Cysylltu gyda ni

Wcráin

Dylai'r Wcráin brofi i fod yn bŵer amaethyddol mewn byd ôl-COVID

cyfrannwr Guest

cyhoeddwyd

on

Mae pandemig COVID-19 wedi newid y byd yn sylweddol. Ar y naill law, y targedau uniongyrchol o leihau awyr-cyfraddau heintio roced, mae cynyddu gallu rhaglenni gofal dwys a brechu yn gofyn am sylw brys yr holl genhedloedd. Ar y llaw arall, Roedd arweinwyr  Rhaid hefyd adolygu eu polisi cyflenwiau, yn enwedig cadwyni dosbarthu byd-eang i gadw nwyddau a gwasanaethau hanfodol i lifo, yn ysgrifennu Vadym Ivchenko.

Ansicrwydd Bwyd ledled y Byd

Mae pobl bob amser wedi bod angen bwyd ac adnoddau sylfaenol i oroesi hyd yn oed cyn lledaeniad y pandemig hwn. Fis Ebrill diwethaf, rhagwelodd y Cenhedloedd Unedig y gallai nifer y bobl sy'n wynebu ansicrwydd bwyd difrifol ledled y byd ddyblu i 265 miliwn oherwydd effaith COVID-19. Rydyn ni nawr yn wynebu'r dasg herculean o achub cymaint ohonyn nhw â phosib yn ddynol rhag newynu.

Leinin arian amaethyddiaeth

Os oes leinin arian yn yr argyfwng hwn sy'n datblygu, mae amaethyddiaeth wedi profi i fod yn fwy gwydn i effaith COVID-19 na'r diwydiant gweithgynhyrchu. Er ei bod yn wir y bu arafu sylweddol o hyd, yn enwedig mewn sefyllfaoedd lle darganfuwyd brigiadau, ni orfodwyd y sector amaeth erioed i gau i lawr yn llawn. Waeth beth yw pandemig byd-eang, mae angen i bobl fwyta o hyd, gan adael galw'r farchnad am gynhyrchion amaethyddol bron yn ddigyfnewid. Y prif ffactor y daeth y pandemig i ganolbwynt arno yw mater diogelwch bwyd.

Gall Wcráin Helpu

Fy safbwynt cadarn yw bod gan yr Wcrain bob cyfle i chwarae rhan ganolog yn yr ymdrech sydd i ddod i gael diogelwch bwyd byd-eang yn wyneb y pandemig COVID-19. Cyfeiriwyd at fy ngwlad yn aml fel basged bara Canol Ewrop, a chyda ansicrwydd bwyd byd-eang ar fin cynyddu'n ddramatig, ynghyd â chynnyrch amaethyddol mawr yr Wcrain, gall ddod yn fasged fara i'r byd i gyd yn fuan. Yn gryno, mae Wcráin yn fwyn aur amaethyddol. Eisoes mae ffermwyr Wcrain yn bwydo'r byd, gan gyflenwi cynhyrchion bwyd i 205 o wledydd. Mae'r wlad yn gartref i oddeutu 25% o bridd daear du'r byd, sy'n enwog am ei lefel uchel o ffrwythlondeb. Er nad oes ganddo'r un lefel o gynnyrch cnwd eto â gwledydd sydd â chynhyrchiant amaethyddol modern, mae gan yr Wcrain eisoes y potensial i fwydo mwy na 600 miliwn o bobl. I roi hyn mewn persbectif, dim ond un rhan o bymtheg o'i gynhyrchiad cyfredol sydd ei angen ar yr Wcrain i fwydo ei phoblogaeth ddomestig, gan adael y gweddill ar gael i'w allforio.

Mae'r Wcráin yn graddio fel allforiwr mwyaf olew blodyn yr haul yn y byd, yn ail mewn cnau, yn drydydd mewn mêl, haidd, a had rêp, pedwerydd mewn corn, pumed mewn gwenith, seithfed mewn soi, wythfed mewn cyw iâr, degfed mewn wyau cyw iâr, ac unfed ar ddeg mewn blawd. Cynhyrchion amaethyddol yw prif sail masnach dramor yr Wcrain. Mae cynhyrchion amaethyddol a bwydydd yn cynrychioli tua 40% o werth allforion cyffredinol y genedl, cyfran werthfawr o refeniw arian tramor y wlad.

Partneriaethau byd-eang mae gennych ran bwysig i'w chwarae

Un peth sy'n amlwg yw bod cwmnïau blaenllaw ledled y byd yn dechrau cymryd sylw. Mae cwmnïau rhyngwladol mawr, fel John Deere, Syngenta, NCH Capital, NCH Agroprosperis, Monsanto Company, a Cargill i gyd wedi dechrau gweithio a datblygu eu cynhyrchiad yn yr Wcrain.

Fel aelod o Bwyllgor Amaethyddiaeth Verkhovna Rada (Senedd Wcrain) rwyf wedi gweithio gyda Cargill ar ddatblygu prosiectau amaethyddol pwysig. Mae gen i weledigaeth a phrofiad personol o sut y gall corfforaethau amaethyddol mawr gefnogi'r wlad mewn cyfnod anodd. Y llynedd, er enghraifft, rhoddodd Cargill Financial Services International fenthyciad gwladol o € 250 miliwn i'r Wcráin.

Mae'r Wcráin eisoes yn cymryd camau breision i gynyddu ei photensial masnach. Mae maint y fasnach rhwng yr Wcrain a'r UE wedi cynyddu'n sylweddol dros y pum mlynedd diwethaf. Yn yr un modd, rhwng yr Wcrain a'r UD, mae'r ffigur wedi rhagori ar $ 5 biliwn y flwyddyn, gyda dofednod, olew blodyn yr haul, blawd, alcohol, ffrwythau a llysiau yn ddim ond rhai o'r nwyddau a allforir. Mae'r Wcráin yn gallu darparu ystod lawer ehangach o gynhyrchion, ond mae'n cael ei ddal yn ôl gan rwystrau masnach, a fydd, gobeithio, yn cael eu graddio'n ôl yn fuan. Y ffactor allweddol i ni yw dod o ddifrif fel cymdeithas wrth fynd i'r afael ag ansicrwydd bwyd byd-eang.

Yr angen am technoleg flaengardiwinyddiaeth

Er mwyn diweddaru seilwaith amaethyddol y wlad a chynyddu cynnyrch cnydau, mae tua 15% o gwmnïau wedi dechrau gweithredu arloesiadau amaethyddol trwy brynu atebion cwmnïau cychwyn technoleg dramor a domestig. Mae llawer hefyd yn datblygu eu datrysiadau mewnol eu hunain, ac yn ôl Cymdeithas AgTech Wcráin, mae nifer y cychwyniadau amaethyddol yn yr Wcrain wedi codi i fwy nag 80.

Daw'r holl ddatblygiadau hyn mewn pryd i fynd i'r afael â'r bygythiad mwyaf sy'n wynebu dynoliaeth ar hyn o bryd, yn fwy na newid pandemig COVID-19, a allai fod yn anghildroadwy. Erbyn 2050, mewn dim ond 30 mlynedd fer, rhagwelir y bydd poblogaeth y byd yn tyfu cymaint fel y bydd angen 70% yn fwy o fwyd i'w gynnal. Gwaethygir y ffrwydrad poblogaeth hwn gan newidiadau amgylcheddol i amaethyddiaeth, gan fod maint y tir amaethyddol yn gostwng yn flynyddol. Mae halogi pridd â metelau trwm, gwastraff ymbelydrol, a phlaladdwyr yn bygwth bioamrywiaeth, yn lleihau ansawdd bwyd, ac yn cael effeithiau negyddol ar iechyd pobl.

Yn ôl y Cenhedloedd Unedig, dihysbyddodd y byd ei derfyn blynyddol ar y defnydd o adnoddau naturiol adnewyddadwy ym mis Awst 2020, gan olygu y bydd y cyflenwad o adnoddau naturiol am y 4-5 mis nesaf yn dod ar draul blynyddoedd i ddod ac, y tu hwnt i hynny, o cenedlaethau dilynol. Fodd bynnag, trwy amaethyddiaeth, efallai y byddwn yn dal i allu darparu datrysiad effeithiol. Mewn sefyllfaoedd lle nad oes llwybr ar gael wrth newid i ynni adnewyddadwy, gall cynhyrchu a defnyddio biodanwydd fod yn fwlch stopio achub bywyd.

Er mwyn cyflawni'r datrysiad hwn, yn enwedig o ystyried bod cynhyrchu bioethanol yn y wlad yn arafu (mae cynnydd yn fwy amlwg gyda bio-nwy), mae angen i'r Wcráin ddiwygio ei system bresennol o gymhellion economaidd a dechrau blaenoriaethu datblygiad biodanwydd. Os mai dim ond tua 20% o ŷd y wlad y gellir ei ailgyflenwi ar gyfer prosesu domestig, yn hytrach nag allforio, bydd yr Wcráin yn gallu gwella ei hamodau amgylcheddol yn weithredol.

Yn anffodus, er eu holl wallt, mae rhaglenni datblygu amaethyddol cyfredol y wladwriaeth yn ddatganol, ond nid oes ganddynt y manylion angenrheidiol, sy'n ei gwneud yn anodd creu marchnad bioethanol ar raddfa fawr.

Wcráin gan fod y "byd basged fara "

Gan ddyfynnu’r gwyddonydd Wcreineg enwog o’r 19eg ganrif, Serhiy Podolynsky, “O'r nifer o fathau o weithgaredd dynol, mae amaethyddiaeth o'r flaenoriaeth uchaf, y gwaith mwyaf cynhyrchiol a defnyddiol, y mae dwsinau o weithiau'n cynyddu'r cynnyrch a wneir gan natur”. Rwy'n cytuno â syniadau Serhiy sy'n berthnasol iawn i'n hoes ni; mae amaethyddiaeth yn wir yn hanfodol er mwyn darparu bwyd, meddygaeth, ynni adnewyddadwy, dillad ac adnoddau eraill y mae mawr eu hangen ar ddynoliaeth.

Mae'r Wcráin wedi bod yn fasged fara ranbarthol ers amser maith, ond rhaid iddi fachu ar ei chyfle nawr a chymryd camau breision i ddod yn fasged fara i'r byd i gyd. Er bod y wlad eisoes wedi gwneud cyfraniadau sylweddol at oresgyn newyn y byd, trwy ymgorffori technolegau byd-eang mewn cynhyrchu ac integreiddio ei hun mewn cadwyni cyflenwi rhyngwladol, gall yr Wcrain ddod yn bartner masnachu amaethyddol dibynadwy i unrhyw wlad mewn angen.

Mae'r Awdur, Vadym Ivchenko, yn Aelod o Rada Verkhovna yr Wcráin (Senedd Wcrain), a etholwyd yn 2014.

Wcráin

Dywed erlynydd yr Wcrain nad oes unrhyw gynlluniau i ailedrych ar stilwyr Burisma

Reuters

cyhoeddwyd

on

By

Dywedodd prif erlynydd Wcráin ddydd Gwener (18 Chwefror) bod ymchwiliadau i’r cwmni ynni Wcreineg Burisma Holdings Ltd, mater sydd â chysylltiad agos â sgandal a arweiniodd at uchelgyhuddiad cyntaf cyn-Arlywydd yr UD Donald Trump, wedi cau heb unrhyw gynlluniau i’w hailagor, ysgrifennu Karin Strohecker ac Matthias Williams.

Roedd erlynwyr Wcrain yn ystod y blynyddoedd diwethaf wedi edrych i mewn i weithredoedd Burisma, cwmni yr oedd Hunter, mab Arlywydd yr UD Joe Biden wedi gwasanaethu rhwng 2014 a 2019, a'i sylfaenydd Mykola Zlochevsky.

“Popeth y gallai erlynwyr ei wneud, maen nhw wedi’i wneud,” meddai’r Erlynydd Cyffredinol Iryna Venediktova mewn cyfweliad â Reuters trwy gyswllt fideo gan Kyiv. “Dyma pam nad wyf yn gweld unrhyw bosibiliadau (neu) reidrwydd i ddod yn ôl at yr achosion hyn.”

Dywedodd Venediktova hefyd nad oedd awdurdodau’r Unol Daleithiau wedi gwneud unrhyw geisiadau gan ei swyddfa ers i Biden ddod yn ei swydd y mis diwethaf.

Fe wnaeth Tŷ Cynrychiolwyr yr Unol Daleithiau orfodi Trump ym mis Rhagfyr 2019 ar gyhuddiadau o gam-drin pŵer a rhwystro’r Gyngres dros ei gais mewn galwad ffôn ym mis Gorffennaf 2019 i lywydd yr Wcrain, Volodymyr Zelenskiy, am ymchwiliad i Biden a’i fab Hunter. Pleidleisiodd Senedd yr UD ym mis Chwefror 2020 i gadw Trump yn y swydd.

Gwnaeth Trump honiadau llygredd di-sail yn erbyn y ddau Bidens. Cyhuddodd Democratiaid yr Unol Daleithiau Trump, Gweriniaethwr, o ofyn am ymyrraeth dramor mewn etholiad Americanaidd trwy geisio cael cynghreiriad bregus i arogli cystadleuydd gwleidyddol domestig, gan ddefnyddio cymorth Americanaidd fel trosoledd. Trechodd Biden Trump yn etholiad yr Unol Daleithiau ym mis Tachwedd.

Fel is-lywydd o dan yr Arlywydd Barack Obama, fe oruchwyliodd Biden bolisi’r Unol Daleithiau tuag at yr Wcrain a cheisiodd gael gwared ar brif erlynydd y wlad ar y pryd, yr oedd yr Unol Daleithiau a gwledydd Gorllewin Ewrop wedi ei ystyried yn llygredig neu’n aneffeithiol. Gwnaeth Trump a’i gynghreiriaid honiadau di-sail bod Biden wedi gwneud hynny oherwydd bod yr erlynydd wedi bod yn edrych i mewn i Burisma tra bod ei fab yn gwasanaethu ar y bwrdd.

Mae Zlochevsky, cyn weinidog ecoleg Wcráin, bellach yn byw dramor.

Roedd un stiliwr Burisma wedi ymwneud ag amheuaeth o dorri treth. Dywedodd Burisma yn 2017 bod ymchwiliadau i’r cwmni a Zlochevsky wedi eu cau ar ôl iddo dalu 180 miliwn o hryvnias ychwanegol ($ 6.46m) mewn trethi.

Dywedodd Venediktova, yn ei swydd am ychydig llai na blwyddyn, ei bod am gymryd agwedd wahanol yn ei swydd na rhagflaenwyr a ddisgrifiodd fel un “rhy wleidyddol”.

Pan ofynnwyd iddo am frwydr Wcráin yn erbyn llygredd, gwrthododd Venediktova bryderon bod annibyniaeth y ganolfan gwrth-lygredd genedlaethol, a elwir yn NABU, wedi cael ei thanseilio ar ôl i’r llywodraeth ddrafftio deddfwriaeth newydd ar ei statws y dywedodd y ganolfan a fyddai’n niweidio ei gallu i ymladd ar lefel uchel impiad.

“Mae NABU bellach yn gorff annibynnol a bydd yn gorff annibynnol yn y dyfodol,” meddai Venediktova.

Mae llygredd wedi bod yn fater hirsefydlog i’r Wcráin, a gallai unrhyw fygythiad i annibyniaeth NABU, a sefydlwyd gyda chefnogaeth rhoddwyr y Gorllewin, ddadreilio llif cymorth tramor ymhellach ar adeg pan fo ei heconomi wedi cael ei morthwylio gan gloi cloeon sy’n gysylltiedig â’r COVID -19 pandemig.

Mae'r Gronfa Ariannol Ryngwladol wedi dweud wrth yr Wcrain bod angen iddi fabwysiadu mwy o ddiwygiadau i ddatgloi cronfeydd pellach o'i rhaglen IMF $ 5 biliwn.

Dywedodd Venediktova hefyd ei bod yn obeithiol y byddai achosion cyfreithiol yn ymwneud â PrivatBank yn dod i gasgliad cyn diwedd y flwyddyn. Cyhoeddodd y banc canolog fod PrivatBank yn fethdalwr yn 2016 a dywedodd fod ei arferion benthyca gwael wedi chwythu twll $ 5.5bn yn ei gyllid cyn iddo gael ei gymryd i ddwylo'r wladwriaeth. Mae cyn berchnogion y benthyciwr yn anghytuno â hyn ac wedi ymladd i wyrdroi’r gwladoli.

($ 1 = 27.8492 hryvnias)

Parhau Darllen

Frontpage

Banc Cenedlaethol yr Wcráin: Mae amseroedd ansicr yn galw am ddulliau anghonfensiynol

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Cyflwynodd y cwymp economaidd o'r pandemig coronafirws sawl her pan Kyrylo Shevchenko (Yn y llun) cymerodd yr awenau fel llywodraethwr Banc Cenedlaethol yr Wcráin (NBU) ym mis Gorffennaf y llynedd. Ond, mewn cyfweliad gyda’r wefan hon, dywed fod NBU wedi ymateb i’r heriau hyn ers hynny trwy ddefnyddio ystod eang o ddulliau “uniongred ac anghonfensiynol” i dawelu’r farchnad ariannol a’r economi.

Trwy fabwysiadu’r dull hyblyg hwn, dywed fod ei weithredoedd yn adlewyrchu gweithredoedd banciau canolog mewn marchnadoedd tebyg eraill yn ogystal ag economïau blaenllaw’r byd.

“Ein dull deinamig,” meddai Gohebydd UE, “Wedi caniatáu inni ffactorio yn nyfodol tymor hir yr economi wrth wasanaethu ei hanghenion tymor byr ac uniongyrchol.”

Mae'n dadlau ei bod yn hanfodol, wrth wneud hynny, bod NBU wedi creu'r amodau i fenthyciadau cartref a chorfforaethol ddod yn fwy fforddiadwy trwy leddfu ein polisi ariannol.

“Yn wir, rydym ar hyn o bryd yn arwain ymhlith marchnadoedd sy’n dod i’r amlwg wrth dorri ein cyfradd polisi allweddol, gan weld gostyngiad o 11% i 6% yn y gofod o 4 mis - y gyfradd bolisi allweddol isaf yn ein hanes ariannol.”

Gostyngodd cyfraddau llog ar y mwyafrif o offerynnau yn raddol mewn ymateb ac ymatebodd banciau yn gadarnhaol trwy ostwng cyfraddau llog ar adneuon gan gorfforaethau anariannol, a benthyciadau iddynt, gan eu gwthio yn agos at isafswm amser-llawn.

Wrth siarad o Kiev, ychwanegodd: “Fe wnaethom hefyd symleiddio mynediad at gyllid i fanciau trwy gynyddu amlder tendrau, ymestyn tymor benthyciadau NBU o 30 i 90 diwrnod ac ehangu’r rhestr o gyfochrog y gall banciau ei darparu i gael benthyciadau gan NBU. ”

Er bod angen mesurau uniongred, roedd yn rhaid i NBU, meddai, fabwysiadu “offerynnau arloesol ac anghonfensiynol i ddelio â’r argyfwng digynsail hwn”.

Er enghraifft, darparodd NBU gyllid tymor hir i fanciau dros gyfnod o 1 i 5 mlynedd gyda chyfradd llog sy'n hafal i'r gyfradd bolisi allweddol.

“Efallai mai ein hofferyn mwyaf arloesol, fodd bynnag, oedd cyflwyno cyfnewidiadau cyfradd llog.”

Roedd y rhain yn caniatáu i fanciau barhau i dalu cyfraddau llog isel i NBU dros gyfnod hirach o amser. O ganlyniad, nid oes angen i fanciau gynnwys risg cyfradd llog yn y cyfraddau y maent yn eu codi ar fenthyciadau i'r economi go iawn. Yn seiliedig ar ganlyniadau 6 arwerthiant i ddarparu cefnogaeth o'r fath i'r banciau, mae cyfanswm y ceisiadau ocsiwn bodlon wedi dod i oddeutu € 293 miliwn.

Yn anterth y pandemig, dywed y Llywodraethwr fod yr NBU wedi ymrwymo i sicrhau y gallai banciau ganolbwyntio ar gefnogi'r economi.

Dywedodd Shevchenko: “Gwnaethom leddfu rhai gofynion rheoliadol a goruchwylio trwy lacio dros dro y gofyniad bod banciau’n creu byfferau cyfalaf ac wedi gohirio cyflwyno a chyhoeddi datganiadau ariannol.

“Roedd y polisïau hyn, o’u gweithredu gyda’i gilydd, yn caniatáu i NBU greu amodau sy’n addas ar gyfer y dyfodol.”

Nododd busnesau, roedd yn gallu derbyn arian ar gyfraddau fforddiadwy nid yn unig ar gyfer anghenion tymor byr, ond ar gyfer prosiectau busnes ar raddfa fawr sydd angen buddsoddiad tymor hir.

Fodd bynnag, er bod NBU wedi gorfod addasu sefyllfa fyd-eang na welwyd ei thebyg o'r blaen, nid yw hyn yn golygu nad oes lle i ostwng cyfraddau llog ymhellach, mae'n cyfaddef.

“Yn benodol, mae polisi ariannol yn parhau i fod yn lletyol ac mae ei leddfu yn parhau. Mae banciau hefyd yn meddu ar hylifedd gormodol, sy'n golygu y byddai'n afresymegol iddynt ysgogi mewnlifau adneuo sylweddol trwy gadw cyfraddau llog yn uchel.

“Ar yr un pryd, mae’n bwysig cofio bod cyfraddau llog y farchnad nid yn unig yn cael eu heffeithio gan y gyfradd bolisi allweddol ond hefyd gan ffactorau strwythurol eraill: chwyddiant uchel, disgwyliadau dibrisiant - sy’n parhau i ddirywio - a’r gwaethygu disgwyliedig o ansawdd portffolio benthyciadau. ”

Dywedodd Shevchenko: ”Mae amseroedd ansicr wedi galw am ddulliau anghonfensiynol. Ers mis Gorffennaf, mae NBU wedi cymryd y camau angenrheidiol i sicrhau bod economi Wcráin yn y sefyllfa orau ar gyfer dyfodol ôl-bandemig. ”

Wrth edrych ymlaen, dywedodd: “Er mwyn cynnal y llwyddiant hwn, mae’n hanfodol ein bod yn parhau i ddilyn polisi cyllidol cymedrol, gwneud cynnydd wrth gryfhau amddiffyniad hawliau credydwyr, dad-gysgodi’r economi, diwygio ein barnwriaeth a gorfodi’r gyfraith, a cyflymu ein cydweithrediad â'r IMF a phartneriaid rhyngwladol eraill. ”

Parhau Darllen

coronafirws

Ni ddylid rhannu Ewrop yn ôl lliw 'pasbortau brechu' a brand brechlyn

Gohebydd Reporter UE

cyhoeddwyd

on

Yn ystod y pandemig, nid yn unig mae bywydau pobl gyffredin ond hefyd arferion busnes, y llywodraeth a sefydliadau rhyngwladol wedi newid yn ddramatig. Mae'r byd yn dysgu sut i fyw mewn realiti newydd ond sut brofiad ydyw a beth sydd ar y gweill i ni? Gohebydd UE Siaradodd am hyn gyda chyfreithiwr ac academydd Wcráin Kostiantyn Kryvopust, aelod o Gymdeithas Ryngwladol y Cyfreithwyr (UIA, Ffrainc). Mae gan Kryvopust brofiad helaeth o weithio yn yr Wcrain a’r hen Undeb Sofietaidd, mae’n eiriolwr dros integreiddio Ewropeaidd ac yn dilyn tueddiadau mewn cyfraith ryngwladol yn agos, yn ysgrifennu Martin Banks.  

Gohebydd UE

Beth ydych chi'n ei feddwl o'r broblem coronafirws a phryd ydych chi'n meddwl y bydd y pandemig yn dod i ben neu o leiaf yn ymsuddo, gan gynnwys yn yr Wcrain?

Kryvopust: Yn fyd-eang, bu newid pwysig mewn canfyddiadau o'r pandemig - ni wrthodir bodolaeth y coronafirws a'i beryglon mwyach, hyd yn oed gan y cyfundrefnau gwleidyddol mwyaf egsotig. Nawr, yn ogystal â chystadleuaeth brechlyn, mae datrysiadau rheoli effeithiol ac arferion cwarantîn yn cael eu datblygu, a fydd wedyn yn cael eu cysoni a'u ffurfioli yn reoliadau newydd.

Bellach mae gwledydd Ewropeaidd yn cael eu gorfodi i ddod o hyd i gydbwysedd newydd rhwng democratiaeth a diogelwch, buddiannau'r wladwriaeth a dinesydd, tryloywder a rheolaeth. Mae hyn yn rhywbeth y mae athronwyr cyhoeddus, gwleidyddion a deddfwyr wedi ceisio dianc ohono ers blynyddoedd, ond ni fydd yn bosibl anwybyddu'r mater mwyach. Bydd yr epidemig yn dod i ben pan ddeellir yr holl fygythiadau, mae normau newydd yn cael eu llunio a phawb yn dechrau cadw atynt.

Yn eich barn chi, pam mae mesurau cwarantîn mewn amrywiol wledydd yn wynebu protestiadau sifil yn gynyddol?

Os dadansoddwn y rhesymau dros anfodlonrwydd, mae'n amlwg bod pobl yn cael eu gwylltio gan afresymegol ac annhegwch y penderfyniadau, yn hytrach na chan y polisi cwarantîn ei hun. Breintiau brechu, gwahaniaethu yn erbyn rhai grwpiau, ansicrwydd economaidd i fusnesau a gweithwyr, gwariant arian cyhoeddus nad yw'n dryloyw, ofnau cam-drin cyflwr argyfwng, ystumio gwybodaeth gyhoeddus, cryfhau swyddogaethau heddlu'r wladwriaeth, a chyfyngiadau ar drefnus mae gweithgaredd protest yn faterion y mae angen eu datrys cyn gynted â phosibl.

Nid ydym am i'r gofod cymdeithasol Ewropeaidd a oedd unwaith yn sengl gael ei segmentu o ran brand y brechlyn a ddefnyddir, polisi yswiriant iechyd neu liw'r pasbort brechu.

Onid ydych chi'n meddwl bod gorfodaeth gyfreithiol polisi ar ei hôl hi ymhell y tu ôl i weithredoedd ymarferol yr awdurdodau? Os felly, pam mae hyn yn digwydd?

Ar gyfer argyfwng, mae hyn yn normal. Ond ni ddylai'r dros dro ddod yn barhaol. Mae'n frawychus mai hwn yw'r ail gloi i lawr ers gwanwyn 2020, ond hyd yma ni fu unrhyw ymdrech o ddifrif i amgyffred hyn i gyd yn systematig a'i lunio yn normau newydd cyfraith gyfansoddiadol, sifil, economaidd a throseddol.

Yn ogystal, mae yna lawer o anghysondebau cenedlaethol yn unig. Mae gan Wcráin Brif Swyddog Iechyd Cyhoeddus ond dim is-wasanaeth a dim hierarchaeth. Mae hyn oherwydd ychydig cyn y pandemig, diddymwyd y gwasanaeth dan sylw oherwydd cwynion o lygredd. Mae yna ddwsinau o weithiau'n fwy heintiedig, ond mae'r broses gloi ym mis Ionawr ar hyn o bryd yn amlwg yn fwynach na'r un blaenorol. Mae trafnidiaeth gyhoeddus yn gweithio, nid oes cyfyngiadau ar symud ac ati. Mae awydd ar ran y llywodraeth i helpu busnesau a phobl, ond elusen wleidyddol yw hon o hyd yn hytrach na mecanwaith clir.

A yw'n bosibl y bydd cyfyngiadau cwarantîn yn datblygu i fod yn rhyw fath newydd o reolaeth wleidyddol? 

Ni welaf unrhyw ymdrechion systematig i adeiladu rhywbeth o'r math hwn, ond mae yna fentrau unigol, dadleuol iawn. Er enghraifft: mae penderfyniad mewn un wlad i sefydlu carchar ar wahân ar gyfer troseddwyr cwarantîn a chyd-nihilistiaid a deddfau drafft sy'n rhoi pwerau eang i'r llywodraeth ymyrryd ym mywydau preifat dinasyddion. Mae cynlluniau gan awdurdodau lleol unigol i'w defnyddio. sganwyr tymheredd mewn mannau cyhoeddus ac yn cyfyngu ar symud pobl amheus; mae syniadau i gyflwyno "pasbortau covid" fel y'u gelwir yn cael eu trafod o ddifrif. Gellir dod o hyd i wybodaeth am orfodi pobl i gael eu brechu mewn rhai gwledydd annemocrataidd.

Prif ddull gwaith yr awdurdodau rheoli iechyd yw cynnal ymchwiliadau glanweithiol ac epidemiolegol, lle mae dull lledaeniad yr haint, ei ffynonellau posibl a'i gludwyr yn cael ei egluro. Nid yw'n anodd rhagweld beth all gweithgareddau o'r fath sy'n seiliedig ar dechnoleg arwain at os nad ydyn nhw'n cael eu rheoleiddio'n glir a'u rhoi o dan graffu cyhoeddus.

Yn eich barn chi, fel cyfreithiwr, pa ddarpariaethau cyfreithiol newydd a allai ddod i'r amlwg o ganlyniad i'r epidemig cyfredol?

Efallai, rheoliadau yw'r rhain sy'n ymwneud â hawl dinasyddion i gael mynediad at ddulliau amddiffyn personol a brechu. Efallai gwarantau ychwanegol o fynediad cyffredinol i'r Rhyngrwyd, gan fod y Rhyngrwyd yn dod yn dechnoleg sylfaenol ar gyfer dysgu, hamdden, gwaith a gwasanaethau.

Credaf yn y dyfodol agos iawn y bydd yn rhaid i gyfreithwyr a gwleidyddion ddod o hyd i atebion i gwestiynau am gyfreithlondeb technolegau sgrinio o bell, defnyddio data gan weithredwyr ffonau symudol a gwybodaeth defnyddwyr o rwydweithiau cymdeithasol ar gyfer ymchwiliadau glanweithiol ac epidemiolegol, cyfrifoldebau corfforaethol yn ystod pandemigau. , mesurau yn erbyn gwadwyr COVID-19 ac ati. Dylai popeth fel y rhain gael ei ffurfioli er mwyn osgoi mympwyoldeb cyfreithiol. Byddai'r traddodiad cyfreithiol Ewropeaidd yn gyson â dull lle byddai rheoliadau cyfreithiol yn hawliau newydd, nid rhwymedigaethau yn unig.

Sut ydych chi'n meddwl y bydd yr economi'n gwella ar ôl y pandemig?

Mae dau senario cyffredinol yn bosibl yma. Yr un cyntaf yw dychwelyd i fframwaith yr hen fodel ar ôl brechu torfol a chydymffurfio â rhagofalon newydd. Yr ail un yw trosglwyddo i ansawdd newydd, lle bydd y prif nodweddion: gweithio o bell, awtomeiddio, rhyngweithio cymdeithasol cyfyngedig, cadwyni cynhyrchu byr, a dirwyn i ben llawer o sectorau busnes traddodiadol.

Rwy'n credu mai'r senario fwyaf realistig fyddai senario canolradd, ond nid yw hynny'n dileu'r cyfrifoldeb i ddatrys y gwrthddywediadau sy'n codi. Bydd yn rhaid i Ewrop weithio allan rheoliadau newydd nid yn unig ar gyfer cryptocurrencies, ond hefyd ar gyfer amddiffyn llafur a threthu hunangyflogaeth, rheoleiddio ar gontract allanol, gwybodaeth gyhoeddus, gweithdrefnau etholiadol a llawer mwy. Mae diwygio meddygol yn fater ar wahân ac mae newidiadau dramatig yn aros am feddyginiaeth waeth beth yw'r senarios byd-eang.

Yn ystod y pandemig, dioddefodd y sector diwylliannol, y diwydiant teithio a lletygarwch, logisteg a thrafnidiaeth, chwaraeon a hamdden golledion mawr. Er mwyn ailadeiladu ac addasu'r gweithgareddau hyn i'r amodau newydd, nid yn unig bydd angen cymhellion ychwanegol, ond hefyd gefnogaeth ariannol.

Sut mae polisïau sefydliadau ariannol byd-eang yn newid a sut ydych chi'n asesu newidiadau o'r fath?

Mewn ymateb i'r pandemig, mae sefydliadau ariannol rhyngwladol wedi cael eu gorfodi i newid rheolau'r gêm ar frys, gan symleiddio llawer o fecanweithiau a'u haddasu i'r sefyllfa. Hyd yn hyn, mae llawer o lywodraethau rhoddwyr traddodiadol a sefydliadau rhyngwladol wedi cymryd ystod o fesurau rhagweithiol i gefnogi gwladwriaethau sy'n datblygu a'r rhai mwyaf anghenus. Yn benodol, mae'r IMCF wedi cyhoeddi mwy na $ 100 biliwn mewn benthyciadau brys ac mae'n barod i godi $ 1 triliwn yn ychwanegol. Yn ystod yr argyfwng, derbyniodd yr IMCF geisiadau brys gan fwy na 100 o wledydd. Hefyd, mae grŵp Banc y Byd yn bwriadu darparu $ 150 biliwn mewn cymorth ariannol i genhedloedd mewn angen dros y 15 mis nesaf. Mae'r ffaith nad yw rhoddwyr ariannol y byd wedi cwtogi ar eu rhaglenni cyllido, ond yn lle hynny wedi cynnal a phenderfynu cynyddu cymorth yn ffaith galonogol.

Mae aelodau'r G20 wedi gwneud consesiynau mawr ac ad-daliadau dyled wedi'u rhewi ar gyfer 76 o wledydd sy'n derbyn y Gymdeithas Datblygu Rhyngwladol (IDA). Mae dadansoddwyr ariannol yn amcangyfrif y byddai mesur o'r fath yn helpu gwledydd sy'n datblygu i ohirio taliadau gwerth cyfanswm o $ 16.5 biliwn.

Mae'r UE, o'i ran, wedi cymeradwyo pecyn o fesurau $ 878.5 biliwn i helpu'r gwledydd Ewropeaidd y mae'r haint yn effeithio fwyaf arnynt. Hoffem weld y cronfeydd hyn yn mynd nid yn unig i brif wledydd yr UE, ond hefyd i wledydd sydd yn y broses o integreiddio Ewropeaidd, gan gynnwys yr Wcrain.

Mae ailadeiladu Ewrop ar ôl y rhyfel wedi creu hinsawdd foesol unigryw ac ymdeimlad o undod ymhlith gwledydd Ewrop. Byddai'n dda pe bai'r ymateb i'r epidemig cyfredol hefyd yn gymaint o ysgogiad i undod gwleidyddol a dinesig ac yn deimlad cryfach o ddiogelwch.

Parhau Darllen

Twitter

Facebook

Poblogaidd