae rôl bwysig wrth i'r byd fynd i'r afael â chadw cof yr Holocost. Wrth i oroeswyr awr dywyllaf dynoliaeth barhau i leihau, bydd yn gofeb amserol a phryfoclyd i un o benodau mwyaf ysgytwol yr Holocost. Yng ngeiriau Denis Shibanov: “Rydw i eisiau i bobl ddeall bod pob person yn fyd a dinistrio byd cyfan oedd pob lladd.” Yn yr ysbryd hwn, mae'r tair heneb newydd yn cynrychioli cam sylweddol tuag at ateb galarnad y bardd Yevtuschenko fwy na hanner canrif yn ôl, y dylai cofeb sefyll yn Babyn Yar yn wir.

Wcráin

Dylai'r Wcráin brofi i fod yn bŵer amaethyddol mewn byd ôl-COVID

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig COVID-19 wedi newid y byd yn sylweddol. Ar y naill law, y targedau uniongyrchol o leihau awyr-cyfraddau heintio roced, mae cynyddu gallu rhaglenni gofal dwys a brechu yn gofyn am sylw brys yr holl genhedloedd. Ar y llaw arall, Roedd arweinwyr  Rhaid hefyd adolygu eu polisi cyflenwiau, yn enwedig cadwyni dosbarthu byd-eang i gadw nwyddau a gwasanaethau hanfodol i lifo, yn ysgrifennu Vadym Ivchenko.

Ansicrwydd Bwyd ledled y Byd

Mae pobl bob amser wedi bod angen bwyd ac adnoddau sylfaenol i oroesi hyd yn oed cyn lledaeniad y pandemig hwn. Fis Ebrill diwethaf, rhagwelodd y Cenhedloedd Unedig y gallai nifer y bobl sy'n wynebu ansicrwydd bwyd difrifol ledled y byd ddyblu i 265 miliwn oherwydd effaith COVID-19. Rydyn ni nawr yn wynebu'r dasg herculean o achub cymaint ohonyn nhw â phosib yn ddynol rhag newynu.

Leinin arian amaethyddiaeth

Os oes leinin arian yn yr argyfwng hwn sy'n datblygu, mae amaethyddiaeth wedi profi i fod yn fwy gwydn i effaith COVID-19 na'r diwydiant gweithgynhyrchu. Er ei bod yn wir y bu arafu sylweddol o hyd, yn enwedig mewn sefyllfaoedd lle darganfuwyd brigiadau, ni orfodwyd y sector amaeth erioed i gau i lawr yn llawn. Waeth beth yw pandemig byd-eang, mae angen i bobl fwyta o hyd, gan adael galw'r farchnad am gynhyrchion amaethyddol bron yn ddigyfnewid. Y prif ffactor y daeth y pandemig i ganolbwynt arno yw mater diogelwch bwyd.

Gall Wcráin Helpu

Fy safbwynt cadarn yw bod gan yr Wcrain bob cyfle i chwarae rhan ganolog yn yr ymdrech sydd i ddod i gael diogelwch bwyd byd-eang yn wyneb y pandemig COVID-19. Cyfeiriwyd at fy ngwlad yn aml fel basged bara Canol Ewrop, a chyda ansicrwydd bwyd byd-eang ar fin cynyddu'n ddramatig, ynghyd â chynnyrch amaethyddol mawr yr Wcrain, gall ddod yn fasged fara i'r byd i gyd yn fuan. Yn gryno, mae Wcráin yn fwyn aur amaethyddol. Eisoes mae ffermwyr Wcrain yn bwydo'r byd, gan gyflenwi cynhyrchion bwyd i 205 o wledydd. Mae'r wlad yn gartref i oddeutu 25% o bridd daear du'r byd, sy'n enwog am ei lefel uchel o ffrwythlondeb. Er nad oes ganddo'r un lefel o gynnyrch cnwd eto â gwledydd sydd â chynhyrchiant amaethyddol modern, mae gan yr Wcrain eisoes y potensial i fwydo mwy na 600 miliwn o bobl. I roi hyn mewn persbectif, dim ond un rhan o bymtheg o'i gynhyrchiad cyfredol sydd ei angen ar yr Wcrain i fwydo ei phoblogaeth ddomestig, gan adael y gweddill ar gael i'w allforio.

Mae'r Wcráin yn graddio fel allforiwr mwyaf olew blodyn yr haul yn y byd, yn ail mewn cnau, yn drydydd mewn mêl, haidd, a had rêp, pedwerydd mewn corn, pumed mewn gwenith, seithfed mewn soi, wythfed mewn cyw iâr, degfed mewn wyau cyw iâr, ac unfed ar ddeg mewn blawd. Cynhyrchion amaethyddol yw prif sail masnach dramor yr Wcrain. Mae cynhyrchion amaethyddol a bwydydd yn cynrychioli tua 40% o werth allforion cyffredinol y genedl, cyfran werthfawr o refeniw arian tramor y wlad.

Partneriaethau byd-eang mae gennych ran bwysig i'w chwarae

Un peth sy'n amlwg yw bod cwmnïau blaenllaw ledled y byd yn dechrau cymryd sylw. Mae cwmnïau rhyngwladol mawr, fel John Deere, Syngenta, NCH Capital, NCH Agroprosperis, Monsanto Company, a Cargill i gyd wedi dechrau gweithio a datblygu eu cynhyrchiad yn yr Wcrain.

Fel aelod o Bwyllgor Amaethyddiaeth Verkhovna Rada (Senedd Wcrain) rwyf wedi gweithio gyda Cargill ar ddatblygu prosiectau amaethyddol pwysig. Mae gen i weledigaeth a phrofiad personol o sut y gall corfforaethau amaethyddol mawr gefnogi'r wlad mewn cyfnod anodd. Y llynedd, er enghraifft, rhoddodd Cargill Financial Services International fenthyciad gwladol o € 250 miliwn i'r Wcráin.

Mae'r Wcráin eisoes yn cymryd camau breision i gynyddu ei photensial masnach. Mae maint y fasnach rhwng yr Wcrain a'r UE wedi cynyddu'n sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf. Yn yr un modd, rhwng yr Wcrain a'r UD, mae'r ffigur wedi rhagori ar $ 5 biliwn y flwyddyn, gyda dofednod, olew blodyn yr haul, blawd, alcohol, ffrwythau a llysiau yn ddim ond rhai o'r nwyddau a allforir. Mae'r Wcráin yn gallu darparu ystod lawer ehangach o gynhyrchion, ond mae'n cael ei ddal yn ôl gan rwystrau masnach, a fydd, gobeithio, yn cael eu graddio'n ôl yn fuan. Y ffactor allweddol i ni yw dod o ddifrif fel cymdeithas wrth fynd i'r afael ag ansicrwydd bwyd byd-eang.

Yr angen am technoleg flaengardiwinyddiaeth

Er mwyn diweddaru seilwaith amaethyddol y wlad a chynyddu cynnyrch cnydau, mae tua 15% o gwmnïau wedi dechrau gweithredu arloesiadau amaethyddol trwy brynu atebion cwmnïau cychwyn technoleg dramor a domestig. Mae llawer hefyd yn datblygu eu datrysiadau mewnol eu hunain, ac yn ôl Cymdeithas AgTech Wcráin, mae nifer y cychwyniadau amaethyddol yn yr Wcrain wedi codi i fwy nag 80.

Daw'r holl ddatblygiadau hyn mewn pryd i fynd i'r afael â'r bygythiad mwyaf sy'n wynebu dynoliaeth ar hyn o bryd, yn fwy na newid pandemig COVID-19, a allai fod yn anghildroadwy. Erbyn 2050, mewn dim ond 30 mlynedd fer, rhagwelir y bydd poblogaeth y byd yn tyfu cymaint fel y bydd angen 70% yn fwy o fwyd i'w gynnal. Gwaethygir y ffrwydrad poblogaeth hwn gan newidiadau amgylcheddol i amaethyddiaeth, gan fod maint y tir amaethyddol yn gostwng yn flynyddol. Mae halogi pridd â metelau trwm, gwastraff ymbelydrol, a phlaladdwyr yn bygwth bioamrywiaeth, yn lleihau ansawdd bwyd, ac yn cael effeithiau negyddol ar iechyd pobl.

Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, dihysbyddodd y byd ei derfyn blynyddol ar y defnydd o adnoddau naturiol adnewyddadwy ym mis Awst 2020, gan olygu y bydd y cyflenwad o adnoddau naturiol am y 4-5 mis nesaf yn dod ar draul blynyddoedd i ddod ac, y tu hwnt i hynny, o cenedlaethau dilynol. Fodd bynnag, trwy amaethyddiaeth, efallai y byddwn yn dal i allu darparu datrysiad effeithiol. Mewn sefyllfaoedd lle nad oes llwybr ar gael wrth newid i ynni adnewyddadwy, gall cynhyrchu a defnyddio biodanwydd fod yn fwlch stopio achub bywyd.

Er mwyn cyflawni'r datrysiad hwn, yn enwedig o ystyried bod cynhyrchu bioethanol yn y wlad yn arafu (mae cynnydd yn fwy amlwg gyda bio-nwy), mae angen i'r Wcráin ddiwygio ei system bresennol o gymhellion economaidd a dechrau blaenoriaethu datblygiad biodanwydd. Os mai dim ond tua 20% o ŷd y wlad y gellir ei ailgyflenwi ar gyfer prosesu domestig, yn hytrach nag allforio, bydd yr Wcráin yn gallu gwella ei hamodau amgylcheddol yn weithredol.

Yn anffodus, er eu holl wallt, mae rhaglenni datblygu amaethyddol cyfredol y wladwriaeth yn ddatganol, ond nid oes ganddynt y manylion angenrheidiol, sy'n ei gwneud yn anodd creu marchnad bioethanol ar raddfa fawr.

Wcráin gan fod y "byd basged fara "

Gan ddyfynnu’r gwyddonydd Wcreineg enwog o’r 19eg ganrif, Serhiy Podolynsky, “O'r nifer o fathau o weithgaredd dynol, mae amaethyddiaeth o'r flaenoriaeth uchaf, y gwaith mwyaf cynhyrchiol a defnyddiol, y mae dwsinau o weithiau'n cynyddu'r cynnyrch a wneir gan natur”. Rwy'n cytuno â syniadau Serhiy sy'n berthnasol iawn i'n hoes ni; mae amaethyddiaeth yn wir yn hanfodol er mwyn darparu bwyd, meddygaeth, ynni adnewyddadwy, dillad ac adnoddau eraill y mae mawr eu hangen ar ddynoliaeth.

Mae'r Wcráin wedi bod yn fasged fara ranbarthol ers amser maith, ond rhaid iddi fachu ar ei chyfle nawr a chymryd camau breision i ddod yn fasged fara i'r byd i gyd. Er bod y wlad eisoes wedi gwneud cyfraniadau sylweddol at oresgyn newyn y byd, trwy ymgorffori technolegau byd-eang mewn cynhyrchu ac integreiddio ei hun mewn cadwyni cyflenwi rhyngwladol, gall yr Wcrain ddod yn bartner masnachu amaethyddol dibynadwy i unrhyw wlad mewn angen.

Mae'r Awdur, Vadym Ivchenko, yn Aelod o Rada Verkhovna yr Wcráin (Senedd Wcrain), a etholwyd yn 2014.

Parhau Darllen

EU

Rhagrith gwleidyddion: Sut mae hawliau Patriarchaeth Eciwmenaidd yn cael eu torri yn yr Wcrain

cyhoeddwyd

on

Yn yr Wcráin, ar 12 Rhagfyr 2020, ar ôl 11 mlynedd o adfer, agorwyd Eglwys Sant Andreas. Trosglwyddwyd yr heneb bensaernïol i Genhadaeth Stauropegion y Patriarchaeth Eciwmenaidd yn yr Wcrain ar ôl cydweithredu cytundeb llofnodwyd gan Patriarch Bartholomew a Petro Poroshenko ar Dachwedd 2, 2018, yn ysgrifennu Andriy Pochtar, aelod o gymuned Uniongred Wcrain, Dusseldorf, yr Almaen.

Roedd y seremoni agoriadol swyddogol cynnal ar-lein ar 12 Rhagfyr. Roedd Gweinidog Diwylliant a Pholisi Gwybodaeth yr Wcráin Alexander Tkachenko ac Arlywydd yr Wcrain, Vladimir Zelensky, yn gwerthfawrogi'r gwaith adfer ac adfer ymddangosiad hanesyddol heneb pensaernïaeth a phaentio o'r 18fed ganrif.

Agorwyd yr eglwys i ymwelwyr ar 15 Rhagfyr - ail ben-blwydd sefydlu Eglwys Uniongred yr Wcráin. Fodd bynnag, ar 13 Rhagfyr - diwrnod Sant Andreas y Galwyd Gyntaf yn ôl calendr Julian, y mae mwyafrif yr Iwcraniaid Uniongred yn dal i lynu wrtho, - y cyntaf litwrgi Arweiniwyd yn Eglwys Sant Andreas gan gynrychiolydd Patriarch Eciwmenaidd, Metropolitan Emmanuel (Adamakis) o Ffrainc, a ddaeth i'r dathliadau yn benodol.

Hyd nes y cwblhawyd y gwaith adfer, roedd gwasanaethau ar y cyfan yn cael eu cynnal yn y stylobate, rhan isaf yr eglwys, ddim yn amlfodd bynnag, oherwydd y pandemig.

Yn y dyfodol, dylid cynnal gwasanaethau ar benwythnosau a gwyliau, ac ar ddiwrnodau eraill bydd yr eglwys hanesyddol yn gweithredu fel amgueddfa. Roedd hyn yn cyhoeddodd ar ôl litwrgi Rhagfyr 13 gan bennaeth Stauropegion ac Exarch y Patriarch Eciwmenaidd yn Kyiv, yr Esgob Mikhail (Anishchenko) o Koman.

Yn y cyfamser, ni fydd cwblhau hir-ddisgwyliedig y gwaith adfer yn newid cymaint yng ngweithrediad y stauropegion ag y disgwylir, oherwydd nid yw llawer o faterion yn ymwneud â throsglwyddo Eglwys Sant Andreas i Genhadaeth y Patriarchaeth Eciwmenaidd wedi'u datrys eto. . Ac fe wnaeth y dathliadau er anrhydedd agor yr eglwys hanesyddol i ymwelwyr dynnu sylw at faterion yn y berthynas rhwng y sefydliad crefyddol ac awdurdodau Wcrain.

Yn gyntaf, nid oedd yr un o swyddogion yr Wcráin yn ystyried ei bod yn angenrheidiol cynnal cyfarfod â hierarchaeth y Fam Eglwys, a ddaeth i’r dathliadau yn yr Wcrain ar ran Patriarch Bartholomew, a chwaraeodd ran fawr hefyd yn y broses o greu Eglwys Uniongred Wcráin.

Yn ail, caniatawyd credinwyr i wasanaeth Rhagfyr 13 yn unig yn ôl y rhestrau, a methodd llawer o bobl â'i fynychu.

Yn drydydd, mae'r fynedfa i Eglwys Sant Andreas yn bosibl yn unig am ffi. Er ei fod yn fach iawn, mae'n dal i dynnu brathiad allan o waledi tlotaf yr Iwcraniaid. Ac, wrth gwrs, nid yw'r Stauropegion yn casglu'r arian hwn.

Yn olaf, yn fwyaf gwarthus oll, rhaid i'r Esgob Mikhail (Anishchenko) o Koman, pennaeth Stauropegion ac Exarch y Patriarch Eciwmenaidd yn Kyiv, bob amser gael caniatâd gan swyddogion Wcrain i gynnal gwasanaethau dwyfol. Hyd yn oed ar Ddydd Noddwr y Stauropegion! A mater i Nelya Kukovalska - Cyfarwyddwr Cyffredinol y Cysegr Cenedlaethol "Sophia of Kyiv", sy'n cynnwys Eglwys Sant Andreas - yw ei darparu penderfyniad ar y posibilrwydd o gynnal gwasanaethau.

Sut na all pennaeth y sefydliad, y trosglwyddwyd y deml iddo, benderfynu ar ei ben ei hun ar ba benwythnosau y gall wasanaethu ac ar ba benwythnosau na all wneud hynny? Ac mae hyn er gwaethaf y ffaith, yn ôl a archddyfarniad o Gabinet Gweinidogion yr Wcrain, nid yn unig y stylobate, ond y cyfan Trosglwyddwyd Eglwys Sant Andreas i'r Stauropegion.

Er cymhariaeth, pan fydd heneb bensaernïol o arwyddocâd cenedlaethol yn Kyiv yn cael ei rhannu rhwng sefydliad diwylliannol a sefydliad crefyddol Catholig, mae popeth yn hollol groes. Eleni, ar ôl y mis Chwefror ewch i yr Arlywydd Zelensky i'r Pab Ffransis, llywodraeth yr Wcrain archebwyd i drosglwyddo adeilad Eglwys Sant Nicholas yn Kyiv, sydd hefyd yn gartref i Dŷ Cenedlaethol Organ a Cherddoriaeth Siambr yr Wcrain, i'w ddefnyddio am ddim i gymuned yr Eglwys Babyddol. Yn ôl y Weinyddiaeth Diwylliant, nes i'r adeilad newydd ar gyfer y Tŷ Cerdd gael ei adeiladu, "bydd y broses ymarfer a'r gweithgareddau cyngerdd yn cael eu cynnal yn unol â'r amserlen." Hynny yw, weddill yr amser y gall yr eglwys gael ei defnyddio gan y gymuned grefyddol. Ar ben hynny, hyd yn oed pan nad oedd y deml wedi'i throsglwyddo i'r eglwys eto, roedd hi agor am weddi trwy'r dydd Sul a gallai'r holl ffyddloniaid ddod i'r gwasanaeth.

Ni ellir defnyddio adeilad Eglwys Sant Andreas, ddwy flynedd ar ôl ei throsglwyddo i ddefnydd rhad ac am ddim Stauropegion y Patriarchaeth Eciwmenaidd, mewn gwirionedd, at y diben a fwriadwyd, er bod pennaeth y sefydliad crefyddol wedi derbyn yr holl rwymedigaethau amddiffyn cofebion. mor gynnar ag Ebrill 26, 2019, pan arwyddodd a contract gyda'r Noddfa Genedlaethol "Sophia of Kyiv".

Mae'n ymddangos bod Eglwys Sant Andreas wedi'i throsglwyddo i Genhadaeth y Patriarchaeth Eciwmenaidd ar bapur yn unig, ac mewn gwirionedd, nid Esgob Mikhail yw pennaeth yr eglwys hon, ond Mrs. Kukovalska, a dim ond gyda'i chaniatâd un-amser gwasanaethau dwyfol. gellir ei gynnal. Gall Exarch y Patriarch Eciwmenaidd wasanaethu yn yr islawr, os na chynhelir digwyddiadau amgueddfa yno - a dylai fod yn ddiolchgar i awdurdodau Wcrain am hyn.

Faint o eiriau uchel sy'n cael eu siarad - gan swyddogion a hierarchaethau - am ddiolchgarwch i Patriarch Bartholomew, cefnogaeth y Patriarchaeth Eciwmenaidd, ynglŷn â sut mae'r Wcráin yn gwerthfawrogi ei chysylltiadau â'r Fam Eglwys ... Ond mewn gwirionedd, mae'r geiriau hyn i gyd yn ddi-werth. Mae twyll ar ôl twyll - gyda Filaret (Denysenko) wedi tynnu ei ymgeisyddiaeth ei hun yn ôl ar gyfer swydd Primate Eglwys Uniongred yr Wcráin, a chyda throsglwyddo plwyfi Wcrain yn y diaspora i'r Patriarchaeth Eciwmenaidd, ac o ran trosglwyddo'r adeilad a hyrwyddo gweithgareddau'r stauropegion. Maent yn syml yn cronni’r gwlân dros lygaid Ei Holl-Sancteiddrwydd a hierarchaethau uchel eu statws sy’n ei gynrychioli - dim gwell na’r Rwsiaid.

Yn gyffredinol, yn anffodus, nid yw gormes y Patriarchaeth Eciwmenaidd bellach yn rhywbeth syndod: mae'n digwydd ar ran Twrci ac ar ran rhai eglwysi, lle mae ethnoffyletiaeth yn dominyddu. Fodd bynnag, mae'n parhau i fod yn aneglur pam mae Patriarch Bartholomew cyhyd yn goddef hyn i gyd - diffyg ymddiriedaeth gyson, gwahaniaethu, torri addewidion a chelwydd amlwg.

A gafodd ymadawiad yr Archesgob Elpidophoros dramor effaith mor niweidiol, ac nad oes unrhyw bobl ar ôl gan Patriarch Bartholomew a allai gynghori, amddiffyn rhag twyll arall, helpu i amddiffyn hawliau cyfreithlon Primate y Fam Eglwys?

Yn y diwedd, nid yw'r ffi stauropegion yn Kyiv yn ffi, dim ystum dwyochrog o'r Wcráin am y rhodd raslon o autocephaly. Yn hanesyddol, nid oedd gan Archesgob Caergystennin-Rhufain Newydd un, ond llawer o stauropegions yn yr Wcrain. Nid un, ond roedd pob un ohonynt yn perthyn i'r Patriarch Eciwmenaidd ar y dde! Ac, mewn theori, dylent berthyn nawr.

Parhau Darllen

EU

'Sector bancio Wcráin yn iach a gwydn wrth i ni edrych tuag at 2021' - Llywodraethwr y Banc Cenedlaethol Shevchenko

cyhoeddwyd

on

Mae 2020 yn flwyddyn y bydd pob un ohonom yn dymuno anghofio. Mae argyfwng iechyd cyhoeddus byd-eang a chloeon clo wedi dod ag anawsterau ariannol i ddefnyddwyr a busnesau ym mhob marchnad. Yn y cyd-destun hwn, mae llywodraethau a banciau canolog fel yr wyf yn arwain, Banc Cenedlaethol yr Wcráin, wedi bod â dyletswydd arbennig o bwysig i sicrhau sefydlogrwydd ariannol trwy gydol yr argyfwng a rhoi polisïau ar waith i sicrhau adferiad economaidd cyflym, yn ysgrifennu Llywodraethwr Banc Cenedlaethol yr Wcráin Kyrylo Shevchenko.

Cymerais fy swydd fel llywodraethwr yr haf hwn, yn union fel yr oedd graddfa'r argyfwng economaidd byd-eang yn dechrau brathu. Ers hynny, mae fy nhîm wedi gweithio’n ddiflino i sicrhau sefydlogrwydd marchnadoedd ariannol yr Wcrain wrth barhau i fynd ar drywydd diwygiadau parhaol i sector bancio’r wlad. O heriau, rhaid dod cyfleoedd.

Rydym yn gweithio ochr yn ochr â'r sector bancio i sicrhau eu sefydlogrwydd a'u ffyniant parhaol. Eleni, rydym wedi annog banciau yn eu hymdrechion i fanteisio ar dywydd storm COVID-19. Rydym wedi cynnal cyfraddau llog ar y lefel isaf erioed, gan sicrhau sefydlogrwydd yn yr amser heriol hwn. Mae hyn hefyd wedi rhoi hwb i'r farchnad fenthyca ac wedi cynorthwyo benthycwyr o ansawdd i gael gafael ar y cyfalaf y mae angen iddynt ei fuddsoddi. Yn y cyfamser, rydym yn rhagweithiol yn helpu banciau i ryddhau eu hunain rhag portffolios benthyciadau nad ydynt yn perfformio (NPL).

 

Wrth i ni ddechrau yn 2021, mae sector bancio Wcrain mewn iechyd da, gan sicrhau elw UAH39.8bn (€ 1.17bn) rhwng Ionawr-Hydref 2020. Dim ond gostyngiad o 23% yw hyn o lefelau 2019, er gwaethaf cwymp sylweddol yn y galw am wasanaethau bancio. yn rhan gyntaf y flwyddyn. I gyfrif am effeithiau posibl y pandemig, mae banciau hefyd wedi cynyddu eu darpariaethau 2.5 gwaith yn ddarbodus. Mae dangosyddion eraill yn gadarnhaol iawn - er gwaethaf cyfraddau llog is, mae incwm llog net wedi codi 5.1% flwyddyn ar ôl blwyddyn.

Mae'r sector bancio hefyd wedi cael ei gyfalafu'n well. Ar hyn o bryd mae cymhareb digonolrwydd cyfalaf rheoleiddiol y sector, neu'r gymhareb cyfalaf bancio a ddelir yn gymesur â'i risg, yn 21.76%, yn ddiogel uwchlaw'r isafswm gofynnol o 10%. Mae hyn wedi cynyddu 2.1% yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, sy'n adlewyrchu cyfanswm y cynnydd mewn cyfalaf rheoleiddio bron i un rhan o bump yn 2020.

Rydym wedi cynnal cyfradd polisi allwedd-amser isel o 6%, i gefnogi adferiad economaidd ein gwlad yng nghanol ansicrwydd uwch ynghylch pandemig COVID-19. O'i gyfuno â chwyddiant darostyngedig, mae hyn wedi paratoi'r ffordd ar gyfer cyfraddau llog isel i ddefnyddwyr.

Heddiw, gall benthycwyr o safon gymryd benthyciadau hryvnia fforddiadwy i ariannu eu hanghenion tymor byr, ar lai na 8.5% y flwyddyn - i lawr o oddeutu 18% flwyddyn yn ôl. Yn 2020, gostyngodd banciau eu cyfraddau blaendal hryvnia o oddeutu 15% i 8.6%, ac mae'r cyfraddau ar adneuon FX ar isafbwyntiau bob amser.

Rydym yn gwybod bod lle i ostwng cyfraddau hyd yn oed ymhellach, a byddwn yn parhau i weithio tuag at hyn wrth i ni weithio i mewn i 2021.

Mae hyn hefyd wedi cyfrannu at adferiad cyflym y farchnad fenthyca yn dilyn cyfyngiadau cloi i lawr yn hanner cyntaf 2020. Yn Ch3 yn unig, cynyddodd portffolio benthyciadau corfforaethol net hryvnia 3%, tra bod portffolio benthyciadau corfforaethol net FX wedi codi 1.1%.

Gwelsom gynnydd sylweddol mewn benthyciadau i gyflenwyr trydan a chwmnïau masnachu. Yn naturiol, gwelsom hefyd gynnydd mewn benthyciadau i fusnesau bach a chanolig, wrth iddynt fenthyca i ailstrwythuro eu gweithrediadau busnes ac ailgyfalafu yng ngoleuni'r pandemig.

Diolch i'r galw cynyddol yn dilyn cloi, cododd benthyca manwerthu 4% yn Ch3. Tyfodd benthyciadau eiddo tiriog hyd yn oed yn gyflymach, i fyny 6.9% dros yr un cyfnod amser. Cynorthwywyd y duedd hon gan raglenni'r llywodraeth a thoriadau mewn cyfraddau llog i ysgogi'r economi.

At hynny - ac yn fwyaf arwyddocaol efallai - rydym wedi cymryd camau breision i leihau NPLs. Yr Wcráin oedd â chyfran uchaf y byd o NPLs - mwy na hanner yr holl fenthyciadau yn 2017. Yn 2020 rydym wedi cymryd camau rhagweithiol i gyflymu ein gostyngiad NPL. Yn Ch3 yn unig, gostyngodd cymhareb NPLs 2.9 pwynt canran i 45.6%, tuedd sydd wedi parhau yn Ch4. O'r 1st o fis Tachwedd, y gymhareb oedd 43.4%. Gellir priodoli llawer o'r cynnydd hwn i ymdrechion banciau sy'n eiddo i'r wladwriaeth, a ddileodd UAH111 biliwn (€ 3.3bn) mewn benthyciadau a ddarparwyd yn llawn rhwng Mehefin-Tachwedd eleni. Mae'r gymhareb NPL ar gyfer banciau sy'n eiddo i'r wladwriaeth bellach yn is na 60%.

Gwelwyd ein hymdrechion ar draws pob sector gan hyder cynyddol defnyddwyr yn y sector bancio. Yn 2020, mae adneuon manwerthu hryvnia wedi codi 29% ers y llynedd, tra bod adneuon manwerthu FX i fyny 5.5%. Mae adneuon corfforaethol Hryvnia a FX i fyny 38% a 24% yn y drefn honno. Daw hyn er gwaethaf y pandemig coronafirws a chyfraddau llog isel.

Eleni, mewn cyfnod o gynnwrf economaidd sylweddol a thrallod ariannol posibl, rydym wedi parhau i gefnogi datblygiad sector bancio gwydn, sefydlog ac iach yn ein gwlad. Rydym yn edrych ymlaen at adeiladu ar y datblygiadau hyn yn 2021.

Parhau Darllen
hysbyseb

Twitter

Facebook

Poblogaidd